aA
Pirmadienį aly­tiš­kiai tu­rė­jo pro­gą Ro­tu­šės aikš­tė­je su­si­pa­žin­ti su gy­ven­to­jų „Mies­to siau­bu“ pra­min­tu vie­nu nau­jau­sių po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių, ku­ria­me su­mon­tuo­ta mo­der­ni sis­te­ma, pro sa­vo akis ne­pra­lei­džian­ti ke­lių ere­lių bei eis­mo pa­žei­dė­jų. Tik­riau­siai pra­var­dę įgi­jęs au­to­mo­bi­lis „Ško­da Su­perb“ ją pa­tei­si­no su kau­pu, nes su juo su­si­pa­žin­ti pa­no­ro vos keletas gy­ven­to­jų ir Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių.
Alytaus policijos "Škoda Superb" su modernia įranga
Alytaus policijos "Škoda Superb" su modernia įranga
© Alytaus naujienos

O „Mies­to siau­bo“ iš­ties yra ko bi­jo­ti – per de­šimt die­nų Aly­taus mies­te jau bu­vo už­fik­suo­ta be­veik pus­ket­vir­to šim­to pa­žei­dė­jų.

Siū­lo įsi­gy­ti ir an­trą to­kią įran­gą

Kaip tei­gė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas An­drius Ru­pei­kis, to­kio re­zul­ta­to nė ne­si­ti­kė­jo: „Grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jų per pir­mą­sias de­šimt die­nų bu­vo 336. Tai mil­ži­niš­kas skai­čius. Ne­si­ti­kė­jo­me, kad tiek ga­li­ma už­fik­suo­ti, nes tai žy­mė­tas po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis, ku­rį pa­ma­tę vai­ruo­to­jai pri­stab­do.“

A. Ru­pei­kis ti­ki­no, kad ši įran­ga pa­rei­gū­nams at­lais­vi­no ran­kas, nes sis­te­ma pa­ti ne tik fik­suo­ja at­va­žiuo­jan­čio ar nu­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio grei­tį, jo vals­ty­bi­nius nu­me­rius, bet ir pa­ro­do in­for­ma­ci­ją apie au­to­mo­bi­lio ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo lai­ką, sa­vi­nin­ką, ki­tus fik­suo­ja­mu au­to­mo­bi­liu pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus.

„Tuo me­tu dė­me­sį ga­li­ma skir­ti ki­tiems da­ly­kams – vie­ša­jai tvar­kai, pės­čių­jų, dvi­ra­čių eis­mui“, – sa­kė Aly­taus ke­lių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas.

Mo­der­nią įran­gą Aly­taus po­li­ci­jai nu­pir­ko ir pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­da­vė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se pa­ga­min­ta įran­ga kai­na­vo 35 tūks­tan­čius eu­rų. Be to, ši įran­ga pa­pil­dys ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą – dėl to, kad ji yra sa­vi­val­dy­bės tur­tas, pu­sė Aly­tu­je pri­čiup­tų pa­žei­dė­jų su­mo­kė­tų bau­dų ke­liaus į mies­to biu­dže­tą.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, nu­pirk­da­ma šią įran­gą, pri­si­dė­jo prie eis­mo, gy­ven­to­jų sau­gu­mo mies­te. Tai efek­ty­vu, nes per ke­le­tą die­nų jau bu­vo už­fik­suo­ta pus­ket­vir­to šim­to pa­žei­dė­jų. Tai iš­ties daug, o ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jai pa­jaus įsta­ty­mo ran­ką ir, ma­nau, pra­dės ati­džiau eks­plo­a­tuo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius ir lai­ky­tis eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Net­gi da­bar iš kai ku­rių ta­ry­bos na­rių gir­džiu siū­ly­mų, kad gal­būt rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir apie dar vie­nos to­kios įran­gos pir­ki­mą ir per­da­vi­mą po­li­ci­jai jau į ci­vi­lių au­to­mo­bi­lį“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

Pre­ven­ci­ja – ir nu­si­kal­ti­mams

Vie­na nau­jo­sios grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos funk­ci­jų – ma­tuo­ti tiek at­va­žiuo­jan­čių, tiek ir nu­va­žiuo­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių grei­tį, neat­si­žvel­giant į tai, ar tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis sto­vi, ar va­žiuo­ja. Grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­ma su­si­de­da iš ra­da­ro, vaiz­do ka­me­rų ir kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos įran­gos. Už­fik­suo­ti grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai au­to­ma­ti­zuo­tu bū­du per­duo­da­mi Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bai.

Mo­bi­li ke­lių trans­por­to kon­tro­lės sis­te­ma vei­kia ana­lo­giš­kai į abi pu­ses iš sto­vin­čio ir va­žiuo­jan­čio tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio. Ši sis­te­ma nu­skai­to trans­por­to prie­mo­nių vals­ty­bi­nius nu­me­rius, tik­ri­na, ar au­to­mo­bi­liai tu­ri ga­lio­jan­čią vals­ty­bi­nę tech­ni­nę ap­žiū­rą ir pri­va­lo­mą­jį ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą. Vie­nas es­mi­nių sis­te­mos pri­va­lu­mų, kad yra ga­li­my­bė įves­ti bet ko­kios ieš­ko­mos trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­nį nu­me­rį. To­dėl ga­li­ma ap­tik­ti ne­tei­sė­tai pa­si­sa­vin­tus au­to­mo­bi­lius, nu­sta­ty­ti eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kus, as­me­nis, be­si­slaps­tan­čius nuo at­sa­ko­my­bės.

Įran­go­je įdieg­ta duo­me­nų ba­zė, lei­džian­ti at­pa­žin­ti au­to­mo­bi­lį, ku­riuo pra­ei­ty­je bu­vo vyk­do­mi ir iš­aiš­kin­ti or­ga­ni­zuo­ti nu­si­kal­ti­mai. „Sis­te­ma sig­na­li­zuo­ja, kad to­kius au­to­mo­bi­lius rei­kia stab­dy­ti ir pa­tik­rin­ti, kas juo va­žiuo­ja, ką ve­ža, kad ga­lė­tu­me už­kirs­ti ke­lią bū­si­moms nu­si­kals­ta­moms vei­koms. Tai la­bai pa­si­tar­naus pre­ven­ci­jai, kon­tro­lei“, – sa­kė Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas. Pa­sak jo, ši įran­ga yra nau­jo­vė Lie­tu­vo­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra tre­čia, ku­ri ją įsi­gi­jo.

Pa­si­tei­ra­vus, ar nau­jo­ji įran­ga ga­li už­fik­suo­ti vi­sus grei­tį vir­ši­jan­čius au­to­mo­bi­lius, di­de­liu srau­tu va­žiuo­jan­čius dvie­jo­mis eis­mo juos­to­mis, A.Jur­ge­le­vi­čius tei­gė, kad kol kas, kol nau­jo­ji tech­ni­ka bus įval­dy­ta, kas ke­lias se­kun­des bus fik­suo­ja­ma po vie­ną au­to­mo­bi­lį.

No­ri­si pa­spaus­ti

Kaip ver­ti­na nau­ją­ją po­li­ci­jos įran­gą pa­si­tei­ra­vo­me ir su ja su­si­pa­žin­ti at­ėju­sio aly­tiš­kio Pet­ro Ka­lė­dos, au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­čio dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų.

„Ki­ti ap­lin­ki­niai sa­ko, kad rei­kia pa­žiū­rė­ti, ko­kį Aly­tus įsi­gi­jo siau­bą, tai ir at­ėjau. Nė­ra čia joks siau­bas. Vi­sa­da rei­kia va­žiuo­ti sau­giai, va­žia­vi­mo grei­tį rink­tis pa­gal ke­lio dan­gą, eis­mo są­ly­gas ir su­ge­bė­ji­mą vai­ruo­ti“, – sa­kė aly­tiš­kis.

Jis ne­slė­pė, kad kar­tais ir pats mėgs­ta stip­riau pa­spaus­ti ak­ce­le­ra­to­rių, ta­čiau kol kas po­li­ci­jai ne­bu­vo įkliu­vęs taip, kad bū­tų ap­ri­bo­ta tei­sė vai­ruo­ti.

„Aš už sau­gų grei­tį, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad kai kur grei­tis ke­liuo­se ap­ri­bo­tas ne­tin­ka­mai. Pa­vyz­džiui, ke­lias Sei­ri­jai–Aly­tus ir Lei­pa­lin­gis–Vei­sie­jai ar­ba Kros­na–Laz­di­jai yra ap­ri­bo­tas žen­klu 90. Tai ne­tei­sin­ga, nes ke­lias ke­liui ne­ly­gus, tad kai ku­riais at­ve­jais ap­ri­bo­ji­mų trūks­ta, o kai ku­riais jų per daug“, – kal­bė­jo P. Ka­lė­da ir pri­dū­rė, kad to­bu­lė­jant au­to­mo­bi­liams, di­dė­jant jų ga­lioms, kar­tais tie­siog no­ri­si la­biau pa­spaus­ti gat­vė­se.

Aly­tiš­kis džiau­gė­si, kad nau­jo­ji įran­ga yra žy­mė­ta­me po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je, esą ne­rei­kės slaps­ty­tis. Ta­čiau dar la­biau si­tu­a­ci­ją pa­leng­vi­na ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se su­kur­ta gru­pė, ku­rio­je vai­ruo­to­jai vie­ni ki­tus per­spė­ja, kur sto­vi po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liai.

|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Karščiuojantį vaiką po viešnagės Italijoje į ligoninę atvežusi mama pratrūko: pasibaisėjo tuo, kaip buvo elgiamasi (81)

Beveik para be ligoninės maisto, naktis su vaiku vienoje lovoje – tokiomis sąlygomis tenka laukti...

Iš patikros Kauno oro uoste pasijuokęs Messina ragino nebepanikuoti: gal išprotėjote? (213)

Ettore Messina skeptiškai vertina nervingą ažiotažą, kurį kelia nevaldomas koronaviruso...

Vėžys kasmet užklumpa tūkstančius: gyvenimą prailginti galima laikantis kelių paprastų patarimų

Praeitą savaitę Lietuvoje besilankęs garsus britų onkologas profesorius Robertas Thomasas...

JAV specialistas: pandemija neišvengiama ir ji bus skausminga gera žinia, kad koronavirusas gailestingas vaikams (44)

Tuščios mokyklų klasės, duris užvėrę restoranai ir pacientais užgrūstos ligoninės. Tokius...

Veryga pasakė, kodėl neleis tirtis savanoriškai ir kas neturėtų eiti į darbą (258)

Po ekstremalios situacijos paskelbimo visoje Lietuvoje dėl koronaviruso grėsmės, ketvirtadienį...

Vienos didžiausių baldų įmonių Lietuvoje vadovas: pinigai ir laimė – tokie sunkiai į vieną krūvą suplakami dalykai „Delfi“ laida „Atsakingas požiūris“ (1)

Šios savaitės Delfi laidos „ Atsakingas požiūris “ vedėjo, žurnalisto Rimvydo Valatkos...

Pasitikrinkite, ar mokate vairuoti – pamėginkite įveikti „Regitros“ teorijos egzaminą kokios klaidos dažniausios (90)

Norėdami sėsti prie automobilio vairo, užsilipti ant motociklo, kitaip tariant, tiesiog pradėti...

Rūta Steponavičienė

Kodėl sveika meilė – toks retas reiškinys mūsų visuomenėje?

Meilės trokšta visi – nuo mažo vaiko iki senjoro, deja, šis gyvenimo variklis įneša daugiau...

Lietuvės laukė nemaloni staigmena darbo susitikime Taline: kolegės iš Latvijos atvyko su užsikrėtusiu žmogumi (97)

Šiandien buvo pranešta, kad Estijoje užfiksuotas pirmasis koronaviruso atvejis. Buvo skelbiama,...

|Maža didelių žinių kaina