aA
Ar pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai tu­ri pa­kan­ka­mai ži­nių, kaip val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se? Nors vai­ra­vi­mo kur­suo­se apie tai kal­ba­ma te­oriš­kai, kol kas ga­li­my­bės iš­ban­dy­ti prak­tiš­kai lie­ka ri­bo­tos.
Vairavimas ekstremaliose situacijose: mokyti negalima drausti
© DELFI / Valdas Kopūstas

Nors kai ku­rie be­si­mo­kan­tie­ji vai­ra­vi­mo to pa­si­gen­da, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­li­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas, Aly­taus au­to­klu­bo va­do­vas Rim­vy­das Anu­saus­kas ne­ma­to bū­ti­ny­bės prak­ti­nį au­to­mo­bi­lio val­dy­mo eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se mo­ky­mą pa­da­ry­ti pri­va­lo­mą.

Ne taip se­niai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus at­si­ė­mę ir eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų jau pa­ty­rę aly­tiš­kiai ma­no, kad prak­ti­niam mo­ky­mui ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma ir dau­giau va­lan­dų, o ga­li­my­bė mo­ky­tis su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis taip pat ne­pro­šal.

Ga­li­my­bė, bet be prie­vo­lių

„Prieš ke­le­tą me­tų Aly­taus au­to­klu­bo įmo­nė žie­mos me­tu šeš­ta­die­niais ban­dė or­ga­ni­zuo­ti eks­tre­ma­laus vai­ra­vi­mo va­ži­nė­ji­mus sli­džio­mis ke­lio są­ly­go­mis už kur­sų kai­ną, ta­čiau no­rin­čių­jų įgy­ti įgū­džių be­veik ne­at­si­ra­do“, – kon­sta­ta­vo R. Anu­saus­kas.

Jo nuo­mo­ne, ga­li­my­bė prak­tiš­kai mo­ky­tis, kaip val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se, tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­ta, ta­čiau tai pa­da­ry­ti pri­va­lo­mu da­ly­ku ne­bū­tų tiks­lin­ga: „Jei­gu pra­de­dan­ty­sis vai­ruo­to­jas tin­ka­mai ver­tins sa­vo ge­bė­ji­mus, prak­ti­niai įgū­džiai įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se at­si­ras sa­vai­me.“

Pa­sak pa­šne­ko­vo, vai­ra­vi­mo eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įgū­džių mo­ky­mas rei­ka­lau­ja spe­cia­lių oro są­ly­gų ar­ba aikš­te­lių su sli­džia ar šla­pia dan­ga.

Jei­gu bū­tų po­rei­kis, di­des­niuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se (Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je) esan­čio­se sunk­ve­ži­mių vai­ra­vi­mo mo­ky­mui skir­to­se aikš­te­lė­se, įreng­to­se už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas, už tam tik­rą mo­kes­tį bū­tų ga­li­ma mo­ky­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džių esant eks­tre­ma­lioms są­ly­goms (sli­džiai, šla­piai ke­lio dan­gai). De­ja, no­rin­tie­siems tuo pa­si­nau­do­ti ši ga­li­my­bė at­si­ei­tų gan bran­giai, nes šiuo me­tu tri­jų va­lan­dų va­ži­nė­ji­mas kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu to­kio­je aikš­te­lė­je kai­nuo­ja apie 100 eu­rų.

„Gal­būt va­žia­vi­mas leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu kai­nuo­tų kiek pi­giau, bet pa­na­šaus dy­džio su­mos pa­den­gia tik eks­plo­a­ta­ci­jos są­nau­das, o apie aikš­te­lės at­si­pir­ki­mą net ne­ga­li bū­ti kal­bos“, – kal­bė­jo R. Anu­saus­kas.

Pra­vers­tų už­sie­nio prak­ti­ka

Aly­taus au­to­klu­bo va­do­vo įsi­ti­ki­ni­mu, aikš­te­lės su sli­džia dan­ga pa­ruo­ši­mas ir prie­žiū­ra kiek­vie­nai vai­ra­vi­mo mo­kyk­lai bū­tų ne­įkan­da­ma, dėl to ne­men­kai iš­aug­tų ir vai­ra­vi­mo kur­sų kai­na. Už­sie­ny­je to­kių aikš­te­lių yra, tie­sa, kai ku­rio­se ša­ly­se jų vos po vie­ną, pa­vyz­džiui, kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je, ta­čiau, pa­sak R. Anu­saus­ko, prak­ti­ka pa­ro­dė, jog to už­ten­ka.

Pa­šne­ko­vas už­si­mi­nė, kad kai kur už­sie­ny­je vai­ra­vi­mo įgū­džių to­bu­li­ni­mo pro­gra­ma pri­va­lo­ma tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie su­kė­lė eis­mo įvy­kius, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis. Mo­ky­muo­se įgū­džius to­bu­lin­ti ten­ka itin eks­tre­ma­liuo­se ruo­žuo­se – ma­nev­ruo­ti stai­giuo­se po­sū­kiuo­se, sta­čio­se nuo­kal­nė­se, esant sli­džiai ar šla­piai ke­lio dan­gai.

„Gal­būt to­kia prak­ti­ka bū­tų nau­din­ga ir Lie­tu­vo­je“, – svars­tė R. Anu­saus­kas.

Jo nuo­mo­ne, pri­va­lo­mą pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų įgū­džių eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se mo­ky­mą ga­li­ma įves­ti ne­bent jei­gu ruo­šia­mi vai­ruo­to­jai ne­bū­tų ap­krau­na­mi pa­pil­do­mais mo­kes­čiais: „Jei bent da­lį mo­ky­mų fi­nan­suo­tų vals­ty­bė, bū­tų ga­li­ma pa­mąs­ty­ti ir apie prie­vo­lės mo­ky­tis val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įve­di­mą, ta­čiau tai vals­ty­bei bū­tų ne­pa­ke­lia­ma naš­ta.“

Kam rei­kia mo­ky­tis il­giau?

Pa­klaus­tas, ar, jo nuo­mo­ne, tris­de­šim­ties prak­ti­nio vai­ra­vi­mo mo­ky­mo va­lan­dų sa­va­ran­kiš­kai iš­va­žiuo­ti į ke­lius pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams už­ten­ka, R. Anu­saus­kas at­sa­kė, kad tai pri­klau­so nuo kiek­vie­no žmo­gaus: „Prieš ke­le­tą me­tų prak­ti­niam vai­ra­vi­mo mo­ky­mui bu­vo nu­ma­ty­ta tik 20 va­lan­dų ir at­ro­dė, kad jų pa­kan­ka. Ben­dros iš­va­dos nė­ra: vie­nam mo­ky­tis vai­ruo­ti rei­kia dau­giau, ki­tam – ma­žiau. Tai pri­klau­so ir nuo be­si­mo­kan­čio­jo am­žiaus, ir nuo ge­bė­ji­mo mo­ky­tis.“

Šiuo me­tu Vai­ruo­to­jų pra­di­nio mo­ky­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­ta 30 va­lan­dų prak­ti­niam vai­ra­vi­mui ir 50 va­lan­dų te­ori­niam mo­ky­mui.

Ne taip se­niai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus at­si­ė­mę ir eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų jau pa­ty­rę aly­tiš­kiai ma­no, kad prak­ti­niam mo­ky­mui ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma ir dau­giau va­lan­dų, o ga­li­my­bė mo­ky­tis su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis taip pat ne­pro­šal.

„Bu­vo si­tu­a­ci­ja, kai au­to­mo­bi­lį su­mė­tė...“

Bri­gi­ta Šmui­ly­tė, 19 me­tų: „Vai­ruo­ti mo­kiau­si žie­mą, tad tu­rė­jau ga­li­my­bę dau­giau iš­mok­ti vai­ra­vi­mo eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įgū­džių. Su in­struk­to­riu­mi tuš­čio­je aikš­te­lė­je, ku­rios dan­ga bu­vo sli­di, pa­ban­džiau at­lik­ti stai­gų ma­nev­rą ir pa­jaus­ti, kaip el­gia­si au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau kol ne­su­si­for­ma­vę bent mi­ni­ma­lūs prak­ti­niai au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džiai, ši vien­kar­ti­nė pa­tir­tis man di­de­lės nau­dos ne­da­vė.

Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą tu­riu jau be­veik pus­an­trų me­tų. Vai­ruo­ju ga­na daž­nai. Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų tu­rė­jau ne vie­ną, bet kai ke­lio dan­ga yra šla­pia ar sli­di, sten­giuo­si lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo nuo ki­tų trans­por­to prie­mo­nių ir tie­siog va­žiuo­ju lė­čiau.

Bu­vo si­tu­a­ci­ja, kai va­žiuo­jant sli­džiu miš­ko ke­liu­ku au­to­mo­bi­lį stai­ga su­mė­tė, ta­čiau iš te­ori­nių vai­ra­vi­mo pa­skai­tų ži­no­jau, kad stab­džių to­kiu at­ve­ju spaus­ti ne­rei­kė­tų. Tą­kart pa­sek­mių iš­veng­ti pa­vy­ko.

Kol lai­kiau vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną, o vė­liau bu­vau švie­žia vai­ruo­to­ja, apie au­to­mo­bi­lio val­dy­mo eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se įgū­džius net ne­gal­vo­jau, tik džiau­giau­si, kad pa­ga­liau iš­si­lai­kiau eg­za­mi­nus. Su­si­dū­ru­si su eks­tre­ma­lio­mis si­tu­a­ci­jo­mis su­si­mąs­čiau, kad bū­tų įdo­mu ir prak­tiš­ka pa­ban­dy­ti pa­va­ži­nė­ti sli­džio­je aikš­te­lė­je ir pa­si­mo­ky­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džių, kai šis pra­ran­da kon­tro­lę.

Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tai iš­ban­dy­ti tik­rai ver­ta, ta­čiau ne vos iš­si­lai­kius vai­ra­vi­mo eg­za­mi­ną ar be­si­ruo­šiant jam, nes nau­jo­vių ir taip už­ten­ka. Tik per­ėjus į tvir­tes­nių vai­ra­vi­mo įgū­džių lyg­me­nį, kai pra­de­da­ma la­biau jaus­ti au­to­mo­bi­lį, ver­tė­tų mo­ky­tis jo val­dy­mo eks­tre­ma­lio­se si­tu­a­ci­jo­se.“

„Te­ori­ja yra vie­na, bet kai su­si­du­ri su prak­ti­ka...“

Dei­man­tas Ke­rė­ža, 19 me­tų: „Vai­ruo­ju jau dau­giau ne­gu me­tus. Sli­džios ke­lio dan­gos iš­pro­vo­kuo­tų si­tu­a­ci­jų tu­rė­jau ne­ma­žai, ta­čiau vie­nas Aly­taus A. Jo­ny­no ir Kau­no gat­vių san­kry­žo­je nu­ti­kęs įvy­kis ypač įsi­mi­nė. Iš­kri­tus pir­mam snie­gui, nuo par­ko pu­sės su­kau į Kau­no gat­vę. An­tru bė­giu ėmiau lė­tai leis­tis že­myn, spus­te­lė­jau ak­ce­le­ra­to­rių ir pra­dė­jau čiuož­ti. Žai­biš­kai su­re­a­ga­vau ir dar stip­riau pa­spau­džiau grei­čio pe­da­lą, ta­čiau au­to­mo­bi­lis ėmė slys­ti į ki­tą pu­sę. Iš prie­kio į kal­ną ky­lan­čios ma­ši­nos su­sto­jo, lau­kė, kuo vi­sa tai baig­sis.

Ga­liau­siai au­to­mo­bi­lio ga­lą įtrau­kė į de­ši­nį kel­kraš­tį, o ten sto­vė­jo be­to­ni­niai stul­pai. Ar­tė­da­mas link jų pri­si­mer­kiau, nes gal­vo­jau, kad plo­siuo­si į juos. Lai­mei, to iš­veng­ti pa­vy­ko. Ka­dan­gi ke­lias bu­vo ap­snig­tas, spau­džiau stab­dį ar ne, au­to­mo­bi­lis vis tiek čiuo­žė, su­ko­si 180 laips­nių kam­pu, kol pa­si­se­kė su­sto­ti. Tik po po­ros mi­nu­čių su­pra­tau, kas įvy­ko, ran­kos ėmė dre­bė­ti. Maž­daug po 20 mi­nu­čių, grįž­da­mas tuo pa­čiu ke­liu, pa­ma­čiau sa­vo au­to­mo­bi­lio vė­žes, kur čiuož­ta pro stul­pą. Ne­su­me­luo­siu, nuo jų iki be­to­ni­nio švies­tu­vo bu­vo li­kę apie met­rą.

Šis įvy­kis pa­tvir­ti­no, kad ne kiek­vie­no­je si­tu­a­ci­jo­je ga­li­ma pri­tai­ky­ti per te­ori­nes vai­ra­vi­mo pa­mo­kas iš­girs­tus pa­mo­ky­mus. Te­ori­ja yra vie­na, bet, kai su­si­du­ri su prak­ti­ka, pa­si­ro­do vi­sai kas ki­ta.

Pa­tar­čiau kiek­vie­nam žie­mos me­tu tuš­čio­je, sli­džio­je, šla­pio­je aikš­te­lė­je pa­ban­dy­ti at­lik­ti stai­gius ma­nev­rus, pa­si­mo­ky­ti val­dy­ti au­to­mo­bi­lį ir įpras­ti prie stip­riai pa­si­kei­tu­sių vai­ra­vi­mo są­ly­gų.

Ži­nau, kad pas mus ga­li­my­bių to­kioms tre­ni­ruo­tėms tik­rai nė­ra. Žie­mą, be­si­prak­ti­kuo­da­mas tuš­čio­je aikš­te­lė­je, su­lau­kiau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, ku­rie at­vy­ko ma­ne su­draus­min­ti. Ta­čiau, kur mums, vai­ruo­to­jams, įgau­ti tos pa­tir­ties ir įgū­džių? Kur mes ga­li­me to­bu­lin­tis ir kaip ge­riau orien­tuo­tis iš­ti­kus eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai?

Jei­gu vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­je bū­tų su­da­ry­tos ga­li­my­bės kad ir už pa­pil­do­mą mo­kes­tį pa­si­mo­ky­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis įgū­džių, tik­rai tą pa­da­ry­čiau.“

|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Paaiškino, kada vairuotojams reikėtų pasikeisti automobilio salono ir degalų filtrus (9)

Automobilio filtrai tai eksploataciniai transporto priemonės komponentai, kurie turi būti...

Sukritikavo vairuotojus: net ir betvarkė automobilyje gali tapti eismo įvykio priežastimi (8)

Iki lubų užkrauti automobiliai gatvėse vairuotojų jau nebestebina, tačiau specialistai tikina,...

Įspėjo vairuotojus: velkantys kitą automobilį privalės atsakyti, jei nebus laikomasi šių taisyklių (71)

Sugedus automobiliui neretai vairuotojai kreipiasi ne tik į draudimo bendroves, tačiau ir į...

Pasakojo, kaip jautėsi po patirtų avarijų: pradžioje net įlipti į automobilį buvo baisu (4)

Neretai kritikuodami kitus, vairuotojai tikina, kad patys į vienokią ar kitokią situaciją...

4 pavojai, apie kuriuos turėtumėte pagalvoti prieš keliaudami naktį (29)

Vairavimas naktį yra ne tik sudėtingesnis, tačiau ir pavojingesnis, o dar daugiau pavojų kyla...

Top naujienos

Policijai teks atsiprašyti emigranto: išprovokavę konfliktą patruliai vairuoti pasiūlė 2-mečiui (84)

Trumpų atostogų iš Jungtinės Karalystės į Lietuvą su dvimečiu sūnumi atskridęs ir iš oro...

Daugiabučių gyventojai gali sulaukti pokyčių: įtaria norą užkrauti finansinę naštą ir sužlugdyti bendrijas (45)

Daugiabučių gyventojai jaučiasi apgauti. Nuo lapkričio mėnesio Aplinkos ministerijos rengtas...

ECB: ekonomikai atsiveriant, euro zona vis dar žengia netvirtais žingsniais (2)

Euro zonos ekonomika vis dar susiduria su rimtomis grėsmėmis, nors politikos formuotojai ėmėsi...

The Economist

Nesibaigianti „Kraftwerk“ įtaka

Neseniai miręs Florianas Schneideris paliko viliojantį, tačiau tikra vizija netampantį Europos...

Vilnietis atliko eksperimentą su erkėmis: štai būdas, kaip savo kieme galite sugaudyti erkes (16)

Tikėtina, kad Lietuvai atsigaunant nuo karantino, bet vis dar esant neužtikrintumo dėl keliavimo...

Prasideda vasara – profesionalus sodininkas pataria, ką būtina nuveikti sode ir kokių klaidų šiukštu nedaryti ar išsigąsti raudonų šilauogių lapų

Laidoje Delfi 11 kalbamės su Gediminu Cijūnaičiu, gediminosodai.lt savininku, kuris papasakoja, ką...

Nausėda apie jaučiamas krizės nuotaikas: artėjame prie antirekordo (247)

Prezidentas Gitanas Nausėda išskirtiniame interviu Delfi įvertino koronaviruso krizės žalą...

Ant svetimos nelaimės griuvėsių: didžiausios Rusijos šou verslo šeimų ardytojos – ne tik gražios, bet ir be galo gudrios (13)

Žinomas posakis byloja, kad ant svetimos nelaimės griuvėsių naujos laimės nepastatysi. Bet ar jis...

Netoli Vilniaus rado milžinišką pramogų parką, kuriame galima pramogauti nemokamai visą dieną (60)

Šiltėjant orams vis dažniau ieškome vietų, kuriose galėtume pasimėgauti gamtos ramybe ir...

|Maža didelių žinių kaina