aA
Kam reikia pasisaugoti, o kam jau metas pradėti sportuoti? Antros rugpjūčio savaitės (rugpjūčio 10-16 d.) sveikatos horoskopas dvylikai zodiako ženklų.
© Shutterstock nuotr.

Avi­nas

Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­te ap­si­nuo­dy­ti mais­tu. Pa­da­ry­ki­te šal­dy­tu­ve re­vi­zi­ją, mais­tą ga­min­ki­te tik iš švie­žių pro­duk­tų. Sa­vai­tės vi­du­ry­je sau­go­ki­tės skers­vė­jų. Ga­li­te per­šal­ti. Savaitgalis tinkamas išvykoms.

Jau­tis

Šią sa­vai­tę svei­ka­tai dė­me­sio skir­ki­te dau­giau. Imu­ni­te­tui stip­rin­ti var­to­ki­te ne tik vi­ta­mi­nų: ger­ki­te na­tū­ra­lių cit­ri­nų, apel­si­nų sul­čių, ven­ki­te rie­baus mais­to. Sa­vait­ga­lį kuo dau­giau lai­ko pra­leis­ki­te gam­to­je.

Dvy­niai

Sa­vai­tė pa­lan­ki pra­dė­ti lai­ky­tis die­tos. Bent po­rą kar­tų per sa­vai­tę nu­ei­ki­te į ba­sei­ną ar pa­si­kai­tin­ki­te pir­ty­je. Jei "su­strei­kuos" virš­ki­ni­mas, ger­ki­te ra­mu­nė­lių nuo­vi­ro. Sa­vait­ga­lį ven­ki­te triukš­min­gų kom­pa­ni­jų, geriau paskaitykite gerą knygą.

Vė­žys

Sa­vai­tės pra­džia ne­leng­va. Nuo­var­gis ne­pa­leis nė mi­nu­tė­lei. Ko­vo­ti su juo pa­dės žo­le­lių vo­nia, ge­ra kny­ga ar fil­mas. Pa­spor­tuo­ki­te: tai tu­rė­tų pa­kel­ti nuo­tai­ką. Ta­čiau neper­si­sten­ki­te: per di­de­lis fi­zi­nis krū­vis ken­kia jū­sų šir­džiai.

Liū­tas

Pir­ma­die­nį ne­var­gin­ki­te ko­jų. Ant­ra­die­nį ir tre­čia­die­nį tau­so­ki­te akis, kuo ma­žiau žiū­rė­ki­te te­le­vi­zo­rių. Penk­ta­die­nį rin­ki­tės švie­žią, kuo ma­žiau kon­ser­van­tų tu­rin­tį mais­tą. Sa­vait­ga­lį pa­di­dės bui­ties trau­mų ti­ki­my­bė, atsargiai elkitė su prietaisais.

Mer­ge­lė

Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­te leng­vai su­ne­ga­luo­ti. Pra­dė­ki­te var­to­ti vi­ta­mi­nų, ger­ki­te na­tū­ra­lių vai­sių ir dar­žo­vių sul­čių. Jei tik įma­no­ma, ven­ki­te stre­si­nių si­tu­a­ci­jų - jū­sų ner­vai ir taip jau įtemp­ti. Sa­vait­ga­lį ap­lan­ky­kite drau­gus.

Svars­tyk­lės

Pir­ma­die­nį ga­li­te per­šal­ti, tuo­met ger­klės skaus­mo iš­veng­ti ne­pa­vyks. Tre­čia­die­nį ne­per­si­val­gy­ki­te, ven­ki­te ašt­raus ir sun­kiai virš­ki­na­mo mais­to. Penk­ta­die­nį bus sun­ku su­val­dy­ti emo­ci­jas, nuo­tai­ka kei­sis kas va­lan­dą.

Skor­pio­nas

Sa­vai­tės pra­džio­je ge­rai ap­svars­ty­ki­te sa­vo ga­li­my­bes prieš im­da­mie­si jums siū­lo­mo nau­jo dar­bo. Ga­li bū­ti, kad jis bus jums per sun­kus. Ketvirtadienį fi­zi­nis dar­bas ne­bus į nau­dą. Savaitgalis pa­lan­kus or­ga­niz­mo va­ly­mui.

Šau­lys

Sa­vai­tės pra­džio­je sau­go­ki­te akis. Trečiadienis - tinkama diena grožio procedūroms. Penk­ta­die­nis - pa­lan­ki die­na or­ga­niz­mo va­ly­mui ir odos li­gų gy­dy­mui. Sa­vait­ga­lį bū­si­te ypač jaut­rūs, pa­si­sten­ki­te ne­si­jau­din­ti dėl men­knie­kių, prie­šin­gu at­ve­ju ne­iš­veng­si­te kon­flik­tų.

Ožia­ra­gis

Tre­čia­die­nį rin­ki­tės leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ket­vir­ta­die­nį bus pa­žei­džia­mos ke­pe­nys, to­dėl al­ko­ho­lio ge­riau ne­var­to­ti. Iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Sa­vait­ga­lį ven­ki­te triukš­min­gų drau­gi­jų.

Van­de­nis

Pir­ma­die­nį avė­ki­te pa­to­gią ava­ly­nę, nes pa­di­dės ko­jų trau­mų ti­ki­my­bė. Ant­ra­die­nį ne­var­to­ki­te al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li­te per­varg­ti ir jaus­tis dir­glūs. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te po­il­siui, daugiau laiko praleiskite gamtoje.

Žu­vys

Pir­ma­die­nį re­ko­men­duo­ja­mas pė­dų ma­sa­žas. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį jausite jėgų antplūdį, nuotaika bus piuki, pasistenkite nuveikti kuo daugiau darbų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Ligoninės „mirtininkės“: vienintelis kriterijus gali nulemti 15 ligoninių likimą (76)

DELFI pasiekė Sveikatos apsaugos ministerijos ( SAM ) specialistų parengta neoficiali analizė,...

Šeimai finansų krizė nesibaigia iki šiol: įžvelgia sistemines spragas (5)

Praėjusiame dešimtmetyje Lietuvoje besipučiant nekilnojamojo turto kainų burbului, verslininkas...

ES gimė Italijos saloje, dabar jos gyventojai nori lauk (22)

Niūriai žvelgdamas į apleistą salos uostą, Ciro Alleatis nė kiek neabejoja, kas yra kaltas dėl...

Sinoptikai perspėja: šaltukas primins, kad artėja žiema (8)

Pirmadienį Baltijos regiono link savo poveikio sferą plės Skandinaviškas anticiklonas, Lietuva...

Tragiškas Celine Dion gyvenimas - lyg prakeiksmas: lydimas gedulo, persileidimų ir vyro kančių (4)

Kanadiečių dainininkės Celine Dion širdis niekuomet nepamirš velionio vyro ir buvusio...

Didžiuliai vandens kiekiai suteka į plyšius vandenyno dugne – kur jis dingsta?

Jūs tikriausiai žinote, kad Žemės paviršius yra tarsi suskeldėjusio kiaušinio lukštas....

8 klaidos, kurių rudenį neišvengia dažnas sodininkas

Rudenį paprastai pasijuntame išvarginti žemės ūkio darbų, todėl norime juos kuo greičiau...

Kremliaus Trojos arklys Europoje: pavojingas susitarimas su rusais – tik pradžia (536)

Dar 2017-ųjų lapkritį Ispanija kaltino Rusiją dėl kišimosi į referendumą Katalonijoje....

Niekam neprilygstantis česnakas: galingas antibiotikas ir daugybę negalavimų gydantis vaistas

Česnakas (Allium sativum) plačiai naudojamas kaip pagardas maisto gamyboje, tačiau ir senovėje,...

Gali užtekti vienintelio kriterijaus, kad vaikas būtų paimamas iš šeimos (529)

Alkoholis ir vaikų priežiūra - įstatymiškai neuždrausta, tačiau sunkiai suderinama....