aA
Jei lie­pos pra­džio­je nu­spren­dė­te įsi­gy­ti Lie­tu­vo­je ne­va­ži­nė­tą ir ne­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį ir ne­sa­te la­bai kant­rus žmo­gus, ma­tyt, kad to­kius pla­nus bū­tų ge­riau­sia ati­dė­ti bent kiek vė­les­niam lai­kui.
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Nuo lie­pos 1-osios „Re­git­ro­je“ re­gist­ruo­ja­mi tik tie au­to­mo­bi­liai, ku­rie tu­ri ga­lio­jan­čią pri­va­lo­mą tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA). Šis au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos pa­kei­ti­mas pa­li­ko ne­ma­žai su­maiš­ties ir su­kė­lė daug dis­ku­si­jų tiek tarp naudotų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jų, tiek tarp per­par­da­vi­nė­to­jų.

Pir­kė­jams te­ko nu­si­vil­ti

Tik pa­si­ro­džius pir­miems pra­ne­ši­mams apie nau­ją­ją au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos tvar­ką, iš už­sie­nio par­vež­tą naudotą au­to­mo­bi­lį no­rin­tys įsi­gy­ti pir­kė­jai try­nė ran­kas ma­ny­da­mi, kad pa­ga­liau ga­lės bū­ti tik­ri, jog per­ka tech­niš­kai tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį (ar bent jau ati­tin­kan­tį mi­ni­ma­lius tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus). Dau­ge­lis pir­kė­jų bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad įsi­ga­lio­jus nau­jam įsta­ty­mui, bū­tent au­to­mo­bi­lių per­par­da­vi­nė­to­jai pri­va­lės pa­si­rū­pin­ti, kad par­duo­da­ma trans­por­to prie­mo­nė tu­rė­tų ir ga­lio­jan­čią TA.

Vis dėl­to ne­tru­kus abi dis­ku­tuo­jan­čios pu­sės su­si­pra­to – įsta­ty­me tai nė­ra pa­ra­šy­ta. Išsk­lai­dy­da­mas mig­las, kas – au­to­mo­bi­lio pir­kė­jas ar par­da­vė­jas – bus at­sa­kin­gas, kad pa­gal nau­ją tvar­ką „Re­git­ro­je“ re­gist­ruo­ja­ma trans­por­to prie­mo­nė tu­rė­tų ga­lio­jan­čią TA, Vals­ty­bi­nės kelių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas Jus­tas Ra­šo­ma­vi­čius pa­tvir­ti­na, tai – tik su­tar­ti­niai da­ly­kai tarp pir­kė­jo ir par­da­vė­jo.

„Ly­giai tas pa­ts bu­vo ir anks­čiau. Ga­liau­siai, par­da­vė­jas, prieš įsi­gy­da­mas trans­por­to prie­mo­nę, tu­ri pil­ną tei­sę ją pa­si­tik­rin­ti, įver­tin­ti, jei tik nu­ma­no, kur ga­lė­tų bū­ti trū­ku­mai“, – sa­ko VKTI at­sto­vas.

Pirk­ti au­to­mo­bi­lį su TA ar be jos?

Su­si­tar­ti au­to­mo­bi­lio pir­kė­jui ir par­da­vė­jui, ži­no­ma, įma­no­ma, ta­čiau nau­ja trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo tvar­ka pri­mi­nė ir dar vie­ną ne to­kią jau nau­ją di­le­mą. Per­ka­mas nau­do­tas au­to­mo­bi­lis ne tik ne­tu­ri lie­tu­viš­kų nu­me­rių, bet daž­niau­siai ne­tu­ri ir ga­lio­jan­čios TA. Tad na­tū­ra­lu, kad pir­kė­jui iš­ky­la klau­si­mas – pirk­ti au­to­mo­bi­lį be TA ir pa­čiam jį tvar­ky­tis, ar pra­šy­ti, kad par­da­vė­jas jį pa­ruoš­tų ir at­lik­tų TA?

Iš už­sie­nio par­vež­tais nau­do­tais au­to­mo­bi­liais pre­kiau­jan­čios įmo­nės dar­buo­to­jas Ed­ga­ras sa­ko, kad vie­ni žmo­nės per­ka au­to­mo­bi­lį be TA ir pa­tys vis­kuo rū­pi­na­si, ki­ti pra­šo, kad au­to­mo­bi­lis jau tu­rė­tų vi­sus do­ku­men­tus. „Su TA au­to­mo­bi­lis bus žy­miai bran­ges­nis, o jei be – kai­na ati­tin­ka­mai vėl kaž­kiek že­mes­nė. Skir­tu­mas ga­li bū­ti du, o kai ku­riais at­ve­jais net ko­kie pen­ki šim­tai. Kai­nuo­ja pa­ti TA, o dar rei­kia ko­kias lem­pas pa­re­gu­liuo­ti, va­žiuok­lę pa­re­mon­tuo­ti“, – sa­ko au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis.

Pa­si­tei­ra­vus, ar pir­kė­jas ga­li bū­ti ra­mus, kad re­mon­tuo­jant bus su­de­da­mos tin­ka­mos de­ta­lės, Ed­ga­ras ne­sle­pia, kad au­to­mo­bi­lis bus re­mon­tuo­ja­mas ma­žiau­siais kaš­tais. „Tai ži­no­ma, kad da­lys bus pa­čios pi­giau­sios, ki­niš­kos. Juk ne­dė­siu bran­giau­sių. Kiek­vie­nas pre­kei­vis tau­po, o lie­tu­vis pir­kė­jas vi­sa­da no­ri nu­si­pirk­ti pi­gų ir ge­rą au­to­mo­bi­lį“, – at­vi­rau­ja au­to­mo­bi­lių per­par­da­vi­nė­to­jas.

Pak­laus­tas, ar jam aiš­kūs vi­si nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ję au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­vi­mo niuan­sai, Ed­ga­ras sa­ko pa­ste­bin­tis, kad su­maiš­tį jau­čia tiek pir­kė­jai, tiek pa­tys au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai. „Net pa­čio­je „Re­git­ro­je“ prieš įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą daug kas nie­ko ne­ži­no­jo. Da­bar lau­kiu, kol pri­duo­siu par­duo­da­mo au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tus, ta­da ma­ty­sim, kaip ten kas, ko­kių do­ku­men­tų dar trūks­ta. Keis­čiau­sia, kad ir prieš įsi­ga­lio­jant įsta­ty­mui, ne­la­bai kas ką ži­no­jo. Svar­bu tik pir­miau­sia į „Re­git­rą“ nuei­ti, o pa­skui au­to­mo­bi­liui at­liks TA ir sa­vi­nin­kui pa­sa­kys, ko­kių do­ku­men­tų dar trūks­ta“, – pa­sa­ko­ja au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis.

Nau­jo­ji tvar­ka jo­kių  pro­ble­mų ne­ke­lia?

Ta­čiau VKTI tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas J. Ra­šo­ma­vi­čius tei­gia ap­skri­tai ne­sup­ran­tan­tis, ko­dėl dėl nau­jų trans­por­to prie­mo­nių įre­gist­ra­vi­mo tai­syk­lių tu­rė­jo kil­ti to­kia pa­ni­ka. „Jei­gu jūs įsi­gy­si­te au­to­mo­bi­lį, ku­ris bus su ki­to­je vals­ty­bė­je re­gist­ruo­tais nu­me­riais, tai ly­giai taip pat ga­lė­si­te juo nau­do­tis, kaip bū­da­vo ir anks­čiau. Tik da­bar prieš au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je rei­kės iš kar­to at­lik­ti ir TA“, – sa­ko VKTI tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas.

Po­kal­bio me­tu jis pa­žy­mi, kad au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­ja yra pa­sku­ti­nis pro­ce­sas vi­sa­me ne­trum­pa­me eta­pe, ka­da tie­siog pa­sa­ko­ma, kad trans­por­to prie­mo­nė vi­sa­pu­siš­kai tin­ka­ma re­gist­ra­ci­jai. „Jei au­to­mo­bi­lis re­gist­ruo­ja­mas, reiš­kia, kad jis tech­niš­kai tvar­kin­gas, jo ati­tik­tis yra tvar­kin­ga, su drau­di­mais taip pat vis­kas ge­rai. Ga­liau­siai tai reiš­kia, kad su trans­por­to prie­mo­nės sta­tu­su ir­gi vis­kas tvar­ko­je. Tad pa­ni­kos ar di­des­nio ažio­ta­žo aš tik­rai ne­ma­tau, o jei kaž­ko­kia tiks­li­nė gru­pė žmo­nių ke­lia ko­kias nors konk­re­čias pro­ble­mas, jei ky­la pro­ble­mų, va­di­na­si, yra kaž­kas ki­ta, ko mes ne­ži­no­me“, – įsi­ti­ki­nęs J. Ra­šo­ma­vi­čius.

Lie­tu­viai ne­pa­si­ti­ki Eu­ro­pos ša­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­rais

Ste­bint dis­ku­si­jas, ki­lu­sias po nau­jo­jo įsta­ty­mo pa­vie­ši­ni­mo, ma­ty­ti, kad da­lis dis­ku­si­jos da­ly­vių tik­rai ne­su­tik­tų, kad, pa­tvir­ti­nus nau­jas au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos są­ly­gas, vis­kas vi­siems aiš­ku. Da­lis žmo­nių tei­gia, kad trūks­ta pla­tes­nių nau­jų­jų re­gist­ra­ci­jos są­ly­gų išaiš­ki­ni­mų. Pa­vyz­džiui, ne tik pa­pras­ti žmo­nės, bet ir „Re­git­ros“ bei VKTI at­sto­vai ne­ga­lėjo tiks­liai at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar iš, tar­ki­me, Vo­kie­ti­jos par­vež­tą au­to­mo­bi­lį, prieš ku­rį lai­ką tik­rin­tą šios ša­lies tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­re ir tu­rin­tį tai pa­tvir­ti­nan­čią pa­žy­mą, bū­ti­na iš nau­jo tik­rin­ti Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­re?

Ka­dan­gi nuo aiš­kaus at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą pur­tė­si ir „Re­git­ra“, ir VKTI at­sto­vai (tiek vie­ni, tiek ki­ti nu­ro­dė kreip­tis į ki­tą ins­ti­tu­ci­ją, nes esą tai ne jų kom­pe­ten­ci­ja), at­sa­ky­mų ieš­ko­ta Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jo­je „Tran­seks­ta“. Te­le­fo­nu at­si­lie­pęs šios įmo­nės at­sto­vas ir­gi ne­ga­lė­jo pa­teik­ti už­tik­rin­to at­sa­ky­mo, ta­čiau tei­gė, kad grei­čiau­siai Lie­tu­vo­je ki­tos ša­lies tech­ni­nė ap­žiū­ra ne­ga­lio­tų ir tek­tų au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę tik­rin­tis iš nau­jo.

„To­kia si­tua­ci­ja yra to­dėl, kad nė­ra žy­mų, pa­gal ku­rias ga­lė­tu­me tei­sin­gai per­skai­ty­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tus, tad ne­ga­li­me jais ti­kė­ti. Eu­ro­po­je jau yra svars­to­ma kur­ti vie­nin­gą tech­ni­nių ap­žiū­rų ban­ką, kad ša­lys na­rės ga­lė­tų da­lin­tis ta in­for­ma­ci­ja. Ta­čiau šiuo me­tu to­kio į vi­su­mą su­jung­to duo­me­nų ban­ko ne­tu­ri­me“, – sa­kė Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ at­sto­vas. Ta­čiau ir jis pra­si­ta­rė, kad į to­kį klau­si­mą iš­sa­miau at­sa­ky­ti jis ne­ga­li, nes tai – „Re­git­ros“ kom­pe­ten­ci­ja, ka­dan­gi pa­sta­ro­ji ir re­gist­ruo­ja au­to­mo­bi­lius. „Į „Re­git­rą“ vyks­ta au­to­mo­bi­liai, ku­riems rei­ka­lin­ga tech­ni­nė ap­žiū­ra, o mes esa­me tik tech­ni­nės ap­žiū­ros vyk­dy­to­jai“, – tei­gė „Tran­seks­tos“ at­sto­vas. Jo ma­ny­mu, vie­nin­gas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių tech­ni­nių ap­žiū­rų duo­me­nų ban­kas ga­lė­tų at­si­ras­ti tik­rai ne anks­čiau kaip po ke­le­rių me­tų, ka­dan­gi pir­miau­sia tam rei­kė­tų pa­ruoš­ti įsta­ty­mi­nę ba­zę.

Neaiš­ku­mų ir klau­si­mų – nors ve­ži­mu vežk

Pla­nuo­jan­tiems įsi­gy­ti ar par­duo­ti au­to­mo­bi­lį, ky­la ir dau­giau neaiš­ku­mų. Pat­vir­ti­nus nau­ją­ją trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­ci­jos tvar­ką, dau­ge­lis svars­to, kaip rei­kės nu­vyk­ti iki tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­ro, jei „Re­git­ra“ au­to­mo­bi­lio nu­me­rius iš­duo­da tik at­li­kus TA? Be to, kur at­li­kus TA bus kli­juo­ja­mas tai pa­tvir­ti­nan­tis lip­du­kas, jei trans­por­to prie­mo­nė tu­rės tik pre­ky­bi­nius nu­me­rius? „Ne­jau teks į „Re­git­rą“ ir tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­rą va­ži­nė­ti ke­lis kar­tus?“ – klau­sia šiau­lie­tis Egi­di­jus.

„Re­git­ros“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė sa­ko, kad su Lie­tu­vo­je ne­re­gist­ruo­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis iki pri­va­lo­mą­sias tech­ni­nes ap­žiū­ras ar eks­per­ti­zes at­lie­kan­čių bend­ro­vių nu­vyk­ti bus ga­li­ma pa­si­nau­do­jus ga­lio­jan­čiais už­sie­nio vals­ty­bė­je iš­duo­tais lai­ki­nai­siais re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio ženk­lais ar pre­ky­bi­niais re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio ženk­lais. Ko­men­tuo­da­ma, kiek lai­ko bus ga­li­ma va­ži­nė­tis ga­li­mai tech­niš­kai ne­tvar­kin­gu au­to­mo­bi­liu, L. Užu­pė tei­gia, jog įta­rus, kad au­to­mo­bi­lis ne­tvar­kin­gas, rei­kė­tų pa­si­steng­ti kuo grei­čiau jį su­re­mon­tuo­ti dėl pa­čių sau­gu­mo.

„Pre­ky­bi­nius ženk­lus nau­do­ja au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba už­sii­man­čios įmo­nės. Lai­ko­tar­pis, ku­riam lei­džia­ma da­ly­vau­ti eis­me su šiais nu­me­riais, pri­klau­so nuo to, kiek lei­di­mų iš­ra­šo šios įmo­nės. Lie­tu­vo­je šie nu­me­riai iš­duo­da­mi ir neat­li­kus pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros“, – in­for­muo­ja „Re­git­ros“ at­sto­vė.

Tuo tar­pu į klau­si­mą dėl TA lip­du­kų kli­ja­vi­mo ant nu­me­rių, ku­riuos „Re­git­ra“ iš­duo­da tik at­li­kus TA, aiš­kaus at­sa­ky­mo pir­mą­ją įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo die­ną gau­ti ne­pa­vy­ko. „Nuo šio ko­men­ta­ro su­si­lai­ky­siu, nes ne­tru­kus dėl šios si­tua­ci­jos tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ir su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mas, kur vis­kas bus la­bai aiš­kiai iš­dės­ty­ta. Gal­būt tiems, ku­rie į „Re­git­rą“ ir tech­ni­nių ap­žiū­rų cent­rą va­žiuos pir­mo­mis die­no­mis, ga­li tek­ti iš „Re­git­ros“ grįž­ti į tech­ni­nių ap­žiū­rų cent­rą už­si­kli­juo­ti lip­du­kus ant iš­duo­tų nu­me­rių, bet atei­ty­je vis­kas bus da­ro­ma, kad žmo­gui ne­reik­tų daug kar­tų va­ži­nė­tis“, – sa­ko VKTI tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas J. Ra­šo­ma­vi­čius.

Sut­var­ky­ti do­ku­men­tus per die­ną – sun­kiai įma­no­ma mi­si­ja

Nau­jo­sios au­to­mo­bi­lių re­gist­ra­ci­jos tvar­kos įsi­ga­lio­ji­mo die­ną au­to­mo­bi­lį pir­kęs šiau­lie­tis Ta­das pa­sa­ko­ja praė­jęs tik­rą pra­ga­rą, kol su­si­tvar­kė įsi­gy­to au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos do­ku­men­tus. Vai­ki­nas sa­ko, kad vi­są pro­ce­dū­rą pra­dė­jęs anks­ti ry­te ir, ma­tyt, tik to­dėl spė­jo vis­ką iki dar­bo die­nos pa­bai­gos.

„Tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­re iš­lau­kiau ne­ma­žą ei­lę ir su­ži­no­jau, kad kli­ba kaž­koks šar­ny­ras, o dus­lin­tu­ve – ada­tos dy­džio sky­lu­tė. Dėl dus­lin­tu­vo su ser­vi­su greit su­si­ta­riau, o štai dėl va­žiuok­lės te­ko pa­varg­ti, nes ser­vi­sai sa­kė, kad rei­kės pa­lauk­ti ei­lė­je iki va­ka­ro. Tik ap­laks­tęs ke­lis jų pa­ga­liau ra­dau, kur grei­tai (bet ne­bū­ti­nai ko­ky­biš­kai) man su­re­mon­ta­vo va­žiuok­lę. Sut­var­kęs au­to­mo­bi­lį, vos spė­jau į „Re­git­rą“, nes ten ei­lės ir­gi ne­ma­žos. Man au­to­mo­bi­lio pir­ki­mas kai­na­vo ne­ma­žai ner­vų ir ta­po tik­ru kant­ry­bės iš­ban­dy­mu“, – pa­sa­ko­ja šiau­lie­tis, ku­ris sa­ko ne vie­nu mo­men­tu net pa­si­gai­lė­jęs, kad ne­su­ti­ko su par­da­vė­jo siū­ly­mu, kad jie pa­tys su­si­tvar­ky­tų su vi­sa šia biu­rok­ra­ti­ja.

„Nuo to­kios min­ties at­bai­dė tik tai, kad au­to­mo­bi­lis pa­brangs, o ko­kia bus re­mon­to ko­ky­bė – neaiš­ku“, – tei­gia au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­vi­mo var­gus iš­ken­tęs šiau­lie­tis.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

„Lietuvos metų automobilio 2020“ rinkimuose – keturi „Mercedes-Benz“ modeliai

Spalio 28 dieną prasidėsiančiuose „Lietuvos metų automobilio 2020“ rinkimuose varžysis net...

Šalia Vilniaus oro uosto baigiama statyti daugiafunkcė stovėjimo aikštelė (3)

Pernai šalia Vilniaus oro uosto pradėtą statyti modernią daugiafunkcę automobilių stovėjimo...

„Mazda“ ruošia naujieną klientams: pareiškė, jog atsisakyti dyzelinių variklių – kvailystė (11)

„ Mazda “ gamins hibridinius ir elektrinius automobilius – visi gamins, tai neišvengiama....

Kelininkai pradeda žiemos sezoną: sandėliai užpildyti smėliu ir druska (3)

AB „Kelių priežiūra“ pradeda žiemos sezoną – budėtojai nepertraukiamai stebi Lietuvos...

Griežtėjantys taršos reikalavimai keičia „premium“ automobilių rinką: privalumų turi viena grupė (18)

Nuo 2018 m. rugsėjo visi nauji Europos Sąjungoje parduodami automobiliai turėjo atitikti ne tik...

Top naujienos

„Revolut“ pradėjo klientų sąskaitų perkėlimą: pasislėpti nuo VMI ir antstolių – nebeįmanoma (81)

Panašu, kad lietuviams, kurie naudojasi bankines paslaugas teikiančia įmone „ Revolut “ ir taip...

Seimo užkulisiuose jau ieškoma atsvaros Karbauskiui: vektorius daugmaž aiškus (124)

Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui antradienį išsaugojus savo postą, prabilta ir apie galimą...

„Valstiečių“ bėdos nesibaigia: atmestas ir naujasis automobilių mokestis papildyta (307)

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika antradienį plenariniame posėdyje pateikė Transporto...

Dėl gaisro Alytuje Valdemaras Chomičius su šeima persikėlė į kitą miestą: kad tai rimta pajutome savo kūnu (17)

Praėjusią savaitę vienoje Alytaus padangų perdirbimo gamykloje kilęs gaisras tapo rimta problema....

„The Washington Post“: Putinas su Orbanu uoliai nuteikinėjo Trumpą prieš Zelenskį ir Ukrainą (2)

Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangos spausti Ukrainą suteikti informacijos,...

Bankus ramybėje palikęs Seimas ruošiasi apmokestinti prekybos tinklus papildyta (12)

Seimo teisininkai įspėja, kad tiek finansų rinkos dalyvių mokestis, tiek stambios prekybos...

Po pripažinto pralaimėjimo iš Karbauskio laukia staigmenų: su Pranckiečiu vyksta ciniškas žaidimas (373)

Dar viena įtempta diena Seime ir dar vienas valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų...

Vidutinė senatvės pensija 2020 metais turėtų pasiekti dabartinės minimalios algos lygį (92)

Seimas antradienį priėmė svarstyti socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio...

Lietuvis studentas gavo galimybę padirbėti pasaulinio garso įmonėje: kaip jam tai pavyko?

Praktika studijų metu gali tapti startu į nuostabią karjerą , ypač jei nusišypso sėkmė ją...