aA
Skaus­mas – vi­siems ge­rai pa­žįs­ta­mas reiš­ki­nys, nes su juo dau­giau ar ma­žiau su­si­du­ria kiek­vie­nas. Skaus­mas gy­do­mas ne vien vais­tais. Ne­re­tai efek­ty­vus bū­na kom­plek­si­nis skaus­mo gy­dy­mo bū­das nau­do­jant fi­zi­nės te­ra­pi­jos me­to­dus.
© Shutterstock nuotr.

Apie skaus­mą ir ki­tus žmo­gaus kū­no po­ky­čius bei sig­na­lus kal­ba­mės su ki­ne­zi­te­ra­pi­jos cen­tro „Jaus­kis ge­riau“ va­do­ve Jur­ga PET­KE­VI­ČIE­NE.

Skaus­mui am­žiaus ri­bų nė­ra

„Kiek­vie­nais me­tais žmo­nių svei­ka­ta vis blo­gė­ja – šiam reiš­ki­niui ne­eg­zis­tuo­ja jo­kios am­žiaus ri­bos. Į mū­sų įstai­gą at­ve­da­mi vai­kai jau nuo dvie­jų mė­ne­sių, o vy­riau­sias mū­sų klien­tas – 84-erių me­tų“, – tei­gė ki­ne­zi­te­ra­pi­jos cen­tro va­do­vė J.Pet­ke­vi­čie­nė.

Tarp cen­tro klien­tų esa­ma ir la­bai jau­nų žmo­nių. Vis ma­žes­ni vai­kai at­ve­da­mi dėl įvai­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, su­ke­lian­čių skaus­mus, ku­rie yra rim­tas ne­igia­mo svei­ka­tos po­ky­čio sig­na­las.

„Pas mus at­ve­da­mi vai­kai, tu­rin­tys stu­bu­ro de­ge­ne­ra­ci­nių pa­ki­ti­mų po­žy­mių (su­že­mė­ję tarps­lanks­te­li­niai tar­pai, de­hid­ra­tuo­ti dis­kai, Šmor­lio maz­gai). Ban­do­me ana­li­zuo­ti, ko­dėl to­kia­me anks­ty­va­me am­žiu­je at­si­ran­da ši­to­kių svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Per­ša­si dvi iš­va­dos, by­lo­jan­čios kraš­tu­ti­nu­mus: vi­siš­kas vai­kų ne­jud­ru­mas, ne­bu­vi­mas lau­ke ar­ba per­tek­li­nis fi­zi­nis krū­vis“, – tvir­ti­no J.Pet­ke­vi­čie­nė.

Ne­jud­ru­mas su­ke­lia dau­gy­bę svei­ka­tos bė­dų. Tai yra vie­na nu­tu­ki­mo, ant­svo­rio prie­žas­čių. Su šio­mis pro­ble­mo­mis į ki­ne­zi­te­ra­pi­jos cen­trą at­ei­na jau še­še­rių–sep­ty­ne­rių me­tų vai­kai. Ant­svo­ris, nu­tu­ki­mas truk­do nor­ma­liam vai­ko fi­zi­niam vys­ty­mui­si, per­krau­na­mi są­na­riai ir stu­bu­ras, su­ma­žė­ja jė­ga, iš­tver­mė, vik­ru­mas. Ka­da vai­kui sun­ku ju­dė­ti, jis to da­ry­ti ir ne­no­ri, net­gi ven­gia, ima gu­li­nė­ti, dau­giau sė­di.

„Šiuo­lai­ki­nis gy­ve­ni­mo bū­das per­ne­lyg sės­lus – ne tik vai­kai, bet ir su­au­gu­sie­ji daug lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rių, te­le­vi­zo­rių, iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų. Vi­sa tai per­krau­na kū­nus tiek fi­ziš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai. Dėl to at­si­ran­da įvai­rių skaus­mų, de­ge­ne­ra­ci­nių pa­ki­ti­mų or­ga­nuo­se bei au­di­niuo­se, pa­kin­ta lai­ky­se­na, ei­se­na, sė­dė­ji­mo įpro­čiai, net­gi su­trin­ka kvė­pa­vi­mas, tai­gi or­ga­niz­mas gau­na ma­žiau de­guo­nies. Be to, per trum­pai bū­na­ma lau­ke ar­ba iš vi­so ne­bū­na­ma, o tai su­ke­lia vi­ta­mi­no D trū­ku­mą or­ga­niz­me“, – sa­kė cen­tro va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, per di­de­lė fi­zi­nė ap­kro­va taip pat nė­ra ge­rai. Kaip pa­vyz­dį pa­mi­nė­jo net ke­le­tą per die­ną di­de­lį fi­zi­nį krū­vį ska­ti­nan­čių bū­re­lių lan­kan­čių vai­kų. Pa­sak jos, dėl to ga­li­mos re­ak­ty­vi­nių są­na­rių už­de­gi­mų prie­žas­tys. Vai­ko or­ga­niz­mas ir ap­skri­tai neu­ro­rau­me­ni­nė sis­te­ma yra au­gan­ti ir be­si­for­muo­jan­ti, to­dėl ge­riau veng­ti per di­de­lių spe­ci­fi­nių fi­zi­nių ap­kro­vų, ge­riau leis­ti kū­nui ju­dė­ti lais­vai, ką nors spon­ta­niš­kai veik­ti (žais­ti jud­riuo­sius žai­di­mus), nei įspraus­ti į daug pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­čių, ne­adek­va­čių vai­ko kon­sti­tu­ci­jai ir pa­si­ren­gi­mui fi­zi­nių ju­de­sių rė­mus.

J.Pet­ke­vi­čie­nė pa­ste­bė­jo, kad tė­vai, au­gin­da­mi vai­kus, da­ro dar vie­ną di­de­lę klai­dą – kū­di­kius ban­do kuo anks­čiau pa­sta­ty­ti ant ko­jų, no­ri, kad šie im­tų grei­čiau vaikš­čio­ti. Vai­kas vi­sus rai­dos eta­pus tu­rė­tų per­ei­ti pats ir pa­ma­žu. Nė­ra ge­rai ir kai kū­di­kius tė­vai per daž­nai so­di­na kė­du­tė­se, va­di­na­mo­sio­se ne­šyk­lė­se vi­sur – par­duo­tu­vė­je, na­mie, au­to­mo­bi­ly­je, – tai ga­li tu­rė­ti įta­kos ma­žy­lio griau­čių ir rau­me­nų sis­te­mos vys­ty­mui­si, ku­ris at­ei­ty­je ga­li pa­si­reikš­ti krū­ti­nės ląs­tos de­for­ma­ci­jo­mis. Spe­cia­lis­tai įsi­ti­ki­nę, kad kū­di­kiams iki ke­tu­rių mė­ne­sių re­ko­men­duo­ja­ma ho­ri­zon­ta­li pa­dė­tis, kai jie gu­li ar ne­šio­ja­mi ant nu­ga­ry­tės ar pil­ve­lio, tik nuo pen­kių mė­ne­sių pri­lai­ko­mi re­mia­si ko­jų pirš­tu­kais, o sep­ty­nių mė­ne­sių, kai pra­de­da spy­ruok­liuo­ti, ga­li­mas ir šok­liu­kas.

Są­mo­nin­gu­mas au­ga

Dar­bin­go am­žiaus žmo­nės, dir­ban­tys fi­zi­nio krū­vio rei­ka­lau­jan­tį dar­bą, taip pat pa­ten­ka į tam tik­ras pin­kles – jie ne­iš­ven­gia mo­no­to­niš­kų ju­de­sių, ku­rie il­gai­niui tam­pa ža­lin­gais ju­de­sio ste­re­o­ti­pais. Dėl to at­si­ran­dan­tys skaus­mai tam tik­ro­se kū­no vie­to­se taip pat tam­pa ne­iš­ven­gia­mi.

„Sė­di­mas dar­bas, ko ge­ro, yra di­des­nė blo­gy­bė, nes ta­da ap­krau­na­ma juos­me­ni­nė-kryž­me­ni­nė stu­bu­ro da­lis, kai per daug pa­svy­ra­ma į prie­kį ar – at­virkš­čiai – su­smun­ka­ma kė­dė­je, įtem­pia­mi pe­čių juos­tos rau­me­nys, kai kom­piu­te­rio ek­ra­nas yra per to­li, per že­mai ar aukš­tai, o jei tuo pat me­tu dar kal­ba­ma ir te­le­fo­nu, pa­mirš­ta­ma at­si­sto­ti, pa­ju­dė­ti, for­muo­ja­si ki­ti svei­ka­tos su­tri­ki­mai. Ne­pai­sy­da­mi vis­ko, žmo­nės tu­ri dirb­ti ir už­dirb­ti, iš­lai­ky­ti sa­ve, šei­mą, to­dėl jie tą da­ro net ir ken­tė­da­mi di­džiau­sius skaus­mus“, – įžval­go­mis da­li­jo­si va­do­vė.

Pa­sak jos, žmo­nių są­mo­nin­gu­mas rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta pa­ma­žu au­ga – ski­ria­ma dau­giau dė­me­sio svei­kai gy­ven­se­nai, lan­ko­ma­si spor­to klu­buo­se.

Į šiuos žmo­nės ei­na no­rė­da­mi veid­ro­dy­je ma­ty­ti dai­liai at­ro­dan­čius di­džiuo­sius rau­me­nis, o gi­lie­ji, smul­kie­ji rau­me­nys, ku­rie at­lie­ka svar­bias funk­ci­jas, lie­ka pa­mirš­ti, tad ima­ma skųs­tis neu­ro­rau­me­ni­nio apa­ra­to pro­ble­mo­mis – nu­ga­ros skaus­mais, tarps­lanks­te­li­nių dis­kų iš­var­žo­mis.

„Sa­vo svei­ka­ta la­biau rū­pi­na­si sen­jo­rai, ku­rie vis ak­ty­viau ir na­tū­ra­liau įsi­trau­kia į svei­ka­ti­ni­mo­si veik­lą – daž­niau iš­ei­na pa­si­vaikš­čio­ti į par­kus, da­ly­vau­ja šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo už­si­ė­mi­muo­se, mankš­ti­na­si“, – tei­gė ki­ne­zi­te­ra­pi­jos cen­tro va­do­vė.

„Žmo­nės ma­no, kad su­dė­tin­gi pra­ti­mai ke­liant svo­rį, daug bė­gant jiems bus ypač nau­din­gi, ta­čiau dau­ge­liu at­ve­jų taip nė­ra. Kai pra­šo­me pa­da­ry­ti pa­pras­čiau­sius pra­ti­mus, jie to jau ne­su­ge­ba, nes nu­sil­pę ma­žes­ni rau­me­nys, sta­bi­li­za­to­riai, gi­lie­ji rau­me­nys“, – tvir­ti­no J.Pet­ke­vi­čie­nė.

Daž­niau­sios pro­ble­mos, dėl ku­rių gy­ven­to­jai krei­pia­si į ki­ne­zi­te­ra­pi­jos cen­trą, yra ar­tro­zė (de­ge­ne­ra­ci­niai są­na­rių pa­ki­ti­mai, os­te­o­fi­tai (atau­gos), su­ma­žė­ję tarps­lanks­te­li­niai tar­pai, de­hid­ra­ta­vę tarps­lanks­te­li­niai dis­kai), ar­tri­tai (są­na­riuo­se vyks­ta už­de­gi­mi­niai pro­ce­sai), įvai­rios iš­var­žos, rau­me­nų dis­ba­lan­sas, at­si­ran­dan­tys tri­ge­ri­niai taš­kai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Oficiali skaičiuoklė: pasitikrink, kaip po visų pokyčių 2019 metais atrodys tavo atlyginimas (26)

Darbdavio ir darbuotojo įmokų sujungimas, nauji tarifai, naujovės pensijų kaupime – nuo 2019...

Tamašunienė: yra bent penkios ministerijos, į kurias galėtume pasiūlyti savo žmones (17)

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ( LLRA-KŠS ) frakcijos Seime...

Baltijos šalių premjerai sutarė dėl bendros laiko juostos, atsisakius laikrodžių sukiojimo (24)

Baltijos šalių premjerai Vilniuje sutarė išlaikyti bendrą laiko juostą, kai Europos Sąjunga...

„Yandex“ išdavė itin jautrią karinę informaciją (14)

Rusiškasis „ Google Earth “ atitikmuo „Yandex“ apsiriko atskleisdamas šimtų slaptų...

Kęstutis Girnius. Pamokymai valdžiai ir mokytojų atlyginimai (3)

Kaip Minervos pelėda, kuri pakyla temstant, taigi viskam mažiau ar daugiau paaiškėjus, tai...

Snigs iki antradienio: keliuose šimtai barstytuvų, magistralėse budima visą parą (6)

Nuo šeštadienio 9 val. iki 24 val. Lietuvoje buvo intensyviai valomi ir barstomi visi Lietuvos...

Vaistų neprireiks: 3 maisto produktai, kurie numalšins skausmą

Patiriant dantų, sąnarių ar galvos skausmą nebūtina griebtis vaistų, jei namuose turite kelis...

Prezidentiniai reitingai: atsakius į šiuos keturis klausimus galima eiti lažintis dėl rinkimų rezultato apklausa didžiausią sėkmę žada vienam kandidatui (904)

Lapkričio mėnesio prezidentiniuose reitinguose toliau savo pozicijas tvirtina jų lyderis Gitanas...

Paaiškėjo viena iš trijų ministrų kandidatūrų (120)

Paaiškėjo viena iš trijų laisvų ministrų kandidatūrų. Premjeras Saulius Skvernelis pateikė...

Suspenduotas treneris – dviratininkes terorizuojantis monstras ar šmeižto auka? (30)

„O kaip jūs jaustumėtės išduotas?“, – klausimu atsakė dviračių sporto treneris Vytautas...