Ran­kų pirš­tais ga­li­ma su­skai­čiuo­ti, kiek įmo­nių ar įstai­gų Aly­taus mies­to cen­tre re­zer­va­vu­sios sto­vė­ji­mo vie­tas. De­ja, tai dar ne­ga­ran­tuo­ja, kad ta­vo au­to­mo­bi­liui bus pa­lik­ta lais­va vie­ta. Ko­dėl? Mies­te­lė­nai į žen­klus ne­krei­pia dė­me­sio, o bau­dos re­tą pa­mo­ko tą da­ry­ti.
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Pa­de­da vai­ruo­to­jai

Už ga­li­my­bę fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims įsi­reng­ti re­zer­vuo­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se te­ri­to­ri­jo­se šian­dien mo­ka vos trys įmo­nės ir du ban­kai, esan­tys mies­to cen­tre.

Už vie­ną re­zer­vuo­tą sto­vė­ji­mo vie­tą mies­to cen­tre – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no, Jot­vin­gių, Ug­nia­ge­sių, Vil­niaus, Bi­ru­tės, Pul­ko, Li­go­ni­nės gat­vė­se, per mė­ne­sį mo­kė­ta 50, o per me­tus – 500 li­tų. Ki­to­je mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, iš­sky­rus iš­var­dy­tas gat­ves, – 30 li­tų per mė­ne­sį ir 300 li­tų per me­tus.

Ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus Lei­di­mų įsi­reng­ti re­zer­vuo­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ap­ra­šą, ti­kė­ta­si, jog bus pa­ge­rin­tos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo są­ly­gos, su­rink­ta dau­giau lė­šų. Vis­gi nei są­ly­gos ge­res­nės, nei lė­šų dau­giau. Ko­dėl? Di­džiau­sia pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria re­zer­va­vu­sie­ji sto­vė­ji­mo vie­tas, – vai­ruo­to­jų abe­jin­gu­mas ir prie­žiū­ros sto­ka.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas An­drius Ru­pei­kis ti­ki­na, kad si­tu­a­ci­ja, ka­da re­zer­vuo­to­se vie­to­se sta­to­mi au­to­mo­bi­liai, jiems ži­no­ma: „Po­li­ci­ja vi­sus vai­ruo­to­jus, pa­žei­džian­čius žen­klo P re­zer­vuo­ta rei­ka­la­vi­mus, bau­džia be iš­im­ties. Pa­žei­di­mus už­fik­suo­ja­me pa­tys, gau­na­me te­le­fo­ni­nių pra­ne­ši­mų apie par­ka­vi­mo pa­žei­di­mus ir daž­nai nuo­trau­kų su už­fik­suo­tais pa­žei­di­mais iš pi­lie­tiš­kų vai­ruo­to­jų, to­dėl dė­ko­ja­me jiems už pa­gal­bą.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė vi­lia­si si­tu­a­ci­ją grei­tai pa­si­kei­siant: „Žmo­nės krei­pia­si ir į mus, ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, pra­šo pa­dė­ti už­tik­rin­ti, kad jų vie­tos bū­tų lais­vos. Ti­ki­mės, kad jau grei­tai mū­sų sky­riu­je pra­dės dirb­ti spe­cia­lis­tas, ku­rio vie­na funk­ci­jų bus ir šio pro­ce­so prie­žiū­ra. Jis pa­gel­bės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams fik­suo­jant pa­žei­dė­jus.“

Anot spe­cia­lis­tės, bė­da ta, kad žmo­nės mū­sų mies­te ne­pra­tę žval­gy­tis į ke­lio žen­klus: „Va­žiuo­ja taip, kaip įpra­tę, sta­to au­to­mo­bi­lį ten, kur vi­sa­da sta­tė. Ti­ki­mės, kad pa­dė­tis pa­si­keis, ta­čiau tai pri­klau­so nuo ben­dro mū­sų vi­sų dar­bo – tų, ku­rie iš­si­pir­ko vie­tas, sa­vi­val­dy­bės ir po­li­ci­jos.“

Pa­var­go skųs­ti

O gal­būt de­rė­tų sa­ky­ti – ko­vo­ti už lais­vą vie­tą re­zer­vuo­to­se sto­vė­ji­mo vie­to­se?

Ka­vi­nės „Pa­ler­mo“ sa­vi­nin­kas Va­lius Smai­džiū­nas ti­ki­na, kad nei po­li­ci­ja, nei mies­to sa­vi­val­dy­bė „tvar­kos“ ne­žiū­ri, vie­tą re­zer­va­vai – ta­vo bė­da: „Po­li­ci­ja tik­rai ne­žiū­ri, kas ir kaip sta­to au­to­mo­bi­lius. La­bai ne­pa­ten­kin­tas esu ir dėl to, kad jei­gu at­vyks­ta nu­baus­ti vai­ruo­to­jo, jį in­for­muo­ja, jog skun­džia­mės mes. Taip iš­ei­na, kad skun­džia­me sa­vo klien­tus. At­vyks­ta tik ta­da, ka­da pri­sip­ra­šai.“

V.Smai­džiū­nas ti­ki­na jau pa­var­gęs skam­bin­ti ir siųs­ti laiš­kus po­li­ci­jai. Re­to­riš­kai klaus­da­mas, kiek ga­li­ma ko­vo­ti dėl to, už ką pats mo­ki, jis sa­ko dau­giau ne­be­skam­bi­nan­tis ir tei­sy­bės ne­be­ieš­kan­tis.

De­ja, anot Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko A.Ru­pei­kio, mi­nė­tų pa­žei­di­mų sta­tis­ti­ka, kiek to­kių vai­ruo­to­jų nu­baus­ta, ne­fik­suo­ja­ma.

Su pa­na­šia prak­ti­ka su­si­du­ria ir laik­raš­čio re­dak­ci­ja – mū­sų re­zer­vuo­to­se vie­to­se taip pat re­tai ra­si lais­vą vie­tą au­to­mo­bi­liui. Tie­sa, pa­vyz­džių, jog nu­si­žen­gę vai­ruo­to­jai yra bau­džia­mi, ži­no­me.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Geriausias Lietuvos vairuotojas atskleidė auksinę taisyklę (13)

Antrus metus iš eilės geriausio Lietuvos vairuotojo titulą iškovojęs Kęstutis Taškūnas...

A. Juknevičiaus patarimai vairuotojams: kaip išvengti rudens pavojų (1)

Atėjus rudeniui vairuotojai turėtų „perprogramuoti“ vairavimo įgūdžius ir paruošti...

Kai kurios greičio matavimo įrangos Lietuvoje nepajėgia užfiksuoti joks radarų detektorius (21)

Nemažai šalies vairuotojų yra įsigiję radarų detektorius, kurie informuoja apie keliuose...

Vairuotojams Vilniuje ruošiamos naujovės (102)

Geros naujienos Vilniaus vairuotojams – bus atnaujinama sostinės automatizuota šviesoforų...

„Regitros“ rekordininkas egzaminą išlaikė 39 bandymu (51)

VĮ „Regitros“ atstovai tikina, kad, rugsėjo 1-ąją įsigaliojus naujai vairavimo egzaminų...

Top naujienos

„Baltųjų pėdkelnių“ legenda: paslaptingų snaiperių iš Baltijos šalių bijojo visas Kaukazas (108)

1992-ųjų rudenį, prasidėjus karui Abchazijos regione, Kaukaze ėmė rastis vadinamosios...

Sodo bendrijos gyventojams neramios dienos: laukia iškeldinimas iš namų (38)

Sodų bendrija „Baltasis gandras“ jau daugybę metų kovoja už dar sovietmečiu gautus sklypus,...

Pasinaudojo moters bejėgiškumu: atėmė viską, ką turėjo (54)

Panevėžio apylinkės teisme – beprecedentė byla. Prokurorai siekia panaikinti sandorius, kuriais...

Atrado žemėje užkastus kalinio raštelius: patiriame tai, ko žmogaus protas nėra pajėgus įsivaizduoti (105)

Naujai rekonstruotas dokumentas, kurį 1944 metais Aušvice parašė vienas Graikijos žydų kalinys,...

Situacija Ispanijoje kaista: didžiulė minia išėjo į gatves (167)

Katalonijos prezidentas Carlesas Puigdemont as šeštadienio vakarą pareiškė, kad Katalonija...

Jubiliejiniame Dž. Butkutės koncerte Kaune – trikdžiai: teko stabdyti pasirodymą (197)

Likus mažiau nei pusvalandžiui iki Džordanos Butkutės koncerto pradžios Kaune, Nemuno saloje,...

Tragedija, kuri lig šiol stovi akyse: šį nusikaltėlį privalome įkalinti iki gyvos galvos (77)

Laikas negydo žaizdų – kiekvieną dieną prieš akis stovi tragiškai pasibaigusios nakties...

Vis dar turi parako: S. Krupeckaitei – Europos čempionato sidabras (15)

Lietuvė Simona Krupeckaitė Berlyne (Vokietija) vykstančio Europos dviračių treko čempionato...

Stilingi ir atsipalaidavę programuotojai darbe vaikšto mūvėdami kojines (85)

DELFI Stilius praėjusį penktadienį apsilankė Vilniuje esančiame Izraelio bendrovės biure „ Wix...

Vienas geriausių XIX amžiaus chirurgų – 300 proc. mirtingumas ir netyčia nupjautos sėklidės (21)

Prieš anestetik ų išradimą chirurgija buvo visai kitokia. Laikas buvo viskas ir kiekvienas...