Specialus projektas
Popiežiaus
vizitas
2018 m. Rugsėjo 22-23 d.
Vilnius 09.22
Kaunas 09.23
Vilnius 09.23
09.22 d. 11:30 val.
Susitinkame S. Daukanto aikštėje
Popiežius vyks mandagumo vizito pas Prezidentę Prezidento Rūmuose, o S. Daukanto aikštėje susitiks su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais.
Programa
Pasitikrink žinias: ką žinai apie Vatikaną ir popiežius?
TEISINGAS ATSAKYMAS
TEISINGAS ATSAKYMAS
TEISINGAS ATSAKYMAS
TEISINGAS ATSAKYMAS

Kitas klausimas
Naujienos
Popiežiaus vizitas atsiėjo beveik 1,6 mln. eurų (49)
Popiežių Baltijos šalyse vežiojusius „Fiat“ galima nusipirkti (29)
Popiežiaus įtaka: rugsėjį keleivių skaičius buvo 25 proc. didesnis nei pernai (10)
Popiežius žada, kad Bažnyčia nebedangstys seksualinių nusikaltėlių (20)
Vizito pabaigoje – netikėtas popiežiaus perspėjimas: Baltijos šalys visada yra pavojuje (221)
Atsisveikinant su Lietuva – netikėtumas iš popiežiaus (27)
Popiežius Estijoje: penkios įsimintiniausios citatos (1)
Popiežius Estijoje perspėja dėl galios demonstravimo ir ginklavimosi pavojų (1)
Rodyti daugiau
Svarbiausi pastarojo šimtmečio bažnyčios istorijos įvykiai
Pasaulis
1914 m.
Popiežiumi konklava išrenka Benediktą XV-ąjį (tikras vardas: Giacomo della Chiesa). Prasideda Pirmasis pasaulinis karas, kuriame Šventasis Sostas paskelbia neutralitetą
Lietuva
1917 m.
Benediktas XV-asis gegužės 20 dieną paskelbia Lietuvos diena, kurios metu renkamos aukos nuo karo nukentėjusiems lietuviams
Pasaulis
1918 m.
Prasideda iki pat 1985 m. užsitęsę katalikų persekiojimai Sovietų Sąjungoje
Lietuva
1920 m.
Rinkimus į Steigiamąjį Seimą laimi krikščioniškos krypties krikščionių demokratų partija, kurią remia kunigai ir kurios sąrašuose nemažai kunigų; Lietuvoje kaip apaštališkasis vizitatorius lankosi Achille Ratti, kuris vos po dviejų metų taps popiežiumi Pijumi XI-uoju. Sprendė Lietuvos bažnytinės provincijos ir santykių su Šventuoju Sostu klausimus
Pasaulis
1922 m.
Popiežiumi tampa Pijus XI-asis (Ambrogio Damiano Achille Ratti)
Lietuva
1922 m.
Vatikanas paskelbia Lietuvos nepriklausomybę de jure
Lietuva
1926 m.
Lietuva Pijaus XI-ojo pagaliau pripažįstama atskira nuo Lenkijos bažnytine provincija, su arkivyskupija Kaune. Pirmuoju tarpukario Kauno arkivyskupu paskiriamas Juozapas Skvireckas
Lietuva
1927 m.
Pasirašomas Vatikano ir Lietuvos santykius apibrėžiantis konkordatas. Lietuvos bažnyčia galutinai pripažįstama Šventojo Sosto ir išstumiama iš lenkų įtakos
Pasaulis
1929 m.
Laterano rūmuose tarp Šventojo Sosto ir Benito Musolinio pasirašomas susitarimus, kuriuo įkuriama Vatikano valstybė (popiežiaus miestas). Naujajai valstybei suteikta ekonominė ir mokestinė nepriklausomybė
Pasaulis
1931 m.
Pijus XI-asis enciklikoje kritikuoja fašizmą, nacizmą ir bolševizmą. Ideologijas laikė išsigimusiu pamaldumu; darbą pradeda valstybinis Vatikano radijas
Lietuva
1934 m.
Kaune surengtas pirmasis Lietuvos eucharistinis kongresas, kuriame dalyvavo 100 tūkst. žmonių ir kurio metu  buvo padėtas kertinis Prisikėlimo bažnyčios akmuo, pašventinti pamatai
Lietuva
1937 m.
Juozapas Skvireckas baigia į lietuvių kalbą versti visą Šventąjį raštą. Darbas truko 30 metų ir tai yra pirmasis pilnas Šventojo rašto vertimas į lietuvių kalbą
Pasaulis
1938 m.
Hitleris lankosi Romoje, o Pijus XI suvaidino išvykimą iš Vatikano ir taip išvengia susitikimo su Vokietijos diktatoriumi
Pasaulis
1939 m.
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse miršta popiežius Pijus XI. Jo įpėdiniu konklava išrenka Pijų XII (Eugenio Maria Giovanni Pacelli), kurio vaidmuo karo metais lieka nevienareiškmiškas – vieni jį laiko taikos, o kiti – nacių popiežiumi
Lietuva
1940 m.
Sovietų okupacijos metu prasideda ir radikali antibažnytinė politika – iš mokyklų dingsta tikybos pamokas, draudžiami religiniai simboliai, o dalis kunigų ištremiami; konfiskuoti religiniai objektai tarp kurių ir ką tik baigta Prisikėlimo bažnyčia Kaune, kuri 1952 m. paverčiama radijo gamykla
Pasaulis
1944 m.
Naciai užima Romą, tačiau laikosi Vatikano paskelbto neutraliteto ir jo neužima
Lietuva
1946 m.
Tuskulėnuose kankinamas ir myriop nuteisiamas buvęs Telšių kunigų seminarijos rektorius, vyskupas Vincentas Borisevičius. Jo palaikai aptikti 1999 m. Tuskulėnų parke atliekant kasinėjimus ir palaikų atpažinimą; transliacijas lietuvių kalba pradeda „Vatikano radijas“
Lietuva
1949 m.
Uždaromi vienuolynai beveik visi vienuolynai Lietuvoje. Po vieną vyrų ir moterų vienuolyną paliekama veikti Vilniuje
Pasaulis
1950 m.
Paskelbti jubiliejiniais metais ir popiežius Pijus XII paskelbia, jog archeologai galimai rado vieno iš dvylikos apaštalų Švento Petro palaikus po to paties vardo bazilika, tačiau taip pat pasako, jog neįmanoma šimtu procentu to patvirtinti. Šv. Petro palaikai identifikuoti 1968 metais
Lietuva
1950 m.
Paskelbti jubiliejiniais metais ir popiežius Pijus XII paskelbia, jog archeologai galimai rado vieno iš dvylikos apaštalų, Švento Petro palaikus po to paties vardo bazilika, tačiau taip pat pasako, jog neįmanoma šimtu procentu to patvirtinti. Šv. Petro palaikai identifikuoti 1968 metais
Lietuva
1954 m.
SSKP CK patvirtina nutarimą, kuriame religija apibūdinama kaip absoliučiai žalingas dalykas su kuria reikia ryžtingai kovoti. Po kelių mėnesių išleistame SSKP nutarime jau kritikuotas perdėtas valdžios kišimasis į religinius reikalus
Lietuva
1956 m.
Klimatas pasikeičia, vėl leidžiama dalis katalikiškų leidinių, palaikomas ryšys su Vatikanu, nors režimas tai naudoja saviems interesams
Pasaulis
1958 m.
Miršta Pijus XII-asis. Konklava popiežiumi išrenka Joną XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)
Pasaulis
1960 m.
Johnas F. Kennedy tampa pirmuoju ir kol kas vieninteliu Romos katalikų tikėjimą išpažinusiu JAV prezidentu
Lietuva
1960 m.
Baigta statyti Klaipėdos bažnyčia, viena iš nedaugelio pastatytų sovietmečiu. Lėšas statybai skyrė tikintieji, tačiau vos pabaigus valdžia pastatą nusavino ir joje įkūrė filharmoniją. Tikintiesiems grąžinta tik 1988 metais
Pasaulis
1962 m.
Jonas XXIII pradeda Vatikano II-ąjį susirinkimą, kuriame ragina labiau atleisti, ne teisti. Taip pat stengiamasi pagerinti katalikų santykius su kitomis konfesijomis
Pasaulis
1963 m.
miršta popiežius Jonas XXIII. Po mirties dėl savo paprastumo, dvasinio gyvenimo ir šventumo popiežius vertinamas kaip vienas geriausių popiežių, o 2000 metais paskelbtas palaimintuoju; naujuoju popiežiumi išrenkamas Paulius VI (Giovanni Battista Montini). Šis pratęsė pirmtako pradėtus Vatikano II-ojo susirinkimo darbus
Pasaulis
1965 m.
Baigiasi Vatikano II-asis susirinkimas – vienas svarbiausių šiuolaikinės katalikų bažnyčios įvykių. Jo metu buvo nubrėžtas naujas kursas, kuris vedė bažnyčią nauju keliu, buvo raginama atsisakyti puikybės, išsivaduoti iš sąstingio, atsinaujinti ir atsiliepti į dabarties iššūkius
Lietuva
1965 m.
Bažnyčios pasipriešinimo suaktyvėjimas Lietuvoje, organizuojami slapti kunigų susirinkimai. Tarp aktyvesnių kunigų minimi Pranas Račiūnas, Alfonsas Svarinskas, Juozas Zdebskis, neoficialiu vadovu laikomas Sigitas Tamkevičius
Pasaulis
1970 m.
Paulius VI imasi reformuoti kardinolų kolegiją ir balsavimo teisę palieka kardinolams iki 80-ies metų, o jų skaičių apriboja iki 120 balsavimo kolegijos narių
Lietuva
1972 m.
Sigito Tamkevičiaus ir kitų dvasininkų iniciatyva pradedamas leisti pogrindinis leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, kuriame aprašomos valdžios susidorojimo atvejai prieš dvasininkus ir pasauliečius. Vėliau pogrindyje leista daugiau religinio turinio leidinių – „Dievas ir Tėvynė“, „Rūpintojėlis“, „Tiesos kelias“
Pasaulis
1978 m.
Trijų popiežių metai: Mirus Pauliui VI, popiežiumi pirmoji reformuota konklava išrenka Joną Paulių I-ąjį (Albino Luciani), kuris vardą pasirenka sujungęs dviejų pirmtakų pontifikatų vardus. Tačiau miršta praėjus mėnesiui po konklavos, kuri susirinkusi pirmą kartą istorijoje išrenka popiežiumi lenką Joną Paulių II (Karolį Wojtylą)
Lietuva
1978 m.
Lietuvoje susikūrė  Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, kuris viešai paskelbė 50 dokumentų įvairioms institucijoms Sovietų Sąjungoje ir užsienyje. Pirmasis dokumentas – laiškas Jonui Pauliui II-ajam
Pasaulis
1981 m.
Turkas Mehmetas Ali Agca Šv. Petro aikštėje Vatikane pasikėsino į popiežių Joną Paulių II. Šiam sužalotas pilvas ir ranka. Po dviejų metų popiežius savo budelį aplankė kalėjime
Pasaulis
1982 m.
Vatikano banko skandalas, kurio metu bankas kaltinamas sužlugdęs kitą Italijos banką ir pridaręs 3,5 mlrd. Dolerių nuostolių. Skandalo centre atsidūrė ir jam vadovavęs lietuviškų šaknų turintis Paulius Marcinkus
Lietuva
1983 m.
Suimami dvasinio pasipriešinimo vadovai Sigitas Tamkevičius ir Alfonsas Svarinskas. Abu nuteisiami ir paleidžiami į laisvę tik 1988 m.
Pasaulis
1988 m.
Piligriminė popiežiaus kelionė į Afrikos žemyną, kurioje demonstratyviai į maršrutą neįtraukia apartheido kamuojamos Pietų Afrikos Respublikos
Lietuva
1988 m.
Jonas Paulius II-asis kardinolo laipsnį suteikia vos antram dvasininkui iš Lietuvos Vincentui Sladkevičiui (pirmuoju XVI-ame amžiuje buvo įšventintas Jurgis Radvila dalyvavęs dviejose konklavose)
Pasaulis
1989 m.
Griūva Berlyno siena. Popiežius laikomas vienu didžiausių kovotojų už Rytų bloko žmonių teises. Tai taipogi vienas iš Vatikano ir popiežiaus asmeninių laimėjimų
Lietuva
1989 m.
Tikintiesiems grąžinama Vilniaus Arkikatedra. Prieš tai joje valdžia buvo įkūrusi paveikslų galeriją. Visoje Lietuvoje tikintiesiems grąžinamas nusavintas turtas, panaikinami ir religiniai draudimai. Į Katedrą grąžintos Šv. Kazimiero relikvijos
Lietuva
1991 m.
Atnaujinami Lietuvos ir Šventojo Sosto santykiai, Vilniaus arkivyskupu tampa Audrys Juozas Bačkis
Pasaulis
1992 m.
Išleidžiama nauja katalikų bažnyčios katekizmo versija
Lietuva
1992 m.
Atkuriama Apaštalinė nunciatūra Lietuvoje. Pirmuoju nuncijumi Lietuvoje paskiriamas arkivyskupas Justo Mullor Garcia
Lietuva
1993 m.
Rugsėjo mėn. pirmą kartą keturių dienų vizitui į Lietuvą atvyksta popiežius Jonas Paulius II. Lankosi Vilniuje, aukoja šv. Mišias Vingio parke, Santakoje Kaune, aplanko Kryžių kalną, meldžiasi Šiluvoje
Pasaulis
1994 m.
Paskelbiamas popiežiaus laiškas Ordinatio Sacerdotalis, kuriame popiežius teigia, jog Bažnyčia negali moterims suteikti kunigystės šventimų
Pasaulis
1998 m.
Popiežius lankosi Kuboje, kur susitinka su diktatoriumi Fideliu Castro, kuriam išsakė savo nuomonę apie režimą
Lietuva
1998 m.
Naujasis viso Šventojo rašto vertimas į lietuvių kalbą
Lietuva
2000 m.
Kanonizuota lenkė Marija Faustina (paskelbta šventąja). Lietuvai tai svarbus įvykis, nes Antakalnio mikrorajone Vilniuje iki šiol galima aplankyti Šv. Faustinos namelį, kuriame šiai apsireiškė Jėzus Kristus
Pasaulis
2001 m.
Pirmą kartą popiežius peržengia Damasko mečetės slenkstį
Lietuva
2001 m.
Kardinolu pakeltas Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis
Pasaulis
2005 m.
Miršta Jonas Paulius II-asis. Vietoj jo konklava popiežiumi skiria konservatyvų Benediktą XVI-ąjį (Josephą Ratzingerį) iš Vokietijos. Tai vos antras popiežius ne italas nuo XVI amžiaus
Pasaulis
2013 m.
Pirmą kartą nuo 1415 m. atsistatydino popiežius. Tai padaręs Benediktas XVI-asis užleido savo vietą pirmam popiežiui iš Argentinos Pranciškui (Jorge Mario Bergoglio)
Lietuva
2013 m.
Konklavoje pirmą kartą nuo XVI-ojo amžiaus dalyvauja ir lietuvių kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuriam, pagal kanonų teisę, taip pat buvo atsiradusi teorinė galimybė užimti popiežiaus vietą
Lietuva
2017 m.
Teofiliaus Matulionio beatifikacijos (paskelbiamo palaimintuoju) iškilmės Lietuvoje
Lietuva
2018 m.
Popiežius Pranciškus lankysis Lietuvoje rugsėjo 22 ir 23 dienomis
Svarbiausi pastarojo šimtmečio bažnyčios istorijos įvykiai
Pasaulis
1914 m.
Popiežiumi konklava išrenka Benediktą XV-ąjį (tikras vardas: Giacomo della Chiesa). Prasideda Pirmasis pasaulinis karas, kuriame Šventasis Sostas paskelbia neutralitetą
Lietuva
1917 m.
Benediktas XV-asis gegužės 20 dieną paskelbia Lietuvos diena, kurios metu renkamos aukos nuo karo nukentėjusiems lietuviams
Pasaulis
1918 m.
Prasideda iki pat 1985 m. užsitęsę katalikų persekiojimai Sovietų Sąjungoje
Lietuva
1920 m.
Rinkimus į Steigiamąjį Seimą laimi krikščioniškos krypties krikščionių demokratų partija, kurią remia kunigai ir kurios sąrašuose nemažai kunigų; Lietuvoje kaip apaštališkasis vizitatorius lankosi Achille Ratti, kuris vos po dviejų metų taps popiežiumi Pijumi XI-uoju. Sprendė Lietuvos bažnytinės provincijos ir santykių su Šventuoju Sostu klausimus
Pasaulis
1922 m.
Popiežiumi tampa Pijus XI-asis (Ambrogio Damiano Achille Ratti)
Lietuva
1922 m.
Vatikanas paskelbia Lietuvos nepriklausomybę de jure
Lietuva
1926 m.
Lietuva Pijaus XI-ojo pagaliau pripažįstama atskira nuo Lenkijos bažnytine provincija, su arkivyskupija Kaune. Pirmuoju tarpukario Kauno arkivyskupu paskiriamas Juozapas Skvireckas
Lietuva
1927 m.
Pasirašomas Vatikano ir Lietuvos santykius apibrėžiantis konkordatas. Lietuvos bažnyčia galutinai pripažįstama Šventojo Sosto ir išstumiama iš lenkų įtakos
Pasaulis
1929 m.
Laterano rūmuose tarp Šventojo Sosto ir Benito Musolinio pasirašomas susitarimus, kuriuo įkuriama Vatikano valstybė (popiežiaus miestas). Naujajai valstybei suteikta ekonominė ir mokestinė nepriklausomybė
Pasaulis
1931 m.
Pijus XI-asis enciklikoje kritikuoja fašizmą, nacizmą ir bolševizmą. Ideologijas laikė išsigimusiu pamaldumu; darbą pradeda valstybinis Vatikano radijas
Lietuva
1934 m.
Kaune surengtas pirmasis Lietuvos eucharistinis kongresas, kuriame dalyvavo 100 tūkst. žmonių ir kurio metu  buvo padėtas kertinis Prisikėlimo bažnyčios akmuo, pašventinti pamatai
Lietuva
1937 m.
Juozapas Skvireckas baigia į lietuvių kalbą versti visą Šventąjį raštą. Darbas truko 30 metų ir tai yra pirmasis pilnas Šventojo rašto vertimas į lietuvių kalbą
Pasaulis
1938 m.
Hitleris lankosi Romoje, o Pijus XI suvaidino išvykimą iš Vatikano ir taip išvengia susitikimo su Vokietijos diktatoriumi
Pasaulis
1939 m.
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse miršta popiežius Pijus XI. Jo įpėdiniu konklava išrenka Pijų XII (Eugenio Maria Giovanni Pacelli), kurio vaidmuo karo metais lieka nevienareiškmiškas – vieni jį laiko taikos, o kiti – nacių popiežiumi
Lietuva
1940 m.
Sovietų okupacijos metu prasideda ir radikali antibažnytinė politika – iš mokyklų dingsta tikybos pamokas, draudžiami religiniai simboliai, o dalis kunigų ištremiami; konfiskuoti religiniai objektai tarp kurių ir ką tik baigta Prisikėlimo bažnyčia Kaune, kuri 1952 m. paverčiama radijo gamykla
Pasaulis
1944 m.
Naciai užima Romą, tačiau laikosi Vatikano paskelbto neutraliteto ir jo neužima
Lietuva
1946 m.
Tuskulėnuose kankinamas ir myriop nuteisiamas buvęs Telšių kunigų seminarijos rektorius, vyskupas Vincentas Borisevičius. Jo palaikai aptikti 1999 m. Tuskulėnų parke atliekant kasinėjimus ir palaikų atpažinimą; transliacijas lietuvių kalba pradeda „Vatikano radijas“
Lietuva
1949 m.
Uždaromi vienuolynai beveik visi vienuolynai Lietuvoje. Po vieną vyrų ir moterų vienuolyną paliekama veikti Vilniuje
Pasaulis
1950 m.
Paskelbti jubiliejiniais metais ir popiežius Pijus XII paskelbia, jog archeologai galimai rado vieno iš dvylikos apaštalų Švento Petro palaikus po to paties vardo bazilika, tačiau taip pat pasako, jog neįmanoma šimtu procentu to patvirtinti. Šv. Petro palaikai identifikuoti 1968 metais
Lietuva
1950 m.
Paskelbti jubiliejiniais metais ir popiežius Pijus XII paskelbia, jog archeologai galimai rado vieno iš dvylikos apaštalų, Švento Petro palaikus po to paties vardo bazilika, tačiau taip pat pasako, jog neįmanoma šimtu procentu to patvirtinti. Šv. Petro palaikai identifikuoti 1968 metais
Lietuva
1954 m.
SSKP CK patvirtina nutarimą, kuriame religija apibūdinama kaip absoliučiai žalingas dalykas su kuria reikia ryžtingai kovoti. Po kelių mėnesių išleistame SSKP nutarime jau kritikuotas perdėtas valdžios kišimasis į religinius reikalus
Lietuva
1956 m.
Klimatas pasikeičia, vėl leidžiama dalis katalikiškų leidinių, palaikomas ryšys su Vatikanu, nors režimas tai naudoja saviems interesams
Pasaulis
1958 m.
Miršta Pijus XII-asis. Konklava popiežiumi išrenka Joną XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)
Pasaulis
1960 m.
Johnas F. Kennedy tampa pirmuoju ir kol kas vieninteliu Romos katalikų tikėjimą išpažinusiu JAV prezidentu
Lietuva
1960 m.
Baigta statyti Klaipėdos bažnyčia, viena iš nedaugelio pastatytų sovietmečiu. Lėšas statybai skyrė tikintieji, tačiau vos pabaigus valdžia pastatą nusavino ir joje įkūrė filharmoniją. Tikintiesiems grąžinta tik 1988 metais
Pasaulis
1962 m.
Jonas XXIII pradeda Vatikano II-ąjį susirinkimą, kuriame ragina labiau atleisti, ne teisti. Taip pat stengiamasi pagerinti katalikų santykius su kitomis konfesijomis
Pasaulis
1963 m.
miršta popiežius Jonas XXIII. Po mirties dėl savo paprastumo, dvasinio gyvenimo ir šventumo popiežius vertinamas kaip vienas geriausių popiežių, o 2000 metais paskelbtas palaimintuoju; naujuoju popiežiumi išrenkamas Paulius VI (Giovanni Battista Montini). Šis pratęsė pirmtako pradėtus Vatikano II-ojo susirinkimo darbus
Pasaulis
1965 m.
Baigiasi Vatikano II-asis susirinkimas – vienas svarbiausių šiuolaikinės katalikų bažnyčios įvykių. Jo metu buvo nubrėžtas naujas kursas, kuris vedė bažnyčią nauju keliu, buvo raginama atsisakyti puikybės, išsivaduoti iš sąstingio, atsinaujinti ir atsiliepti į dabarties iššūkius
Lietuva
1965 m.
Bažnyčios pasipriešinimo suaktyvėjimas Lietuvoje, organizuojami slapti kunigų susirinkimai. Tarp aktyvesnių kunigų minimi Pranas Račiūnas, Alfonsas Svarinskas, Juozas Zdebskis, neoficialiu vadovu laikomas Sigitas Tamkevičius
Pasaulis
1970 m.
Paulius VI imasi reformuoti kardinolų kolegiją ir balsavimo teisę palieka kardinolams iki 80-ies metų, o jų skaičių apriboja iki 120 balsavimo kolegijos narių
Lietuva
1972 m.
Sigito Tamkevičiaus ir kitų dvasininkų iniciatyva pradedamas leisti pogrindinis leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, kuriame aprašomos valdžios susidorojimo atvejai prieš dvasininkus ir pasauliečius. Vėliau pogrindyje leista daugiau religinio turinio leidinių – „Dievas ir Tėvynė“, „Rūpintojėlis“, „Tiesos kelias“
Pasaulis
1978 m.
Trijų popiežių metai: Mirus Pauliui VI, popiežiumi pirmoji reformuota konklava išrenka Joną Paulių I-ąjį (Albino Luciani), kuris vardą pasirenka sujungęs dviejų pirmtakų pontifikatų vardus. Tačiau miršta praėjus mėnesiui po konklavos, kuri susirinkusi pirmą kartą istorijoje išrenka popiežiumi lenką Joną Paulių II (Karolį Wojtylą)
Lietuva
1978 m.
Lietuvoje susikūrė  Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, kuris viešai paskelbė 50 dokumentų įvairioms institucijoms Sovietų Sąjungoje ir užsienyje. Pirmasis dokumentas – laiškas Jonui Pauliui II-ajam
Pasaulis
1981 m.
Turkas Mehmetas Ali Agca Šv. Petro aikštėje Vatikane pasikėsino į popiežių Joną Paulių II. Šiam sužalotas pilvas ir ranka. Po dviejų metų popiežius savo budelį aplankė kalėjime
Pasaulis
1982 m.
Vatikano banko skandalas, kurio metu bankas kaltinamas sužlugdęs kitą Italijos banką ir pridaręs 3,5 mlrd. Dolerių nuostolių. Skandalo centre atsidūrė ir jam vadovavęs lietuviškų šaknų turintis Paulius Marcinkus
Lietuva
1983 m.
Suimami dvasinio pasipriešinimo vadovai Sigitas Tamkevičius ir Alfonsas Svarinskas. Abu nuteisiami ir paleidžiami į laisvę tik 1988 m.
Pasaulis
1988 m.
Piligriminė popiežiaus kelionė į Afrikos žemyną, kurioje demonstratyviai į maršrutą neįtraukia apartheido kamuojamos Pietų Afrikos Respublikos
Lietuva
1988 m.
Jonas Paulius II-asis kardinolo laipsnį suteikia vos antram dvasininkui iš Lietuvos Vincentui Sladkevičiui (pirmuoju XVI-ame amžiuje buvo įšventintas Jurgis Radvila dalyvavęs dviejose konklavose)
Pasaulis
1989 m.
Griūva Berlyno siena. Popiežius laikomas vienu didžiausių kovotojų už Rytų bloko žmonių teises. Tai taipogi vienas iš Vatikano ir popiežiaus asmeninių laimėjimų
Lietuva
1989 m.
Tikintiesiems grąžinama Vilniaus Arkikatedra. Prieš tai joje valdžia buvo įkūrusi paveikslų galeriją. Visoje Lietuvoje tikintiesiems grąžinamas nusavintas turtas, panaikinami ir religiniai draudimai. Į Katedrą grąžintos Šv. Kazimiero relikvijos
Lietuva
1991 m.
Atnaujinami Lietuvos ir Šventojo Sosto santykiai, Vilniaus arkivyskupu tampa Audrys Juozas Bačkis
Pasaulis
1992 m.
Išleidžiama nauja katalikų bažnyčios katekizmo versija
Lietuva
1992 m.
Atkuriama Apaštalinė nunciatūra Lietuvoje. Pirmuoju nuncijumi Lietuvoje paskiriamas arkivyskupas Justo Mullor Garcia
Lietuva
1993 m.
Rugsėjo mėn. pirmą kartą keturių dienų vizitui į Lietuvą atvyksta popiežius Jonas Paulius II. Lankosi Vilniuje, aukoja šv. Mišias Vingio parke, Santakoje Kaune, aplanko Kryžių kalną, meldžiasi Šiluvoje
Pasaulis
1994 m.
Paskelbiamas popiežiaus laiškas Ordinatio Sacerdotalis, kuriame popiežius teigia, jog Bažnyčia negali moterims suteikti kunigystės šventimų
Pasaulis
1998 m.
Popiežius lankosi Kuboje, kur susitinka su diktatoriumi Fideliu Castro, kuriam išsakė savo nuomonę apie režimą
Lietuva
1998 m.
Naujasis viso Šventojo rašto vertimas į lietuvių kalbą
Lietuva
2000 m.
Kanonizuota lenkė Marija Faustina (paskelbta šventąja). Lietuvai tai svarbus įvykis, nes Antakalnio mikrorajone Vilniuje iki šiol galima aplankyti Šv. Faustinos namelį, kuriame šiai apsireiškė Jėzus Kristus
Pasaulis
2001 m.
Pirmą kartą popiežius peržengia Damasko mečetės slenkstį
Lietuva
2001 m.
Kardinolu pakeltas Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis
Pasaulis
2005 m.
Miršta Jonas Paulius II-asis. Vietoj jo konklava popiežiumi skiria konservatyvų Benediktą XVI-ąjį (Josephą Ratzingerį) iš Vokietijos. Tai vos antras popiežius ne italas nuo XVI amžiaus
Pasaulis
2013 m.
Pirmą kartą nuo 1415 m. atsistatydino popiežius. Tai padaręs Benediktas XVI-asis užleido savo vietą pirmam popiežiui iš Argentinos Pranciškui (Jorge Mario Bergoglio)
Lietuva
2013 m.
Konklavoje pirmą kartą nuo XVI-ojo amžiaus dalyvauja ir lietuvių kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuriam, pagal kanonų teisę, taip pat buvo atsiradusi teorinė galimybė užimti popiežiaus vietą
Lietuva
2017 m.
Teofiliaus Matulionio beatifikacijos (paskelbiamo palaimintuoju) iškilmės Lietuvoje
Lietuva
2018 m.
Popiežius Pranciškus lankysis Lietuvoje rugsėjo 22 ir 23 dienomis
Popiežius Pranciškus
Tikrasis vardas – Jorge Mario Bergoglio
Tai pirmasis popiežius:
- iš Lotynų Amerikos
- Jėzuitų ordino (vienuolijos) narys
- pasirinkęs Pranciškaus vardą
Pagarsėjęs tuo, kad...
- mėgo važinėti autobusu ir metro
- pats gaminosi sau maistą
- brangina pamaldumą Švč. Mergelei Marijai
- lanko vargstančius, skurstančius, nuskriaustuosius
- vengia prabangos
- mėgsta futbolą ir tango
Moka
- ispanų, italų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbas
1936 m. gruodžio 17 d.
- Gimė Argentinos sostinėje Buenos Airėse imigrantų iš Šiaurės Italijos šeimoje.
1957 m.
- Būdamas 21-erių sunkiai suserga plaučių uždegimu. Vos išgyvena. Pašalinama dalis dešiniojo plaučio.
1958 m.
- Įstoja į kunigų seminariją, bet greit pereina į Jėzuitų Ordiną (vienuoliją).
1960 m.
Duoda pirmuosius jėzuitų įžadus. Studijuoja Čilėje.
1963 m.
Argentinoje apsigina filosofijos doktoratą.
1964 – 1966 m.
Dirba literatūros ir psichologijos mokytoju.
1967 – 1970 m.
Studijuoja teologiją San Migelio seminarijoje.
1969 m. gruodžio 13 d.
Pašventinamas kunigu.
1970 – 1971 m.
Atlieka trečiąjį jėzuitų formacijos etapą Ispanijoje.
1971 – 1973 m.
San Migelio seminarijoje dirba novicų (naujokų) magistru ir patarėju.
1973 m. balandžio 22 d.
Duoda amžinuosius vienuoliškus įžadus.
1973 – 1979 m.
Išrenkamas Argentinos jėzuitų provincijolu
1980 – 1986 m.
Jėzuitų kolegijos rektorius.
1986 m.
Išvyksta į Vokietiją tęsti studijų.
1992 m. gegužės 20 d.
Popiežius Jonas Paulius II tėvą Bergoglio SJ paskiria Buenos Airių vyskupu augziliaru.
1992 m. birželio 27 d.
Konsekruotas vyskupu.
1997 m.
Vyskupas J. M. Bergoglio SJ paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi.
1998 m. vasario 28 d.
Paskirtas Buenos Airių arkivyskupu.
2001 m. vasario 21 d.
Popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą J. M. Bergoglio SJ paskiria kardinolu.
2005 – 2011 m.
Paskirtas Argentinos Vyskupų konferencijos pirmininku.
2013 m. kovo 13 d.
115 kardinolų konklavos metu išrenkamas popiežiumi. Pasirenka Pranciškaus vardą.
Specialus projektas
Rugsėjo 22 – 23 dieną Vilniuje ir Kaune lankysis visos Katalikų Bažnyčios vyriausiasis vyskupas, popiežius Pranciškus. Popiežiaus kelionę, svarbiausius įvykius DELFI kviečia sekti specialiai šiam įvykiui skirtame projekte „Popiežiaus vizitas“, kuriame rasite svarbiausią informaciją, popiežiaus kelionės maršrutus bei kitą naudingą informaciją besiruošiant susitikimui su popiežiumi.