Ūkininkai negali atsistebėti: karvė atsivedė trynius

 (13)
Aly­taus ra­jo­no Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Van­kiš­kių kai­mo gy­ven­to­jams Vir­gi­ni­jai ir An­ta­nui Žu­kaus­kams per pie­no ūkių nuos­mu­kį ir kar­vu­tės ban­do pa­dė­ti: dvi ban­dos juod­mar­gės ką tik pa­do­va­no­jo pen­kis ver­šiu­kus: vie­na – dvy­nius, ki­ta – try­nius.
Karvės atsivesti tryniai
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Ant­ra­die­nį ap­si­lan­kė­me V. ir A.Žu­kaus­kų ūky­je pa­žiū­rė­ti try­nių. Sek­ma­die­nį at­si­ra­dę ver­šiu­kai bu­vo iš­kart at­skir­ti, už­da­ry­ti at­ski­ra­me gar­de­ly­je ir ra­miai sau gu­lė­jo. Jų mo­ti­na se­no­jo ge­no­ti­po Lie­tu­vos juod­mar­gė bu­vo ge­ro­kai per­si­šmaukš­tu­si.

–Jūs ne­ma­tėt, ko­kia bu­vo sto­ra! Tą­dien, kai kar­vu­tė ruo­šė­si ver­šiuo­tis, pa­žįs­ta­mas spe­cia­lis­tas pa­žiū­rė­jęs sa­kė, kad jaučiu daug kojų ir dvi galvas, gal bus ir trečias, – pasakoja Antanas.

Ver­šiu­kai tu­ri ša­ro­lė veis­lės po­žy­mių, dvi te­ly­čai­tės ir bu­liu­kas svei­ki, gu­vūs, ge­ria pie­ną.

Ne taip daž­nai kar­vės tris ver­šiu­kus at­si­ve­da. Van­kiš­kių gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad ko­lū­kių lai­kais vie­nos so­die­tės kar­vė bu­vo at­si­ve­du­si try­nu­kus, o da­bar­ti­niais Lie­tu­vos lai­kais Re­mei­kių kai­mo ūki­nin­kus juod­mar­gė pra­džiu­gi­no. Šie dvie­jų su­lau­kė ir nu­ė­jo „lais­ty­ti“. Vė­liau at­ei­na pa­žiū­rė­ti – kad at­si­ra­dęs ir tre­čias.

Žu­kaus­kai „žai­džia“ ūkiu, nes už lit­rą pie­no gau­na ar ne­gau­na 13 eu­ro cen­tų. Dvi kar­ves iš­bro­ka­vo, li­ko aš­tuo­nios.

– Ne­ga­lim gy­ven­ti be nuo­la­ti­nio dar­bo, aš am­bu­la­to­ri­jo­je dir­bu, jis gais­ri­nė­je bu­di, su­spė­jam ir ūky­je. At­va­žiuo­ja anū­kės Me­li­sa ir Mė­ta, to­je pa­čio­je se­niū­ni­jo­je gy­ve­na, ki­taip ir tie se­ne­liai at­ro­do – su kar­vy­tė­mis, bu­liu­kais, paukš­čiais, – pa­sa­ko­ja Vir­gi­ni­ja.

An­ta­nas ra­mes­nis, o Vir­gi­ni­ja ir pri­riš­ta kru­tė­tų. Ne­spė­jo­me už­suk­ti į kie­mą, ant sta­lo jau kai­miš­ka kiau­ši­nie­nė ga­ruo­ja, sa­vo kep­tos duo­nos pa­rai­ky­ta.

– Rau­gas iš mar­čios kraš­to, Pa­sva­lio, duo­ną or­kai­tė­je iš­ke­pu. Sten­gia­mės val­gy­ti kai­miš­kus, sa­vus pro­duk­tus, – to­liau dės­to V. Žu­kaus­kie­nė, iš sa­vo pa­ty­ri­mo ži­nan­ti, už­au­gi­no tris sū­nus: Jus­ti­ną, Po­vi­lą ir Jur­gį, kad su vy­riš­ka šei­ma į par­duo­tu­vę ne­pri­laks­ty­si.

Šiuo me­tu lyg ir pra­tuš­tė­jo na­mai. Jus­ti­nas sa­vo šei­mą su­kū­rė, pa­si­sta­tęs na­mus, vi­du­ri­nis sū­nus Po­vi­las sa­va­no­riau­ja, jau­nė­lis Jur­gis – stu­den­tas, bus avia­ci­jos in­ži­nie­rius. Na­mų vai­kams ir anū­kams – vi­siems už­teks.

Be­je, Vir­gi­ni­ja ki­lu­si iš Kap­čia­mies­čio, An­ta­nas – iš Geiš­ta­ru­kų kai­mo. Ta­čiau taip įau­go į Van­kiš­kius, taip su žmo­nė­mis su­gy­ve­na ir su­ta­ria, kad mie­les­nės vie­tos gy­ve­ni­mui ir ne­rei­kia.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Fotogalerijos

SKAITOMUMO INDIKATORIUS

157417893

Tiek kartu perskaityti* visi grynas.lt straipsniai

* Indikatoriuje skaiciuojama, kiek skaitytojai iš viso perskaite publikaciju nuo GRYNAS.lt starto (2010 gruodis)