aA
Atos­to­gos vi­suo­met yra ge­rai, bet kur kas blo­giau tai, kad jos anks­čiau ar vė­liau bai­gia­si. Gai­la, kad ne vi­suo­met šį dės­nį ga­li­ma pri­tai­ky­ti su ato­sto­go­mis su­si­ju­siems rū­pes­čiams.
© Shutterstock nuotr.

Tuo šią va­sa­rą spė­jo įsi­ti­kin­ti šiau­lie­tis Ry­tis, ku­ris iš ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu po Eu­ro­pą grį­žęs na­mo ga­vo Ita­li­jos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų laiš­ką – vai­ki­nui už tos ša­lies au­tost­ra­do­je vir­šy­tą leis­ti­ną grei­tį pa­skir­ta ne­ma­ža bau­da. Vai­ruo­to­jas to­kiu laiš­ku la­bai ste­bi­si, nes už pra­si­žen­gi­mą iš­kart te­ko krapš­ty­ti pi­ni­gi­nę. Tad ką da­ry­ti – ban­dy­ti aiš­kin­tis ne­ga­li­ma mo­kė­ti? Kur dė­ti kab­le­lį?

Nu­baus­tas du kar­tus, o į ką kreip­tis – neaiš­ku

Pri­si­min­da­mas tą ne­lem­tą ke­lio­nę, Ry­tis pa­sa­ko­ja, kad va­žiuo­jan­tį Ita­li­jos greit­ke­liu jį su­stab­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir sky­rė ke­lias­de­šimt eu­rų bau­dą. Pi­ni­gi­nę lie­tu­vis pa­tuš­ti­no vie­to­je, ga­vo kvi­tą ir ra­mus grį­žo į gim­ti­nę. Vis dėl­to nuo­ty­kių ku­pi­ną va­sa­ros ke­lio­nę prieš ku­rį lai­ką te­ko pri­si­min­ti.

Tik­rin­da­mas pa­što dė­žu­tę, jo­je ra­do laiš­ką, kad Ita­li­jos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai šiau­lie­čiui pa­sky­rė dar be­veik 300 eu­rų bau­dą už anks­čiau mi­nė­tą pra­si­žen­gi­mą. Lyg to dar bū­tų ma­ža, pra­ne­ši­me nu­ro­dy­ta – at­si­skai­ty­ti su Ita­li­jos tei­sė­sau­ga vai­ki­nas pri­va­lo per 3 die­nas. To ne­pa­da­rius, bau­da au­ga iki 400 eu­rų, o už­del­sus 60 die­nų – 600 eu­rų.

Už­sie­ny­je ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET) pa­žei­dęs vai­ki­nas įsi­ti­ki­nęs, kad jau vie­to­je at­si­skai­tė už pa­da­ry­tą pra­si­žen­gi­mą, to­dėl su jam pa­skir­ta bau­da nė­ra lin­kęs su­tik­ti. Svars­to, gal bū­tų ga­li­ma ban­dy­ti įro­dy­ti sa­vo tie­są, aiš­kin­tis, ar neį­si­vė­lė ko­kia klai­da, o gal jis vie­to­je su­mo­kė­jo tik da­lį bau­dos, gal yra dar koks nors lo­giš­kas paaiš­ki­ni­mas… Nu­ro­dy­tu ad­re­su vai­ki­nas iš­siun­tė laiš­ką ir iš­dės­tė sa­vo dve­jo­nes, bet ne­ga­vęs jo­kio at­sa­ky­mo po tri­jų pa­kar­to­ti­nų siun­ti­mų, pri­si­pa­žįs­ta – dels­ti su­mo­kė­ti bi­jo, nes jam pa­skir­ta bau­da ga­li pa­dvi­gu­bė­ti. Vy­ras sa­ko ne­sup­ran­tan­tis ir to, ko­dėl vi­si at­siųs­ti bau­dos do­ku­men­tai bu­vo ita­lų kal­ba. Tik paaiš­ki­ni­mas, kaip su­mo­kė­ti bau­dą, bu­vo ir ang­lų kal­ba.

Pa­dė­ti ga­li tik tas, ku­ris ir nu­bau­dė

Pa­tar­ti, ar sku­bė­ti mo­kė­ti, ar ban­dy­ti įro­dy­ti sa­vo tie­są, ne­ga­li ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vai. Ry­tis Vo­sy­lius, Ad­mi­nist­ra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, sa­ko, kad pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ga­lio­jan­čią di­rek­ty­vą, aiš­ki­nan­tis si­tua­ci­jas dėl KET pa­žei­di­mo už­sie­ny­je, bend­ra­vi­mas vyks­ta tik tarp ins­ti­tu­ci­jos, ski­rian­čios bau­dą, ir žmo­gaus, pa­da­riu­sio pra­si­žen­gi­mą. Lie­tu­vos po­li­ci­ja to­kio­se si­tua­ci­jo­se tar­pi­nin­ko vaid­mens neat­lie­ka.

„As­muo, ga­vęs laiš­ką iš ki­tos vals­ty­bės apie pa­da­ry­tą KET pa­žei­di­mą ar pa­skir­tą bau­dą, tu­rė­tų bend­rau­ti ir vi­sus klau­si­mus spręs­ti su pa­žei­di­mą ti­rian­čia už­sie­nio vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja (kon­tak­tai pa­pras­tai tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti pa­čia­me pra­ne­ši­me). Pa­gal­bą dėl tam tik­rų neaiš­ku­mų ga­li su­teik­ti ir ati­tin­ka­mo­je vals­ty­bė­je esan­čios Lie­tu­vos kon­su­li­nės įstai­gos“, – pa­ta­ria R. Vo­sy­lius.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus at­sto­vai taip pat sa­ko, kad dėl KET pa­žei­di­mų, pa­da­ry­tų ki­to­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­je, Lie­tu­vos pi­lie­čiai tu­ri kreip­tis į tos ša­lies po­li­ci­ją. „Kon­su­li­niai pa­rei­gū­nai nė­ra įga­lio­ti teik­ti pa­gal­bos to­kiais at­ve­jais“, – pri­du­ria Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Ką da­ry­ti, jei už­sie­nio pa­rei­gū­nai į laiš­kus neat­sa­ko ar­ba pa­ts ne­mo­ki už­sie­nio kal­bos ir ne­tu­ri ga­li­my­bės aiš­kin­tis si­tua­ci­jos te­le­fo­nu, ne­ga­lė­jo pa­tar­ti nė vie­nas spe­cia­lis­tas.

Vyks­ta bend­ra­dar­bia­vi­mas nu­sta­tant pra­si­žen­gu­sį

Bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp skir­tin­gų ša­lių ins­ti­tu­ci­jų vyks­ta tik nu­sta­tant pra­si­žen­gu­sį as­me­nį, kai jis, tar­kim, bu­vo už­fik­suo­tas ra­da­ru vir­ši­jan­tis leis­ti­ną grei­tį. R. Vo­sy­lius sa­ko, kad dar 2011 m. spa­lio mėn. bu­vo priim­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va, ku­ria su­da­ry­tos pa­lan­kes­nės są­ly­gos keis­tis in­for­ma­ci­ja tarp­vals­ty­bi­niu lyg­me­niu apie ke­lių eis­mo sau­gu­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus.

„Va­do­vau­jan­tis šia di­rek­ty­va, vals­ty­bių na­rių ins­ti­tu­ci­jos, ti­rian­čios KET pa­žei­di­mų by­las, tu­ri ga­li­my­bę gau­ti ki­to­je vals­ty­bė­je na­rė­je, nei bu­vo pa­da­ry­tas eis­mo sau­gu­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas, re­gist­ruo­tos trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ko ar val­dy­to­jo duo­me­nis ir in­for­muo­ti jį apie pa­da­ry­tą pa­žei­di­mą bei nu­ma­to­mą pa­skir­ti ar pa­skir­tą bau­dą“, – tei­gia R. Vo­sy­lius.

Aiš­kė­ja, kad vals­ty­bės su­si­ta­rė, kaip nu­baus­ti pa­žei­dė­jus, bet ne­su­kū­rė sis­te­mos, kaip žmo­nėms ap­si­gin­ti. Tai­gi be­si­jau­čian­tys ne­tei­sin­gai ap­kal­tin­ti ki­tų ša­lių pa­rei­gū­nų, pa­lie­ka­mi li­ki­mo va­liai – jiems pa­dė­ti nie­kas ne­sku­ba nei sa­vo­je, nei sve­čio­je ša­ly­je.

Ban­dy­ti įro­dy­ti sa­vo tie­są – kiek­vie­no pi­lie­čio tei­sė

At­sa­ky­da­mas į klau­si­mą, ar ver­ta žmo­gui ban­dy­ti įro­dy­ti sa­vo tie­są, jei tuo me­tu, kai jis tai da­ro, au­ga jam pa­skir­tos bau­dos dy­dis, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vas pri­me­na kiek­vie­no Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čio tei­sę. Pa­sak R. Vo­sy­liaus, tiek ati­tin­ka­mos vals­ty­bės gy­ven­to­jui, tiek už­sie­nie­čiui yra su­tei­kia­mos vie­no­dos tei­sės gin­čy­ti kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos priim­tą spren­di­mą skir­ti bau­dą.

„Spren­di­mo ap­skun­di­mo, skun­do nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­ra vyks­ta pa­gal vals­ty­bės, pa­sky­ru­sios bau­dą, tei­sę, to­dėl, kaip mi­nė­ta, as­muo tu­ri bend­rau­ti su šios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis“, – tei­gia ko­mi­sa­ras.

Pri­vers­ti­nio išieš­ko­ji­mo klau­si­mas ga­na komp­li­kuo­tas

Ži­no­ma, bend­rau­ti su sve­ti­mos ša­lies vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis nė­ra taip pa­pras­ta, nes daž­niau­siai ko­ją pa­ki­ša tiek kal­bos bar­je­ras, tiek ne­si­gau­dy­mas ki­tos ša­lies įsta­ty­mi­nė­je ba­zė­je. Tad Ry­tis svars­to, ko­kiu bū­du iš jo bū­tų išieš­ko­ta Ita­li­jos pa­rei­gū­nų pa­skir­ta bau­da, jei­gu jis gau­tą pra­ne­ši­mą tie­siog ig­no­ruo­tų.

Ko­men­tuo­da­mi to­kią si­tua­ci­ją, Lie­tu­vos pa­rei­gū­nai pri­pa­žįs­ta, kad ES vie­no­da bau­dų už pa­žei­di­mus išieš­ko­ji­mo tvar­ka – dar tik atei­ties pla­nuo­se. Nors va­do­vau­jan­tis Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­va ša­lys na­rės ga­na leng­vai kei­čia­si in­for­ma­ci­ja apie pra­si­žen­gu­sį as­me­nį, ši di­rek­ty­va ne­spren­džia pri­vers­ti­nio pa­skir­tų bau­dų išieš­ko­ji­mo klau­si­mo.

„Už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiam as­me­niui ne­su­mo­kė­jus pa­skir­tos bau­dos, po­li­ci­jos įstai­gos, spręs­da­mos pri­vers­ti­nio išieš­ko­ji­mo klau­si­mą, tar­pu­sa­vy­je ne­bend­ra­dar­biau­ja (iš­sky­rus at­ve­jus, kai yra pa­si­ra­šy­tos dvi­ša­lės ar dau­gia­ša­lės tarp­vals­ty­bi­nės su­tar­tys)“, – sa­ko R. Vo­sy­lius.

To­dėl, pa­sak Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vo, ma­žai ti­kė­ti­na, kad į šiau­lie­čio na­mus vie­ną die­ną pa­si­bels ant­sto­liai ir pa­rei­ka­laus su­si­mo­kė­ti Ita­li­jos pa­rei­gū­nų pa­skir­tą bau­dą.

Ga­li­my­bės nau­do­tis pa­lik­to­mis spra­go­mis

Pa­na­šiai kal­ba ir Lie­tu­vos ant­sto­lių rū­mų eks­per­tė-tei­sės kon­sul­tan­tė Jū­ra­tė Bak­šy­tė-Lo­zor­ke­vi­čie­nė. Ji sa­ko, kad no­rint iš sko­li­nin­ko per ant­sto­lius išieš­ko­ti jam pa­skir­tą bau­dą, žmo­gus tu­ri gy­ven­ti to­je ša­ly­je, kur jam bu­vo pa­skir­ta bau­da.

„Pa­vyz­džiui, no­rint Lie­tu­vo­je iš už­sie­nie­čio per ant­sto­lius išieš­ko­ti jam pa­skir­tą bau­dą, vie­nas iš kri­te­ri­jų yra tas, kad toks žmo­gus pri­va­lo ar­ba čia gy­ven­ti, ar­ba tu­rė­ti tur­to, ar­ba čia dirb­ti. Jei­gu už­sie­nie­tis tik pra­va­žia­vo pro Lie­tu­vą ir jo­je jam bu­vo pa­skir­ta bau­da, jis nie­ko bend­ro su ta ša­li­mi ne­be­tu­ri, iš­sky­rus tą bau­dą. Ki­taip ta­riant, Lie­tu­vo­je iš to­kio žmo­gaus pri­vers­ti­nis išieš­ko­ji­mas ne­ga­li bū­ti vyk­do­mas“, – tei­gia J. Bak­šy­tė-Lo­zor­ke­vi­čie­nė.

Eks­per­tės tei­gi­mu, pa­na­šiai yra ir su ki­to­mis ES ša­li­mis. To­dėl iš šiau­lie­čio Ry­čio, ga­vu­sio bau­dą Ita­li­jo­je, pri­vers­ti­nis išieš­ko­ji­mas ga­lė­tų vyk­ti tik pa­čio­je Lie­tu­vo­je, ka­da pro­ce­sus pra­dė­tų šios ša­lies ant­sto­liai, ga­vę Ita­li­jos pa­rei­gū­nų vyk­do­mą­jį raš­tą.

„Taip, tai ga­lė­tų bū­ti, bet tam rei­ka­lin­gas tarp­tau­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp abie­jų ša­lių. Mū­sų ži­nio­mis, kol kas jo bū­tent šio­je sri­ty­je dar nė­ra“, – tei­gia J. Bak­šy­tė-Lo­zor­ke­vi­čie­nė. Ki­taip ta­riant, šiuo me­tu si­tua­ci­ja aiš­ki – jei lie­tu­vis į Ita­li­ją dau­giau ne­kels ko­jos, bau­dos ga­li ir iš­veng­ti. Už­ten­ka pa­si­nau­do­ti šio­je sri­ty­je pa­lik­to­mis tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo spra­go­mis.

Už­sie­nie­čiams – pre­ven­ci­nės prie­mo­nės

Ta pa­ti pro­ble­ma, pa­ran­ki vie­naip ar ki­taip pra­si­žen­gu­siems, ak­tua­li vi­sai ES, tad kiek­vie­na vals­ty­bė pa­si­ren­ka sa­va­ran­kiš­kus me­to­dus, kaip vi­sa tai spręs­ti. Pa­sak R. Vo­sy­liaus, Lie­tu­vo­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­sie­ny­je daž­nai ren­gia pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, ku­rių me­tu tik­ri­na­ma, ar už­sie­ny­je re­gist­ruo­ta trans­por­to prie­mo­nė nė­ra už­fik­suo­ta au­to­ma­ti­nė­mis grei­čio ma­ta­vi­mo prie­mo­nė­mis. Pa­na­šiai el­gia­si ir ki­tų ša­lių pa­rei­gū­nai.

„To­kiems vai­ruo­to­jams su­ra­šo­mi ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai, o pa­da­rius pa­žei­di­mą, už ku­rį ga­li bū­ti atim­ta tei­sė vai­ruo­ti, iki by­los nag­ri­nė­ji­mo su­lai­ko­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas. Be to, tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams, ne­su­mo­kė­ju­siems pa­skir­tos bau­dos, yra ri­bo­ja­mas vi­zos iš­da­vi­mas“, – sa­ko ko­mi­sa­ras.

Lie­tu­vo­je di­džiau­si ke­lių gai­de­liai už­sie­nie­čiai – len­kai

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bo­je gau­na­mi duo­me­nys apie re­gist­ruo­tų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kus ir val­dy­to­jus iš Len­ki­jos, Šve­di­jos, Veng­ri­jos, Ny­der­lan­dų, Bul­ga­ri­jos, Aust­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, Bel­gi­jos. Pa­sak po­li­ci­jos at­sto­vų, di­džią­ją da­lį pa­žei­di­mų, ku­rie už­fik­suo­ja­mi grei­čio ma­ta­vi­mo prie­tai­sais, su­da­ro Len­ki­jos vai­ruo­to­jai.

„Trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams siun­čia­mi pra­ne­ši­mai pa­žei­dė­jo gim­tą­ja kal­ba su pa­siū­ly­mu su­si­mo­kė­ti ati­tin­ka­mą bau­dą. Apie 60 pro­c. už­sie­nio vai­ruo­to­jų, ku­riems siun­čia­mi pra­ne­ši­mai, pa­skir­tas bau­das su­mo­ka“, – tei­gia R. Vo­sy­lius.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Vilnietis įsiuto: pigiausias plovimas automatinėje plovykloje tapo 740 eurų nuostoliu (318)

Nekaltas noras – per pietų pertrauką nusiplauti automobilį, vilniečiui tapo galvos skausmu....

Perkantys padangas internetu turėtų atkreipti dėmesį į kelis kriterijus (4)

Artėjant šaltajam sezonui tenka keisti automobilio padangas, todėl dažnas vairuotojas, kaip tik...

Kas antras tamsoje žuvęs pėsčiasis nepasirūpino paprasčiausia apsauga nuo nelaimės (6)

Nors vis dar nemažai eismo dalyvių mano, kad dėvėti atšvaitą esant prastam matomumui ar tamsiam...

Pareigūnai sunerimo: per parą 18 sužeistųjų, o žmonės nesupranta, ką keliuose daro ne taip (82)

Rytinės piko valandos prasideda, o vakarinės baigiasi sutemus, todėl tiek vairuotojai, tie...

Tyrimas nustebino: KET reikalavimus atitinkantis padangų protektoriaus gylis gali būti mirtinai pavojingas (124)

Rudenį, kada dažnai lyja, važiavimo saugumui itin didelę įtaką turi padangos ir jų...

Top naujienos

Pro serbų palengvėjimo atodūsius – lietuvių abejonės dėl „nelegalaus“ varžovų įvarčio (4)

Metų laikai keičiasi, o Lietuvos rinktinės taškų aruodas išlieka toks pat tuščias lyg...

Ekspertas: toks Trumpo požiūris turėtų kelti nerimą ir Lietuvai (293)

„Visa tai kelia labai daug rimtų klausimų dėl NATO kaip Aljanso darnos ir dėl to, kiek dar...

Dėl storo debesų sluoksnio šiluma mažės (4)

Artimiausią parą Lietuvos orus lems aukštesnio slėgio laukas. Naktis numatoma nepastoviai...

Nužudytas 22-omis bausmėmis iki gyvos galvos nuteistas pedofilas: tvirkino 200 vaikų, vaizdus platino internete (6)

2016 m. Richardui Huckle‘ui buvo skirta 22 laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės už 200...

Naktiniame bare apsvaiginta mergina kreipėsi į kaunietes: būkite atsargios (94)

Portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją pasiekė istorija apie neseniai viename Kauno naktiniame...

„Partizan“ strategas piktai reagavo į klausimą apie Landale'ą: nematau prasmės apie jį kalbėti (3)

Belgrado „Partizan“ į Vilnių atvyko su buvusiu vietos publikos numylėtiniu Artiomu...

Priežastys, dėl kurių sutuoktinį gali nustoti dominti seksas (28)

Romantiški įsimylėjėliai ir ką tik susituokę žmonės varsto vieni kitus aistringais...

Etatinio savo skriaudiko nesulaikę lietuviai liko be taškų ir paskutinėse namų rungtynėse (109)

Europos čempionato atrankoje B grupėje Lietuvos futbolo rinktinė pirmadienį vakare namuose...

Po garsiausias Balkanų šalies vietas keliavę lietuviai patarė, kur nevykti silpnesnių nervų žmonėms (22)

Prieš kelionę į Bosniją kažkur skaičiau, kad nepaisant šalies gamtos grožio, įdomiausias jos...