aA
Ran­kų pirš­tais ga­li­ma su­skai­čiuo­ti, kiek įmo­nių ar įstai­gų Aly­taus mies­to cen­tre re­zer­va­vu­sios sto­vė­ji­mo vie­tas. De­ja, tai dar ne­ga­ran­tuo­ja, kad ta­vo au­to­mo­bi­liui bus pa­lik­ta lais­va vie­ta. Ko­dėl? Mies­te­lė­nai į žen­klus ne­krei­pia dė­me­sio, o bau­dos re­tą pa­mo­ko tą da­ry­ti.
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Pa­de­da vai­ruo­to­jai

Už ga­li­my­bę fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims įsi­reng­ti re­zer­vuo­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se te­ri­to­ri­jo­se šian­dien mo­ka vos trys įmo­nės ir du ban­kai, esan­tys mies­to cen­tre.

Už vie­ną re­zer­vuo­tą sto­vė­ji­mo vie­tą mies­to cen­tre – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no, Jot­vin­gių, Ug­nia­ge­sių, Vil­niaus, Bi­ru­tės, Pul­ko, Li­go­ni­nės gat­vė­se, per mė­ne­sį mo­kė­ta 50, o per me­tus – 500 li­tų. Ki­to­je mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, iš­sky­rus iš­var­dy­tas gat­ves, – 30 li­tų per mė­ne­sį ir 300 li­tų per me­tus.

Ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus Lei­di­mų įsi­reng­ti re­zer­vuo­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ap­ra­šą, ti­kė­ta­si, jog bus pa­ge­rin­tos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo są­ly­gos, su­rink­ta dau­giau lė­šų. Vis­gi nei są­ly­gos ge­res­nės, nei lė­šų dau­giau. Ko­dėl? Di­džiau­sia pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria re­zer­va­vu­sie­ji sto­vė­ji­mo vie­tas, – vai­ruo­to­jų abe­jin­gu­mas ir prie­žiū­ros sto­ka.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas An­drius Ru­pei­kis ti­ki­na, kad si­tu­a­ci­ja, ka­da re­zer­vuo­to­se vie­to­se sta­to­mi au­to­mo­bi­liai, jiems ži­no­ma: „Po­li­ci­ja vi­sus vai­ruo­to­jus, pa­žei­džian­čius žen­klo P re­zer­vuo­ta rei­ka­la­vi­mus, bau­džia be iš­im­ties. Pa­žei­di­mus už­fik­suo­ja­me pa­tys, gau­na­me te­le­fo­ni­nių pra­ne­ši­mų apie par­ka­vi­mo pa­žei­di­mus ir daž­nai nuo­trau­kų su už­fik­suo­tais pa­žei­di­mais iš pi­lie­tiš­kų vai­ruo­to­jų, to­dėl dė­ko­ja­me jiems už pa­gal­bą.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė vi­lia­si si­tu­a­ci­ją grei­tai pa­si­kei­siant: „Žmo­nės krei­pia­si ir į mus, ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, pra­šo pa­dė­ti už­tik­rin­ti, kad jų vie­tos bū­tų lais­vos. Ti­ki­mės, kad jau grei­tai mū­sų sky­riu­je pra­dės dirb­ti spe­cia­lis­tas, ku­rio vie­na funk­ci­jų bus ir šio pro­ce­so prie­žiū­ra. Jis pa­gel­bės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams fik­suo­jant pa­žei­dė­jus.“

Anot spe­cia­lis­tės, bė­da ta, kad žmo­nės mū­sų mies­te ne­pra­tę žval­gy­tis į ke­lio žen­klus: „Va­žiuo­ja taip, kaip įpra­tę, sta­to au­to­mo­bi­lį ten, kur vi­sa­da sta­tė. Ti­ki­mės, kad pa­dė­tis pa­si­keis, ta­čiau tai pri­klau­so nuo ben­dro mū­sų vi­sų dar­bo – tų, ku­rie iš­si­pir­ko vie­tas, sa­vi­val­dy­bės ir po­li­ci­jos.“

Pa­var­go skųs­ti

O gal­būt de­rė­tų sa­ky­ti – ko­vo­ti už lais­vą vie­tą re­zer­vuo­to­se sto­vė­ji­mo vie­to­se?

Ka­vi­nės „Pa­ler­mo“ sa­vi­nin­kas Va­lius Smai­džiū­nas ti­ki­na, kad nei po­li­ci­ja, nei mies­to sa­vi­val­dy­bė „tvar­kos“ ne­žiū­ri, vie­tą re­zer­va­vai – ta­vo bė­da: „Po­li­ci­ja tik­rai ne­žiū­ri, kas ir kaip sta­to au­to­mo­bi­lius. La­bai ne­pa­ten­kin­tas esu ir dėl to, kad jei­gu at­vyks­ta nu­baus­ti vai­ruo­to­jo, jį in­for­muo­ja, jog skun­džia­mės mes. Taip iš­ei­na, kad skun­džia­me sa­vo klien­tus. At­vyks­ta tik ta­da, ka­da pri­sip­ra­šai.“

V.Smai­džiū­nas ti­ki­na jau pa­var­gęs skam­bin­ti ir siųs­ti laiš­kus po­li­ci­jai. Re­to­riš­kai klaus­da­mas, kiek ga­li­ma ko­vo­ti dėl to, už ką pats mo­ki, jis sa­ko dau­giau ne­be­skam­bi­nan­tis ir tei­sy­bės ne­be­ieš­kan­tis.

De­ja, anot Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko A.Ru­pei­kio, mi­nė­tų pa­žei­di­mų sta­tis­ti­ka, kiek to­kių vai­ruo­to­jų nu­baus­ta, ne­fik­suo­ja­ma.

Su pa­na­šia prak­ti­ka su­si­du­ria ir laik­raš­čio re­dak­ci­ja – mū­sų re­zer­vuo­to­se vie­to­se taip pat re­tai ra­si lais­vą vie­tą au­to­mo­bi­liui. Tie­sa, pa­vyz­džių, jog nu­si­žen­gę vai­ruo­to­jai yra bau­džia­mi, ži­no­me.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Kelininkai perspėja: visoje Lietuvoje yra slidžių kelių ruožų (1)

Trečiadienio rytą Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia sausos arba drėgnos,...

Autoserviso meistras papasakojo, kaip prižiūrėti automobilį, kad jį būtų galima brangiai parduoti (86)

Automobilio būklei didelę įtaką turi tiek automobilio eksploatacija, tiek priežiūra. Tačiau...

Įspėja vairuotojus: keliuose yra slidžių ruožų

Ankstų antradienio rytą pajūryje silpnas lietus, kitur be žymesnių kritulių. Oro temperatūra...

Neblaivūs vairuotojai šiemet kelyje nužudė 17, sužeidė – šimtus žmonių (50)

Gruodis tradiciškai mus įsuka į nesibaigiančių rūpesčių karuselę: sausakimšos parduotuvės,...

Draudikai atsakė, ar nubraukus kitą automobilį užtenka palikti raštelį jo savininkui (49)

Prasidėjus šventiniams apsipirkimams ir renginiams žmonės dažniau nei įprastai automobilius...

Top naujienos

Liga, kuri prasideda nekaltu odos niežėjimu, o baigiasi sąnarių persodinimu: kam susirgti – didžiausia rizika? (4)

Sonata jau 25 metus serga žvyneline . Ji susirgo būdama vos 20 metų, kai dar studijavo. Ši liga...

Į teismą Lietuvos valstybę padavęs generalinis prokuroras teigia prieš ją nekovojantis

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis sako nekovojantis prieš valstybę ieškiniu dėl darbo...

Iš Trumpo besijuokiantys pasaulio lyderiai – dar ne blogiausia (22)

Žaibiškai išpopuliarėjęs praėjusios savaitės NATO viršūnių susitikimo vaizdo įrašas,...

Profesorius Landsbergis: Rusija turėjo savo didžiąją galimybę, bet ją prarado (297)

Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis teigia, kad Stalino ir Hitlerio...

Lietuvos paštas stabdo Kauno ir Klaipėdos centrinių paštų pardavimą (43)

Valstybės valdomo Lietuvos pašto valdyba nutarė stabdyti Kauno ir Klaipėdos centrinių paštų...

„Kailių karalienės“ Veličkienės įrašas sukėlė diskusijų audrą: svarbu mergaites apsaugoti nuo skandinaviško minimalizmo (141)

Socialiniame tinkle „Facebook“ kailių karaliene vadinamos Nijolės Veličkienės įrašas...

Skvernelis apie šalia jo namų tvarkomą gatvę: išasfaltuotas ne visas kelias (70)

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad šalia jo namų esančioje Upės gatvėje...

Rusijos TV rodys Zelenskį išgarsinusį serialą Kremlius: Putinas nežiūrės (3)

Rusijos televizija trečiadienį pradeda rodyti populiarų komedinį serialą, kuriame vaidina...

Griežti Nausėdos žodžiai: neapgaudinėkime savęs daugiau dėl Rusijos (552)

Prezidento Gitano Nausėdos teigimu, negalima paviršutiniškai kalbėti apie didžiausią Lietuvos...

Narkevičiaus likimas gali spręstis pirmadienį: susitiks Nausėda ir Skvernelis Narkevičiaus likimas gali spręstis pirmadienį: susitiks Nausėda ir Skvernelis (41)

Prezidentas Gitanas Nausėda apie susisiekimo ministrą Jaroslavą Narkevičių kritiškai pasisakė...