Aly­tiš­kei Ie­vai Šuo­py­tei – še­šio­li­ka, ta­čiau ji jau tu­ri karš­to oro ba­lio­nų pi­lo­to li­cen­ci­ją. Šis do­ku­men­tas yra tar­si tam tik­ros vai­ruo­to­jo tei­sės, liu­di­jan­čios apie įgy­tas ži­nias ir prak­ti­nius ge­bė­ji­mus pa­dan­gė­je su­val­dy­ti ba­lio­ną, sau­giai jį pa­kel­ti bei nu­tup­dy­ti, da­ly­vau­ti var­žy­bo­se. Tai nė­ra pa­pras­ta už­duo­tis, ir ne vel­tui dau­gu­ma Ie­vos ko­le­gų pi­lo­tų ge­ro­kai už ją vy­res­ni, be to, šis spor­tas tra­di­ciš­kai lai­ko­mas la­biau vy­riš­ku.
© Shutterstock nuotr.

Jau­niau­sia Lie­tu­vo­je pi­lo­tė už­si­brėž­to tiks­lo taip pat sie­kė ne vie­nus me­tus. Kaip pa­ti sa­ko, „gy­ve­ni­mas tarp ba­lio­nų įkve­pia“, o spal­vin­gi ku­po­lai, kaip ir orei­vys­tei ne­abe­jin­gi žmo­nės, Ie­vą su­pa nuo gi­mi­mo. Jau­no­sios pi­lo­tės krikš­ta­tė­vis – vo­kie­tis du­ji­nių oro ba­lio­nų pi­lo­tas Got­tlie­bas Blen­kas, ku­ris ne­ma­žai pri­si­dė­jo prie to, kad po ne­pri­klau­so­my­bės pa­skel­bi­mo Lie­tu­vo­je pra­si­dė­tų ir orei­vys­tės era. De­ja, vo­kie­tis orei­vis šiais me­tais iš­ke­lia­vo ana­pi­lin. Lie­tu­vo­je vy­ko jo var­du pa­va­din­tos di­džio­sios oro ba­lio­nų lenk­ty­nės (Got­tlieb Blenk Ra­ce).

Šios idė­jos su­ma­ny­to­jas – Ie­vos tė­tis, Ne­mu­nai­čio orei­vių klu­bo įkū­rė­jas Gin­ta­ras Šur­kus. Gal­būt ka­da nors šio­se di­de­lio meist­riš­ku­mo rei­ka­lau­jan­čio­se var­žy­bo­se, ku­rio­se pi­lo­tai į pa­dan­gę ky­la ir vi­siš­ko­je tam­so­je, da­ly­vaus ir Ie­va.

Oro ba­lio­nų var­žy­bos (ge­rai, kad jos dau­giau­sia vyks­ta atos­to­gų me­tu) – pa­ti ge­riau­sia Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos 11 kla­sės moks­lei­vės mo­ty­va­ci­ja gau­ti ge­rus pa­žy­mius. Ši va­sa­ra Ie­vai bus ypa­tin­ga, nes ji pir­mą kar­tą var­žy­bo­se da­ly­vaus kaip pi­lo­tė sa­va­ran­kiš­kai. Tai įvyks oro ba­lio­nų var­žy­bo­se „Dzū­ki­jos tau­rė“, ku­rios ren­gia­mos per Aly­taus mies­to gim­ta­die­nį.

- Ie­va, esi jau­niau­sia oro ba­lio­nų pi­lo­tė Lie­tu­vo­je. Ar sun­ku gau­ti li­cen­ci­ją?

- Gau­ti li­cen­ci­ją nė­ra sun­ku, vis­kas pri­klau­so nuo no­ro. Tam rei­kia sa­vait­ga­liais lan­ky­ti kur­sus, ku­riuo­se bū­si­mi pi­lo­tai mo­ko­mi ben­drų ži­nių apie lais­vą ae­ro­sta­tą, oro tei­sės, ra­di­jo ry­šio, me­te­o­ro­lo­gi­jos, oro na­vi­ga­ci­jos, skry­džio te­ori­jos, žmo­gaus ga­li­my­bių skris­ti bei skry­džio cha­rak­te­ris­ti­kos ir pla­na­vi­mo. Taip pat iš­lai­ky­ti šių aš­tuo­nių da­ly­kų mo­kyk­li­nius ir vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jo­je (CAA).

Bai­gus te­ori­jos kur­są, rei­ka­lin­ga prak­ti­ka. Su in­struk­to­riu­mi at­lie­ka­ma 16 skry­džių, ga­liau­siai lai­ko­mas skry­džio eg­za­mi­nas. Vi­si mo­ky­mai trun­ka apie du-ke­tu­ris mė­ne­sius, pri­klau­so nuo kiek­vie­no ga­li­my­bių ir lai­ko. Taip pat rei­kia per­ei­ti svei­ka­tos ko­mi­si­ją. Li­cen­ci­jas gau­na vi­si to tik­rai no­rin­tys, o eg­za­mi­nų daž­niau­siai ne­iš­lai­ko tie, ku­rie apie orei­vys­tę rim­tai ir ne­gal­vo­jo. Mo­ky­tis vi­sų tam rei­ka­lin­gų da­ly­kų, ma­no ma­ny­mu, tik­rai įdo­mu ir tai vė­liau gy­ve­ni­me daž­nai pra­ver­čia.

- Kas Tau yra orei­vys­tė: ho­bis, gy­ve­ni­mo bū­das, spor­tas? O gal kū­ry­bi­nių idė­jų šal­ti­nis? Juk esi bai­gu­si Dai­lės mo­kyk­lą, o Ta­vo di­plo­mi­nia­me dar­be taip pat neap­si­ei­ta ne ba­lio­nų mo­ty­vų.

- Man orei­vys­tė - vi­si šie da­ly­kai kar­tu, aš su tuo už­au­gau ir ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad ga­lė­tų bū­ti ki­taip. To­dėl karš­to oro ba­lio­nai man kar­tu ir at­si­pa­lai­da­vi­mas, ir spor­tas. Gy­ve­ni­mas tarp ba­lio­nų taip pat įkve­pia, tad ir nuo­trau­kos bei ki­ti dar­bai taip sa­vai­me ir at­si­ran­da.

- Ar pri­si­me­ni tą pir­mą kar­tą, kai pa­ma­tei ba­lio­nus vai­kys­tė­je, ir koks bu­vo įspū­dis?

- Oro ba­lio­nai su ma­ni­mi nuo pat gi­mi­mo, dar ir anks­čiau, jei ga­li­ma taip sa­ky­ti. Tad pir­mo kar­to sa­vai­me ne­pri­si­me­nu, ta­čiau ma­ma (Ie­vos ma­ma Jo­lan­ta - taip pat karš­to oro ba­lio­nų pi­lo­tė) pa­sa­ko­jo, kad pir­mos ma­no var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vau, vy­ko ta­da, kai man su­ka­ko pu­sė me­tų. Tai bu­vo Juo­zo Va­lū­no tau­rės var­žy­bos Birš­to­ne per ma­no krikš­ty­nas. Vė­liau tė­vai ve­žio­jo­si vi­sur kar­tu su sa­vi­mi, to­dėl, bū­da­ma vi­sai ne­di­de­lė, jau daug pa­sau­lio bu­vau ap­ke­lia­vu­si.

- Ko­kio­se var­žy­bo­se jau te­ko da­ly­vau­ti ir ko­kie iki šiol ryš­kiau­si įspū­džiai?

- Kaip pi­lo­tė var­žy­bo­se da­ly­vau­ti dar ne­tu­rė­jau pro­gos, ta­čiau ne kar­tą te­ko skris­ti kaip na­vi­ga­to­rei. Pa­vyz­džiui, pra­ei­tais me­tais pa­sau­lio jau­ni­mo ir pa­sau­lio mo­te­rų čem­pio­na­tuo­se. Tur­būt iki šiol ryš­kiau­sią įspū­dį pa­li­ko per­nai Pran­cū­zi­jo­je vy­ku­sios Gor­do­no Ben­net­to lenk­ty­nės, ku­rias jau se­niai sva­jo­jau pa­ma­ty­ti. Jos vyks­ta su du­jų ba­lio­nais, ku­rių pa­pras­tai ne­pa­ma­ty­si, nes skren­da jie re­tai, ir ne­daug žmo­nių tuo už­si­ima.

Šiais me­tais pla­nuo­ju da­ly­vau­ti ke­le­rio­se var­žy­bo­se kaip pi­lo­tė sa­va­ran­kiš­kai. Vie­nos jų vyks Birš­to­ne - pa­sau­lio mo­te­rų prieš­čem­pio­na­tis. Bet pir­mo­sios ma­no var­žy­bos bus „Dzū­ki­jos tau­rė“, ku­rios po per­trau­kos vėl vyks per Aly­taus mies­to gim­ta­die­nį bir­že­lio mė­ne­sį.

Kal­bant pla­či­ą­ja pras­me, tai di­de­lių pla­nų ne­ku­riu, ki­tais me­tais rei­kia baig­ti mo­kyk­lą ir įsto­ti į uni­ver­si­te­tą. Dau­giau­sia dė­me­sio ski­riu moks­lams. Spor­ti­nių sie­kių yra dau­gy­bė ir įvai­riau­sių, ta­čiau kol kas juos lai­kau sa­vy­je ar­ba ty­liai pa­si­kal­ba­me su tė­čiu (jis ma­no sa­vo­tiš­kas mo­ky­to­jas, nes vis­ką, ką da­bar ži­nau, iš­mo­kau vai­kys­tė­je ste­bė­da­ma jį ir klau­sy­da­ma, kaip jis ki­tiems dės­to sa­vo te­ori­jas, bei iš jo se­nų pa­sa­ko­ji­mų), kad ne­gąs­din­tu­me ma­mos.

- Mo­te­rų ka­te­go­ri­ja orei­vys­tė­je - ka­žin ko­dėl šis spor­tas tra­di­ciš­kai bu­vo lai­ko­mas vy­riš­ku?

- Mo­kan­tis ae­ro­nau­ti­kos pi­lo­tų mo­kyk­lo­je tarp de­vy­nių stu­den­tų ke­tu­rios bu­vo mer­gi­nos, tad vi­sai ne­ma­žai. Da­bar orei­vys­tė­je mo­te­rų dau­gė­ja, bet ir anks­čiau jų Lie­tu­vo­je bu­vo ne­ma­žai. Ta­čiau džiu­gu, kad pi­lo­tės pas­ta­ruo­ju me­tu, at­si­ra­dus mo­te­rų ka­te­go­ri­jai, vis daž­niau pra­de­da da­ly­vau­ti var­žy­bo­se ir kon­ku­ruo­ti su vy­rais.

- Orei­vys­tė nė­ra tra­di­ci­nis spor­tas ta pras­me, kad fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo gal­būt tiek daug ir ne­rei­kia. O ko­kias sa­vy­bes jis ug­do?

- Fi­zi­nė jė­ga vi­sa­da pra­verčia, bet nėra būtina, tačiau tiek ant žemės sekant balioną, tiek ore privalu mokėti naudotis žemė­lapiu, todėl ilgainiui įgauni gerą orientaciją, labai naudingą ir kasdieniame gyvenime. Taip pat labai svarbus komandinis darbas. Varžybose jis daug ką pa­lengvina, taip galima pasiekti geresnių rezultatų. Neatsiejama ir gera organizacija, kurios, šiaip ar taip, esi priverstas išmokti, kitaip neturėtum nei taip reikalingos komandos, nei žemėlapių, be kurių nedaug ką gali nuveikti.

- Ko­kia Ta­vo orei­viš­ka sva­jo­nė?

- Yra daug ma­žų sva­jo­nių, bet tur­būt pa­grin­di­nė bū­tų pa­ke­liau­ti ir pa­ma­ty­ti kuo dau­giau pa­sau­lio da­ly­vau­jant įvai­rio­se fies­to­se ir var­žy­bo­se su karš­to oro ba­lio­nais.

Tapk DELFI Gyvenimo draugu „Facebook“ ir sek naujienas ant savo sienos!

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
Naujienų prenumerata

Top naujienos

Iškėlė versiją, kodėl dingo baikeris: viskas prasidėjo dar vasarą (277)

Mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus draugai ir artimieji surėmė pečius su policijos...

Sprendžiamas 17-os „Rimi“ ir „Iki“ parduotuvių likimas (65)

Konkurencijos tarybai leidus susijungti prekybos tinklams „Rimi“ ir „Iki“ , bendrovės...

Su vyru bengališką kebabinę įkūrusi lietuvė: pradžia buvo lyg ėjimas užminuotu lauku (126)

Lietuvė Jolita Aktar ir jos vyras, bengalas Faridas Aktaras šiandien yra ne tik laiminga šeima, bet...

Liberalų agonija: laikinuoju pirmininku patvirtino E. Gentvilą, bet ir dėl to skraidė žiežirbos (291)

Penktadienį susirinkusi Liberalų sąjūdžio valdyba priėmė pirmininko Remigijaus Šimašiaus...

Tritaškių badą Maskvoje kentęs „Žalgiris“ neprilygo atletiškajam „Chimki“ klubui (240)

Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai neišlaikė pirmojo rungtynių egzamino svečiuose. Antrose...

Šiaulių arenos gimtadienyje – ir A. Šedžius: atvyko ne su žmona (80)

Penktadienio vakarą Šiauliuose skambėjo dainos ir sveikinimai. Dešimtmečio jubiliejų...

Su I. Norkute skirtingais keliais pasukęs A. Žvinys renginyje pasirodė su žavia bičiule (4)

Dar kovą pranešę apie savo skyrybas aktoriai Inga Norkutė ir Aurimas Žvynys pasuko...

Išsiaiškinta, kokie triukai lovoje išties pasiteisina (12)

Psichologine mūsų sveikata ir puikia savijauta besirūpinantys specialistai nepaliauja žarstę...

Užburiančios nuotraukos: susipažinkite su kemperiu keliaujančia ožka (2)

Frankie Rae – kiečiausia keliaujanti ožka , kokią tik jums yra tekę matyti. Tai ne pokštas:...

Netikėčiausi lietuvių norai: nuo prašymų sekti žmoną iki Biblijos programėlės (3)

Telekomunikacijų paslaugas teikiančių bendrovių salonuose dirbantys ekspertai kasdien padeda...