“Baltijos kelio" redakcija jau nekartą rašė apie Švietimo ir Mokslo viceministrą Rimantą Vaitkų. Neseniai redakcija vėl gavo dokumentus, įrodančius šio valdininko neskaidrius veiksmus ir planavo juos paskelbti. Tačiau, šiai informacijai pasklidus žiniasklaidoje, Lietuvos padangėje praūžė galingas šuoras abipusių kaltinimų, teisinimųsi.
© Corbis/Scanpix
Viena buvo tikra – viceministras R. Vaitkus per pastarąsias dvi savaites nepasakė nei vieno teisybės žodžio. Jis ginklu pasirinko melą. Dabartinis viceministras - talentingas mokinys. Jau nepriklausomybės laikais jis išmoko tipišką sovietinę frazę, kurią dabar manipuliuoja: “Manau, kad tai tiesiog kryptinga akcija, kuria norima diskredituoti mano asmenį, diskredituoti mūsų partiją ir taip pat būsimąją Vyriausybę”. Tačiau šis skandalas yra tik epizodas viceministro kandidato į ministrus Rimanto Vaitkaus veikloje. Apie jo kaip viceministro nekompetenciją ir veiklos neskaidrumą ne kartą buvo skelbta žiniasklaidoje.

Nomenklatūros lyderis Algirdas Brazauskas rėžia tiesiai šviesiai: partija nekeis savo apsisprendimo dėl R. Vaitkaus kandidatūros, nes dėl jo kilęs skandalas - tik politinė intriga. Dar daugiau, partijos vadas “duoda išrišimą” kitoms galimoms kandidato į ministrus nuodėmėms, paskelbdamas, kad bus pagarsinta ir daugiau nuodėmių ir kad jos būsiančios netiesa. Bet ar pagalvoja partijos vadai, kad taip beatodairiškai ginant ir atsakomybę už įtartinus partijos kareivio veiksmus ir jų rezultatus gali tekti prisiimti jiems patiems.

Mums belieka pateikti teisingą ir išsamią informaciją Lietuvos žmonėms, kurią apibendrinti galime taip: klastojimas vyko žinant, pritariant ir dalyvaujant R. Vaitkui Taip pat būtina paaiškinti beatodairišką premjero A. Brazausko paramą Rimantui Vaitkui: yra virvelė, kuri riša partijos bosą ir partijos klusnųjį, bet ne visai eilinį darbštuolį. Tai būtina paskelbti ir dėl kitų priežasčių.

Pastarosiomis dienomis šio grėsmingo ir galingo klano įtakoje Lietuvos žiniasklaidoje formuojama nuostata, kad tereikia tik išsiaiškinti, kas suklastojo vieną dokumentą ir visi kaltinimai R. Vaitkui subliūkš. Tuo tikslu skandalą bando dengti nelegaliai veikusios mokyklos vadovas Jevgenijus Kostinas, prisiimdamas kaltę dėl klastotės. Kaltinimai tikrai subliūkštų, jei visa problema slypėtų tik dokumento klastotėje. Ko gero R. Vaitkus pats neklastojo šio dokumento, ką parodys ir prokuratūros dabar atliekamas ikiteisminis tyrimas. Tai ir nėra svarbu. Svarbu tai, kad konkretūs viceministro veiksmai šioje istorijoje įrodo, kad jis puikiai žinojo, jog veikia antiįstatymiškai ir prieš Lietuvos valstybės interesus. Taip pat į tai, kad ir visa ši istorija su Baltijos rusų institutu – tik nedidelis epizodas, nagrinėjant būsimo kandidato į ministrus kompetenciją.

Kaip Lietuvoje pripažįstama užsienyje įgyta kvalifikacija?

Užsienyje įgyti aukštojo mokslo diplomai ar kiti dokumentai gali būti pripažinti Lietuvoje, tačiau tam reikia atlikti kai kurias procedūras. Tarkim pilietis turi Rusijos ar Prancūzijos universiteto diplomą. Šį diplomą jis pristato Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC), kur pateiktas dokumentas išsamiai patikrinamas, laikantis tarptautinėje praktikoje priimtų taisyklių. Po įvertinimo SKVC išduoda asmeniui oficialią pažymą, kad jo diplomas yra pripažintinas, arba nepripažintinas Lietuvoje. Pažymoje taip pat nurodoma, kokiam Lietuvoje galiojančiam aukštojo mokslo laipsniui (bakalauro, magistro, kt.) prilygintina kitoje valstybėje įgyta kvalifikacija. Suprantama, kad tokia pažyma išduodama tik konkrečiam asmeniui ir būtinai nurodomi jo vardas, pavardė bei kiti būtini duomenys. Pagal šią pažyma ministerija išduoda, arba neišduoda užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą.

Ekskursas į šoną, arba Penktoji kolona Lietuvoje

Laikraštis „Baltijos kelias“ rašė apie Lietuvoje skandalingai pagarsėjusį Baltijos rusų institutą Rygoje bei jo padalinį Lietuvoje. Pastarasis vadinasi Tarptautine Baltijos akademija (anksčiau Baltijos humanitariniu centru), kuriam vadovauja spalvinga asmenybė – Jevgenijus Kostinas. Jis yra ir Algirdo Brazausko partijos narys.

Laikraštis kėlė klausimus: ko moko šis centras? Kas ir kaip jame mokoma? Ar tai nėra ,,penktoji kolona” Lietuvoje? Tokie klausimai savaime kyla, kai žinoma, kad J. Kostinas vadovauja dar ir kitai organizacijai, kurią įkūrė kadenciją baigęs Rusijos ambasadorius Lietuvoje Jurijus Zubakovas.

Į šią Latvių gatvėje įkurtą maždaug 50-60 žmonių grupę įeina skandalingai pagarsėjęs Seimo narys, Rusų sąjungos veikėjas Sergejus Dmitrijevas, jo sesuo - buvusi Lietuvos komunistų partijos CK užsienio ryšių skyriaus instruktorė Olga Dmitrijeva, buvęs KGB karininkas Valerijus Gorškovas, buvęs dažnas „Kaspervizijos“ svečias, o dabar socialistų partijos aktyvistas Rafaelis Muksinovas ir dauguma rusiškų Lietuvos mokyklų direktorių.

Šiandien šie žmonės mėgina įkurti dar platesnį prorusiškų organizacijų tinklą - vadinamąją tėvynainių asociaciją, neturinčią jokios aiškios ar bent jau viešos struktūros ir atvirai formuluojamų tikslų. Aišku tik viena - ši organizacija visiškai kontroliuojama iš Maskvos.

Kuo čia dėtas viceministras R. Vaitkus?

"Į šią Latvių gatvėje įkurtą maždaug 50-60 žmonių grupę (Tarptautinę Baltijos akademiją) įeina skandalingai pagarsėjęs Seimo narys, Rusų sąjungos veikėjas Sergejus Dmitrijevas, jo sesuo - buvusi Lietuvos komunistų partijos CK užsienio ryšių skyriaus instruktorė Olga Dmitrijeva, buvęs KGB karininkas Valerijus Gorškovas, buvęs dažnas „Kaspervizijos“ svečias, o dabar socialistų partijos aktyvistas Rafaelis Muksinovas ir dauguma rusiškų Lietuvos mokyklų direktorių."
Vytautas Daujotis:

J. Kostinas – senas ir geras R.Vaitkaus bičiulis, bendrapartietis. Būtent R. Vaitkus prieš metus skubiai parengė Lietuvoje nelegaliai veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų legalizavimo tvarką pagal Rolando Pavilionio Seimui pristatytą ir Seimo patvirtintą Aukštojo mokslo pataisą (ši pataisa leido Lietuvoje nekontroliuojamai vykdyti kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas). Po kelių dienų Algirdas Brazauskas savo Vyriausybės posėdyje iškart patvirtino R. Vaitkaus parengtą legalizavimo tvarką, nepaisydamas daugybės tos tvarkos trūkumų, kuriuos pastebėjo teisininkai. Tame pačiame posėdyje Algirdo Brazausko nurodymu buvo iškart legalizuotas ir iki tol nelegaliai veikęs J. Kostino mokymo centras, nors pagal įstatymus legalizavimas arba nelegalizavimas galėjo būti įvykdytas anksčiausiai tik po kelių mėnesių – po patvirtintos legalizavimo tvarkos paskelbimo “Valstybės žiniose” ir po J. Kostino mokymo centro veiklos įvertinimo pagal Algirdo Brazausko patvirtintą legalizavimo tvarką.

Štai ir virvelė, rišanti Algirdą Brazauską, Rimantą Vaitkų ir Jevgenijų Kostiną, o nuo pastarojo vinguriuojanti į Latvių gatvelę Vilniaus Žvėryno rajone. Šis vaizdelis paaiškina R. Vaitkaus ypatingą suinteresuotumą J. Kostino centro egzistavimu ir legalizavimu. Vaizdelis taip pat paaiškina R. Vaitkaus įžūliai atvirą aktyvumą (žr. toliau) klastojant dokumentus dėl J.Kostino centro ankstesnių metų absolventų diplomų legalizavimo

Klastojimo faktai ir R. Vaitkaus „gudrybės“

Remdamasis suklastotu SKVC raštu R. Vaitkus išdavė savo pasirašytus dokumentus dėl diplomų pripažintinumo. Palyginus suklastotąjį ir tikrąjį SKVC raštus, abejonių dėl klastojimo nekyla: abiejų raštų registracijos numeriai ir datos vienodi, suklastotame rašte panaudota dalis sakinių iš tikrojo rašto. Ir be šių detalių klastotė akivaizdi - SKVC raštai visada rengiami A4 formate, jame nurodomi ir SKVC rekvizitai.

Darykime prielaidą, kad R. Vaitkus, daug metų dirbantis Ministerijoje ir puikiai žinantis, kaip rašomi kanceliariniai raštai, nepastebėjo klastotės detalių, kurios akivaizdžios. Ženkime toliau. Suklastoto SKVC rašto turinys yra bendro pobūdžio, nėra nurodyti asmens, kuriam skirta pažyma, duomenys. Toks raštas jokiu būdu negali būti pagrindas išduoti ministerijos dokumentą dėl kitoje valstybėje gauto diplomo pripažinimo. R. Vaitkus žino tai labai gerai, bet tarkim, kad jis susipainiojo netyčia. Nesusipainiojo. Žinojo, ką daro.

Ministerijoje yra įregistruotas 2004 m. rugpjūčio 31 d. data J. Kostino prašymas, adresuotas R. Vaitkui dėl šešių Baltijos humanitarinio centro absolventų diplomų pripažinimo. Toks prašymas negalėjo būti užregistruotas, nes kartu su šiuo prašymu turėjo būti ir priedai – pačių absolventų prašymai. Tačiau jų nebuvo. R. Vaitkus, matyt, juos gavo tiesiogiai, apeidamas registraciją. Ministerijos kanceliarija atkreipė dėmesį, kad J. Kostino prašymo registravimas pažeistų ministerijos darbo reglamentą, tačiau R. Vaitkus vis vien liepė registruoti prašymą. Užregistruotas J. Kostino raštas turėjo būti perduotas ministerijos valstybės sekretoriui, kurio pareiga yra nukreipti tokius raštus vykdymui. R. Vaitkus, ignoruodamas ministerijos darbo reglamentą, skubiai perėmė J. Kostino raštą ir jau sekančią dieną pats parengė, pats užregistravo ir pats išdavė dokumentą dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo. Nuostabus operatyvumas!

Tai darydamas R. Vaitkus pažeidė ir daugiau teisės aktų. Ministerijos darbo reglamentas nenumato viceministro dalyvavimo jokioje tokių dokumentų rengimo stadijoje. Dokumentus rengia žemesnio rango ministerijos darbuotojai, parengtus dokumentus vizuoja kiti aukštesnieji ministerijos pareigūnai, o pasirašo ministras.

R. Vaitkus gerai suvokė savo veiksmų neteisėtumą, todėl slėpė dokumentų rengimą - asmeniškai rengė, asmeniškai registravo ir asmeniškai išdavinėjo dokumentus. Kiekvienas R. Vaitkaus parengtas dokumentas, skirtas iškart keliems besikreipiantiems dėl pripažinimo asmenims. Toks įvertinimas yra neteisėtas, nes kiekvienas diplomas turi būti įvertintas ir pripažintas /nepripažintas atskirai. Tai, kad R. Vaitkus gerai suvokė savo veiksmų antiįstatymiškumą, taip pat liudija ir jo parengtų bei pasirašytų dokumentų turinys. Darydamas išvadas apie diplomų pripažinimą, jis sąmoningai nevartoja žodžio „pripažįstami“ ir keičia jį žodžiu „pripažintini“, bet visas dokumento turinys kuria vaizdą, kad diplomai yra pripažįstami. Be to, dokumentuose nutylima, jog asmenys, kuriems skirti dokumentai, iš tikrųjų studijavo ir atsiskaitinėjo ne kitoje valstybėje, bet Lietuvoje nelegaliai veikusiame tos valstybės aukštojo mokslo institucijos filiale. Asmenys, turėdami tokį dokumentą ir suklastotąjį SKVC raštą, vėliau nesunkiai suklaidina darbdavius.

Pretendentas į ministrus - už kokius nuopelnus?

R. Vaitkaus veikla yra labai kryptinga: pažeisdamas įstatymus skubos tvarka legalizavo minėtą Centrą, pažeisdamas įstatymus jis išduoda diplomų pripažinimo dokumentus tik šio Centro absolventams. Kokie čia yra R. Vaitkaus interesai? Kas stovi už jo nugaros? Kieno valią jis vykdo?

Kokia nauda visiems šios istorijos veikėjams? Kas galėtų paneigti, kad atsakymas neslypi kitame klausime – kas galėtų paneigti, kad ne už tokio pobūdžio ilgametę ir ištikimą R. Vaitkaus tarnystę LSDP viršūnėms pastarosios padarė jį viceministru, o dabar sumanė padovanoti dar ir Švietimo ir mokslo ministro postą?. O kokia nauda Algirdui Brazauskui ir jo partijai? Kas galėtų paneigti, kad Kremlius finansiškai neparėmė šios partijos už nuopelnus legalizuojant mokymo centrą, ruošiantį Kremliui lojalius kadrus Lietuvoje? Partija patyrusi, neveltui jos 2000 metų rinkiminę kampaniją finansavo Kremliaus valdomas naftos gigantas Lukoilas.

O kokia nauda Lietuvai? Senovės graikai pasakytų, kad Lietuva įsigijo Trojos arklį, o kalbant šiuolaikiškai – penktąją koloną.

Žiniasklaida apie R. Vaitkų ir J. Kostiną

I. Vareikytė “Kas verčia skubėti viceministrą?” https://www.delfi.lt/archive/index.php?id=2683559
A. Kuznecovaitė “Studentai nenori latviškos aukštosios mokyklos” LIETUVOS ŽINIOS, No. 197 (10626) 2003.08.25;
A. Kuznecovaitė “Latvijos aukštoji mokykla gavo Vyriausybės leidimą” LIETUVOS ŽINIOS, No. 205 (10634) 2003.09.03;
A. Tamoliūnas “Atsargiai - Jevgenijus Kostinas” http://www.slaptai.lt/Tekstai/skandalai/Skan_kostyinas.htm ;
“E.Masiulis: įtartinas Baltijos rusų instituto legalizavimas” https://www.delfi.lt/archive/index.php?id=2804635
V. Daujotis “Penktoji kolona Lietuvoje” BALTIJOS KELIAS, Nr. 4, 2004 m. liepa http://www.pilieciai.lt/minerva/index.php?article=132
V. Daujotis “Penktoji kolona kontratakuoja” BALTIJOS KELIAS, Nr. 10, 2004 m. spalis

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Kinijoje pramogavusi mergina atsidūrė tragikomiškoje situacijoje: galiu būti pirma lietuvė, kuriai taip nutiko (242)

Lietuvė Ieva Koncevičiūtė patyrė neeilinį nuotykį Kinijos regione Makao - tragikomiška...

Rusijos priglaustas perversmo Lietuvoje veikėjas nerimsta: žada sukilimą ir teismą Grybauskaitei (718)

Sausio 13-ąją savi šaudė į savus. Tankai žmonių netraiškė, tai tebuvo provokacija, kurią...

Orai: žiema baigsis netikėtai (7)

Savaitei įpusėjus ramūs orai baigsis ir į šalį atkeliaus kritulių banga, žiemiškas šaltis...

Nušalusias kojas pastebėjo tik pavasarį: galūnės amputavosi pačios kokia odos spalva - pavojingiausia (31)

Šiemet į kai kurias Lietuvos gydymo įstaigas žmonės dėl nušalusių kūno dalių nesikreipė –...

Šeškų pavadavęs LaVaras nesusimovė: mače be gynybos „Vytautas“ pranoko „Dzūkiją“ (142)

Ketvirtas „Big Baller Brand Challenge“ draugiškų rungtynių ciklo mačas Virginijui Šeškui...

Antrąkart įkliuvo Aurimas Didžbalis: šįkart teigiamas dopingo testas – pasaulio čempionato metu (325)

Tarptautinė Sunkiosios atletikos federacija pranešė, kad praėjusių metų pasaulio vicečempionas...

Nuolatiniai teismai atlyginti žalą dėl duobėtų kelių padiktavo sprendimą (27)

Panevėžio miesto savivaldybė patvirtino tvarką, pagal kurią gyventojams, juridiniams asmenims...

Įvertino situaciją Jasaičių šeimoje: problema gali būti kur kas didesnė (166)

Savaitgalį šalyje nuvilnijo Jasaičių šeimos drama. Nors Lygių galimybių plėtros centro...

Po skandalo Vokietijoje dėl chemikalų iš alaus – Lietuvos ūkininkų sprendimas (143)

Lietuvos ūkininkų sąjungai (LŪS) priklausantys grūdininkai po ilgų diskusijų sutiko prieš...

Nesaugūs maisto produktai, kurie vos nepasiekė Lietuvos parduotuvių lentynų (10)

Pernai Lietuvoje uždrausta prekiauti daugiau kaip 1 900 t nesaugių ar nekokybiškų maisto...