aA
Nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­jęs pri­vers­ti­nis trans­por­to prie­mo­nių (TP) iš­re­gist­ra­vi­mas šiek tiek su­draus­mi­no jų val­dy­to­jus, bet žmo­nės pa­ty­rė ga­na daug pro­ble­mų ir nuo­sto­lių, nors in­for­ma­ci­jos apie pa­kei­ti­mus ir san­kci­jas bu­vo pa­teik­ta ne­ma­žai. Pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai apie TP iš­re­gist­ra­vi­mą val­dy­to­jams net ne­bu­vo pra­neš­ta iš anks­to.
© Policijos departamento nuotr.

Pa­si­ro­do, iki lie­pos 1 d. Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gist­ruo­ta apie 900 tūkst. įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­kan­čių ke­lių trans­por­to prie­mo­nių, to­dėl as­me­ni­niai pra­ne­ši­mai apie nu­ma­to­mą iš­re­gist­ra­vi­mą ne­bu­vo siun­čia­mi, bet bend­ras per­spė­ji­mas apie tai bu­vo pa­skelb­tas in­ter­ne­te, te­le­vi­zi­jo­je, ra­di­ju­je ir spau­do­je. Dau­gu­ma šių TP Lie­tu­vo­je jau se­niai bu­vo ne­beeksp­loa­tuo­ja­mos – jos par­duo­tos į už­sie­nio ša­lis ar išar­dy­tos da­li­mis, bet jų sa­vi­nin­kai bu­vo dar ne­si­krei­pę dėl iš­re­gist­ra­vi­mo.

„Regitra“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė tei­gė, kad nuo 2014 m. lie­pos 2 d. trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jui iš anks­to pra­ne­ša­ma, jog jau lai­kas pa­si­rū­pin­ti pri­va­lo­mą­ja ap­žiū­ra ar pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu, kad ji po tam tik­ro lai­ko­tar­pio ne­bū­tų iš­re­gist­ruo­ta. VĮ „Re­git­ra“ apie tai pra­ne­ša at­siųs­da­ma spe­cia­lų pra­ne­ši­mą pa­štu.

Šis pra­ne­ši­mas iš­siun­čia­mas ga­vus in­for­ma­ci­ją iš Cent­ra­li­zuo­to­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zės ar Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zės, nu­ro­dant, kad TP nea­ti­tin­ka Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, taip pat jei as­muo ne­si­krei­pė dėl lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo.

Kaip at­nau­jin­ti re­gist­ra­ci­ją?

Konk­re­čios iš­re­gist­ra­vi­mo prie­žas­tys bū­na nu­ro­dy­tos as­me­niui at­siųs­ta­me laiš­ke. Jei, sa­vi­nin­ko nuo­mo­ne, au­to­mo­bi­lis bu­vo iš­re­gist­ruo­tas be rei­ka­lo, rei­kė­tų kreip­tis į VĮ „Re­git­ros“ spe­cia­lis­tus ir iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją. Jei bu­vo iš­re­gist­ruo­ta ne­pag­rįs­tai, re­gist­ra­ci­ja ga­li bū­ti at­nau­jin­ta.

Kaip tei­gia VĮ „Re­git­ra“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė, ga­na daž­nai pa­si­tai­ko, kad TP bu­vo iš­re­gist­ruo­ta ne­ga­vus duo­me­nų iš Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ro, nors žmo­gus tu­ri pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo do­ku­men­tus ir tei­rau­ja­si, ką jam da­ry­ti, kad re­gist­ra­ci­ja bū­tų su­grą­žin­ta.

To­kiu at­ve­ju pa­ta­ria­ma kreip­tis į sa­vo drau­di­mo bend­ro­vę, kad drau­di­mo duo­me­nis ji per­duo­tų drau­di­kų biu­rui, o šis – VĮ „Re­git­rai“. Drau­di­kų biu­rui pa­tiks­li­nus duo­me­nis, re­gist­ra­ci­ja bus at­nau­jin­ta.

TP re­gist­ra­ci­jos su­stab­dy­mas

Jei­gu pla­nuo­ja­ma TP ne­nau­do­ti ga­na il­gą lai­ką, ga­li­ma su­stab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją. Anks­čiau bu­vo leis­ta su­stab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją iki vie­ne­rių me­tų, bet praė­ju­sią sa­vai­tę Sei­mas šį lai­ko­tar­pį pra­tę­sė iki tre­jų me­tų.

Sus­tab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją ga­li­ma šiais bū­dais: pri­si­jun­gus prie VĮ „Re­git­ra“ elekt­ro­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gų po­rta­lo ar­ba at­vy­kus į trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­tį VĮ „Re­git­ra“ pa­da­li­nį.

Drau­di­mo po­li­so su­stab­dy­mas – ga­li­my­bė iš­veng­ti au­to­mo­bi­lio iš­re­gist­ra­vi­mo

Tie­sa, įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę TP sa­vi­nin­kui, ku­ris ne­nau­dos TP il­giau nei 1 mė­ne­sį, su­stab­dy­ti ir drau­di­mo po­li­są, pa­ra­šius pra­šy­mą drau­di­mo įmo­nei. Jei drau­di­mas ap­mo­kė­tas me­tams, jis pra­tę­sia­mas tam lai­ko­tar­piui, ku­riuo bu­vo su­stab­dy­tas.

Toks drau­di­mo po­li­so su­stab­dy­mas ma­to­mas ir VĮ „Re­git­ra“ sis­te­mo­je, to­dėl tai ne­lai­ko­ma drau­di­mo ne­bu­vi­mu ir au­to­mo­bi­lis neiš­re­gist­ruo­ja­mas. Ži­no­ma, drau­di­mas nė­ra vie­nin­te­lis įsta­ty­me nu­ma­ty­tas rei­ka­la­vi­mas, to­dėl bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir ki­tais, pvz., tech­ni­ne ap­žiū­ra.

Po­li­ci­ja su­stab­dė iš­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį?

Ko ti­kė­tis, jei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do iš­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį, nors in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą TP iš­re­gist­ra­vi­mą ne­bu­vo gau­ta?

Pa­rei­gū­nams nu­sta­čius pa­žei­di­mą, nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė vai­ruo­to­jams nuo 100 iki 150 li­tų pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką dėl neį­re­gist­ruo­tų (ne­per­re­gist­ruo­tų) TP ar­ba eksp­loa­tuo­ja­mų be vals­ty­bi­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros.

VĮ „Re­git­ra“ at­sto­vai tei­gia, kad pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­ją ir pa­pra­šo nuim­ti ar pa­tys nui­ma vals­ty­bi­nius ženk­lus, nors ir ne­pik­ty­biš­kai žmo­gus neiš­re­gist­ra­vo TP, o tie­siog pa­mir­šo.

Au­to­ma­ti­nis iš­re­gist­ra­vi­mas po 180, o ne 90 pa­rų

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sas priė­męs Sei­mas praei­tą sa­vai­tę dvi­gu­bai prail­gi­no ter­mi­ną, ku­riam praė­jus, trans­por­to prie­mo­nė bus iš­re­gist­ruo­ja­ma au­to­ma­tiš­kai. Pri­vers­ti­nai iš­re­gist­ruo­ja­mos tos TP, ku­rios ne­tu­ri il­giau nei 180 pa­rų ga­lio­jan­čios tech­ni­nės ap­žiū­ros ar­ba ci­vi­li­nio at­sa­ko­my­bės drau­di­mo.

Įs­ta­ty­me rei­ka­lau­ja­ma, kad prie­žas­tys, dėl ku­rių bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me, tu­ri bū­ti pa­ša­li­na­mos. Jei per šį lai­ko­tar­pį jos bus ne­pa­ša­lin­tos, lei­di­mas da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me bus pa­nai­kin­tas, o TP bus iš­re­gist­ruo­ja­ma. Vals­ty­bi­nio re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio ženk­lai bus pri­pa­žįs­ta­mi ne­ga­lio­jan­čiais ir juos rei­kės grą­žin­ti „Re­git­rai“. Tie­sa, sei­mo na­riai pla­nuo­ja kai ku­riuos šio įsta­ty­mo as­pek­tus ko­re­guo­ti, bet es­mi­niai da­ly­kai ne­si­keis.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Iki rudens Vilniaus vairuotojams teks apsišarvuoti kantrybe: svarbia gatve siūlo nesinaudoti (21)

Po kone kiekvienos stiprios liūties patvindavusi Teodoro Narbuto gatvė Vilniuje ilgainiui turėtų...

Netikėta tyrimo išvada: patikrino Baltijos šalių vairuotojus – lietuviams yra kuo džiaugtis (14)

Tyrimas parodė, kad Baltijos šalyse gatvės dar pilnos telefonu kalbančių vairuotojų. Jie tik...

Kas kaltas dėl spūsčių automagistralėse – reikėtų keiksnoti ne tik kelininkus (36)

Artėja paskutinis ilgasis šios vasaros savaitgalis. Tokiu metu automagistralėse paprastai...

Ištyrė, kada vairuotojams kelyje nesiseka labiausiai (4)

Techninės pagalbos kelyje specialistai daugiausia darbo turi penktadieniais. „ Lietuvos draudimo...

Vieną Vilniaus arteriją vairuotojams siūlo apvažiuoti: iki vasaros pabaigos ribos eismą (15)

Nuo penktadienio, rugpjūčio 16-osios, iki pat vasaros pabaigos Vilniaus Teodoro Narbuto gatvėje...

Top naujienos

Lietuviai atrado tobulų atostogų salą Europoje: kainos maloniai džiugina, atmosfera puiki, klimatas geras (72)

Korsika įspūdinga, bet šiemet, gegužės viduryje, orai nelepino, o ir sostinė Ajačas ypatingai...

Norvegijos jūroje – Černobylis po vandeniu: pasekmės gali būti labai liūdnos (189)

Sovietų povandeninis laivas „Komsomolec“ tapo radiacijos šaltiniu Arktyje. Laivas jūros dugne...

Įtakingiausiųjų sąrašas: kodėl visuomenė pasirinko Nausėdą, o elitas – Grybauskaitę (186)

Pirmadienį DELFI paskelbė įtakingiausių politikų sąrašą . Visuomenės nuomone,...

Vytautas Landsbergis: taip ateina į valdžią diktatoriai ir diktatūros (526)

Pirmadienį DELFI paskelbė įtakingiausių politikų sąrašą . Daugybę metų įtakingiausiųjų...

Pasitraukusios iš INF sutarties JAV išbandė vidutinio nuotolio sparnuotąją raketą (103)

JAV Gynybos departamentas pirmadienį paskelbė išbandęs vidutinio nuotolio nuo žemės...

Po paslaptingų sprogimų prabilo ir Putinas: pavojaus nėra, tačiau priemonių imamasi (116)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pareiškė, kad po anksčiau šį mėnesį...

Orai: praūžus audrai grįš šiluma (3)

Antradienio dieną orams didesnę įtaką darys aukštesnio slėgio zona. Lietūs, naktį skalbę...

Lietuviškos kainos – turistų iš užsienio akimis: Varšuvos neprimena, primena Paryžių (250)

Pirmadienį popiet, saulei kepinant iki 29 laipsnių karščio, Katedros aikštėje verda veiksmas....

„Žalgirio“ naujokas LeDay – jau Kaune, su naujaisiais namais supažindino Walkupas (1)

Kauno „Žalgirio“ legionieriai po truputį jau renkasi Kaune, kur pradės pasiruošimą naujajam...

Iki rudens Vilniaus vairuotojams teks apsišarvuoti kantrybe: svarbia gatve siūlo nesinaudoti (21)

Po kone kiekvienos stiprios liūties patvindavusi Teodoro Narbuto gatvė Vilniuje ilgainiui turėtų...