aA
Bu­vu­sį ko­le­gą Al­bi­ną Švedkauską ap­lan­kiau Bal­ka­so­dy­je. Mi­nia­tiū­ri­nia­me ro­jaus kam­pe­ly­je, sa­vo­mis ran­ko­mis įkur­ta­me at­gau­to­je tė­vų že­mė­je ply­na­me lau­ke. Bi­tu­čių dūz­ge­sys, me­din­gų au­ga­lų kva­pai, miš­ko oši­mas, ro­dos, nu­ra­min­tų sun­kiau­sią stre­są pa­ty­ru­sį žmo­gų.
© Shutterstock nuotr.

Vaikš­čio­jant po bi­ty­ną, da­li­jan­tis pri­si­mi­ni­mais Al­bi­nas pa­si­džiau­gė su­lau­kęs san­tuo­kos dei­man­ti­nio ju­bi­lie­jaus – 60 me­tų su ta pa­čia mo­te­ri­mi. Tad ir pa­tei­kiau jam ta pro­ga klau­si­mą – kaip pa­vy­ko šiais he­do­niz­mo lai­kais tiek me­tų dar­niai iš­gy­ven­ti kar­tu?

„Svarbiausia, kad mylimam žmogui šalia tavęs visais gyvenimo tarpsniais būtų saugu ir gera, nepriblokštų išdavystė“ – sako Albinas su žmona Almone nusifotografavęs po deimantinio jubiliejaus.

– Mo­te­rys ma­no, kad vy­ro se­nė­ji­mas pra­si­de­da ta­da, kai jis įsi­vaiz­duo­ja žmo­ną tik kaip na­mų tvar­ky­to­ją ir vai­kų auk­lę, o jau­nys­tės elik­sy­ro pra­de­da ieš­ko­ti blon­di­nių glė­by­je. Va­di­na­si, Jūs dar esa­te jau­nas.

– Aš­tuo­nias­de­šimt­me­tį jau per­ko­piau, ta­čiau kol dar ga­liu bi­ti­nin­kau­ti, eko­lo­giš­ku me­du­mi ap­rū­pin­ti bi­čiu­lius, dar­gi pri­si­dur­ti prie tris kar­tus nu­ver­tė­ju­sios pen­si­jos, tol ir jau­nas.

– Kaip api­bū­din­tu­mė­te mei­lę, ku­rios są­vo­ką šian­die­ni­nis jau­ni­mas la­bai su­siau­ri­no?

– Apie mei­lę ga­li­ma kal­bė­ti daug, nes ją kiek­vie­nas su­pran­ta ir iš­gy­ve­na sa­vaip. Svar­biau­sia, kad my­li­mam žmo­gui ša­lia ta­vęs vi­sais gy­ve­ni­mo tarps­niais bū­tų sau­gu ir ge­ra, ne­pri­blokš­tų iš­da­vys­tė. Ta­da ir su­lauk­si dei­man­ti­nio ju­bi­lie­jaus – be są­ži­nės grau­ži­mo ir ki­tų pa­juo­kos.

– Žmo­gaus po­trau­kiai tu­ri tris šal­ti­nius: sie­lą, pro­tą ir kū­ną. Sie­los po­trau­kis gim­do drau­gys­tę, pro­to – pa­gar­bą, kū­no po­trau­kis – geis­mą. Jų vi­sų jung­tis – mei­lę. Jei­gu orien­tuo­si­mės tik į geis­mą, grei­čiau­siai šei­ma iširs. Ar pri­ta­ria­te šiai min­čiai?

– Tik­ros mei­lės prie­žas­tis – ne kū­niš­ko­jo vaiz­do gro­žis, nes ta­da bū­tų my­li­mi tik gra­žiau­sie­ji. Ne­iš­ti­ki­my­bė – men­kos sie­los po­žy­mis. De­ja, šį bruo­žą mums de­monst­ruo­ja ži­niask­lai­da, val­džios at­sto­vai, net­gi Sei­mo na­riai.

– Kuo Jus su­ža­vė­jo bū­si­ma žmo­na Al­mo­nė?

– Kuk­lu­mu, tvar­kin­gu­mu, švel­nu­mu. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad bū­čiau ga­lė­jęs pa­mil­ti rū­kan­čią, al­ko­ho­liu pik­tnau­džiau­jan­čią mer­gi­ną, ku­ri gim­dys su­luo­šin­tus vai­kus, o vė­liau jiems ro­dys blo­go el­ge­sio pa­vyz­dį. Ma­no Al­mo­nė yra darbš­ti, ga­bi. Dir­bo ir pe­da­go­gi­nį dar­bą, ir ver­sle su­ko­si, jos me­no kū­ri­niais ža­vė­jo­si už­sie­nie­čiai.

60 metų kartu pragyvenę alytiškiai: neištikimybė – menkos sielos požymis
© Asm. albumo nuotr.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­vo vai­kys­tę, jau­nys­tę.

– Vai­kys­tė bu­vo švie­si. Pra­bė­go ji dar pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos lai­kais. Mū­sų erd­viuo­se na­muo­se bu­vo pra­di­nė mo­kyk­la. Pas mus gy­ve­no ir mo­ky­to­jai. Jau vai­kys­tė­je mė­gau meist­rau­ti, lan­kiau dai­lės-dro­žy­bos kur­sus. Au­gi­nau dar­žo­ves, da­ly­va­vau įvai­rio­se pa­ro­do­se. Jau­nys­tę pri­tem­dė Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – su­de­gė na­mai. So­viet­me­čiu kaip buo­žės, tai yra tur­tin­gi ūki­nin­kai, bu­vo­me įra­šy­ti į trem­ti­nų žmo­nių są­ra­šus. Be to, mo­ky­da­ma­sis Mi­ros­la­vo pro­gim­na­zi­jo­je pla­ti­nau an­ti­so­vie­ti­nes pro­kla­ma­ci­jas. Už tai bu­vau areš­tuo­tas. To­dėl bai­gu­sio gim­na­zi­ją ne­pri­ėmė į aukš­tą­ją mo­kyk­lą. Vė­liau ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę įgi­jau dirb­da­mas ir stu­di­juo­da­mas ne­aki­vaiz­di­niu bū­du.

O ma­no žmo­nos tė­vą, kaip ir dau­ge­lį ki­tų, ne­kal­tai žiau­riai nu­žu­dė „lže­pat­rio­tai“, pa­si­va­di­nę par­ti­za­nų var­du. Bai­sūs lai­kai bu­vo.

– Jū­sų dar­bo sta­žas – 39-eri me­tai: Le­lio­nių ir Ne­mu­nai­čio aš­tuon­me­čių mo­kyk­lų di­rek­to­rius, ra­jo­no švie­ti­mo sky­riaus ins­pek­to­rius, da­bar­ti­nės Pu­ti­nų gim­na­zi­jos, o anuo­me­ti­nės 6-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Ar no­rė­tu­mė­te dirb­ti šian­die­ni­nė­je mo­kyk­lo­je?

– Ne­no­rė­čiau. Mo­ky­to­jas šian­dien nu­ver­tin­tas, be­tei­sis. Mo­ki­nys – be pa­rei­gų. Tu­rė­tų su­grįž­ti el­ge­sio pa­žy­mys.

– Al­bi­nai, ne­blo­gai pri­si­me­na­te tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos lai­kus. Pa­ly­gin­ki­te tuo­me­ti­nę ir šian­die­ni­nę val­džias.

– Tai ne­pa­ly­gi­na­ma. Kai pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dar­bo ka­bi­ne­te nu­lū­žo sta­lo ko­ja, ją pri­si­ka­lė pats ir dar ku­rį lai­ką prie šio sta­lo dir­bo. Tik 18 Sei­mo na­rių su­ge­bė­jo pri­im­ti tau­tie­čiams pa­lan­kius įsta­ty­mus ir pri­kel­ti Lie­tu­vą. Že­mės ūkio mi­nist­ro, pre­la­to My­ko­lo Kru­pa­vi­čiaus že­mės re­for­ma de­mo­kra­tiškumu ža­vė­jo Eu­ro­pą.

Ar rei­kia šian­dien už­sės­ti 141 kė­dę Sei­me, jei­gu nu­ny­ko treč­da­lis Lie­tu­vos? Ar rei­kia sei­mū­nams tiek pa­dė­jė­jų? Ma­tyt, pa­tys tin­gi ar ne­iš­ma­no. Ar rei­kia sam­dy­ti už­sie­nio eks­per­tus, jei­gu sa­vi ju­ris­tai, kon­tro­lie­riai pri­va­lo tai pa­da­ry­ti? Ma­tyt, ne­mok­šas pa­si­so­di­no. Ar ne­sprogs įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų rū­mai nuo di­dė­jan­čios biu­ro­kratijos? Ei­li­nių gy­ve­ni­mai traiš­ko­mi, kad už juos bū­tų ga­li­ma kom­pen­suo­ti eli­ti­niams. Nuo­mo­ja­mais liuk­su­sais, kil­no­ja­mą­ja že­me, tu­ris­ti­nė­mis ke­lio­nė­mis, prie­mo­ko­mis už „ge­rą dar­bą“, ren­to­mis… Ra­šy­to­jas Vin­cas Ku­dir­ka šian­dien pa­kar­to­tų: „Su­smuk­si­te, po­nai, va­ži­nė­da­mi per sa­vo dar­bo til­tus.“

Svei­ka ša­lis ar li­go­ta, tu­ri ro­dy­ti ne jos gy­ven­to­jų pa­ja­mos ir už­dar­biai, o tai, ar žmo­nės pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu, ar jie lai­min­gi. Ša­ly­se, kur ne­ly­gy­bė ne­di­de­lė, kur skir­tu­mai ge­ro­vės at­žvil­giu men­ki, įtam­pa tarp žmo­nių ma­ža ar­ba jos vi­sai nė­ra. Ir žmog­žu­dys­čių šio­se ša­ly­se tri­skart ma­žiau ne­gu to­se, kur so­cia­li­nė at­skir­tis di­de­lė.

– Ta­čiau dar ne vis­kas pra­ras­ta. Štai ką sa­ko liau­dies dai­ne­lė: „Kaip ge­rai, kad sau­lė šil­do / Ir už tai mo­kėt ne­rei­kia / Kad už ši­lu­mą ir švie­są / Są­skai­tų ji ne­pa­tei­kia…“

– Kar­tais ir gam­ta žmo­gų nu­bau­džia. Ma­tyt, už jos nie­ki­ni­mą.

– Vi­si skau­džiai iš­gy­ve­no­me Jū­sų šei­mos ne­lai­mę – sū­naus Sva­jū­no žū­tį. Ar ap­gi­jo krau­juo­jan­ti žaiz­da?

– To­kios žaiz­dos ne­už­gy­do­mos. Sva­jū­nas bu­vo nu­žu­dy­tas so­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je. Ant­ra­sis sū­nus Al­vy­das gy­ve­na Is­pa­ni­jo­je. Li­ko­me dvie­se su Al­mo­ne. Tad ir ju­bi­lie­jus su liū­de­sio bei il­ge­sio še­šė­liu.

– Bet juk bū­ta ir lai­min­gų die­nų.

– Džiau­giau­si, kai ma­no pe­da­go­gi­nį dar­bą aukš­tai įver­ti­no: bu­vau iš­rink­tas į res­pub­li­ki­nį mo­ky­to­jų su­va­žia­vi­mą ir de­ra­mai ap­do­va­no­tas.

– Ką šian­dien pa­tar­tu­mė­te jau­ni­mui, ku­rian­čiam šei­mas?

– Įsi­dė­mė­ti, kad ma­lo­nią gy­ve­ni­mui at­mo­sfe­rą ku­ria ne tik gra­žūs bal­dai ir ki­ti ma­te­ria­lūs da­ly­kai, o žmo­nių min­tys, žo­džiai, ku­riais šei­ma da­li­ja­si, pa­gar­bus el­ge­sys, iš­ti­ki­my­bė.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Jauna šeima: kaip pasiruošti susitikimui su popiežiumi (111)

Į susitikimus su rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje viešėsiančiu popiežiumi Pranciškumi...

Pasipiktino prabangiais modeliais su „vardiniais“ elektromobilių numeriais, bet „Regitra“ atrado kitą bėdą (101)

Prabangūs BMW, „ Audi “, „Porsche“ su elektromobiliams skirtais valstybinio numerio...

Tragišką kūdikio pagrobimo istoriją lig šiol gaubia daug paslapčių (2)

Nors įtariamasis buvo identifikuotas, teisiamas ir pripažintas kaltu, vėliau jam įvykdyta mirties...

Nuslėptas dokumentas parodė tikrąjį rusų sukčiavimo mastą: JAV trūko kantrybė (3)

Jungtinių Tautų ekspertų grupės parengtoje ataskaitoje konstatuojama, kad Šiaurės Korėja...

Dėl telefono pateko į pinkles: paprašius grąžinti pinigus, pardavėjas pasiūlė kelionę į mišką (93)

Naują „ iPhone 7“ įsigijęs kaunietis pateko į nepavydėtiną padėtį – išvykus į...

Sovietų Sąjungos grimasos: išsigando Jono Pauliaus II – kliuvo dvasininkams (5)

Socialistinio bloko gyventojai gana džiugiai pasitiko žinią apie lenko Karolio Wojtylos tapimą...

Politologė: Šimonytės dalyvavimas prezidento rinkimuose taptų dilema Nausėdai (81)

Politologė Rima Urbonaitė , apžvelgdama svarbiausius šios savaitės Lietuvos politinius...

Jane Fonda prisipažino nekentusi plastinių operacijų, kurias buvo priversta atlikti dėl vienos priežasties

80-ies metų sulaukusi aktorė Jane Fonda tikrai gali pasigirti puikia išvaizda. Tačiau neseniai...

Išsiruošusiems susitikti su popiežiumi: apie ką būtina pagalvoti iš anksto (23)

Susitikti su popiežiumi Pranciškumi Vilniuje ir Kaune susiruošusiems žmonėms vertėtų ne tik...

Unikauskas įvardijo tris žarnynų tipus: būtina tai žinoti, kad jaustumėtės žvalesni ir energingesni (36)

Žarnynas – mūsų antrosios smegenys, nes jame yra per 100 mlrd. nervinių ląstelių – daugiau...