aA
Ar pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai tu­ri pa­kan­ka­mai ži­nių, kaip val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se? Nors vai­ra­vi­mo kur­suo­se apie tai kal­ba­ma te­oriš­kai, kol kas ga­li­my­bės iš­ban­dy­ti prak­tiš­kai lie­ka ri­bo­tos.
Vairavimas ekstremaliose situacijose: mokyti negalima drausti
© DELFI / Valdas Kopūstas

Nors kai ku­rie be­si­mo­kan­tie­ji vai­ra­vi­mo to pa­si­gen­da, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­li­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas, Aly­taus au­to­klu­bo va­do­vas Rim­vy­das Anu­saus­kas ne­ma­to bū­ti­ny­bės prak­ti­nį au­to­mo­bi­lio val­dy­mo eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se mo­ky­mą pa­da­ry­ti pri­va­lo­mą.

Ne taip se­niai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus at­si­ė­mę ir eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų jau pa­ty­rę aly­tiš­kiai ma­no, kad prak­ti­niam mo­ky­mui ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma ir dau­giau va­lan­dų, o ga­li­my­bė mo­ky­tis su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis taip pat ne­pro­šal.

Ga­li­my­bė, bet be prie­vo­lių

„Prieš ke­le­tą me­tų Aly­taus au­to­klu­bo įmo­nė žie­mos me­tu šeš­ta­die­niais ban­dė or­ga­ni­zuo­ti eks­tre­ma­laus vai­ra­vi­mo va­ži­nė­ji­mus sli­džio­mis ke­lio są­ly­go­mis už kur­sų kai­ną, ta­čiau no­rin­čių­jų įgy­ti įgū­džių be­veik ne­at­si­ra­do“, – kon­sta­ta­vo R. Anu­saus­kas.

Jo nuo­mo­ne, ga­li­my­bė prak­tiš­kai mo­ky­tis, kaip val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se, tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta, ta­čiau tai pa­da­ry­ti pri­va­lo­mu da­ly­ku ne­bū­tų tiks­lin­ga: „Jei­gu pra­de­dan­ty­sis vai­ruo­to­jas tin­ka­mai ver­tins sa­vo ge­bė­ji­mus, prak­ti­niai įgū­džiai įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se at­si­ras sa­vai­me.“

Pa­sak pa­šne­ko­vo, vai­ra­vi­mo eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įgū­džių mo­ky­mas rei­ka­lau­ja spe­cia­lių oro są­ly­gų ar­ba aikš­te­lių su sli­džia ar šla­pia dan­ga.

Jei­gu bū­tų po­rei­kis, di­des­niuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se (Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je) esan­čio­se sunk­ve­ži­mių vai­ra­vi­mo mo­ky­mui skir­to­se aikš­te­lė­se, įreng­to­se už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas, už tam tik­rą mo­kes­tį bū­tų ga­li­ma mo­ky­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džių esant eks­tre­ma­lioms są­ly­goms (sli­džiai, šla­piai ke­lio dan­gai). De­ja, no­rin­tie­siems tuo pa­si­nau­do­ti ši ga­li­my­bė at­si­ei­tų gan bran­giai, nes šiuo me­tu tri­jų va­lan­dų va­ži­nė­ji­mas kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu to­kio­je aikš­te­lė­je kai­nuo­ja apie 100 eu­rų.

„Gal­būt va­žia­vi­mas leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu kai­nuo­tų kiek pi­giau, bet pa­na­šaus dy­džio su­mos pa­den­gia tik eks­plo­a­ta­ci­jos są­nau­das, o apie aikš­te­lės at­si­pir­ki­mą net ne­ga­li bū­ti kal­bos“, – kal­bė­jo R. Anu­saus­kas.

Pra­vers­tų už­sie­nio prak­ti­ka

Aly­taus au­to­klu­bo va­do­vo įsi­ti­ki­ni­mu, aikš­te­lės su sli­džia dan­ga pa­ruo­ši­mas ir prie­žiū­ra kiek­vie­nai vai­ra­vi­mo mo­kyk­lai bū­tų ne­įkan­da­ma, dėl to ne­men­kai iš­aug­tų ir vai­ra­vi­mo kur­sų kai­na. Už­sie­ny­je to­kių aikš­te­lių yra, tie­sa, kai ku­rio­se ša­ly­se jų vos po vie­ną, pa­vyz­džiui, kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je, ta­čiau, pa­sak R. Anu­saus­ko, prak­ti­ka pa­ro­dė, jog to už­ten­ka.

Pa­šne­ko­vas už­si­mi­nė, kad kai kur už­sie­ny­je vai­ra­vi­mo įgū­džių to­bu­li­ni­mo pro­gra­ma pri­va­lo­ma tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie su­kė­lė eis­mo įvy­kius, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis. Mo­ky­muo­se įgū­džius to­bu­lin­ti ten­ka itin eks­tre­ma­liuo­se ruo­žuo­se – ma­nev­ruo­ti stai­giuo­se po­sū­kiuo­se, sta­čio­se nuo­kal­nė­se, esant sli­džiai ar šla­piai ke­lio dan­gai.

„Gal­būt to­kia prak­ti­ka bū­tų nau­din­ga ir Lie­tu­vo­je“, – svars­tė R. Anu­saus­kas.

Jo nuo­mo­ne, pri­va­lo­mą pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų įgū­džių eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se mo­ky­mą ga­li­ma įves­ti ne­bent jei­gu ruo­šia­mi vai­ruo­to­jai ne­bū­tų ap­krau­na­mi pa­pil­do­mais mo­kes­čiais: „Jei bent da­lį mo­ky­mų fi­nan­suo­tų vals­ty­bė, bū­tų ga­li­ma pa­mąs­ty­ti ir apie prie­vo­lės mo­ky­tis val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įve­di­mą, ta­čiau tai vals­ty­bei bū­tų ne­pa­ke­lia­ma naš­ta.“

Kam rei­kia mo­ky­tis il­giau?

Pa­klaus­tas, ar, jo nuo­mo­ne, tris­de­šim­ties prak­ti­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mo va­lan­dų sa­va­ran­kiš­kai iš­va­žiuo­ti į ke­lius pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams už­ten­ka, R. Anu­saus­kas at­sa­kė, kad tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no žmo­gaus: „Prieš ke­le­tą me­tų prak­ti­niam vai­ra­vi­mo mo­ky­mui bu­vo nu­ma­ty­ta tik 20 va­lan­dų ir at­ro­dė, kad jų pa­kan­ka. Ben­dros iš­va­dos nė­ra: vie­nam mo­ky­tis vai­ruo­ti rei­kia dau­giau, ki­tam – ma­žiau. Tai pri­klau­so ir nuo be­si­mo­kan­čio­jo am­žiaus, ir nuo ge­bė­ji­mo mo­ky­tis.“

Šiuo me­tu Vai­ruo­to­jų pra­di­nio mo­ky­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta 30 va­lan­dų prak­ti­niam vai­ra­vi­mui ir 50 va­lan­dų te­ori­niam mo­ky­mui.

Ne taip se­niai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus at­si­ė­mę ir eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų jau pa­ty­rę aly­tiš­kiai ma­no, kad prak­ti­niam mo­ky­mui ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma ir dau­giau va­lan­dų, o ga­li­my­bė mo­ky­tis su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis taip pat ne­pro­šal.

„Bu­vo si­tu­a­ci­ja, kai au­to­mo­bi­lį su­mė­tė...“

Bri­gi­ta Šmui­ly­tė, 19 me­tų: „Vai­ruo­ti mo­kiau­si žie­mą, tad tu­rė­jau ga­li­my­bę dau­giau iš­mok­ti vai­ra­vi­mo eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įgū­džių. Su in­struk­to­riu­mi tuš­čio­je aikš­te­lė­je, ku­rios dan­ga bu­vo sli­di, pa­ban­džiau at­lik­ti stai­gų ma­nev­rą ir pa­jaus­ti, kaip el­gia­si au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau kol ne­su­si­for­ma­vę bent mi­ni­ma­lūs prak­ti­niai au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džiai, ši vien­kar­ti­nė pa­tir­tis man di­de­lės nau­dos ne­da­vė.

Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą tu­riu jau be­veik pus­an­trų me­tų. Vai­ruo­ju ga­na daž­nai. Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų tu­rė­jau ne vie­ną, bet kai ke­lio dan­ga yra šla­pia ar sli­di, sten­giuo­si lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo nuo ki­tų trans­por­to prie­mo­nių ir tie­siog va­žiuo­ju lė­čiau.

Bu­vo si­tu­a­ci­ja, kai va­žiuo­jant sli­džiu miš­ko ke­liu­ku au­to­mo­bi­lį stai­ga su­mė­tė, ta­čiau iš te­ori­nių vai­ra­vi­mo pa­skai­tų ži­no­jau, kad stab­džių to­kiu at­ve­ju spaus­ti ne­rei­kė­tų. Tą­kart pa­sek­mių iš­veng­ti pa­vy­ko.

Kol lai­kiau vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną, o vė­liau bu­vau švie­žia vai­ruo­to­ja, apie au­to­mo­bi­lio val­dy­mo eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se įgū­džius net ne­gal­vo­jau, tik džiau­giau­si, kad pa­ga­liau iš­si­lai­kiau eg­za­mi­nus. Su­si­dū­ru­si su eks­tre­ma­lio­mis si­tu­a­ci­jo­mis su­si­mąs­čiau, kad bū­tų įdo­mu ir prak­tiš­ka pa­ban­dy­ti pa­va­ži­nė­ti sli­džio­je aikš­te­lė­je ir pa­si­mo­ky­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džių, kai šis pra­ran­da kon­tro­lę.

Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tai iš­ban­dy­ti tik­rai ver­ta, ta­čiau ne vos iš­si­lai­kius vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną ar be­si­ruo­šiant jam, nes nau­jo­vių ir taip už­ten­ka. Tik per­ėjus į tvir­tes­nių vai­ra­vi­mo įgū­džių lyg­me­nį, kai pra­de­da­ma la­biau jaus­ti au­to­mo­bi­lį, ver­tė­tų mo­ky­tis jo val­dy­mo eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se.“

„Te­ori­ja yra vie­na, bet kai su­si­du­ri su prak­ti­ka...“

Dei­man­tas Ke­rė­ža, 19 me­tų: „Vai­ruo­ju jau dau­giau ne­gu me­tus. Sli­džios ke­lio dan­gos iš­pro­vo­kuo­tų si­tu­a­ci­jų tu­rė­jau ne­ma­žai, ta­čiau vie­nas Aly­taus A. Jo­ny­no ir Kau­no gat­vių san­kry­žo­je nu­ti­kęs įvy­kis ypač įsi­mi­nė. Iš­kri­tus pir­mam snie­gui, nuo par­ko pu­sės su­kau į Kau­no gat­vę. An­tru bė­giu ėmiau lė­tai leis­tis že­myn, spus­te­lė­jau ak­ce­le­ra­to­rių ir pra­dė­jau čiuož­ti. Žai­biš­kai su­re­a­ga­vau ir dar stip­riau pa­spau­džiau grei­čio pe­da­lą, ta­čiau au­to­mo­bi­lis ėmė slys­ti į ki­tą pu­sę. Iš prie­kio į kal­ną ky­lan­čios ma­ši­nos su­sto­jo, lau­kė, kuo vi­sa tai baig­sis.

Ga­liau­siai au­to­mo­bi­lio ga­lą įtrau­kė į de­ši­nį kel­kraš­tį, o ten sto­vė­jo be­to­ni­niai stul­pai. Ar­tė­da­mas link jų pri­si­mer­kiau, nes gal­vo­jau, kad plo­siuo­si į juos. Lai­mei, to iš­veng­ti pa­vy­ko. Ka­dan­gi ke­lias bu­vo ap­snig­tas, spau­džiau stab­dį ar ne, au­to­mo­bi­lis vis tiek čiuo­žė, su­ko­si 180 laips­nių kam­pu, kol pa­si­se­kė su­sto­ti. Tik po po­ros mi­nu­čių su­pra­tau, kas įvy­ko, ran­kos ėmė dre­bė­ti. Maž­daug po 20 mi­nu­čių, grįž­da­mas tuo pa­čiu ke­liu, pa­ma­čiau sa­vo au­to­mo­bi­lio vė­žes, kur čiuož­ta pro stul­pą. Ne­su­me­luo­siu, nuo jų iki be­to­ni­nio švies­tu­vo bu­vo li­kę apie met­rą.

Šis įvy­kis pa­tvir­ti­no, kad ne kiek­vie­no­je si­tu­a­ci­jo­je ga­li­ma pri­tai­ky­ti per te­ori­nes vai­ra­vi­mo pa­mo­kas iš­girs­tus pa­mo­ky­mus. Te­ori­ja yra vie­na, bet, kai su­si­du­ri su prak­ti­ka, pa­si­ro­do vi­sai kas ki­ta.

Pa­tar­čiau kiek­vie­nam žie­mos me­tu tuš­čio­je, sli­džio­je, šla­pio­je aikš­te­lė­je pa­ban­dy­ti at­lik­ti stai­gius ma­nev­rus, pa­si­mo­ky­ti val­dy­ti au­to­mo­bi­lį ir įpras­ti prie stip­riai pa­si­kei­tu­sių vai­ra­vi­mo są­ly­gų.

Ži­nau, kad pas mus ga­li­my­bių to­kioms tre­ni­ruo­tėms tik­rai nė­ra. Žie­mą, be­si­prak­ti­kuo­da­mas tuš­čio­je aikš­te­lė­je, su­lau­kiau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, ku­rie at­vy­ko ma­ne su­draus­min­ti. Ta­čiau, kur mums, vai­ruo­to­jams, įgau­ti tos pa­tir­ties ir įgū­džių? Kur mes ga­li­me to­bu­lin­tis ir kaip ge­riau orien­tuo­tis iš­ti­kus eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai?

Jei­gu vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės kad ir už pa­pil­do­mą mo­kes­tį pa­si­mo­ky­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įgū­džių, tik­rai tą pa­da­ry­čiau.“

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Termometrų stulpeliams šoktelėjus aukštyn: kaip žinoti, kad automobilio kondicionierius sugedo? (23)

Vasara daugelio vairuotojų vienintelė atgaiva automobilyje – kondicionierius . Tiesa, ne bet...

Ką privalote žinoti ir patikrinti, jei perkate naudotą automobilį iš užsienio (35)

Šalies gyventojams, nevengiantiems naudotą automobilį įsigyti iš užsienio šalių, tokių kaip...

Priminė, kokios kelių eismo taisyklės galioja paspirtukininkams (84)

Dauguma važinėjančių elektriniu paspirtuku vairuotojų žino, kad jiems galioja Kelių eismo...

Pasakė, ar galima automobiliui montuoti siauresnes ar platesnes nei nurodo gamintojas padangas (71)

Dažnai vairuotojai net nesusimąsto apie padangų plotį, bet reikėtų žinoti, kad jis turi įtakos...

Verta žinoti: kokius aušinimo skysčius galima sumaišyti, o kokių klaidos kainuos brangiai (21)

Kad pagrindiniai eksploataciniai automobilio komponentai yra variklio ir transmisijos alyvos bei...

Top naujienos

Po įvykių Donecke įspėja: gali būti, kad ruošiamas „tramplinas“ būsimai Rusijos invazijai (42)

Precedento neturintis apie 150 tūkst. Rusijos karių sutelkimas netoli Ukrainos sienos visą...

Profesorius Čaplinskas – apie trečią vakcinos nuo koronaviruso dozę: ar jos reikės ir, ar bus galima keisti vakciną? (112)

Šią savaitę Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) pranešė, kad du jauni žmonės, kuriems...

Lietuvoje – 740 naujų COVID-19 atvejų per parą, mirė 14 žmonių praėjusią parą paskiepyta beveik 6 tūkst. žmonių (186)

Praėjusią parą šalyje nustatyta 740 naujų COVID-19 atvejų, nuo šios infekcinės ligos mirė 14...

Įspėja dėl Baltijos jūroje palaidotų cheminių ginklų: tai gali baigtis katastrofa (8)

Europos Parlamentas pabrėžia, kad Baltijos jūros tarša – ne tik regiono, bet visos Europos...

Transliacija / Išpakuota. Goda Raibytė: Lietuvai trūksta mokslo ir aplinkosaugos žurnalistų (4)

Mokslo ir aplinkosaugos žurnalistikos - mažai dėmesio sulaukiančios žurnalistikos sritys...

Išvydę rezultatus gyventojai liko sukrėsti: kas nutiko daugiausiai žmonių paskiepijusioje pasaulio šalyje? (449)

Seišeliuose, kur gyventojų nuo COVID-19 paskiepyta daugiau nei bet kurioje kitoje šalyje,...

Kūrėja Jusionytė apie darbo pasiūlymą su keista sąlyga: nuo tada labai bijau tokių situacijų (38)

Lygindami Lietuvą su Vakarų pasaulio praktika lyčių lygybės klausimu neretai pabrėžiame, kad...

Praūžęs „Didysis šeimos gynimo maršas“ liūdino ir piktino žinomus žmones: šitą šalį gali išgelbėti tik stebuklas (184)

Gegužės 15-ąją visoje Lietuvoje vyko „Didysis šeimos gynimo maršas“. Tas pačios dienos...