aA
Jei au­to­mo­bi­lį ga­li vai­ruo­ti gir­tas – so­cia­li­nės pa­šal­pos ne­si ver­tas. To­kia neįp­ras­ta pre­ven­ci­ja prieš gir­tus vai­ruo­to­jus ruo­šia­ma Kel­mės ra­jo­ne. Tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio dėl gir­tu­mo ne­te­kę so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jai bus pa­lik­ti be vals­ty­bės pa­ra­mos, jei tik tam bus pri­tar­ta per ar­ti­miau­sią Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį.
Sugalvojo, kaip pagąsdinti neblaivius vairuotojus
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

Gir­tiems ark­lių va­de­lio­to­jams – val­džios špy­ga

Tan­kes­nį pa­šal­pų ga­vė­jų rė­tį Kel­mės ra­jo­ne pa­si­šo­vė pa­dė­ti kur­ti vie­ti­nė po­li­ci­ja. Pa­rei­gū­nai Kel­mės ra­jo­no po­li­ti­kų pra­šo pa­pil­dy­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo tvar­ką, kad ar­ti­miau­siu me­tu jos lai­ki­nai ne­tek­tų ir tie, ku­rie drį­so ne tik gir­ti sės­ti prie ma­ši­nos vai­ro ar va­de­lio­jo ark­lį.

„Jei­gu sa­vi­val­dy­bė ski­ria pa­šal­pą, žmo­gus ne­ga­li ne­ga­li šli­ti­nė­ti gir­tas, ne­ga­li pre­kiau­ti kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ne­ga­li pre­kiau­ti na­mi­ne deg­ti­ne. Tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Jei žmo­gus iš­si­lai­ko ne iš sa­vo lė­šų, jis ne­ga­li da­ry­ti tų da­ly­kų, ku­rie yra drau­džia­mi įsta­ty­mo.

Aš už tai, kad tie, ku­riems rei­kia vals­ty­bės pa­gal­bos, ją gau­tų“, – dės­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Jag­mi­nas. Ko­mi­sa­ras no­ri, kad pa­šal­pų ga­vi­mo pa­tvir­tin­ta­me tvar­kos ap­ra­še bū­tų aiš­kiai nu­ro­dy­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mo ko­dek­so straips­niai, dėl ku­rių ne­si­lai­ky­mo žmo­nės grės­tų pa­šal­pos ne­te­ki­mas.

Trims mė­ne­siams so­cia­li­nė pa­šal­pa Kel­mės ra­jo­ne ga­lės bū­ti nu­trauk­ta net ir smul­kiems chu­li­ga­nams, ko nė­ra ki­to­se Šiau­lių ap­skri­ty­je esan­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Pa­šal­pų ga­vė­jų ra­tas su­ma­žė­jo dvi­gu­bai

So­cia­li­nių pa­šal­pų skirs­ty­to­jai džiau­gia­si bend­ra­dar­bia­vi­mu su po­li­ci­ja. „Po­li­ci­ja tu­ri in­for­ma­ci­jos apie kiek­vie­ną pa­šal­pos ga­vė­ją. Kai žmo­gus krei­pia­si pa­šal­pos, mes krei­pia­mės į po­li­ci­ją, kad ji pa­teik­tų in­for­ma­ci­jos, ar žmo­gus ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu ne­bu­vo baus­tas už ver­ti­mą­si ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­la, ar ne­bu­vo skir­tos ki­tos nu­ro­dy­tos bau­dos“, – tei­gia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė.

Še­šis mė­ne­sius ne­teik­ti so­cia­li­nės pa­šal­pos, kai ver­čia­ma­si ne­le­ga­lia pre­ky­ba kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ben­zi­nu, dy­ze­li­nu ar na­mi­nės deg­ti­nės, bro­gos ar­ba ki­tų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mu, įgi­ji­mu, lai­ky­mu, ga­be­ni­mu, par­da­vi­mu ar ki­to­kiu rea­li­za­vi­mu, for­ma­liai ga­li­ma ne­tek­ti ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, tik ne vi­sos jos lin­ku­sios apie kiek­vie­ną as­me­nį siųs­ti už­klau­sas po­li­ci­jai. Tuo me­tu uo­liai su po­li­ci­ja dir­ban­tys Kel­mės ra­jo­no val­di­nin­kai ne­re­tai per mė­ne­sį su­tau­po po ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Per me­tus so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­čių šei­mų Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo dvi­gu­bai. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę to­kia vals­ty­bės pa­ra­ma bu­vo teik­ta 2236 šei­moms, šių me­tų to­kių šei­mų be­li­ko 1117.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius vis dar te­be­sit­rau­kia, nes praė­ju­sį mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 1238 šei­mos.

Al­ko­ho­lio upės – iš so­cia­li­nių pa­šal­pų

R. Kaž­da­lie­nė lin­ku­si ma­ny­ti, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius trau­kia­si dėl komp­lek­si­nio val­di­nin­kų dar­bo.

„Apsk­ri­tai į vis­ką la­bai griež­tai žiū­ri­me. Sten­gia­mės, kad žmo­gus ak­ty­viai ieš­ko­tų dar­bo. Kas­kart jiems ten­ka at­si­skai­ty­ti apie sa­vo pa­stan­gas ieš­kant dar­bo“, – sa­ko R. Kaž­dai­lie­nė.

Neat­me­ta­ma, kad Kel­mės ra­jo­ne pa­šal­pų ga­vė­jų su­ma­žė­jo ir dėl at­si­ra­du­sio rei­ka­la­vi­mo dek­la­ruo­ti pa­ja­mas bei tur­tą. Prin­ci­pin­gu­mu pa­si­žy­min­ti val­di­nin­kė sa­ko, kad Kel­mės ra­jo­ne dar ne vis­kas pa­da­ry­ta, kad kiek­vie­nas so­cia­li­nės pa­šal­pos li­tas bū­tų pa­nau­do­tas tik bū­ti­niau­siems po­rei­kiams ten­kin­ti.

„Pas­te­bi­me, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo die­ną pa­daž­nė­ja po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų dėl šei­my­ni­nių konf­lik­tų esant gir­tiems. Sten­gia­mės, kad al­ko­ho­lį var­to­jan­tie­ji vyk­tų gy­dy­tis į pri­klau­so­my­bės li­gų cent­rą, o da­lis pa­šal­pos ki­tą­kart bū­tų iš­mo­kė­ta mais­to kor­te­lė­mis“, – mi­ni R. Kaž­dai­lie­nė.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad so­cia­li­nės pa­šal­pos įpras­tai prau­lia­vo­ja­mos per tris ke­tu­rias die­nas. Vis dėl­to kad ir kaip pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius spar­čiai trauk­tų­si, vi­zi­ja tap­ti sa­vi­val­dy­be be so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų, Kel­mės val­di­nin­kams te­beat­ro­do esan­ti uto­pi­ja. To­kią nuo­mo­nę val­di­nin­kams per­ša di­džiu­lis skai­čius so­cia­li­nių įgū­džių dar­bui ne­tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Nu­si­kals­ta­mu­mui įta­kos ne­tu­rės

Pa­si­gir­do nuo­mo­nė, kad vi­siš­kai be jo­kio pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio li­kę pa­žei­dė­jai ga­li bū­ti pri­vers­ti ei­ti vog­ti ar da­ry­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Nu­si­kals­ta­mu­mo eko­no­mi­nius veiks­nius ste­bin­tys ir ana­li­zuo­jan­tys pa­rei­gū­nai su to­kia gy­ven­to­jų nuo­mo­ne ne­lin­kę su­tik­ti.

„Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro nuo­mo­ne, pro­jek­tas dėl so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų ne­tu­rės įta­kos nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gio Lie­tu­vo­je au­gi­mui“, – tei­gia Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Ad­mi­nist­ra­vi­mo val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ne­te­kę pa­žei­dė­jai

Dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų per du mė­ne­sius Kel­mės ra­jo­ne so­cia­li­nės pa­šal­pos mo­kė­ji­mas bu­vo nu­trauk­tas 26 žmo­nėms.

Per šių me­tų ba­lan­dį Kel­mės ra­jo­ne po­li­ci­ja už­fik­sa­vo 9 as­me­nis, ku­rie bu­vo gir­ti vie­šo­je vie­to­je, ar ki­lus gin­čui šei­mo­je bu­vo gir­ti ir dėl to bu­vo kvies­ta po­li­ci­ja. Ko­vą to­kių as­me­nų bu­vo 16, ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­lą ko­vą ver­tė­si – 1 gy­ven­to­jas.

etaplius.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Tyrimas parodė, kas automobiliuose rūpi lietuviams ir dėl ko galvos nesuka nė vienas (7)

Baltijos šalių žmonių vairavimo įpročiai panašūs, tačiau šių valstybių vairuotojų...

To nežino daugelis vairuotojų: kodėl automobilyje privaloma gyvūnus prisegti saugos diržais (14)

Išsiruošę į vasaros keliones automobiliu, į jas neretai leidžiamės drauge su savo augintiniais....

Draudikai pasakė, kokia problema keliuose yra didesnė nei viršijimas greitis (5)

Į eismo įvykį patekę vairuotojai paprastai neprisipažįsta, kad kritiniu momentu buvo užimti...

Papasakojo, be ko į automobilį geriau nesėsti, kai į kelionę išsirengiama su vaikais

Net neabejojama, kad pasibaigus koronaviruso pandemijai pasaulis nebebus toks pat, koks buvo. Vienas...

Vasara motociklininkams – negailestinga: žudo ne tik klaidos, bet ir sėdintys automobiliuose (42)

Lietuvą lepinantys šilti ir sausi orai ne vieną paskatina ne tik išeiti pasivaikščioti, tačiau...

Top naujienos

Konstitucinio Teismo darbuotojai pratrūko: valstybės institucijoms apskundė patį teismo pirmininką Dainių Žalimą (153)

Grupė Konstitucinio Teismo (KT) darbuotojų teismui laikinai vadovaujantį teismo pirmininką,...

Už mažas algas dirbti nebeapsimoka: lietuviai mėgaujasi išmokomis (349)

Užimtumo tarnyba (UT) šalyje fiksuoja rekordinį nedarbą, tačiau tuo pačiu metu Lietuvoje...

Koronaviruso protrūkis Kauno įmonėje: serga 18, dar tiriami apie 200 darbuotojų galimai nesilaikė saviizoliacijos (125)

Kaune įmonėje „Hegelmann Transporte“ kilus koronaviruso protrūkiui tiriami apie 200 šios...

Gražina Kristina Sviderskytė

Nebūti dalykai, sujaukę „Lituanicos“ istoriją: „vokiečių išgamos“

Atmintis yra keistas reiškinys: žmonės geba atsiminti nebūtus dalykus. Ypač po sukrečiančių,...

Katė maiše: kokį džokerį po Eurolygos kortų malka pakišo „Žalgiris“? (6)

Šių metų pradžioje šalies futbolo čempionė Marijampolės „Sūduva“ pirmą kartą istorijoje...

Indrė Stonkuvienė iš instagramo pragyvena jau 3 metus: įvardijo, kiek kainuoja jos vienas įrašas (48)

Prieš beveik aštuonerius metus, kuomet gimė dukra Cecilija, viena įtakingiausių šalies nuomonės...

17 milijonų žmonių apėmęs tyrimas parodė tikruosius COVID-19 mirčių rizikos faktorius (15)

Visi žino, kad COVID-19 yra pavojingesnė vyresniems ir ligotiems žmonėms. Tačiau tai – tik...

Žemaitaičio, Zuoko ir Paulausko partija paskelbė pirmą rinkimų sąrašo penketuką (10)

Seimo nario Remigijaus Žemaitačio vadovaujamos partijos „ Laisvė ir teisingumas “ valdyba...

Norvegijoje užpuolikas žiauriai subadė kelias moteris, viena mirė (52)

Norvegijos policija trečiadienį pranešė sulaikiusi vieną asmenį po incidento, per kurį buvo...

Skelbimų lentoje Radviliškio rajone – Skvernelį įžeidžiantis plakatas, sureagavo policija (1)

Policijai pranešta apie Radviliškio rajone, Baisiogalos miestelyje, skelbimų lentoje kabėjusį...

|Maža didelių žinių kaina