Vi­suo­me­nei se­nė­jant dau­gė­ja žmo­nių, ku­riems bū­ti­na nuo­la­ti­nė svei­ka­tos prie­žiū­ra. Vis ak­tu­a­les­ne pro­ble­ma tam­pa lė­ti­nių, sun­kiai gy­jan­čių žaiz­dų gy­dy­mas.
© Shutterstock

No­rint tai daryti efek­ty­viai, rei­kia rem­tis ne tik nau­jo­mis me­to­di­ko­mis, bet ir pa­si­rink­ti tin­ka­mus tvars­čius bei an­ti­sep­ti­nes prie­mo­nes.

Ski­ria kom­plek­si­nį gy­dy­mą

Žaiz­dos įvai­rio­se kū­no vie­to­se ga­li at­si­ver­ti dėl įvai­rių prie­žas­čių, pa­vyz­džiui, in­fek­ci­jos, nu­de­gi­mų, on­ko­lo­gi­nių li­gų, po ope­ra­ci­jų.

„Pa­cien­tų su lė­ti­nė­mis žaiz­do­mis, opo­mis li­go­ni­nė­je su­lau­kia­me vis dau­giau. Tai le­mia ir tai, kad ne­ma­žai po­li­kli­ni­ko­se dir­ban­čių chi­rur­gų ne­be­no­ri pa­tys gy­dy­ti to­kių žaiz­dų, nes tai – il­gas, ne tik daug ži­nių, bet ir kan­try­bės rei­ka­lau­jan­tis dar­bas“, – pa­ste­bė­jo VUL San­ta­ros kli­ni­kų Krau­ja­gys­lių re­konst­ruk­ci­nės ir en­do­vas­ku­li­nės chi­rur­gi­jos cen­tro gy­dy­to­ja krau­ja­gys­lių chi­rur­gė dr. In­gri­da Aša­kie­nė.

Pa­sak jos, žaiz­das la­bai svar­bu tiks­liai nu­sta­ty­ti ir skir­ti kom­plek­si­nį gy­dy­mą. Ki­tu at­ve­ju no­ri­mas re­zul­ta­tas ne­bus pa­siek­tas, ga­li pra­si­dė­ti kom­pli­ka­ci­jos.

„Da­lis pa­cien­tų pa­ten­ka į pri­ėmi­mo sky­rių dėl ne­tin­ka­mo žaiz­dų gy­dy­mo. Kai in­fek­ci­ja iš­plin­ta, ga­li bū­ti pa­žei­džia­mi šir­dies vož­tu­vai, ki­ti or­ga­nai, pra­si­de­da inks­tų, ke­pe­nų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mas. Tai pa­lie­čia ir jau­nes­nio am­žiau­as žmo­nes“, – aiš­ki­no gy­dy­to­ja.

Kli­ni­ko­se šie pa­cien­tai pa­ten­ka į įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų – die­to­lo­gų, der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gų, ben­drų­jų chi­rur­gų, slau­gos spe­cia­lis­tų – ran­kas. Pir­miau­sia įver­ti­na­ma, ar nė­ra krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mo, to­liau – ar nė­ra in­fek­ci­jos, gre­tu­ti­nės li­gos. To­kie žmo­nės daž­nai ser­ga cuk­ri­niu dia­be­tu, nu­tu­ki­mu.

„Pa­vyz­džiui, kai ku­rių pa­cien­tų ne­pra­de­du gy­dy­ti, kol ne­su­da­ro­mas mi­ty­bos pla­nas. Su­re­gu­lia­vus mi­ty­bą gau­na­ma pa­kan­ka­mai bal­ty­mų, žaiz­dos gi­ji­mui rei­ka­lin­gų me­džia­gų­“, – pa­sa­ko­jo spe­cia­lis­tė.

Re­ko­men­duo­ja­ma drėg­na te­ra­pi­ja

At­stačius krau­jo­ta­ką, pa­rin­kus rei­kia­mą gre­tu­ti­nės pa­to­lo­gi­jos gy­dy­mą, bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti tin­ka­ma žaiz­dos prie­žiū­ra ir tvars­čiu.

„Tvarsčių cha­rak­te­ris­ti­kos yra skir­tin­gos. Vi­si jie yra ge­ri, bet tik esant tam tik­rai žaiz­dos gi­ji­mo sta­di­jai. Di­džiau­sia klai­da kal­bant apie vie­ti­nį žaiz­dų gy­dy­mą, kad kon­kre­čio­je gi­ji­mo sta­di­jo­je pa­ren­ka­mas ne tas tvars­tis. Ne­ga­li­ma po vie­no tvars­ty­mo spręs­ti, ar tvars­tis gy­do veiks­min­gai, įver­ti­ni­mui bū­ti­nas il­ges­nis lai­kas“, – pa­brė­žė I. Aša­kie­nė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad nors il­gą lai­ką žaiz­dos bu­vo gy­do­mos sau­sai, šiuo­lai­ki­nės lė­ti­nių žaiz­dų gy­dy­mo re­ko­men­da­ci­jos re­mia­si drėg­nos te­ra­pi­jos prin­ci­pu.

„Drėg­no­je ap­lin­ko­je grei­čiau mig­ruo­ja ląs­te­lės, ska­ti­na­mas nau­jų ląs­te­lių dau­gi­ni­ma­sis, ne­si­for­muo­ja ša­šas ir ran­das, ir tai le­mia grei­tes­nį gi­ji­mą. To­kią ap­lin­ką žaiz­do­je pa­lai­ko šiuo­lai­ki­niai tvars­čiai – hid­ro­ko­loi­di­niai, al­gi­na­ti­niai, pu­tų, si­li­ko­niai, ge­li­niai tvars­čiai“, – kal­bė­jo gy­dy­to­ja, pri­dur­da­ma, kad di­džiau­sią prak­ti­nę pa­tir­tį tu­ri su­kau­pu­si gy­dant žaiz­das la­biau­siai iš­tir­tais hid­ro­ko­loi­di­niais tvars­čiais.

„Jie la­bai ge­rai ab­sor­buo­ja ek­su­da­tą, pa­lai­ko drėg­ną ap­lin­ką žaiz­do­je, kar­tu ska­ti­na­ma fib­ri­no­li­zė, an­gio­ge­ne­zė, ne­ža­lo­ja­mi žaiz­dos au­di­niai“, – sa­kė krau­ja­gys­lių chi­rur­gė.

Pa­vo­jų su­ke­lia biop­lė­ve­lė

Gy­dy­to­ja pa­brė­žė, kad gy­dant žaiz­das itin svar­bu kon­tro­liuo­ti in­fek­ci­ją. Ki­tu at­ve­ju ne tik ga­li bū­ti stab­do­mas žaiz­dos gi­ji­mas, bet ir kil­ti grės­min­gos kom­pli­ka­ci­jos – ga­lū­nių am­pu­ta­ci­ja, krau­jo už­krė­ti­mas.

„Ypač pa­vo­jin­ga, jei žaiz­dą den­gia biop­lė­ve­lė. Tai tar­si „šar­vas“, ku­rį pa­si­ga­mi­na bak­te­ri­jos, siek­da­mos iš­lik­ti, ap­si­sau­go­ti nuo jas ga­lin­čių su­nai­kin­ti iš­ori­nių veiks­nių. Biop­lė­ve­lė yra in­fek­ci­jos šal­ti­nis.

Ji stab­do žaiz­dos gi­ji­mą. De­ja, įpras­ti dez­in­fek­tan­tai biop­lė­ve­lės ne­įvei­kia, o me­cha­ni­nis jos nu­va­ly­mas duo­da tik trum­pa­lai­kį efek­tą“, – kal­bė­jo I. Aša­kie­nė.

No­rint pa­siek­ti sėk­min­gų žaiz­dos gy­dy­mo re­zul­ta­tų, svar­biau­sia ne­už­si­im­ti sa­vi­gy­da.

„Tvars­tant žaiz­das ne­tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­ma mar­lė, ji ne­pa­lai­ko rei­kia­mos gi­ji­mui drėgnos ap­lin­kos, il­gi­na žaiz­dos gi­ji­mą. Taip pat ati­džiai rei­kė­tų rink­tis an­ti­sep­ti­nes prie­mo­nes. Bri­lian­ti­nė ža­lu­ma, ka­lio per­man­ga­na­tas ar van­de­ni­lio pe­rok­si­do tir­pa­las lė­ti­nių žaiz­dų prie­žiū­rai ne­nau­do­ja­mi“, – įspė­jo gy­dy­to­ja.

Tvars­tant žaiz­das ne­tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­ma mar­lė, ji ne­pa­lai­ko rei­kia­mos gi­ji­mo ap­lin­kos, il­gina žaiz­dos gi­ji­mą. Taip pat ati­džiai rei­kė­tų rink­tis an­ti­sep­ti­nes prie­mo­nes.

„Da­lis pa­cien­tų pa­ten­ka į pri­ėmi­mo sky­rių dėl ne­tin­ka­mo žaiz­dų gy­dy­mo. Kai in­fek­ci­ja iš­plin­ta, ga­li bū­ti pa­žei­džia­mi šir­dies vož­tu­vai, ki­ti or­ga­nai, pra­si­de­da inks­tų, ke­pe­nų funk­ci­jos ne­pa­kan­ka­mu­mas. Tai pa­lie­čia ir jau­nes­nio am­žiaus žmo­nes“, – aiš­ki­no gy­dy­to­ja krau­ja­gys­lių chi­rur­gė dr. In­gri­da Aša­kie­nė.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Meilė sportui neturi ribų: milijonų lietaus nestabdo net rimti perspėjimai (57)

Sostinės politikai patvirtino šių metų biudžetą, kuriame numatyta daugiau kaip 2,6 mln. eurų...

Į Lietuvą žengia vienas didžiausių Lenkijos kelionių organizatorių (55)

Daugumą poilsinių kelionių per daugelį pastarųjų metų Lietuvos gyventojai tiesiogiai ar...

„Sodros“ grindų efektas: kai kurių paslaugų kainos gali augti (104)

Kaip ir įspėjo kai kurie darbdaviai, „Sodros“ grindys kirto iš peties ir įmonės atleido...

Po švelnių orų – 24 laipsnių speigas (13)

Nors antradienis dar neprimins speigo, kurio sulauksime penktadieni naktį, pamažu pajusime...

Karbauskis dėl „Pirmosios kavos“ ir „TV Play“ kreipėsi į Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (146)

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (LVŽS) frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis kreipėsi į...

Vilionių meno mokantis „Alfa vyras“ vėl įsipainiojo į skandalą: klientai kaltina apgaule ir net šantažu

„Alfa vyru“ pasivadinęs ir moterų viliojimo kursus vyrams vedęs Airinas Arutiunianas vėl...

Rytų Ukrainai parengė „tobulą planą“ (353)

Jungtinių Tautų ekspertas parengė kone tobulą planą Rytų Ukrainos problemai išspręsti, kurį...

Iš viešumos dingusi režisierė Ieva Jackevičiūtė: gimus vaikams tarsi praradau save (9)

Ieva Jackevičiūtė (daug kam vis dar pažįstama Norkūnienės pavarde) prieš šešerius metus...

Užsimojo traukti iš šešėlio automobilių remonto verslą (279)

Nėra statistikos, kiek lietuvių savo automobilius taiso ne servisuose, o garažiukuose pas...

Orai: arktinis šaltis šalį sukaustys ilgam (102)

Šią savaitę šalį stingdys šaltis . O „dėkoti“ galime į dvi dalis skilusiam poliariniam...