Jei au­to­mo­bi­lį ga­li vai­ruo­ti gir­tas – so­cia­li­nės pa­šal­pos ne­si ver­tas. To­kia neįp­ras­ta pre­ven­ci­ja prieš gir­tus vai­ruo­to­jus ruo­šia­ma Kel­mės ra­jo­ne. Tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio dėl gir­tu­mo ne­te­kę so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jai bus pa­lik­ti be vals­ty­bės pa­ra­mos, jei tik tam bus pri­tar­ta per ar­ti­miau­sią Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

Gir­tiems ark­lių va­de­lio­to­jams – val­džios špy­ga

Tan­kes­nį pa­šal­pų ga­vė­jų rė­tį Kel­mės ra­jo­ne pa­si­šo­vė pa­dė­ti kur­ti vie­ti­nė po­li­ci­ja. Pa­rei­gū­nai Kel­mės ra­jo­no po­li­ti­kų pra­šo pa­pil­dy­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo tvar­ką, kad ar­ti­miau­siu me­tu jos lai­ki­nai ne­tek­tų ir tie, ku­rie drį­so ne tik gir­ti sės­ti prie ma­ši­nos vai­ro ar va­de­lio­jo ark­lį.

„Jei­gu sa­vi­val­dy­bė ski­ria pa­šal­pą, žmo­gus ne­ga­li ne­ga­li šli­ti­nė­ti gir­tas, ne­ga­li pre­kiau­ti kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ne­ga­li pre­kiau­ti na­mi­ne deg­ti­ne. Tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Jei žmo­gus iš­si­lai­ko ne iš sa­vo lė­šų, jis ne­ga­li da­ry­ti tų da­ly­kų, ku­rie yra drau­džia­mi įsta­ty­mo.

Aš už tai, kad tie, ku­riems rei­kia vals­ty­bės pa­gal­bos, ją gau­tų“, – dės­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Jag­mi­nas. Ko­mi­sa­ras no­ri, kad pa­šal­pų ga­vi­mo pa­tvir­tin­ta­me tvar­kos ap­ra­še bū­tų aiš­kiai nu­ro­dy­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mo ko­dek­so straips­niai, dėl ku­rių ne­si­lai­ky­mo žmo­nės grės­tų pa­šal­pos ne­te­ki­mas.

Trims mė­ne­siams so­cia­li­nė pa­šal­pa Kel­mės ra­jo­ne ga­lės bū­ti nu­trauk­ta net ir smul­kiems chu­li­ga­nams, ko nė­ra ki­to­se Šiau­lių ap­skri­ty­je esan­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Pa­šal­pų ga­vė­jų ra­tas su­ma­žė­jo dvi­gu­bai

So­cia­li­nių pa­šal­pų skirs­ty­to­jai džiau­gia­si bend­ra­dar­bia­vi­mu su po­li­ci­ja. „Po­li­ci­ja tu­ri in­for­ma­ci­jos apie kiek­vie­ną pa­šal­pos ga­vė­ją. Kai žmo­gus krei­pia­si pa­šal­pos, mes krei­pia­mės į po­li­ci­ją, kad ji pa­teik­tų in­for­ma­ci­jos, ar žmo­gus ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu ne­bu­vo baus­tas už ver­ti­mą­si ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­la, ar ne­bu­vo skir­tos ki­tos nu­ro­dy­tos bau­dos“, – tei­gia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė.

Še­šis mė­ne­sius ne­teik­ti so­cia­li­nės pa­šal­pos, kai ver­čia­ma­si ne­le­ga­lia pre­ky­ba kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ben­zi­nu, dy­ze­li­nu ar na­mi­nės deg­ti­nės, bro­gos ar­ba ki­tų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mu, įgi­ji­mu, lai­ky­mu, ga­be­ni­mu, par­da­vi­mu ar ki­to­kiu rea­li­za­vi­mu, for­ma­liai ga­li­ma ne­tek­ti ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, tik ne vi­sos jos lin­ku­sios apie kiek­vie­ną as­me­nį siųs­ti už­klau­sas po­li­ci­jai. Tuo me­tu uo­liai su po­li­ci­ja dir­ban­tys Kel­mės ra­jo­no val­di­nin­kai ne­re­tai per mė­ne­sį su­tau­po po ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Per me­tus so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­čių šei­mų Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo dvi­gu­bai. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę to­kia vals­ty­bės pa­ra­ma bu­vo teik­ta 2236 šei­moms, šių me­tų to­kių šei­mų be­li­ko 1117.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius vis dar te­be­sit­rau­kia, nes praė­ju­sį mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 1238 šei­mos.

Al­ko­ho­lio upės – iš so­cia­li­nių pa­šal­pų

R. Kaž­da­lie­nė lin­ku­si ma­ny­ti, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius trau­kia­si dėl komp­lek­si­nio val­di­nin­kų dar­bo.

„Apsk­ri­tai į vis­ką la­bai griež­tai žiū­ri­me. Sten­gia­mės, kad žmo­gus ak­ty­viai ieš­ko­tų dar­bo. Kas­kart jiems ten­ka at­si­skai­ty­ti apie sa­vo pa­stan­gas ieš­kant dar­bo“, – sa­ko R. Kaž­dai­lie­nė.

Neat­me­ta­ma, kad Kel­mės ra­jo­ne pa­šal­pų ga­vė­jų su­ma­žė­jo ir dėl at­si­ra­du­sio rei­ka­la­vi­mo dek­la­ruo­ti pa­ja­mas bei tur­tą. Prin­ci­pin­gu­mu pa­si­žy­min­ti val­di­nin­kė sa­ko, kad Kel­mės ra­jo­ne dar ne vis­kas pa­da­ry­ta, kad kiek­vie­nas so­cia­li­nės pa­šal­pos li­tas bū­tų pa­nau­do­tas tik bū­ti­niau­siems po­rei­kiams ten­kin­ti.

„Pas­te­bi­me, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo die­ną pa­daž­nė­ja po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų dėl šei­my­ni­nių konf­lik­tų esant gir­tiems. Sten­gia­mės, kad al­ko­ho­lį var­to­jan­tie­ji vyk­tų gy­dy­tis į pri­klau­so­my­bės li­gų cent­rą, o da­lis pa­šal­pos ki­tą­kart bū­tų iš­mo­kė­ta mais­to kor­te­lė­mis“, – mi­ni R. Kaž­dai­lie­nė.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad so­cia­li­nės pa­šal­pos įpras­tai prau­lia­vo­ja­mos per tris ke­tu­rias die­nas. Vis dėl­to kad ir kaip pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius spar­čiai trauk­tų­si, vi­zi­ja tap­ti sa­vi­val­dy­be be so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų, Kel­mės val­di­nin­kams te­beat­ro­do esan­ti uto­pi­ja. To­kią nuo­mo­nę val­di­nin­kams per­ša di­džiu­lis skai­čius so­cia­li­nių įgū­džių dar­bui ne­tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Nu­si­kals­ta­mu­mui įta­kos ne­tu­rės

Pa­si­gir­do nuo­mo­nė, kad vi­siš­kai be jo­kio pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio li­kę pa­žei­dė­jai ga­li bū­ti pri­vers­ti ei­ti vog­ti ar da­ry­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Nu­si­kals­ta­mu­mo eko­no­mi­nius veiks­nius ste­bin­tys ir ana­li­zuo­jan­tys pa­rei­gū­nai su to­kia gy­ven­to­jų nuo­mo­ne ne­lin­kę su­tik­ti.

„Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro nuo­mo­ne, pro­jek­tas dėl so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų ne­tu­rės įta­kos nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gio Lie­tu­vo­je au­gi­mui“, – tei­gia Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Ad­mi­nist­ra­vi­mo val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ne­te­kę pa­žei­dė­jai

Dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų per du mė­ne­sius Kel­mės ra­jo­ne so­cia­li­nės pa­šal­pos mo­kė­ji­mas bu­vo nu­trauk­tas 26 žmo­nėms.

Per šių me­tų ba­lan­dį Kel­mės ra­jo­ne po­li­ci­ja už­fik­sa­vo 9 as­me­nis, ku­rie bu­vo gir­ti vie­šo­je vie­to­je, ar ki­lus gin­čui šei­mo­je bu­vo gir­ti ir dėl to bu­vo kvies­ta po­li­ci­ja. Ko­vą to­kių as­me­nų bu­vo 16, ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­lą ko­vą ver­tė­si – 1 gy­ven­to­jas.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Kai kurios greičio matavimo įrangos Lietuvoje nepajėgia užfiksuoti joks radarų detektorius (6)

Nemažai šalies vairuotojų yra įsigiję radarų detektorius, kurie informuoja apie keliuose...

Vairuotojams Vilniuje ruošiamos naujovės (85)

Geros naujienos Vilniaus vairuotojams – bus atnaujinama sostinės automatizuota šviesoforų...

„Regitros“ rekordininkas egzaminą išlaikė 39 bandymu (27)

VĮ „Regitros“ atstovai tikina, kad, rugsėjo 1-ąją įsigaliojus naujai vairavimo egzaminų...

Aktualu artėjant žiemai: kada negalioja draudimas (7)

Vėluojantys pakeisti sezonines padangas arba važinėjantys nudėvėtomis smarkiau nei leistina...

Artėjant šalčiams – vairuotojų galvos skausmas ir policijos siūlymas nesvajoti (41)

Sulaukus šaltojo sezono vairavimo profesionalai pataria kelyje neskubėti ir dar prieš kelionę...

Top naujienos

Šokiruojantys viduramžių gydymo metodai (1)

Viduramžių gydytojus Vakarų Europoje galima skirti į dvi labai aiškias kategorijas: kaimo...

Beprotiškai augančio Vilniaus rajono gyventojai šiurpsta nuo blogėjančio gyvenimo (162)

Vieno iš tankiausiai užstatytų Vilniaus miesto kvartalų – Perkūnkiemio – gyventojai mėgina...

Vargo Lietuva: vis labiau griūvantis Vaiko raidos centro stogas apnuogina sistemines bėdas (92)

Vis labiau griūvantis Vaiko raidos centro stogas apnuogina sistemines požiūrio į vaikų psichikos...

Nelaimė užlietose Šilutės r. pievose – apvirto valtis su žmonėmis, vienas žuvo (15)

Ketvirtadienio vakarą, apie 19 val., Šilutės r. Sausgalvių kaime, vandeniu užlietoje...

Maskvoje pakeliui į ketvirtfinalį R. Berankis sustabdė karjeros aukštumas šturmuojantį serbą (14)

Rusijos sostinėje Maskvoje vykstančio Teniso profesionalų asociacijos ( ATP ) 250 serijos turnyro...

Netiki A. Verygos pažadais: atlyginimus jau galėtume didinti 400 eurų, tačiau ir toliau skatiname emigraciją (155)

Seimas pradeda svarstyti žymiai didėjantį kitų metų PSDF biudžetą, kuriame nemažą dalį...

Rinkimų prievaizdai iškasė duobę liberalams: R. Šimašius užsiminė apie atsistatydinimą (189)

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį nusprendė, kad teisėsaugos įtarimų sulaukęs...

Žvilgsnis į „Islamo valstybę“ iš vidaus: konfiskuotas kompiuteris atskleidė pikantiškų detalių (7)

Pareigūnai Rakoje konfiskavo vieno „ Islamo valstybės “ džihadisto nuotakos kompiuterį, kuris...

Parduotuvės atidaryme žinomi svečiai mėgavosi išskirtiniu dėmesiu (3)

Ketvirtadienio vakarą namų jaukumo ir kosmetikos prekių tinklo „Rituals“ parduotuvė...

Įdomi detalė: kokias fantazijas labiausiai mėgsta Lietuvos vyrai? (8)

Ar esate atkreipę dėmesį į vyrų švarkuose esančias nosinaites? Taip, tai tikrų tikriausia...