aA
Nuo pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio ne­si­liau­jant sny­giui ir pū­goms į dar­bą ki­bo ke­lių, gat­vių ir ša­li­gat­vių pri­žiū­rė­to­jai. Jų triū­sas dėl ne­si­liau­jan­čio sniego grei­tai tam­pa ne­pa­ste­bi­mas. Tad šios sa­vai­tės pra­džio­je Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių direkcija prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­skri­tį įvar­di­jo kaip vie­ną iš tu­rin­čių daugiausia ne­iš­va­žiuo­ja­mų ra­jo­ni­nių ke­lių.
© AFP/Scanpix

Ra­jo­ni­nius ke­lius Aly­taus ap­skri­ty­je pri­žiū­ri vals­ty­bės įmo­nė „Aly­taus re­gio­no ke­liai”. Tarp vi­sų jos eks­plo­a­tuo­ja­mų ke­lių – be­veik 1 tūkst. 500 ki­lo­met­rų – ra­jo­ni­niai ke­liai su­da­ro maž­daug 1 tūkst. ki­lo­met­rų.

Aly­taus re­gio­no ke­lių di­rek­to­rius Bro­nius Vai­čiu­lio­nis Alytaus rajone blo­giau­sią pa­dė­tį pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi tri­juo­se rajoniniuose ke­liuo­se – Pi­va­šiū­nai–But­ri­mo­nys, Onuš­kis–Butrimonys–Pu­nia ir ke­ly­je nuo But­ri­mo­nių Stak­liš­kių link.

Šio­je ra­jo­no da­ly­je itin daug pri­snig­ta, kas­dien vis snin­ga, ir ke­li­nin­kai snie­go ne­spė­ja va­ly­ti.

Ke­lių va­ly­to­jus šią žie­mą, kaip ir anks­tes­niais me­tais, per snygį ste­bi­na kai ku­rių vai­ruo­to­jų, ypač au­to­bu­sų ir sunkiasvorių au­to­mo­bi­lių, abe­jin­gu­mas. Pra­ėju­sio sek­ma­die­nio rytą „Alytaus reio­no ke­lių” įmo­nės dar­buo­to­jai, va­ly­da­mi rajoninį ke­lią už But­ri­mo­nių, bu­vo tie­siog priblokš­ti į pus­nį įkri­tu­sio vilniečio ke­lei­vi­nio au­to­bu­so vai­ruo­to­jo el­ge­sio.

„Mū­sų vy­rai ka­sa snie­gą apie au­to­bu­są, kad iš­va­žiuo­tų, o vairuoto­jas net ko­jos iš jo ne­ke­lia. Mes tik­rai suprantam, ko­kį dar­bą ke­liuo­se rei­kia at­lik­ti. Bet ir vai­ruo­to­jai ga­lė­tų bū­ti supra­tin­ges­ni. Kol pa­de­da iš pus­nies iš­lip­ti trans­por­to priemonėms, ku­riam lai­kui su­sto­ja ke­lių va­ly­mas”, – min­ti­mis dali­jo­si B.Vai­čiu­lio­nis.

Juk, be ra­jo­ni­nių ke­lių, „Aly­taus re­gio­no ke­liams” dar ten­ka prižiū­rė­ti be­veik 400 ki­lo­met­rų kraš­to ke­lių ir per 90 ki­lo­met­rų ma­gist­ra­li­nio ke­lio Vil­nius–Va­rė­na–Gar­di­nas. Va­do­vau­jan­tis Susisie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių direkcijos prie šios mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ta tvar­ka, to­kios vals­ty­bės įmo­nės kaip „Aly­taus re­gio­no ke­liai” pir­miau­sia tu­ri nu­va­ly­ti ir pa­bars­ty­ti ma­gist­ra­li­nius, ta­da kraš­to ke­lius ir tik šiuos su­tvar­kius dar­bų ima­ma­si ra­jo­ni­niuo­se.

Kaip sa­kė B.Vai­čiu­lio­nis, daž­niau­siai ra­jo­ni­niai ke­liai pradedami va­ly­ti apie 9 va­lan­dą, kar­tais ir anks­čiau. Šių ke­lių va­ly­mo lai­kas pri­klau­so nuo pa­dė­ties ma­gist­ra­li­niuo­se ir kraš­to ke­liuo­se.

Per Aly­taus ra­jo­ną tu­ri­ma apie 150 ki­lo­met­rų be­si­drie­kian­čių kraš­to ke­lių. Il­giau­si iš jų – Aly­tus–Sim­nas–Kal­va­ri­ja, Antakalnis–Jiez­nas–Aly­tus–Mer­ki­nė. Šiuo­se ke­liuo­se mi­nė­ta valstybės įmo­nė pri­žiū­ri po 30 ki­lo­met­rų. „Aly­taus re­gio­no kelių” įmo­nė iš vi­sų Aly­taus ap­skri­ty­je eks­plo­a­tuo­ja­mų ra­jo­ni­nių ke­lių – maž­daug 1 tūkst. ki­lo­met­rų, per 260 ki­lo­met­rų šių ke­lių tu­ri Aly­taus ra­jo­ne. Di­džiau­si iš jų – Onuš­kis–But­ri­mo­nys–Pu­nia, Dau­gai–Meš­ku­čiai–Meš­ka­sa­lis, Tol­kū­nai–Mi­ros­la­vas–Buc­kū­nai, Alytus–Ūd­ri­ja–Kro­kia­lau­kis.

Va­kar ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je bu­vo 11 proc. neišvažiuo­ja­mų ra­jo­ni­nių ke­lių ir 6 proc. sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mų. Aly­taus ra­jo­ne to­kių dau­giau­sia But­ri­mo­nių kraš­te, tuo­se pačiuose ke­liuo­se – Pi­va­šiū­nai–But­ri­mo­nys, Onuš­kis–Butrimonys–Punia ir ke­ly­je nuo But­ri­mo­nių link Stak­liš­kių.

„Gal ir ne­ge­rai pa­sa­ky­siu. Šiuo­se ke­liuo­se gal­būt per są­ži­nin­gai dir­bo­me pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį. Juos ge­rai nu­va­lėm, snie­gą su­stū­mėm į kel­kraš­čius, ke­liai at­si­dū­rė tar­si duo­bė­se, kurias grei­tai ir gi­liai už­pus­to”, – pa­sa­ko­jo B.Vai­čiu­lio­nis.

Ku­rie vie­ti­nės reikš­mės ke­liai yra pri­ori­te­ti­niai?

Va­kar Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­ren­gė pa­si­ta­ri­mą su se­niū­ni­jų se­niū­nais, mo­kyk­lų va­do­vais ap­tar­ti už­pus­ty­tų ke­lių, mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo į švie­ti­mo įstai­gas klau­si­mus.

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so pri­žiū­rė­ti apie 1 tūkst. 200 ki­lo­met­rų vie­ti­nės reikš­mės ke­lių, ku­riuo­se pa­dė­tis po gau­saus snie­go šiandien su­dė­tin­ga. Juos va­lo sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są laimė­ju­si ben­dro­vė „Dau­ges­ta” iš Dau­gų se­niū­ni­jos, ku­ri į pagalbą kvie­čia­si ir Aly­taus ben­dro­vę „Or­do”. Pa­si­ta­ri­me sutarta, kad vie­ti­nės reikš­mės ke­lių va­ly­mo rei­ka­lus ko­or­di­nuo­ja se­niū­nai, ne­sant ga­li­my­bių iš­va­žiuo­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pagalbos au­to­mo­bi­liams ga­li bū­ti pa­si­tel­kia­mas prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos trans­por­tas.

Dėl snie­go va­ly­mo pri­ori­te­ti­niais nu­spręs­ta lai­ky­ti tuos vietinės reikš­mės ke­lius, ku­riais va­žiuo­ja vie­ša­sis trans­por­tas ir mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai.

Mies­to žvy­ruo­tos gat­vės va­lo­mos pa­gal nu­ro­dy­mą

Aly­taus mies­te gat­ves nuo šios va­sa­ros pra­dė­jo va­ly­ti savivaldybės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si Ne­rin­go­je re­gist­ruo­ta, Kre­tin­gos ra­jo­ne bu­vei­nę tu­rin­ti ben­dro­vė „Ra­gu­vi­lė”. Šaligatvius Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne tvar­ko Aly­taus ben­dro­vė „Želduva”, ki­tuo­se ra­jo­nuo­se – ki­ta mies­to ben­dro­vė „Or­do”.

Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Al­gi­man­tas Ta­ra­se­vi­čius, iš gat­vių va­ly­to­jų per sny­gį rei­ka­lau­ja­ma, kad jos bū­tų iš­va­žiuo­ja­mos, o ša­li­gat­viai (vadinamie­ji kvar­ta­li­niai) va­lo­mi prie di­džių­jų gat­vių.

Žvy­ruo­to­se gat­vė­se, ku­rių mies­te maž­daug pu­sė iš 150 ki­lo­met­rų, snie­gas va­lo­mas pa­gal sa­vi­val­dy­bės nu­ro­dy­mą. Jos pra­dė­tos va­ly­ti už­va­kar ir va­kar.

Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jo tvir­ti­ni­mu, gat­vių va­ly­to­jams pri­me­na­ma ati­džiau pri­žiū­rė­ti nuo­kal­nes San­tai­kos, Kau­no, Tvirtovės gat­vė­se. A.Ta­ra­se­vi­čius pa­dė­tį mies­te dėl gat­vių ir šali­gat­vių va­ly­mo įvar­di­jo kaip ne­blo­gą.

Pa­gal­bos iš sa­vi­val­dy­bės dėl kie­mų va­ly­mo ne­ga­li ti­kė­tis daugiabu­čių gy­ven­to­jai – jie tai tu­ri pa­da­ry­ti sa­vo jė­go­mis. Keti­na­ma re­a­guo­ti į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ve­žė­jų pra­šy­mą iš­va­ly­ti pri­va­žia­vi­mo ke­lius iki kon­tei­ne­rių prie kai ku­rių dau­gia­bu­čių na­mų.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Lietuvoje parduodamą „Volkswagen“ apžiūrėję ukrainiečiai pakraupo – tokiu nevažinėtų nė už ką (247)

Tai, kad Ukrainos ir aplinkinių Rytų šalių vairuotojai mielai superka Lietuvoje esančius...

Kas nutiko, kai „Ford“ pasiūlė automobilius valdyti ne sukiojant vairą (2)

Automobiliai per keletą dešimtmečių visiškai pasikeitė, o štai jų vairai iš principo tik...

Patikrino, ar vairuojantys senjorai kelia pavojų keliuose – rezultatai netikėti (161)

Diskusijos, ar vyresnio amžiaus vairuotojai išties yra visaverčiai eismo dalyviai ir geba tinkamai...

Pasivažinėjimas su 1958 m. „Imperial“, įkūnijančiu amerikiečių pokario optimizmą

„ Bloomberg Pursuits“ automobilių apžvalgininkė Hannah Elliott leidžiasi atminties keliu...

Kaunietė įsiuto: elektromobiliu 100 kilometrų važiavo 5 valandas, atsakingi asmenys – tik teisinasi (780)

Iš Kauno į Vilnių ir atgal. Iš esmės tai – dvi nesudėtingos valandos kelyje. Tačiau, panašu,...

Top naujienos

Nepaisant visko, Seimas priėme 2019 metų biudžetą (647)

Antradienį Seimo nariai priėmė 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų...

Politologas: Saulius Skvernelis padarė milžinišką klaidą (241)

Politologas Tomas Janeliūnas įsitikinęs, kad premjeras Saulius Skvernelis , kreipdamasis į...

DELFI Diena. Biudžeto priėmimo galimos pasekmės specialistų akimis ir gydytojo patarimai, kaip išlikti sveikiems žiemą (2)

Kas kitąmet gyvens geriau, o kas tik vėl girdės amžinus pažadus? Seimui svarstant kitų metų...

Skandalingo vaiko teisių apsaugos projekto architektas: įstatyme nėra saugiklių, įstatymas negina tėvų teisių (156)

Aistros dėl kauniečių Kručinskų istorijos vis dar nerimsta – vaiko teisių apsaugos darbuotojas...

Nesuskubus pateikti prašymų, gali pražūti Vaiko pinigai patikslinta (90)

Prašymus Vaiko pinigams gauti tėvai gali teikti bet kada, tačiau jie grąžinami ne daugiau kaip...

Fantastiškas finišas: Danas Rapšys – pasaulio čempionas finalo vaizdo įrašas (124)

Kinijoje vykstančiame pasaulio plaukimo trumpame baseine (25 m) pirmąjį medalį – auksinį –...

Mariupolyje apsilankęs vokiečių žurnalistas: gyventojai ruošiasi karui pareigūnas: Krymo tilto mums dar prireiks (93)

„Nuo jūros atkirsto uostamiesčio gyventojai ruošiasi karui“, – rašo Mariupolyje apsilankęs...

Beata Nicholson: aš stora ir laiminga, dėvėdama „maišus“ apie konfliktą aštriai pasisakė ir Drukteinis (468)

Pirmadienio būta išties audringo – į dizainerių Juozo Statkevičiaus ir Julijos Janus rietenas...

Vilniečių žvilgsniai užkliūva už drąsiai Kalėdoms pasipuošusio restorano vitrinų Petruškevičius įvardijo, kokios dekoracijos jam patinka labiausiai (19)

Artėjančių švenčių laukimą galime matyti ne tik miestų ir miestelių pagrindinėse aikštėse,...

Japonijoje neregėtas apsipirkimo vajus: garsus turtuolis už ačiū dalija 88 mln. JAV dolerių (2)

Japonijoje pirkėjai lenktyniauja tarpusavyje, kas galės greičiausiai išleisti Masayoshi‘o Sono...