Nuo pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio ne­si­liau­jant sny­giui ir pū­goms į dar­bą ki­bo ke­lių, gat­vių ir ša­li­gat­vių pri­žiū­rė­to­jai. Jų triū­sas dėl ne­si­liau­jan­čio sniego grei­tai tam­pa ne­pa­ste­bi­mas. Tad šios sa­vai­tės pra­džio­je Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių direkcija prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­skri­tį įvar­di­jo kaip vie­ną iš tu­rin­čių daugiausia ne­iš­va­žiuo­ja­mų ra­jo­ni­nių ke­lių.
© AFP/Scanpix

Ra­jo­ni­nius ke­lius Aly­taus ap­skri­ty­je pri­žiū­ri vals­ty­bės įmo­nė „Aly­taus re­gio­no ke­liai”. Tarp vi­sų jos eks­plo­a­tuo­ja­mų ke­lių – be­veik 1 tūkst. 500 ki­lo­met­rų – ra­jo­ni­niai ke­liai su­da­ro maž­daug 1 tūkst. ki­lo­met­rų.

Aly­taus re­gio­no ke­lių di­rek­to­rius Bro­nius Vai­čiu­lio­nis Alytaus rajone blo­giau­sią pa­dė­tį pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi tri­juo­se rajoniniuose ke­liuo­se – Pi­va­šiū­nai–But­ri­mo­nys, Onuš­kis–Butrimonys–Pu­nia ir ke­ly­je nuo But­ri­mo­nių Stak­liš­kių link.

Šio­je ra­jo­no da­ly­je itin daug pri­snig­ta, kas­dien vis snin­ga, ir ke­li­nin­kai snie­go ne­spė­ja va­ly­ti.

Ke­lių va­ly­to­jus šią žie­mą, kaip ir anks­tes­niais me­tais, per snygį ste­bi­na kai ku­rių vai­ruo­to­jų, ypač au­to­bu­sų ir sunkiasvorių au­to­mo­bi­lių, abe­jin­gu­mas. Pra­ėju­sio sek­ma­die­nio rytą „Alytaus reio­no ke­lių” įmo­nės dar­buo­to­jai, va­ly­da­mi rajoninį ke­lią už But­ri­mo­nių, bu­vo tie­siog priblokš­ti į pus­nį įkri­tu­sio vilniečio ke­lei­vi­nio au­to­bu­so vai­ruo­to­jo el­ge­sio.

„Mū­sų vy­rai ka­sa snie­gą apie au­to­bu­są, kad iš­va­žiuo­tų, o vairuoto­jas net ko­jos iš jo ne­ke­lia. Mes tik­rai suprantam, ko­kį dar­bą ke­liuo­se rei­kia at­lik­ti. Bet ir vai­ruo­to­jai ga­lė­tų bū­ti supra­tin­ges­ni. Kol pa­de­da iš pus­nies iš­lip­ti trans­por­to priemonėms, ku­riam lai­kui su­sto­ja ke­lių va­ly­mas”, – min­ti­mis dali­jo­si B.Vai­čiu­lio­nis.

Juk, be ra­jo­ni­nių ke­lių, „Aly­taus re­gio­no ke­liams” dar ten­ka prižiū­rė­ti be­veik 400 ki­lo­met­rų kraš­to ke­lių ir per 90 ki­lo­met­rų ma­gist­ra­li­nio ke­lio Vil­nius–Va­rė­na–Gar­di­nas. Va­do­vau­jan­tis Susisie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių direkcijos prie šios mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ta tvar­ka, to­kios vals­ty­bės įmo­nės kaip „Aly­taus re­gio­no ke­liai” pir­miau­sia tu­ri nu­va­ly­ti ir pa­bars­ty­ti ma­gist­ra­li­nius, ta­da kraš­to ke­lius ir tik šiuos su­tvar­kius dar­bų ima­ma­si ra­jo­ni­niuo­se.

Kaip sa­kė B.Vai­čiu­lio­nis, daž­niau­siai ra­jo­ni­niai ke­liai pradedami va­ly­ti apie 9 va­lan­dą, kar­tais ir anks­čiau. Šių ke­lių va­ly­mo lai­kas pri­klau­so nuo pa­dė­ties ma­gist­ra­li­niuo­se ir kraš­to ke­liuo­se.

Per Aly­taus ra­jo­ną tu­ri­ma apie 150 ki­lo­met­rų be­si­drie­kian­čių kraš­to ke­lių. Il­giau­si iš jų – Aly­tus–Sim­nas–Kal­va­ri­ja, Antakalnis–Jiez­nas–Aly­tus–Mer­ki­nė. Šiuo­se ke­liuo­se mi­nė­ta valstybės įmo­nė pri­žiū­ri po 30 ki­lo­met­rų. „Aly­taus re­gio­no kelių” įmo­nė iš vi­sų Aly­taus ap­skri­ty­je eks­plo­a­tuo­ja­mų ra­jo­ni­nių ke­lių – maž­daug 1 tūkst. ki­lo­met­rų, per 260 ki­lo­met­rų šių ke­lių tu­ri Aly­taus ra­jo­ne. Di­džiau­si iš jų – Onuš­kis–But­ri­mo­nys–Pu­nia, Dau­gai–Meš­ku­čiai–Meš­ka­sa­lis, Tol­kū­nai–Mi­ros­la­vas–Buc­kū­nai, Alytus–Ūd­ri­ja–Kro­kia­lau­kis.

Va­kar ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je bu­vo 11 proc. neišvažiuo­ja­mų ra­jo­ni­nių ke­lių ir 6 proc. sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mų. Aly­taus ra­jo­ne to­kių dau­giau­sia But­ri­mo­nių kraš­te, tuo­se pačiuose ke­liuo­se – Pi­va­šiū­nai–But­ri­mo­nys, Onuš­kis–Butrimonys–Punia ir ke­ly­je nuo But­ri­mo­nių link Stak­liš­kių.

„Gal ir ne­ge­rai pa­sa­ky­siu. Šiuo­se ke­liuo­se gal­būt per są­ži­nin­gai dir­bo­me pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį. Juos ge­rai nu­va­lėm, snie­gą su­stū­mėm į kel­kraš­čius, ke­liai at­si­dū­rė tar­si duo­bė­se, kurias grei­tai ir gi­liai už­pus­to”, – pa­sa­ko­jo B.Vai­čiu­lio­nis.

Ku­rie vie­ti­nės reikš­mės ke­liai yra pri­ori­te­ti­niai?

Va­kar Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­ren­gė pa­si­ta­ri­mą su se­niū­ni­jų se­niū­nais, mo­kyk­lų va­do­vais ap­tar­ti už­pus­ty­tų ke­lių, mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo į švie­ti­mo įstai­gas klau­si­mus.

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so pri­žiū­rė­ti apie 1 tūkst. 200 ki­lo­met­rų vie­ti­nės reikš­mės ke­lių, ku­riuo­se pa­dė­tis po gau­saus snie­go šiandien su­dė­tin­ga. Juos va­lo sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są laimė­ju­si ben­dro­vė „Dau­ges­ta” iš Dau­gų se­niū­ni­jos, ku­ri į pagalbą kvie­čia­si ir Aly­taus ben­dro­vę „Or­do”. Pa­si­ta­ri­me sutarta, kad vie­ti­nės reikš­mės ke­lių va­ly­mo rei­ka­lus ko­or­di­nuo­ja se­niū­nai, ne­sant ga­li­my­bių iš­va­žiuo­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pagalbos au­to­mo­bi­liams ga­li bū­ti pa­si­tel­kia­mas prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos trans­por­tas.

Dėl snie­go va­ly­mo pri­ori­te­ti­niais nu­spręs­ta lai­ky­ti tuos vietinės reikš­mės ke­lius, ku­riais va­žiuo­ja vie­ša­sis trans­por­tas ir mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai.

Mies­to žvy­ruo­tos gat­vės va­lo­mos pa­gal nu­ro­dy­mą

Aly­taus mies­te gat­ves nuo šios va­sa­ros pra­dė­jo va­ly­ti savivaldybės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė”. Šaligatvius Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne tvar­ko Aly­taus ben­dro­vė „Želduva”, ki­tuo­se ra­jo­nuo­se – ki­ta mies­to ben­dro­vė „Or­do”.

Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­man­tas Ta­ra­se­vi­čius, iš gat­vių va­ly­to­jų per sny­gį rei­ka­lau­ja­ma, kad jos bū­tų iš­va­žiuo­ja­mos, o ša­li­gat­viai (vadinamie­ji kvar­ta­li­niai) va­lo­mi prie di­džių­jų gat­vių.

Žvy­ruo­to­se gat­vė­se, ku­rių mies­te maž­daug pu­sė iš 150 ki­lo­met­rų, snie­gas va­lo­mas pa­gal sa­vi­val­dy­bės nu­ro­dy­mą. Jos pra­dė­tos va­ly­ti už­va­kar ir va­kar.

Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo tvir­ti­ni­mu, gat­vių va­ly­to­jams pri­me­na­ma ati­džiau pri­žiū­rė­ti nuo­kal­nes San­tai­kos, Kau­no, Tvirtovės gat­vė­se. A.Ta­ra­se­vi­čius pa­dė­tį mies­te dėl gat­vių ir šali­gat­vių va­ly­mo įvar­di­jo kaip ne­blo­gą.

Pa­gal­bos iš sa­vi­val­dy­bės dėl kie­mų va­ly­mo ne­ga­li ti­kė­tis daugiabu­čių gy­ven­to­jai – jie tai tu­ri pa­da­ry­ti sa­vo jė­go­mis. Keti­na­ma re­a­guo­ti į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ve­žė­jų pra­šy­mą iš­va­ly­ti pri­va­žia­vi­mo ke­lius iki kon­tei­ne­rių prie kai ku­rių dau­gia­bu­čių na­mų.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Elektromobiliu iš Vilniaus į Palangą: kas stebina ir ko trūksta? (17)

Praėjus kelioms savaitėms po ketvirtųjų elektromobilių varžybų „Įsikrauk su „Energijos...

Į Lietuvą sugrįžęs vyras patyrė pažeminimą dėl išvaizdos: jaučiuosi ne įmonėje, o „zonoje“ (306)

Ne vienerius metus užsienyje gyvenęs Ramūnas (vardas pakeistas), grįžo į gimtinę ir įsidarbino...

„Ford“ „orų fabrike“ – pačios ekstremaliausios aplinkos sąlygos (8)

Visos pasaulio orų sąlygos telpa ką tik pradėjusiame veikti „Ford“ Aplinkos tyrimų centre,...

Šeštadienį „Mercedes-Benz“ gerbėjai atidarys vasaros sezoną

Jau šį šeštadienį, gegužės 26 d., „Ogmios miesto“ didžiojoje automobilių stovėjimo...

Prie jūros susiruošusi moteris pateko į kuriozinę padėtį autobuse (55)

Vilnietė Marija atsidūrė gana kuriozinėje situacijoje. Moteris su keturmete dukra iš sostinės...

Top naujienos

Lietuvai stojant į turtingųjų klubą, išaiškėjo niūri statistika: „sublizgėjom“ antirekordais   (40)

Turtingųjų valstybių klubu pakrikštytoje Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (...

Palanga išskėstomis rankomis jau laukia poilsiautojų: kokiomis maisto kainomis pasitiko (32)

Kaip privilioti kuo daugiau turistų šiltuoju sezonu, Palangos verslininkai jau gerai apgalvojo....

Savaitgalį laukia gražūs orai, o po jų – fantastiški karščiai (5)

Iškeliaujanti gegužė karščio mėgėjų nenuvils ir toliau: karštas bus ne tik savaitgalis, bet...

Specialistai neteko amo: darželiuose ir mokyklose sviestą pakeis margarinas (281)

„ Sviestas , kur įmanoma, keičiamas aliejumi arba margarinu, kurio sudėtyje sočiųjų riebalų...

Šokiruojantis merginos pagrobimas: gyvą palaidojo po žeme (67)

Barbaros Jane Mackle gyvenimas buvo tikrai kerintis. Daili ir populiari 20 metų mergina buvo Majamyje...

Lietuvos nacionalinės filharmonijos darbuotojų stilius: per koncertus ir po jų – kaip diena ir naktis (15)

DELFI Stilius apsilankė didžiausiame šalies klasikinės muzikos koncertų centre – Lietuvos...

Šaras po pergalės juokavo apie aštuonis kartus operuotą gerklę ir mokė žurnalistus (23)

Kauno „Žalgiris“ be didesnio vargo žengė į Lietuvos krepšinio lygos ( LKL ) pusfinalį....

Sostinėje atgimė vienuolyną su skandalais palikęs baras (20)

Praėjusių metų rugpjūtį baro „ 7 fridays “ darbuotojai staiga turėjo susirinkti daiktus ir...

Vilniuje per susidūrimą sužalotas motociklininkas neteko sąmonės (10)

Vėlų penktadienio vakarą, apie 23.20 val., Vilniaus senamiestyje, Maironio g., susidūrė...

Kitokia pažintis su Berlynu: nuo apleistų CŽV pastatų iki linksmybių šimtamečiame šokių klube (11)

Planuodami atostogas ar trumpas išvykas svetur, dažniausiai renkamės turistų patikrintas,...