Jei au­to­mo­bi­lį ga­li vai­ruo­ti gir­tas – so­cia­li­nės pa­šal­pos ne­si ver­tas. To­kia neįp­ras­ta pre­ven­ci­ja prieš gir­tus vai­ruo­to­jus ruo­šia­ma Kel­mės ra­jo­ne. Tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio dėl gir­tu­mo ne­te­kę so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jai bus pa­lik­ti be vals­ty­bės pa­ra­mos, jei tik tam bus pri­tar­ta per ar­ti­miau­sią Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

Gir­tiems ark­lių va­de­lio­to­jams – val­džios špy­ga

Tan­kes­nį pa­šal­pų ga­vė­jų rė­tį Kel­mės ra­jo­ne pa­si­šo­vė pa­dė­ti kur­ti vie­ti­nė po­li­ci­ja. Pa­rei­gū­nai Kel­mės ra­jo­no po­li­ti­kų pra­šo pa­pil­dy­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo tvar­ką, kad ar­ti­miau­siu me­tu jos lai­ki­nai ne­tek­tų ir tie, ku­rie drį­so ne tik gir­ti sės­ti prie ma­ši­nos vai­ro ar va­de­lio­jo ark­lį.

„Jei­gu sa­vi­val­dy­bė ski­ria pa­šal­pą, žmo­gus ne­ga­li ne­ga­li šli­ti­nė­ti gir­tas, ne­ga­li pre­kiau­ti kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ne­ga­li pre­kiau­ti na­mi­ne deg­ti­ne. Tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Jei žmo­gus iš­si­lai­ko ne iš sa­vo lė­šų, jis ne­ga­li da­ry­ti tų da­ly­kų, ku­rie yra drau­džia­mi įsta­ty­mo.

Aš už tai, kad tie, ku­riems rei­kia vals­ty­bės pa­gal­bos, ją gau­tų“, – dės­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Jag­mi­nas. Ko­mi­sa­ras no­ri, kad pa­šal­pų ga­vi­mo pa­tvir­tin­ta­me tvar­kos ap­ra­še bū­tų aiš­kiai nu­ro­dy­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mo ko­dek­so straips­niai, dėl ku­rių ne­si­lai­ky­mo žmo­nės grės­tų pa­šal­pos ne­te­ki­mas.

Trims mė­ne­siams so­cia­li­nė pa­šal­pa Kel­mės ra­jo­ne ga­lės bū­ti nu­trauk­ta net ir smul­kiems chu­li­ga­nams, ko nė­ra ki­to­se Šiau­lių ap­skri­ty­je esan­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Pa­šal­pų ga­vė­jų ra­tas su­ma­žė­jo dvi­gu­bai

So­cia­li­nių pa­šal­pų skirs­ty­to­jai džiau­gia­si bend­ra­dar­bia­vi­mu su po­li­ci­ja. „Po­li­ci­ja tu­ri in­for­ma­ci­jos apie kiek­vie­ną pa­šal­pos ga­vė­ją. Kai žmo­gus krei­pia­si pa­šal­pos, mes krei­pia­mės į po­li­ci­ją, kad ji pa­teik­tų in­for­ma­ci­jos, ar žmo­gus ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu ne­bu­vo baus­tas už ver­ti­mą­si ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­la, ar ne­bu­vo skir­tos ki­tos nu­ro­dy­tos bau­dos“, – tei­gia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė.

Še­šis mė­ne­sius ne­teik­ti so­cia­li­nės pa­šal­pos, kai ver­čia­ma­si ne­le­ga­lia pre­ky­ba kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ben­zi­nu, dy­ze­li­nu ar na­mi­nės deg­ti­nės, bro­gos ar­ba ki­tų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mu, įgi­ji­mu, lai­ky­mu, ga­be­ni­mu, par­da­vi­mu ar ki­to­kiu rea­li­za­vi­mu, for­ma­liai ga­li­ma ne­tek­ti ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, tik ne vi­sos jos lin­ku­sios apie kiek­vie­ną as­me­nį siųs­ti už­klau­sas po­li­ci­jai. Tuo me­tu uo­liai su po­li­ci­ja dir­ban­tys Kel­mės ra­jo­no val­di­nin­kai ne­re­tai per mė­ne­sį su­tau­po po ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Per me­tus so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­čių šei­mų Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo dvi­gu­bai. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę to­kia vals­ty­bės pa­ra­ma bu­vo teik­ta 2236 šei­moms, šių me­tų to­kių šei­mų be­li­ko 1117.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius vis dar te­be­sit­rau­kia, nes praė­ju­sį mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 1238 šei­mos.

Al­ko­ho­lio upės – iš so­cia­li­nių pa­šal­pų

R. Kaž­da­lie­nė lin­ku­si ma­ny­ti, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius trau­kia­si dėl komp­lek­si­nio val­di­nin­kų dar­bo.

„Apsk­ri­tai į vis­ką la­bai griež­tai žiū­ri­me. Sten­gia­mės, kad žmo­gus ak­ty­viai ieš­ko­tų dar­bo. Kas­kart jiems ten­ka at­si­skai­ty­ti apie sa­vo pa­stan­gas ieš­kant dar­bo“, – sa­ko R. Kaž­dai­lie­nė.

Neat­me­ta­ma, kad Kel­mės ra­jo­ne pa­šal­pų ga­vė­jų su­ma­žė­jo ir dėl at­si­ra­du­sio rei­ka­la­vi­mo dek­la­ruo­ti pa­ja­mas bei tur­tą. Prin­ci­pin­gu­mu pa­si­žy­min­ti val­di­nin­kė sa­ko, kad Kel­mės ra­jo­ne dar ne vis­kas pa­da­ry­ta, kad kiek­vie­nas so­cia­li­nės pa­šal­pos li­tas bū­tų pa­nau­do­tas tik bū­ti­niau­siems po­rei­kiams ten­kin­ti.

„Pas­te­bi­me, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo die­ną pa­daž­nė­ja po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų dėl šei­my­ni­nių konf­lik­tų esant gir­tiems. Sten­gia­mės, kad al­ko­ho­lį var­to­jan­tie­ji vyk­tų gy­dy­tis į pri­klau­so­my­bės li­gų cent­rą, o da­lis pa­šal­pos ki­tą­kart bū­tų iš­mo­kė­ta mais­to kor­te­lė­mis“, – mi­ni R. Kaž­dai­lie­nė.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad so­cia­li­nės pa­šal­pos įpras­tai prau­lia­vo­ja­mos per tris ke­tu­rias die­nas. Vis dėl­to kad ir kaip pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius spar­čiai trauk­tų­si, vi­zi­ja tap­ti sa­vi­val­dy­be be so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų, Kel­mės val­di­nin­kams te­beat­ro­do esan­ti uto­pi­ja. To­kią nuo­mo­nę val­di­nin­kams per­ša di­džiu­lis skai­čius so­cia­li­nių įgū­džių dar­bui ne­tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Nu­si­kals­ta­mu­mui įta­kos ne­tu­rės

Pa­si­gir­do nuo­mo­nė, kad vi­siš­kai be jo­kio pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio li­kę pa­žei­dė­jai ga­li bū­ti pri­vers­ti ei­ti vog­ti ar da­ry­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Nu­si­kals­ta­mu­mo eko­no­mi­nius veiks­nius ste­bin­tys ir ana­li­zuo­jan­tys pa­rei­gū­nai su to­kia gy­ven­to­jų nuo­mo­ne ne­lin­kę su­tik­ti.

„Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro nuo­mo­ne, pro­jek­tas dėl so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų ne­tu­rės įta­kos nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gio Lie­tu­vo­je au­gi­mui“, – tei­gia Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Ad­mi­nist­ra­vi­mo val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ne­te­kę pa­žei­dė­jai

Dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų per du mė­ne­sius Kel­mės ra­jo­ne so­cia­li­nės pa­šal­pos mo­kė­ji­mas bu­vo nu­trauk­tas 26 žmo­nėms.

Per šių me­tų ba­lan­dį Kel­mės ra­jo­ne po­li­ci­ja už­fik­sa­vo 9 as­me­nis, ku­rie bu­vo gir­ti vie­šo­je vie­to­je, ar ki­lus gin­čui šei­mo­je bu­vo gir­ti ir dėl to bu­vo kvies­ta po­li­ci­ja. Ko­vą to­kių as­me­nų bu­vo 16, ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­lą ko­vą ver­tė­si – 1 gy­ven­to­jas.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Paaiškino, kada motociklininkai po vairavimo egzamino išgirsta „neišlaikyta“ (17)

Šalies transporto priemonių registrą valdanti VĮ „Regitra“ suskaičiavo, kad šiemet...

Vasaros iššūkiai vairuotojams: nuo slidaus asfalto iki paukščių išmatų paliktų dėmių

Neįprastai karšta vasara atnešė pačių įvairiausių iššūkių vairuotojams. Pasirodo, sunkumų...

Po Kaune praūžusios liūties – šūsnys valstybinių numerių (1)

Vakar, rugpjūčio 14 d., Kauną merkė nepaprastai smarkus lietus . Jo padariniai – ne tik...

Patarė, ko geriau nedaryti, jei per liūtį automobilis įstrigo baloje (39)

Dažnas atvejis per smarkias liūtis – kirsti gilių balų nesiryžtančių vairuotojų tuntai ir...

Automobilio variklio alyva: ko nesupranta ir kur klysta vairuotojai (28)

Tikriausiai visi automobilių savininkai ir vairuotojai žino, kad be alyvos variklis neveiks. Tačiau...

Top naujienos

Karbauskis gerbia Guogą: siūlo neskubėti daryti išvadų (183)

Valstiečių-žaliųjų lyderis Ramūnas Karbauskis neslepia, kad gerbia europarlamentarą Antaną...

Sauliaus Skvernelio patarėjas įžvelgia nebylų kartelį tarp prekybos tinklų (212)

Kartais atrodo, kad vartotojų gerove rūpintis turinti Konkurencijos taryba žaidžia verslo...

Su apnuogintais ispaniškais ašmenimis susidūręs „Žalgiris“ pasijuto „supjaustytas“ (15)

„Pietų IV“ sirgalių tribūna prieš rungtynes ironišku transparantu pasveikino „Sevilla“...

Architektė: savivaldybė neva taupo pinigus ir laiką, tačiau iš tiesų – trumparegiškai juos švaisto (15)

Jei anksčiau apie universalų dizainą Lietuvoje buvo kalbama kaip apie siekiamybę ar gerąją...

Gydytoja papasakojo apie gyvybiškai svarbius vitaminus: imuniteto specialiai stiprinti nereikia (18)

Artėjant rudeniui, susizgrimbame, jog pats laikas stiprinti imunitetą . Griebiamės vaisių,...

Nustebsite, ką gali kvapų maišymas: atskleidė keletą gudrybių (3)

Sluoksniavimas – ne tik mados tendencija, tai ir viena populiariausių parfumerijos krypčių. Jos...

Internautai nesėkmingai bando atspėti: koks gyvūnas slepiasi tarp žaislų? (33)

Gali atrodyti, kad šioje nuotraukoje „pozuoja“ vien tik pliušiniai žaislai, tačiau jūs...

Paprasti būdai, padėsiantys suvaldyti pyktį (4)

Kiekvienai mamai ar tėčiui yra tekę nors kartą atsidurti situacijoje, kai jų atžalos pyktis...

Kodėl džiūsta aviečių uogos (3)

Aviečių uogos džiūsta dėl įvairių virusinių ligų, kurias platina cikados ir amarai. Šie...

Skaitome tarp eilučių: kokie žinučių ženklai rodo, kad žmogus jumis nebesidomi? (34)

Šiais laikais nė viena pažintis neapsieina be bendravimo tekstinėmis žinutėmis. Kokie ženklai...