aA
Alytuje prie Laisvės angelo nupjauti medžiai
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas dėl pjau­na­mų kle­vų aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo ga­vo ano­ni­mi­nį pra­ne­ši­mą. Skun­dą ėmė tir­ti de­par­ta­men­to Aly­taus mies­to agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Rač­kaus­kas.

Ka­dan­gi pen­ki kle­vai bu­vo nu­pjau­ti ne­tu­rint sa­vi­val­dy­bės lei­di­mo, už sa­va­va­liš­ką dar­bą te­ko at­sa­ky­ti me­džių pjo­vė­jams. Kle­vus aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo iš­pjo­vė sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Kau­no ben­dro­vė „Ap­lin­kos dar­bai”. Už me­džių pjo­vi­mą ne­tu­rint lei­di­mo va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su 650 li­tų bau­da pa­skir­ta kon­kre­čiam pjo­vė­jui, ku­ris ją jau su­mo­kė­jo. Pre­ten­zi­ja dėl gam­tai pa­da­ry­tos ža­los – 18 tūkst. 336 li­tų – pa­teik­ta „Ap­lin­kos dar­bams”.

Nu­sta­ty­ta, kad nu­pjau­ti pen­ki kle­vai, ku­rių ka­mie­nų sker­smuo nuo 32 iki 51 cen­ti­met­ro. To­kia di­de­lė ža­la gam­tai su­skai­čiuo­ta to­dėl, kad me­džiai iš­gul­dy­ti te­ri­to­ri­jo­je, pa­ten­kan­čio­je į vals­ty­bės sau­go­mų kul­tū­ros ob­jek­tų są­ra­šą.

Kir­ti­mą su­stab­dė pa­vel­do­sau­gi­nin­kai

Aikš­tė prie Lais­vės an­ge­lo kar­tu su se­nuo­ju mies­to par­ku bei fon­ta­nu pa­ten­ka į mi­nė­tų ob­jek­tų są­ra­šą, to­dėl kle­vų pjo­vi­mas tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­mas ir su pa­vel­do­sau­gi­nin­kais. Ta­čiau to ne­pa­da­ry­ta. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Aly­taus te­ri­to­ri­nis pa­da­li­nys ėmė­si prie­mo­nių, kad me­džių kir­ti­mas aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo bū­tų su­stab­dy­tas.

Pa­sak šio pa­da­li­nio ve­dė­jo Aliaus Ba­ra­naus­ko, prieš tre­jus me­tus su­de­rin­ta­me Lais­vės an­ge­lo aikš­tės dan­gų iš­dės­ty­mo pla­ne-sche­mo­je ne­bu­vo nu­ma­ty­tas me­džių pjo­vi­mas, o da­bar pa­teik­to­je pro­jek­to ko­rek­tū­ro­je jau nu­ro­do­ma, kad aikš­tė­je bus iš­pjau­ta sep­ty­nio­li­ka kle­vų, vie­toj jų pa­so­din­tos kal­na­pu­šės.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai prieš­ta­ra­vo me­džių pjo­vi­mui net ir po pa­ties mies­to me­ro Jur­gio Kras­nic­ko ap­si­lan­ky­mo pas juos ir pra­šy­mų leis­ti pjau­ti pro­jek­te nu­ma­ty­tus me­džius.

Tuoj pat po kle­vų iš­pjo­vi­mo kal­bin­tas J.Kras­nic­kas tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bei svar­biau vyk­dy­ti 8 mln. li­tų ver­tės aikš­tės prie Lais­vės an­ge­lo ir ap­lin­ki­nių gat­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tą, nei sau­go­ti, jo ma­ny­mu, iš­pu­vu­sius me­džius lū­ži­nė­ju­sio­mis ša­ko­mis. Me­ras ta­da at­vi­rai pa­reiš­kė, kad lei­di­mai dėl me­džių pjo­vi­mo aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo kol kas tvar­ko­mi, o pjo­vė­jams, ku­riems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pra­dė­jo gra­sin­ti bau­do­mis, nu­ro­dy­ta, jog jie me­džius pjo­vė su sa­vi­val­dy­bės lei­di­mu.

Šian­dien aki­vaiz­du, kad pjo­vė­jas, vyk­dęs nu­ro­dy­mą, nu­baus­tas bau­da, o jo darb­da­viui – „Ap­lin­kos dar­bams” – teks at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.

Nu­ste­bin­ti sa­vi­val­dy­bės sa­vi­va­lės

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas A.Ba­ra­naus­kas yra nu­ste­bin­tas sa­vi­val­dy­bės sa­vi­va­lės vals­ty­bės sau­go­ma­me kul­tū­ros ob­jek­te. Kle­vų būk­lės prieš kir­ti­mą ne­įver­ti­no eks­per­tų ko­mi­si­ja.

Va­kar pa­da­li­nio ve­dė­jas sky­rė 3 tūkst. li­tų bau­dą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus vy­res­nia­jam spe­cia­lis­tui Vi­tui Kra­kaus­kui už Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­di­mą – iš­kirs­tus kle­vus aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo. Iš­nag­ri­nė­jęs su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją po pen­kių kle­vų iš­pjo­vi­mo ir kon­sta­ta­vęs, kad bu­vo su­ar­dy­ta aikš­tės kraš­ti­nės žel­di­nių struk­tū­ra bei si­met­ri­ja, pa­da­li­nio ve­dė­jas A.Ba­ra­naus­kas pri­ėmė spren­di­mą leis­ti iš­kirs­ti li­ku­sius dvy­li­ka kle­vų juos at­so­di­nant. Sie­kdamas at­kur­ti pir­mi­nį, is­to­riš­kai su­si­klos­čiu­sį aikš­tės vaiz­dą ir iš­tai­sy­ti 2008 ir šiais me­tais pa­da­ry­tas žel­di­nių kir­ti­mo klai­das, pa­da­li­nys rei­ka­lau­ja vi­su aikš­tės pe­ri­met­ru, vie­no­dais at­stu­mais – du me­džiai tarp ap­švie­ti­mo stul­pų – pa­so­din­ti pa­pras­tuo­sius kle­vus. Aikš­tė­je au­gan­čios kal­na­pu­šės tu­rės bū­ti pa­ša­lin­tos, o jų vie­to­je so­di­na­mi pa­pras­tie­ji kle­vai.

Už ne­pa­ste­bė­tą kle­vą – ne­ma­lo­nu­mai vėl­gi pjo­vė­jams

Spa­lio vi­du­ry­je sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­si­skun­dus vie­nam Pir­mo­jo Aly­taus Pa­ne­mu­nin­kė­lių gat­vės gy­ven­to­jui bu­vo iš­kirs­ta ne­pri­žiū­ri­ma gy­va­tvorė val­diš­ko­je že­mė­je tarp dvie­jų šios gat­vės in­di­vi­du­a­lių na­mų.

Sa­vi­val­dy­bė bu­vo iš­da­vu­si lei­di­mą kirs­ti gy­va­tvorę po to, kai jos būk­lę ap­žiū­rė­jo sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­žiū­ros ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja. Ši ne­pa­ste­bė­jo gy­va­tvorėje au­gan­čio 10 cen­ti­met­rų ka­mie­no sker­smens kle­vo. Už ne­tu­rint lei­di­mo nu­pjau­tą kle­vą te­ko at­sa­ky­ti vėl­gi pjo­vė­jams.

Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Aly­taus mies­to agen­tū­ra tos pa­čios Kau­no ben­dro­vės „Ap­lin­kos dar­bai” pjo­vė­ją už sa­va­va­liš­ką dar­bą nu­bau­dė 200 li­tų. Bau­da jau su­mo­kė­ta. Ben­dro­vei pa­teik­ta 640 li­tų pre­ten­zi­ja dėl gam­tai pa­da­ry­tos ža­los.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Lietuva įgyvendina klimato kaitos mažinimo planą: kur dar reikia pasitempti? (18)

2018 m. spalio 10 d., praėjus beveik dviem metams nuo Paryžiaus susitarimo įsigaliojimo, pakelbta...

Navickas pristatė planus dėl miškų kirtimo: pokyčiai palies ir privačius miškininkus (64)

Šių metų spalio 3 dieną aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu sudarytai darbo grupei...

Po šalnų grybavimo sezonas nesibaigia: kokių grybų dar yra miškuose (54)

Nors naktimis jau spaudžia šaltukas, tikrieji grybavimo entuziastai vis dar traukia į miškus...

Kuršių nerijos nacionaliniame parke vyksta miško tvarkymo darbai (48)

Pasibaigus vasaros poilsio sezonui, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys...

Kas gresia, jei savo kieme užkursite rudeninį laužą? (185)

Vyresnė karta dar puikiai pamena aitrų, akis ir gerklę graužiantį „generalinės tvarkos“...

Top naujienos

Finaliniai TS-LKD kandidatų debatai. Šimonytė ir Ušackas deklaravo, dėl ko niekada nesutartų su valdančiaisiais (262)

Pirmadienį Kaune vyko finaliniai Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų ( TS-LKD )...

Seime svarstomas naujas mokestis: nori apmokestinti spausdintuvus (368)

Seime liko paskutiniai žingsniai dėl naujo mokesčio priėmimo, kuris, veikiausia, išaugintų...

Imperijos griūtis: Ukrainos bažnyčia skaldo Putino kuriamą slavų pasaulį (72)

Ką reiškia Ukrainos stačiatikių bažnyčios galimas susivienijimas ir atsiskyrimas nuo Maskvos? Ar...

Neįtikėtini pokyčiai: pusės savo svorio atsikratė pakeitusi vieną įprotį (7)

„Atsimenu atvejį, kai su vaikais atvykome į atrakcionų parką ir jie norėjo, kad kartu...

Atimtų vaikų mama: neįsivaizduoju, kaip reikės atitaisyti vaikams padarytą žalą (915)

„Aš jau kalbu ramiai – visos ašaros praverktos“, - sako kaunietė Eglė. Rugsėjo pabaigoje...

Europos žaizda, kurioje šlovinamas komunizmas: viskas atrodo taip, kaip pas mus buvo „prie ruso“ (381)

Pirmojoje pasakojimo dalyje rašiau apie Moldovos teritorijoje esančią Padniestrę – regioną,...

Pavasarį gimsiantis Meghan Markle mažylis sumaišys kortas eilėje į sostą, bet princu ar princese netaps (1)

Prieš penkis mėnesius Meghan Markle, Sasekso kunigaikštienė, Vindzoro pilyje ištekėjo už princo...

10 žaidimų, kurie sukels emocijų audrą

Šie projektai privers jus nuoširdžiai nerimauti dėl personažų likimo ir kels norą eiti iki pat...

„Renault“ prieš „Volkswagen“: kas gamina geresnius sportiškus hečbekus? (31)

„Pilkas dyzelis“ – skambi frazė, apibūdinanti daugelio vairuojamus automobilius. Tai paprasta,...

Kaip prižiūrėti odą, kad nesusiraukšlėtumėte anksčiau laiko

Pasaulinės tendencijos rodo, jog šiuolaikiniai vyrai vis labiau rūpinasi savo išvaizda. Tam...