Nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­jęs pri­vers­ti­nis trans­por­to prie­mo­nių (TP) iš­re­gist­ra­vi­mas šiek tiek su­draus­mi­no jų val­dy­to­jus, bet žmo­nės pa­ty­rė ga­na daug pro­ble­mų ir nuo­sto­lių, nors in­for­ma­ci­jos apie pa­kei­ti­mus ir san­kci­jas bu­vo pa­teik­ta ne­ma­žai. Pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai apie TP iš­re­gist­ra­vi­mą val­dy­to­jams net ne­bu­vo pra­neš­ta iš anks­to.
© Policijos departamento nuotr.

Pa­si­ro­do, iki lie­pos 1 d. Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gist­ruo­ta apie 900 tūkst. įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­kan­čių ke­lių trans­por­to prie­mo­nių, to­dėl as­me­ni­niai pra­ne­ši­mai apie nu­ma­to­mą iš­re­gist­ra­vi­mą ne­bu­vo siun­čia­mi, bet bend­ras per­spė­ji­mas apie tai bu­vo pa­skelb­tas in­ter­ne­te, te­le­vi­zi­jo­je, ra­di­ju­je ir spau­do­je. Dau­gu­ma šių TP Lie­tu­vo­je jau se­niai bu­vo ne­beeksp­loa­tuo­ja­mos – jos par­duo­tos į už­sie­nio ša­lis ar išar­dy­tos da­li­mis, bet jų sa­vi­nin­kai bu­vo dar ne­si­krei­pę dėl iš­re­gist­ra­vi­mo.

„Regitra“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė tei­gė, kad nuo 2014 m. lie­pos 2 d. trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jui iš anks­to pra­ne­ša­ma, jog jau lai­kas pa­si­rū­pin­ti pri­va­lo­mą­ja ap­žiū­ra ar pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu, kad ji po tam tik­ro lai­ko­tar­pio ne­bū­tų iš­re­gist­ruo­ta. VĮ „Re­git­ra“ apie tai pra­ne­ša at­siųs­da­ma spe­cia­lų pra­ne­ši­mą pa­štu.

Šis pra­ne­ši­mas iš­siun­čia­mas ga­vus in­for­ma­ci­ją iš Cent­ra­li­zuo­to­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zės ar Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zės, nu­ro­dant, kad TP nea­ti­tin­ka Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, taip pat jei as­muo ne­si­krei­pė dėl lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo.

Kaip at­nau­jin­ti re­gist­ra­ci­ją?

Konk­re­čios iš­re­gist­ra­vi­mo prie­žas­tys bū­na nu­ro­dy­tos as­me­niui at­siųs­ta­me laiš­ke. Jei, sa­vi­nin­ko nuo­mo­ne, au­to­mo­bi­lis bu­vo iš­re­gist­ruo­tas be rei­ka­lo, rei­kė­tų kreip­tis į VĮ „Re­git­ros“ spe­cia­lis­tus ir iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją. Jei bu­vo iš­re­gist­ruo­ta ne­pag­rįs­tai, re­gist­ra­ci­ja ga­li bū­ti at­nau­jin­ta.

Kaip tei­gia VĮ „Re­git­ra“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė, ga­na daž­nai pa­si­tai­ko, kad TP bu­vo iš­re­gist­ruo­ta ne­ga­vus duo­me­nų iš Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ro, nors žmo­gus tu­ri pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo do­ku­men­tus ir tei­rau­ja­si, ką jam da­ry­ti, kad re­gist­ra­ci­ja bū­tų su­grą­žin­ta.

To­kiu at­ve­ju pa­ta­ria­ma kreip­tis į sa­vo drau­di­mo bend­ro­vę, kad drau­di­mo duo­me­nis ji per­duo­tų drau­di­kų biu­rui, o šis – VĮ „Re­git­rai“. Drau­di­kų biu­rui pa­tiks­li­nus duo­me­nis, re­gist­ra­ci­ja bus at­nau­jin­ta.

TP re­gist­ra­ci­jos su­stab­dy­mas

Jei­gu pla­nuo­ja­ma TP ne­nau­do­ti ga­na il­gą lai­ką, ga­li­ma su­stab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją. Anks­čiau bu­vo leis­ta su­stab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją iki vie­ne­rių me­tų, bet praė­ju­sią sa­vai­tę Sei­mas šį lai­ko­tar­pį pra­tę­sė iki tre­jų me­tų.

Sus­tab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją ga­li­ma šiais bū­dais: pri­si­jun­gus prie VĮ „Re­git­ra“ elekt­ro­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gų po­rta­lo ar­ba at­vy­kus į trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­tį VĮ „Re­git­ra“ pa­da­li­nį.

Drau­di­mo po­li­so su­stab­dy­mas – ga­li­my­bė iš­veng­ti au­to­mo­bi­lio iš­re­gist­ra­vi­mo

Tie­sa, įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę TP sa­vi­nin­kui, ku­ris ne­nau­dos TP il­giau nei 1 mė­ne­sį, su­stab­dy­ti ir drau­di­mo po­li­są, pa­ra­šius pra­šy­mą drau­di­mo įmo­nei. Jei drau­di­mas ap­mo­kė­tas me­tams, jis pra­tę­sia­mas tam lai­ko­tar­piui, ku­riuo bu­vo su­stab­dy­tas.

Toks drau­di­mo po­li­so su­stab­dy­mas ma­to­mas ir VĮ „Re­git­ra“ sis­te­mo­je, to­dėl tai ne­lai­ko­ma drau­di­mo ne­bu­vi­mu ir au­to­mo­bi­lis neiš­re­gist­ruo­ja­mas. Ži­no­ma, drau­di­mas nė­ra vie­nin­te­lis įsta­ty­me nu­ma­ty­tas rei­ka­la­vi­mas, to­dėl bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir ki­tais, pvz., tech­ni­ne ap­žiū­ra.

Po­li­ci­ja su­stab­dė iš­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį?

Ko ti­kė­tis, jei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do iš­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį, nors in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą TP iš­re­gist­ra­vi­mą ne­bu­vo gau­ta?

Pa­rei­gū­nams nu­sta­čius pa­žei­di­mą, nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė vai­ruo­to­jams nuo 100 iki 150 li­tų pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką dėl neį­re­gist­ruo­tų (ne­per­re­gist­ruo­tų) TP ar­ba eksp­loa­tuo­ja­mų be vals­ty­bi­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros.

VĮ „Re­git­ra“ at­sto­vai tei­gia, kad pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­ją ir pa­pra­šo nuim­ti ar pa­tys nui­ma vals­ty­bi­nius ženk­lus, nors ir ne­pik­ty­biš­kai žmo­gus neiš­re­gist­ra­vo TP, o tie­siog pa­mir­šo.

Au­to­ma­ti­nis iš­re­gist­ra­vi­mas po 180, o ne 90 pa­rų

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sas priė­męs Sei­mas praei­tą sa­vai­tę dvi­gu­bai prail­gi­no ter­mi­ną, ku­riam praė­jus, trans­por­to prie­mo­nė bus iš­re­gist­ruo­ja­ma au­to­ma­tiš­kai. Pri­vers­ti­nai iš­re­gist­ruo­ja­mos tos TP, ku­rios ne­tu­ri il­giau nei 180 pa­rų ga­lio­jan­čios tech­ni­nės ap­žiū­ros ar­ba ci­vi­li­nio at­sa­ko­my­bės drau­di­mo.

Įs­ta­ty­me rei­ka­lau­ja­ma, kad prie­žas­tys, dėl ku­rių bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me, tu­ri bū­ti pa­ša­li­na­mos. Jei per šį lai­ko­tar­pį jos bus ne­pa­ša­lin­tos, lei­di­mas da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me bus pa­nai­kin­tas, o TP bus iš­re­gist­ruo­ja­ma. Vals­ty­bi­nio re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio ženk­lai bus pri­pa­žįs­ta­mi ne­ga­lio­jan­čiais ir juos rei­kės grą­žin­ti „Re­git­rai“. Tie­sa, sei­mo na­riai pla­nuo­ja kai ku­riuos šio įsta­ty­mo as­pek­tus ko­re­guo­ti, bet es­mi­niai da­ly­kai ne­si­keis.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Geriausias Lietuvos vairuotojas atskleidė auksinę taisyklę

Antrus metus iš eilės geriausio Lietuvos vairuotojo titulą iškovojęs Kęstutis Taškūnas...

A. Juknevičiaus patarimai vairuotojams: kaip išvengti rudens pavojų (1)

Atėjus rudeniui vairuotojai turėtų „perprogramuoti“ vairavimo įgūdžius ir paruošti...

Kai kurios greičio matavimo įrangos Lietuvoje nepajėgia užfiksuoti joks radarų detektorius (17)

Nemažai šalies vairuotojų yra įsigiję radarų detektorius, kurie informuoja apie keliuose...

Vairuotojams Vilniuje ruošiamos naujovės (102)

Geros naujienos Vilniaus vairuotojams – bus atnaujinama sostinės automatizuota šviesoforų...

„Regitros“ rekordininkas egzaminą išlaikė 39 bandymu (47)

VĮ „Regitros“ atstovai tikina, kad, rugsėjo 1-ąją įsigaliojus naujai vairavimo egzaminų...

Top naujienos

Pirmą kartą pas darbdavius atėję jaunuoliai nesikuklina: vardija neadekvačias sumas (461)

Pirmojo darbo ieškančių jaunuolių lūkesčiai dažnai būna nepamatuoti, o algos jie tikisi...

Naktis Vilniuje: 135 km/val. greičiu lėkęs vairuotojas ir dešimtys kitų skraidančių erelių (77)

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Vilniaus kelių patruliai surengė įprastinį reidą....

Apklausa: „valstiečių“ reitingas – žemiausias po rinkimų, vis ryškėja kitos žvaigždės (91)

Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ( LVŽS ) reitingų lentelėje užima...

Iškėlė versiją, kodėl dingo baikeris: viskas prasidėjo dar vasarą (536)

Mįslingai dingusio baikerio Aivaro Kilkaus draugai ir artimieji surėmė pečius su policijos...

Išskirtines grumtynes D. Saboniui dar ilgai primins randas ant veido (13)

Domantas Sabonis itin skambiu pasirodymu debiutavo Indianos „Pacers“ klube, o jau antrame sezono...

Jūrmalos rudens grožis per fotomenininko objektyvą (1)

Daug gražių rudens akimirkų šiuo metu galima stebėti didžiausiame Latvijos kurorte Jūrmaloje....

Sužinokite, kurios rūšies svogūnai naudingiausi sveikatai

Patiekalų, kuriuos gaminant naudojami svogūnai, receptuose retai kada nurodoma kokios rūšies...

Savaitgalio orai: vieną dieną lietus, kitą – vėsa ir saulė (5)

Priešaky – dvi kontrastingos savaitgalio dienos. Šeštadienio naktį šalyje pradės lyti, tiesa,...

Tikimybė, kad atrasime ateivių pėdsakus, yra (96)

Prieš savaitę praėjęs penktadienis ir dar 13-ta diena – puikus metas pasvarstyti apie tai, kas...

Š. Jasikevičius: kovojome, tačiau taktiškai tai buvo absoliutus košmaras (31)

„Jei sąžiningai, sunku rinkti žodžius. Tai buvo kažkoks taktikos susitarimų nevykdymo...