aA
Alytuje prie Laisvės angelo nupjauti medžiai
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas dėl pjau­na­mų kle­vų aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo ga­vo ano­ni­mi­nį pra­ne­ši­mą. Skun­dą ėmė tir­ti de­par­ta­men­to Aly­taus mies­to agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­tau­tas Rač­kaus­kas.

Ka­dan­gi pen­ki kle­vai bu­vo nu­pjau­ti ne­tu­rint sa­vi­val­dy­bės lei­di­mo, už sa­va­va­liš­ką dar­bą te­ko at­sa­ky­ti me­džių pjo­vė­jams. Kle­vus aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo iš­pjo­vė sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Kau­no ben­dro­vė „Ap­lin­kos dar­bai”. Už me­džių pjo­vi­mą ne­tu­rint lei­di­mo va­do­vau­jan­tis Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su 650 li­tų bau­da pa­skir­ta kon­kre­čiam pjo­vė­jui, ku­ris ją jau su­mo­kė­jo. Pre­ten­zi­ja dėl gam­tai pa­da­ry­tos ža­los – 18 tūkst. 336 li­tų – pa­teik­ta „Ap­lin­kos dar­bams”.

Nu­sta­ty­ta, kad nu­pjau­ti pen­ki kle­vai, ku­rių ka­mie­nų sker­smuo nuo 32 iki 51 cen­ti­met­ro. To­kia di­de­lė ža­la gam­tai su­skai­čiuo­ta to­dėl, kad me­džiai iš­gul­dy­ti te­ri­to­ri­jo­je, pa­ten­kan­čio­je į vals­ty­bės sau­go­mų kul­tū­ros ob­jek­tų są­ra­šą.

Kir­ti­mą su­stab­dė pa­vel­do­sau­gi­nin­kai

Aikš­tė prie Lais­vės an­ge­lo kar­tu su se­nuo­ju mies­to par­ku bei fon­ta­nu pa­ten­ka į mi­nė­tų ob­jek­tų są­ra­šą, to­dėl kle­vų pjo­vi­mas tu­rė­jo bū­ti de­ri­na­mas ir su pa­vel­do­sau­gi­nin­kais. Ta­čiau to ne­pa­da­ry­ta. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Aly­taus te­ri­to­ri­nis pa­da­li­nys ėmė­si prie­mo­nių, kad me­džių kir­ti­mas aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo bū­tų su­stab­dy­tas.

Pa­sak šio pa­da­li­nio ve­dė­jo Aliaus Ba­ra­naus­ko, prieš tre­jus me­tus su­de­rin­ta­me Lais­vės an­ge­lo aikš­tės dan­gų iš­dės­ty­mo pla­ne-sche­mo­je ne­bu­vo nu­ma­ty­tas me­džių pjo­vi­mas, o da­bar pa­teik­to­je pro­jek­to ko­rek­tū­ro­je jau nu­ro­do­ma, kad aikš­tė­je bus iš­pjau­ta sep­ty­nio­li­ka kle­vų, vie­toj jų pa­so­din­tos kal­na­pu­šės.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kai prieš­ta­ra­vo me­džių pjo­vi­mui net ir po pa­ties mies­to me­ro Jur­gio Kras­nic­ko ap­si­lan­ky­mo pas juos ir pra­šy­mų leis­ti pjau­ti pro­jek­te nu­ma­ty­tus me­džius.

Tuoj pat po kle­vų iš­pjo­vi­mo kal­bin­tas J.Kras­nic­kas tvir­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bei svar­biau vyk­dy­ti 8 mln. li­tų ver­tės aikš­tės prie Lais­vės an­ge­lo ir ap­lin­ki­nių gat­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tą, nei sau­go­ti, jo ma­ny­mu, iš­pu­vu­sius me­džius lū­ži­nė­ju­sio­mis ša­ko­mis. Me­ras ta­da at­vi­rai pa­reiš­kė, kad lei­di­mai dėl me­džių pjo­vi­mo aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo kol kas tvar­ko­mi, o pjo­vė­jams, ku­riems ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pra­dė­jo gra­sin­ti bau­do­mis, nu­ro­dy­ta, jog jie me­džius pjo­vė su sa­vi­val­dy­bės lei­di­mu.

Šian­dien aki­vaiz­du, kad pjo­vė­jas, vyk­dęs nu­ro­dy­mą, nu­baus­tas bau­da, o jo darb­da­viui – „Ap­lin­kos dar­bams” – teks at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.

Nu­ste­bin­ti sa­vi­val­dy­bės sa­vi­va­lės

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus te­ri­to­ri­nio pa­da­li­nio ve­dė­jas A.Ba­ra­naus­kas yra nu­ste­bin­tas sa­vi­val­dy­bės sa­vi­va­lės vals­ty­bės sau­go­ma­me kul­tū­ros ob­jek­te. Kle­vų būk­lės prieš kir­ti­mą ne­įver­ti­no eks­per­tų ko­mi­si­ja.

Va­kar pa­da­li­nio ve­dė­jas sky­rė 3 tūkst. li­tų bau­dą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus vy­res­nia­jam spe­cia­lis­tui Vi­tui Kra­kaus­kui už Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­di­mą – iš­kirs­tus kle­vus aikš­tė­je prie Lais­vės an­ge­lo. Iš­nag­ri­nė­jęs su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją po pen­kių kle­vų iš­pjo­vi­mo ir kon­sta­ta­vęs, kad bu­vo su­ar­dy­ta aikš­tės kraš­ti­nės žel­di­nių struk­tū­ra bei si­met­ri­ja, pa­da­li­nio ve­dė­jas A.Ba­ra­naus­kas pri­ėmė spren­di­mą leis­ti iš­kirs­ti li­ku­sius dvy­li­ka kle­vų juos at­so­di­nant. Sie­kdamas at­kur­ti pir­mi­nį, is­to­riš­kai su­si­klos­čiu­sį aikš­tės vaiz­dą ir iš­tai­sy­ti 2008 ir šiais me­tais pa­da­ry­tas žel­di­nių kir­ti­mo klai­das, pa­da­li­nys rei­ka­lau­ja vi­su aikš­tės pe­ri­met­ru, vie­no­dais at­stu­mais – du me­džiai tarp ap­švie­ti­mo stul­pų – pa­so­din­ti pa­pras­tuo­sius kle­vus. Aikš­tė­je au­gan­čios kal­na­pu­šės tu­rės bū­ti pa­ša­lin­tos, o jų vie­to­je so­di­na­mi pa­pras­tie­ji kle­vai.

Už ne­pa­ste­bė­tą kle­vą – ne­ma­lo­nu­mai vėl­gi pjo­vė­jams

Spa­lio vi­du­ry­je sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­si­skun­dus vie­nam Pir­mo­jo Aly­taus Pa­ne­mu­nin­kė­lių gat­vės gy­ven­to­jui bu­vo iš­kirs­ta ne­pri­žiū­ri­ma gy­va­tvorė val­diš­ko­je že­mė­je tarp dvie­jų šios gat­vės in­di­vi­du­a­lių na­mų.

Sa­vi­val­dy­bė bu­vo iš­da­vu­si lei­di­mą kirs­ti gy­va­tvorę po to, kai jos būk­lę ap­žiū­rė­jo sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­ti Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­žiū­ros ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja. Ši ne­pa­ste­bė­jo gy­va­tvorėje au­gan­čio 10 cen­ti­met­rų ka­mie­no sker­smens kle­vo. Už ne­tu­rint lei­di­mo nu­pjau­tą kle­vą te­ko at­sa­ky­ti vėl­gi pjo­vė­jams.

Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Aly­taus mies­to agen­tū­ra tos pa­čios Kau­no ben­dro­vės „Ap­lin­kos dar­bai” pjo­vė­ją už sa­va­va­liš­ką dar­bą nu­bau­dė 200 li­tų. Bau­da jau su­mo­kė­ta. Ben­dro­vei pa­teik­ta 640 li­tų pre­ten­zi­ja dėl gam­tai pa­da­ry­tos ža­los.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Miškininkai nemokamai dalins eglių šakas: kokias kalėdines dekoracijas iš jų galima pasidaryti? dalinimo vietų sąrašas (24)

Kalėdoms sparčiai artėjant, pradedame sukti galvas, kaip papuošti savo namus. Šį galvosūkį...

Sprendžiama, ką daryti dėl plynųjų kirtimų gražiausiose Lietuvos vietose (112)

Vos prieš kelis mėnesius aktyvūs visuomenės nariai, gamtosaugininkai ir miškų gynėjai...

Perspėjimas žvejams: ant ledo galima žvejoti tik įsitikinus jo saugumu (33)

Atvėsus orams ir užšalus sekliesiems šalies vandens telkiniams, aplinkosaugininkai primena...

Besipiktinantys dėl miškų kirtimo tai daro per vėlai: ką iš tiesų gali visuomenė? (107)

Norint Lietuvoje kirsti mišką, reikia ne tik leidimo, kurį išduoda Valstybinė miškų tarnyba ....

Miestai turi keistis neatpažįstamai: sodai ant stogų ir pelkės didmiesčiuose (24)

Visas pasaulis pripažįsta klimato kaitos procesus ir stebi jos padarinius. Vyksta intensyvios...

Top naujienos

Audringas savaitgalis Kijeve: vietos, dėl kurių čia keliauja tūkstančiai lietuvių (428)

Tūkstančiai lietuvių keliaują į Ukrainos sostinę ieškodami ten pigių pramogų, restoranų ir...

„Bayern“ vedlys įsidėmėjo „Žalgirio“ pasiųstą žinutę, žvaigždė – agresyvų kauniečių stilių specialiai Krepšinis.lt iš Miuncheno (4)

Penktadienio vakarą Eurolygos 12-ojo turo rungtynėse Miunchene akis į akį susirems dvi vienodą...

Traumą patyrusiam Valančiūnui atlikta operacija – „Raptors“ pasikvietė kitą centrą (25)

Absoliutūs NBA lygos lyderiai Toronto „Raptors“ (23/7) neribotam laikui neteko savo centro iš...

Dėl atnaujintos gatvės pasiskundę Kauno vairuotojai tokio valdininkų atsakymo nesitikėjo (112)

Kauno centre esanti Kęstučio gatvė yra svarbi miesto transporto linija. Lygiagrečiai Laisvės...

Šaltiniai policijoje: Strasbūro šaulys nukautas (77)

Šaltiniai iš Prancūzijos policijos praneša, kad Strasbūro šaulys nukautas. Jis buvo sandėlyje...

„Valstiečiai“ kandidatu į Vilniaus merus išsirinko Sinkevičių (151)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Vilniaus skyrius ketvirtadienio vakarą nusprendė, kad...

Iš Europos – vieningas smūgis Rusijai (334)

Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį dar pusmečiui pratęsė ekonomines sankcijas Rusijai,...

Klausiamas dėl pažymų Skvernelis įkando Grybauskaitei, konservatoriams ir prisiminė dešimtmečio įvykius (1226)

Klausiamas dėl mįslingo kreipimosi į specialiąsias tarnybas ir pareiškimų apie galimą Kremliaus...

Evelina Anusauskaitė-Young: man sakė, kad su tokia figūra niekada nebūsiu popmuzikos atlikėja (197)

Lietuvą Evelina Anusauskaitė-Young paliko prieš penkerius metus, tačiau susidomėjimas ja, regis,...