Didžiausia Alytaus puošmena pripažinta nelegaliu statiniu

 (44)
Alytuje prie aukš­čiau­sio Lie­tu­vo­je pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną pa­sta­ty­ta skulp­tū­ra „Žie­das“ šian­dien trak­tuo­ja­ma kaip sa­va­va­liš­kas sta­ti­nys. Už tai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai gre­sia tūks­tan­ti­nė bau­da.
Skulptūra "Žiedas"
© G. Bernatavičiaus

Šiuo metu miesto savivaldybės administracijoje rengiamas jau pastatytos skulptūros „Žiedas“ projektas, kuriuo vadovaujantis bus gautas statybos leidimas.

Pro­to­ko­las per­duo­tas teis­mui

Pir­mo­ji skulp­tū­ra „Žie­das“ Dai­nų slė­ny­je, prie bu­vu­sio ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mos, bu­vo pa­sta­ty­ta 1981-ai­siais mi­nint Aly­taus mies­to 400 me­tų ju­bi­lie­jų. Šio­je vie­to­je pra­si­dė­jus pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to sta­ty­bai, ji bu­vo nu­kel­ta ir pra­ėju­siais me­tais at­sta­ty­ta 12,45 met­ro at­stu­mu nuo se­no­sios jos vie­tos.

28 met­rų aukš­čio skulp­tū­ra pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je su­si­do­mė­jo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­rius. Įtar­ta, kad „Žie­das“ pa­sta­ty­tas sa­va­va­liš­kai.

Pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­mą ir sta­ty­bos tech­ni­nio reg­la­men­to ne­su­dė­tin­gų sta­ti­nių nuo­sta­tas to­kio aukš­čio in­ži­ne­ri­niai sta­ti­niai pri­ski­ria­mi prie ne­ypa­tin­gų sta­ti­nių ka­te­go­ri­jos. Va­do­vau­jan­tis Sta­ty­bos įsta­ty­mu, to­kiam sta­ti­niui pri­va­lo­mas sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas – lei­di­mas sta­ty­ti nau­ją sta­ti­nį.

Aly­taus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tams at­li­kus skulp­tū­ros, pa­sta­ty­tos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­te, ge­le­žin­ke­lio til­to lie­ka­nų te­ri­to­ri­jo­je, sta­ty­bos pa­tik­ri­ni­mą, pa­aiš­kė­jo, kad lei­di­mas skulp­tū­rai mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­bu­vo iš­duo­tas. Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bu­vo su­ra­šy­tas sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ak­tas.

Pirmadienį sky­rius Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai su­ra­šy­tą ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą per­da­vė nag­ri­nė­ti Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui. Už nau­jo sta­ti­nio sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­mą mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai gre­sia bau­da nuo 2 tūkst. 896 iki 5 tūkst. 792 eu­rų.

Ke­ti­na su­da­ry­ti ko­mi­si­ją

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas ke­ti­na su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri iš­si­aiš­kin­tų, ko­dėl taip at­si­ti­ko su skulp­tū­ros „Žie­das“ sta­ty­ba.

Šiuo me­tu mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ren­gia­mas jau pa­sta­ty­tos skulp­tū­ros pro­jek­tas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis bus gau­tas sta­ty­bos lei­di­mas. Ji ne­pa­te­ko į pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to, ku­ris nau­do­ti ati­duo­tas prieš sa­vai­tę, pro­jek­tą. Skulp­tū­rą, mies­to biu­dže­tui kai­na­vu­sią per 100 tūkst. eu­rų, pla­nuo­ja­ma ati­duo­ti eks­plo­a­tuo­ti šį mė­ne­sį.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Fotogalerijos

SKAITOMUMO INDIKATORIUS

157417893

Tiek kartu perskaityti* visi grynas.lt straipsniai

* Indikatoriuje skaiciuojama, kiek skaitytojai iš viso perskaite publikaciju nuo GRYNAS.lt starto (2010 gruodis)