aA
Lie­pos 16-18 die­no­mis Pa­lan­go­je vyk­sian­tis di­džiau­sias Bal­ti­jos re­gio­ne au­to­mo­bi­lių spor­to ren­gi­nys - tra­di­ci­nės, jau še­šio­lik­to­sios, il­gų nuo­to­lių lenk­ty­nės - tu­rės nau­ją pa­va­di­ni­mą „ENE­OS 1000 km lenk­ty­nės“.
Rita Sabaitė
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Kol „ENE­OS 1000 km lenk­ty­nė­se“ pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai suks ra­tus lenk­ty­nių žie­de, mo­te­rys da­ly­vaus joms skir­to­se rung­ty­se, kur bus ir aly­tiš­kių mo­te­rų eki­pa­žas, va­do­vau­ja­mas tei­si­nin­kės Ri­tos Sa­bai­tės.

„Ra­cing La­dies“ - vie­nin­te­lė na­rė iš Aly­taus

Aist­rą vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lius tu­rin­ti R.Sa­bai­tė sa­kė pa­ti gal­vo­ju­si įkur­ti vai­ruo­jan­čias mo­te­ris vie­ni­jan­čią or­ga­ni­za­ci­ją, ta­čiau šį pa­va­sa­rį in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je ra­do po­mė­gius ati­tin­kan­čią aso­cia­ci­ją. Ne­tru­kus ta­po pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je įsteig­tos vai­ruo­jan­čių mo­te­rų aso­cia­ci­jos „Ra­cing La­dies“ na­re. Kol kas Ri­ta jo­je yra vie­nin­te­lė na­rė iš Aly­taus.

„Aso­cia­ci­ja šian­dien tu­ri apie dvi­de­šimt na­rių, jos veik­lo­je da­ly­vau­ja ša­ly­je ži­no­mos as­me­ny­bės - žur­na­lis­tė Aud­rė Ku­da­bie­nė, dai­ni­nin­kės In­gri­da Kaz­laus­kai­tė, Mi­li­san­dra Kva­ra­cie­jū­tė-Ra­dze­vi­čie­nė, Ger­da Stik­lic­kie­nė iš te­le­vi­zi­jos lai­dos „TV pa­gal­ba“, fo­to­me­ni­nin­kė Jur­ga Anu­saus­kie­nė. O aso­cia­ci­jai va­do­vau­ja lenk­ty­ni­nin­ko Da­riaus Jo­nu­šio žmo­na As­ta Jo­nu­šie­nė. Aso­cia­ci­jos tiks­las - su­bur­ti, su­vie­ny­ti vai­ruo­jan­čias ša­lies mo­te­ris ben­dra­vi­mui ir pa­tir­ties sklai­dai, ska­tin­ti dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių už­im­tu­mą, or­ga­ni­zuo­ti švie­čia­mą­ją veik­lą eis­mo sau­gu­mo sri­ty­je, to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mo įgū­džius, at­sto­vau­ti, o esant rei­ka­lui ir gin­ti vai­ruo­jan­čių mo­te­rų in­te­re­sus.

Su šios aso­cia­ci­jos na­rė­mis jau te­ko da­ly­vau­ti kar­tin­gų, au­to­mo­bi­lių sla­lo­mo var­žy­bo­se. Į aso­cia­ci­ją su­si­bū­ru­sios ne tik vai­ra­vi­mo en­tu­zias­tės, bet au­to­mo­bi­lių spor­tą my­lin­čios mo­te­rys“, - min­ti­mis apie „Ra­cing La­dies“ da­li­jo­si 31-erių Ri­ta.

Jos tei­gi­mu, vai­ruo­jan­čių mo­te­rų aso­cia­ci­jos na­re ga­li tap­ti kiek­vie­na ša­ly­je gy­ve­nan­ti, au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­ti ar no­rin­ti iš­mok­ti vai­ruo­ti mo­te­ris, sie­kian­ti šio­je sri­ty­je to­bu­lė­ti. Am­žius, iš­si­la­vi­ni­mas ar šei­mi­nė pa­dė­tis vi­siš­kai ne­svar­bu.

Nuo pa­aug­lys­tės au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­ti Ri­ta šio­je aso­cia­ci­jo­je jau­čia­si pa­te­ku­si tarp ben­dra­min­čių. Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je pro­ku­ro­ro pa­dė­jė­ja dir­ban­ti, tei­si­nin­ko ma­gist­ro iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ju­si, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus val­dy­bos na­re esan­ti mo­te­ris tu­ri me­džio­to­jo se­lek­ci­nin­ko bi­lie­tą, bai­gu­si vi­za­žo stu­di­jas, Dau­guo­se, kur gy­ve­na, su­bū­ru­si ae­ro­bi­kos gru­pę, pa­pil­do­mai mo­ko­si an­glų kal­bos. Ta­čiau aist­ra au­to­mo­bi­liams nu­ga­li ki­tus po­mė­gius.

Laukia įdomios rungtys

At­ei­nan­čią sa­vai­tę, lie­pos 16-18 die­no­mis, R.Sa­bai­tė, kaip „Ra­cing La­dies“ na­rė, va­do­vaus aly­tiš­kių mo­te­rų eki­pa­žui Pa­lan­go­je vyk­sian­čia­me di­džiau­sia­me Bal­ti­jos re­gio­ne au­to­mo­bi­lių spor­to ren­gi­ny­je „ENE­OS 1000 km lenk­ty­nės“.

„Čia mo­te­rų lau­kia mi­ni ra­lis tra­so­je, vir­tu­a­lus ra­lis su lenk­ty­nių si­mu­lia­to­riu­mi, ra­to kei­ti­mo eg­za­mi­nas, sla­lo­mo var­žy­bos su „Nis­san“ elek­tro­mo­bi­liais, orien­ta­ci­nis pa­žin­ti­nis ra­lis. Man tai bus pir­mos to­kios in­ten­sy­vios var­žy­bos, joms rim­tai ren­giuo­si“, - tvir­ti­no Ri­ta.

O į klau­si­mą, ko­dėl nu­spren­du­si da­ly­vau­ti to­kio­se lenk­ty­nė­se, mo­te­ris at­sa­kė re­to­ri­niais klau­si­mais: „Ko­dėl ne? Suk­tis au­to­mo­bi­liu ant sli­džios dan­gos? Ver­ta iš­ban­dy­ti. Sėk­min­gai at­lik­ti „brie­džio tes­tą“? Tai mo­kė­ti ver­ta. Juk ge­rai vai­ruo­ti - sma­gu! Ma­nau, kad da­ly­vau­da­ma šio­se lenk­ty­nė­se pri­si­dė­siu prie Aly­taus gar­si­ni­mo.“

„ENE­OS 1000 km lenk­ty­nė­se“ Ri­ta da­ly­vaus su sa­vo 2014 me­tų lai­dos gel­to­nu au­to­mo­bi­liu „Nis­san Ju­ke“, ku­rį jai pa­do­va­no­jo vy­ras. Ko­dėl bū­tent to­kį au­to­mo­bi­lį iš­si­rin­ko mo­te­ris?

„Pu­siau dži­pas, ma­nev­rin­gas, ga­lios už­ten­ka. Man no­rė­jo­si ryš­kios spal­vos, pas mus ir taip daug juo­dų, pil­kų au­to­mo­bi­lių, o va­žiuo­jant gel­to­nu ge­ra nuo­tai­ka ga­ran­tuo­ja­ma“, - pa­reiš­kė Ri­ta.

Ji šio­se lenk­ty­nė­se nu­spren­du­si da­ly­vau­ti su drau­ge aly­tiš­ke, bet mie­lai į eki­pa­žą pri­im­tų dar dvi na­res.

Lenk­ty­nių ap­do­va­no­ji­mai ir va­ka­ro links­my­bės iš tra­sos per­si­kels į vie­ną Pa­lan­gos J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės res­to­ra­ną, ku­ria­me, pa­sak Ri­tos, vyks ren­gi­nys „Da­mų ro­jus“, čia bus inau­gu­ruo­tos nau­jos vai­ruo­jan­čių mo­te­rų aso­cia­ci­jos na­rės, šios aso­cia­ci­jos at­sto­vės de­monst­ruos di­zai­ne­rių su­kur­tas va­ka­ri­nes suk­ne­les.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

R. Sinkevičius: keliuose kasmet mažėja „juodųjų dėmių“ (9)

Likus dviem savaitėms iki Palangoje vyksiančio didžiausio Baltijos regione automobilių sporto...

Top naujienos

Po Vokietiją sukrėtusio nužudymo garsus žurnalistas cituoja Landsbergio perspėjimus (227)

Tragiška vyriškio, praėjusį savaitgalį mėginusio sudrausminti Augsburgo aikštėje...

Lietuviai pasidalijo išradingais būdais, kaip be vargo papildomai užsidirbti apvalią sumą (47)

Sėdint namie ant sofos ir galvojant, kaip užsidirbti papildomą šimtą ar du, nieko neįvyks. Tai...

Prasidės tikrieji žiemos nemalonumai: lietus maišysis su sniegu, stiprės vėjas (6)

Po gana intensyvių nakties kritulių, sekmadienio dieną, pradedat pietvakariniais rajonais,...

Iškart po katastrofos į salą atskridęs pilotas – apie siaubingas scenas: nuo gelbėjamų žmonių kūnų krito oda (61)

Komercinio sraigtasparnio pilotas, vadovavęs komandai, išsiveržus Baltosios salos ugnikalniui...

Kalinio įžūlumui nebuvo ribų: vieniems siūlė darbą, kitiems – vibratorius ir automobilius (43)

Tuo metu, kai Pravieniškių pataisos namų ir už jų veiklą atsakingo Kalėjimų departamento...

Indų ploviklis ar indaplovė? Specialistas atskleidė, kaip plauti indus, kad sau nepakenktume (45)

Yra paskaičiuota, kad, pavyzdžiui, lūpų dažų per gyvenimą kiekviena moteris suvalgo apie 20 kg....

Įvertino Lietuvos ekonomiką: į Disneilendą galite nebevažiuoti (172)

Kol pasaulio ekonomika banguoja tarsi linksmieji kalneliai, o euro zonos ekonomikos augimas...

Vilniuje per avariją „Mercedes-Benz“ lūžo dalimis (153)

Šeštadienio vakarą Vilniuje „ Mercedes Benz“ automobilio nesuvaldęs vairuotojas taip...

Rekordinį „Šok su žvaigžde“ vakarą netikėtai paliko vieni iš šou lyderių: paaiškėjo, kas kovos finale (103)

Artėjant „ Šok su žvaigžde “ finalui šokių projekte buvo vis labiau jaučiamas jaudulys ir...

Lietuvė su dukra apsilankė pas Kalėdų Senelį Laplandijoje: pasakė, kada geriausia važiuoti ir kiek grynųjų teks išleisti (26)

Bene didžiausia daugelio vaikų svajonių – susitikti su tikruoju Kalėdų Seneliu. Tinklaraščio...