Jei au­to­mo­bi­lį ga­li vai­ruo­ti gir­tas – so­cia­li­nės pa­šal­pos ne­si ver­tas. To­kia neįp­ras­ta pre­ven­ci­ja prieš gir­tus vai­ruo­to­jus ruo­šia­ma Kel­mės ra­jo­ne. Tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio dėl gir­tu­mo ne­te­kę so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jai bus pa­lik­ti be vals­ty­bės pa­ra­mos, jei tik tam bus pri­tar­ta per ar­ti­miau­sią Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

Gir­tiems ark­lių va­de­lio­to­jams – val­džios špy­ga

Tan­kes­nį pa­šal­pų ga­vė­jų rė­tį Kel­mės ra­jo­ne pa­si­šo­vė pa­dė­ti kur­ti vie­ti­nė po­li­ci­ja. Pa­rei­gū­nai Kel­mės ra­jo­no po­li­ti­kų pra­šo pa­pil­dy­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo tvar­ką, kad ar­ti­miau­siu me­tu jos lai­ki­nai ne­tek­tų ir tie, ku­rie drį­so ne tik gir­ti sės­ti prie ma­ši­nos vai­ro ar va­de­lio­jo ark­lį.

„Jei­gu sa­vi­val­dy­bė ski­ria pa­šal­pą, žmo­gus ne­ga­li ne­ga­li šli­ti­nė­ti gir­tas, ne­ga­li pre­kiau­ti kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ne­ga­li pre­kiau­ti na­mi­ne deg­ti­ne. Tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Jei žmo­gus iš­si­lai­ko ne iš sa­vo lė­šų, jis ne­ga­li da­ry­ti tų da­ly­kų, ku­rie yra drau­džia­mi įsta­ty­mo.

Aš už tai, kad tie, ku­riems rei­kia vals­ty­bės pa­gal­bos, ją gau­tų“, – dės­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Jag­mi­nas. Ko­mi­sa­ras no­ri, kad pa­šal­pų ga­vi­mo pa­tvir­tin­ta­me tvar­kos ap­ra­še bū­tų aiš­kiai nu­ro­dy­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mo ko­dek­so straips­niai, dėl ku­rių ne­si­lai­ky­mo žmo­nės grės­tų pa­šal­pos ne­te­ki­mas.

Trims mė­ne­siams so­cia­li­nė pa­šal­pa Kel­mės ra­jo­ne ga­lės bū­ti nu­trauk­ta net ir smul­kiems chu­li­ga­nams, ko nė­ra ki­to­se Šiau­lių ap­skri­ty­je esan­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Pa­šal­pų ga­vė­jų ra­tas su­ma­žė­jo dvi­gu­bai

So­cia­li­nių pa­šal­pų skirs­ty­to­jai džiau­gia­si bend­ra­dar­bia­vi­mu su po­li­ci­ja. „Po­li­ci­ja tu­ri in­for­ma­ci­jos apie kiek­vie­ną pa­šal­pos ga­vė­ją. Kai žmo­gus krei­pia­si pa­šal­pos, mes krei­pia­mės į po­li­ci­ją, kad ji pa­teik­tų in­for­ma­ci­jos, ar žmo­gus ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu ne­bu­vo baus­tas už ver­ti­mą­si ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­la, ar ne­bu­vo skir­tos ki­tos nu­ro­dy­tos bau­dos“, – tei­gia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė.

Še­šis mė­ne­sius ne­teik­ti so­cia­li­nės pa­šal­pos, kai ver­čia­ma­si ne­le­ga­lia pre­ky­ba kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ben­zi­nu, dy­ze­li­nu ar na­mi­nės deg­ti­nės, bro­gos ar­ba ki­tų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mu, įgi­ji­mu, lai­ky­mu, ga­be­ni­mu, par­da­vi­mu ar ki­to­kiu rea­li­za­vi­mu, for­ma­liai ga­li­ma ne­tek­ti ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, tik ne vi­sos jos lin­ku­sios apie kiek­vie­ną as­me­nį siųs­ti už­klau­sas po­li­ci­jai. Tuo me­tu uo­liai su po­li­ci­ja dir­ban­tys Kel­mės ra­jo­no val­di­nin­kai ne­re­tai per mė­ne­sį su­tau­po po ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Per me­tus so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­čių šei­mų Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo dvi­gu­bai. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę to­kia vals­ty­bės pa­ra­ma bu­vo teik­ta 2236 šei­moms, šių me­tų to­kių šei­mų be­li­ko 1117.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius vis dar te­be­sit­rau­kia, nes praė­ju­sį mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 1238 šei­mos.

Al­ko­ho­lio upės – iš so­cia­li­nių pa­šal­pų

R. Kaž­da­lie­nė lin­ku­si ma­ny­ti, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius trau­kia­si dėl komp­lek­si­nio val­di­nin­kų dar­bo.

„Apsk­ri­tai į vis­ką la­bai griež­tai žiū­ri­me. Sten­gia­mės, kad žmo­gus ak­ty­viai ieš­ko­tų dar­bo. Kas­kart jiems ten­ka at­si­skai­ty­ti apie sa­vo pa­stan­gas ieš­kant dar­bo“, – sa­ko R. Kaž­dai­lie­nė.

Neat­me­ta­ma, kad Kel­mės ra­jo­ne pa­šal­pų ga­vė­jų su­ma­žė­jo ir dėl at­si­ra­du­sio rei­ka­la­vi­mo dek­la­ruo­ti pa­ja­mas bei tur­tą. Prin­ci­pin­gu­mu pa­si­žy­min­ti val­di­nin­kė sa­ko, kad Kel­mės ra­jo­ne dar ne vis­kas pa­da­ry­ta, kad kiek­vie­nas so­cia­li­nės pa­šal­pos li­tas bū­tų pa­nau­do­tas tik bū­ti­niau­siems po­rei­kiams ten­kin­ti.

„Pas­te­bi­me, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo die­ną pa­daž­nė­ja po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų dėl šei­my­ni­nių konf­lik­tų esant gir­tiems. Sten­gia­mės, kad al­ko­ho­lį var­to­jan­tie­ji vyk­tų gy­dy­tis į pri­klau­so­my­bės li­gų cent­rą, o da­lis pa­šal­pos ki­tą­kart bū­tų iš­mo­kė­ta mais­to kor­te­lė­mis“, – mi­ni R. Kaž­dai­lie­nė.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad so­cia­li­nės pa­šal­pos įpras­tai prau­lia­vo­ja­mos per tris ke­tu­rias die­nas. Vis dėl­to kad ir kaip pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius spar­čiai trauk­tų­si, vi­zi­ja tap­ti sa­vi­val­dy­be be so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų, Kel­mės val­di­nin­kams te­beat­ro­do esan­ti uto­pi­ja. To­kią nuo­mo­nę val­di­nin­kams per­ša di­džiu­lis skai­čius so­cia­li­nių įgū­džių dar­bui ne­tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Nu­si­kals­ta­mu­mui įta­kos ne­tu­rės

Pa­si­gir­do nuo­mo­nė, kad vi­siš­kai be jo­kio pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio li­kę pa­žei­dė­jai ga­li bū­ti pri­vers­ti ei­ti vog­ti ar da­ry­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Nu­si­kals­ta­mu­mo eko­no­mi­nius veiks­nius ste­bin­tys ir ana­li­zuo­jan­tys pa­rei­gū­nai su to­kia gy­ven­to­jų nuo­mo­ne ne­lin­kę su­tik­ti.

„Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro nuo­mo­ne, pro­jek­tas dėl so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų ne­tu­rės įta­kos nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gio Lie­tu­vo­je au­gi­mui“, – tei­gia Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Ad­mi­nist­ra­vi­mo val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ne­te­kę pa­žei­dė­jai

Dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų per du mė­ne­sius Kel­mės ra­jo­ne so­cia­li­nės pa­šal­pos mo­kė­ji­mas bu­vo nu­trauk­tas 26 žmo­nėms.

Per šių me­tų ba­lan­dį Kel­mės ra­jo­ne po­li­ci­ja už­fik­sa­vo 9 as­me­nis, ku­rie bu­vo gir­ti vie­šo­je vie­to­je, ar ki­lus gin­čui šei­mo­je bu­vo gir­ti ir dėl to bu­vo kvies­ta po­li­ci­ja. Ko­vą to­kių as­me­nų bu­vo 16, ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­lą ko­vą ver­tė­si – 1 gy­ven­to­jas.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Įspėja vairuotojus: laikotarpis, kai druskos kelyje dvigubai „graužia“ automobilį (9)

Oro temperatūrai pereinant iš neigiamos į teigiamą ir atvirkščiai, kelininkai gausiai gatves...

Eksperimentas populiariame Lietuvos kurorte bus tęsiamas ir šiemet (18)

Praėjusių metų vasara buvo pirmas išbandymas važinėjantiems Vytauto gatve Palangoje – eismas...

Automobilių stovėjimo rinkliavos: tolesnis brangimas – neišvengiamas (20)

Lietuvoje praeitais metais automobilių stovėjimas pabrango dviejuose didmiesčiuose – Vilniuje...

Statistika šokiruoja: siūlo girtuoklius vairuotojus viešinti (191)

Sugriežtinti įstatymai ir nuolatiniai reidai vairuotojų negąsdina. Prie vairo girtų asmenų...

Netikėta grėsmė vairuotojams: tik laiko klausimas, kada bus uždrausta (63)

Visame pasaulyje išpopuliarėjusios elektroninės cigaretės kelia klausimų ne tik sveikatos...

Top naujienos

Apie slaptą programą prabilti išdrįsusio sovietų mokslininko laukė siaubingas likimas valdžia iš jo tikėjosi vienintelio dalyko – tylos (31)

Kovo 4 dieną ant suolelio Solsberyje sukniubo buvęs dvigubas Rusijos šnipas Sergejus Skripalis...

Darbdaviams baimę kelianti Z karta ateina dirbti: kaip susitvarkyti (52)

Žmonės, gimę praėjusio šimtmečio pabaigoje ir šio pradžioje – vadinamoji Z karta – jau...

Baisisi klastingu NATO narės planu: priešus šįkart užsimojo įveikti iš pagrindų (406)

Sėkminga operacija „Alyvos šakelė“ ir kurdų anklavo Afrino užėmimas tėra pradžia. Turkijos...

Ne tik juodas, alinantis darbas: kaip emigravusios lietuvės užsidirba papildomai (125)

Ką veikia į Jungtinę Karalystę (JK) gyventi ir dirbti išvykę lietuviai? Toks klausimas kyla ne...

Nepamirškite: jau šiąnakt Lietuvoje įvedamas vasaros laikas (182)

Jau šiąnakt Lietuvoje bus įvedamas vasaros laikas – miegosime valanda trumpiau, tačiau...

Pažeminimą patyręs Jankauskas: tai buvo blogiausias kėlinys rinktinės istorijoje (156)

Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas paaiškino, kodėl jo...

Prisiminė „mirties žygį“: nebuvo galima nė akimirkai sustoti ar atsilikti (86)

Okupuotoje Lenkijoje išaušo žvarbi diena, ir Shmuelis Belleris žinojo tik tiek, kad ji gali...

LSDDP pirmininko pavaduotoju patvirtintas Elvinas Jankevičius vadina tai nesusipratimu (137)

Šeštadienį steigiamajame Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) suvažiavime pirmininko...

Seimo sprendimas pasileisti: kokie motyvai skambėjo prieš 26 metus (56)

Pirmą ir vienintelį kartą sprendimą pasileisti 1992-ųjų liepos 9 dieną priėmė gilią krizę...

Įsiminkite 5 mitybos mitus, kurie gali pakenkti jūsų sveikatai (24)

Kai moksliniai tyrimai nuolat prieina naujų išvadų, sunku susigaudyti, ką reikėtų valgyti, o ko...