„Kaip ir iki šiol, tie mū­sų klien­tai, ku­rie ke­ti­na sa­vo au­to­mo­bi­liu mo­ky­ti ar­ti­mus gi­mi­nai­čius, vai­kus vai­ruo­ti ar­ba ke­ti­na duo­ti au­to­mo­bi­lį vai­ruo­ti jau­niems, ne­se­niai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą ga­vu­siems as­me­nims, su­da­ry­da­mi drau­di­mo su­tar­tį tu­ri nu­ro­dy­ti, kad jų au­to­mo­bi­lį vai­ruos ne­tu­rin­tys 2 me­tų sta­žo ar­ba jau­nes­ni nei 25 me­tų vai­ruo­to­jai. Tai reiš­kia, kad su­da­rant drau­di­mo su­tar­tį rei­kia pa­si­rink­ti trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jų gru­pę „vai­ruos vi­si““, - aiš­ki­no „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vos fi­lia­lo Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mo sky­riaus va­do­vas Rim­vy­das Po­cius pataria prieš pra­de­dant vai­ra­vi­mo mo­ky­mus šei­mos na­riams dar kar­tą pers­kai­ty­ti drau­di­mo su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas są­ly­gas ir, jei rei­kia, jas pa­keis­ti: „Ga­li pa­si­tai­ky­ti to­kių si­tua­ci­jų, kad į esa­mas drau­di­mo su­tar­tis ne­įtrau­kė­te ri­zi­kos – mo­ky­mas vai­ruo­ti. To­kiu at­ve­ju, įvy­kus eis­mo įvy­kiui, įsta­ty­mas nu­ma­to iki 50 proc. dy­džio reg­re­so tei­sę į ža­lą pa­da­riu­sį as­me­nį“.

„Lietuvos žinios“ rašo, kad pa­si­ren­kant val­dy­to­jų gru­pę „vai­ruos vi­si“, drau­di­mo kai­na, pri­klau­so­mai nuo dau­gy­bės ki­tų fak­to­rių, taip pat ir klien­to draus­min­gu­mo, ga­li bū­ti di­des­nė nuo 30 proc. iki dvie­jų kar­tų.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (8)
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės