„Atliekų kultūros“ egzamino

TAISYKLĖS

„Atliekų kultūros“ egzaminas – UAB „VAATC“ įgyvendinama iniciatyva. Egzaminas vyks balandžio 30 dieną, interneto svetainėje https://www.delfi.lt/apps/ak-egzaminas/

Egzamine gali dalyvauti ir mokiniai, ir studentai, ir jų tėvai, ir jų seneliai ar mokytojai. Prieš egzaminą toje pačioje interneto svetainėje reikia užregistruoti savo vardą, pavardę, miestą, el. pašto adresą. Į egzaminą gali registruotis visų (1–12) klasių moksleiviai, studentai – pasirinkę, kad jie yra vieni jų, dalyviai galės nurodyti savo mokymosi įstaigą, klasę. 

Mažiausiems egzamino dalyviams – pradinių klasių (1–4) moksleiviams bus pateikiama 15 uždarų testo klausimų, vyresniems dalyviams – 30 uždarų testo klausimų. Testo sprendimo laikas yra 45 minutės, o už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas 1 taškas.

Jaunesnieji dalyviai - pradinių klasių (1–4) moksleiviai, teisingai atsakę ne mažiau kaip į 6 klausimus gaus „Pažengusiojo“ diplomą, atsakę į 9 ir daugiau – „Žinovo“, o atsakę į daugiau nei 11 - „Eksperto“ diplomą.
Vyresniam dalyviui teisingai atsakiusiam į 15 klausimų ir daugiau, bus įteiktas „Pažengusiojo“ diplomas, o teisingai atsakiusiam į ne mažiau kaip 20 – „Žinovo“. Kiekvienas, kuris teisingai atsakys į daugiau nei 24 klausimus, bus apdovanotas „Eksperto“ diplomu.

Organizatoriai pasilieka teisę projekto eigoje įsteigti prizus.

Egzamino puslapyje bus skelbiamos nuorodos į informaciją, kuri gali būti panaudota tiek mokantis savarankiškai, tiek organizuojant mokymąsi nuotoliniu būdu.

„Atliekų kultūros“ egzamino

PRIVATUMO POLITIKA 

 

Šios privatumo politikos tikslas. 

 

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant „Atliekų kultūros“ egzamine,  o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei mūsų, kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas. Ši privatumo politika Jums paaiškins, kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Duomenų valdytojas: DELFI, UAB, juridinio asmens kodas: 125483974, adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“, „Delfi“ arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos 12 skyriuje.

 

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, adresas ar elektroninio pašto adresas ir pan.

 

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

 

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome. Norėdamas dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine Jūs turite pateikti mums šią asmeninę savo informaciją bei kontaktinius duomenis:

1.1 Vardas Pavardė

1.2 Amžius (pildyti nereikia moksleiviams)

1.3 El. paštas

1.4 Savivaldybė (pildyti nereikia moksleiviams)

1.5 Mokykla (pildo tik moksleiviai)

1.6 Mokymo įstaiga (pildo tik studentai)

Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų, Jūs negalėsite dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine.

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje mes taip pat automatiškai gauname Jūsų prisijungimo techninę informacija – IP adresą, naudojamos internetinės naršyklės tipą, apsilankymų tinklalapyje skaičių, informaciją apie peržiūrėtus interneto svetainės puslapius, laiką praleistą interneto svetainėje.

 1. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje (IP adresas, naudojamos naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai ir kt.), bet ir šiais atvejais duomenys yra gaunami iš Jūsų – kuomet duodate sutikimą dėl naudojamų slapukų (cookies) – plačiau apie tai Slapukų privatumo politikoje.
 2. Asmens duomenųtvarkymo tikslai. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes tvarkome „Atliekų kultūros“ egzamino administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslais. Taip pat šiuos duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Jūs duodate mums aiškų sutikimą tokius pasiūlymus gauti (Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais, o norėdami atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo iš [įrašomas trečiosios šalies pavadinimas], jeigu tokį sutikimą davėte pildydami anketą, tai galite padaryti siųsdami prašymą el. paštu info@vaatc.lt arba paštu Lvovo g. 89-75, Vilnius, Lietuva.
 3. Asmens duomenųtvarkymo teisinis pagrindas

4.1. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš užpildant ir išsiunčiant Žaidimo registracijos formą Jums yra privaloma susipažinti su šia privatumo politika bei Žaidimo taisyklėmis, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums užpildytą registracijos formą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais. 

4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų duomenų teisinis pagrindas – Jūsų atskiras sutikimas, kurį mums ir/ arba [įrašomas trečiosios šalies pavadinimas] duodate pildydamas registracijos formą.

 1. Asmens duomenųtvarkymo terminas

5.1. Jūsų asmens duomenis žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais tvarkysime „Atliekų kultūros egzamino“ metu.

5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu davėte sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Jūsų asmens duomenis tvarkysime [įrašomas laikotarpis] arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.

5.3. UAB „VAATC“ tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų trečioji šalis UAB „VAATC“ Jūsų asmens duomenis tvarkys iki 2021 m. gegužės 1 d.arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.

 

5.4. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 

 1. Saugumas.

 

6.1. Bendrovė neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

6.2. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. 

6.3. Prieiga prie Jūsų neskelbtinų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai. 

6.4. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.

 

 1. Jūsų asmens duomenų gavėjai. 

 

7.1. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, kurie pagal su mumis sudarytas sutartis teikia mums tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, UAB „Magnet LT“ yra mūsų duomenų tvarkytojas, kuris mums teikia „Atliekų kultūros“ egzamino koordinavimo paslaugas ir dėl ko, atitinkamai, tvarko Jūsų asmens duomenis.  Tvarkydami Jūsų duomenis mes taip pat galime pasitelkti IT paslaugas teikiančią bendrovę, bei bendrovę teikiančią serverių nuomos ar debesijos paslaugas. 

Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.

Pagal su duomenų tvarkytojais sudaromas sutartis mūsų duomenų tvarkytojai yra įpareigojami užtikrinti, kad jų taikomos duomenų apsaugos priemonės (techninės bei organizacinės) būtų adekvačios atliekamoms tvarkymo operacijoms bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų duomenų tvarkytojų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@delfi.lt.   

7.2. Esant būtinybei, kiek tai bus reikalinga mūsų teisėtam interesui užtikrinti (pavyzdžiui, kilus ginčui ir siekiant apginti savo teises bei interesus), Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.

 

7.3. Kitais atvejais duomenų neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei Jūs duotumėte mums aiškų atskirą sutikimą, kad jūsų duomenys būtų perduodami. 

 

 1. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 

8.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
 • Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
 • Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

 

 1. Jūsų turimos teisės, susijusios su jūsų duomenimis.

 

9.1. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

 

9.1.1. Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

 

9.1.2. Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

 

9.1.3. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti. 

 

9.1.4. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

 

9.1.5. Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;

 

9.1.6. Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Norėdami atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo iš UAB „VAATC“, jeigu tokį sutikimą davėte pildydami anketą, tai galite padaryti siųsdami prašymą el. Paštu info@vaatc.lt arba paštu: Lvovo g. 89-75, Vilnius.

 

9.1.7. Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

9.2. Visas šias aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais. Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.

9.3. Jums pateikus užklausą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

 

9.4. Mums rūpi Jūsų teisės ir dėsime visas pastangas, kad kuo geriau jas užtikrintume, tačiau norime įspėti, kad tam tikromis teisės aktų numatytomis aplinkybėmis jos gali būti ribojamos (kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą).

 

 1. Privatumo politikos keitimas. Pakeitus šią Privatumo politiką, apie pakeitimus pranešime Jums asmeniškai.

 

 1. Dėl vaikų asmens duomenų.

11.1. „Atliekų kultūros“ egzaminas skirtas asmenims ne jaunesniems nei 7 metų.

11.2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 7 metų, prašome nepildyti „Atliekų kultūros“ egzamino registracijos anketos ir nesiųsti mums savo asmens duomenų.

11.3. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 7 metų vaikotėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas bet kokiu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.

 1. Mūsų kontaktinė informacija.
  DELFI, UAB
  Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika
  Telefono numeris: ________________
  El. paštas: __________________
  Kontaktinis asmuo asmens duomenų apsaugos klausimais: _____________ (tel. nr. ________, el. paštas: _____________).
Klausimas: 1/30
Kaip reikia elgtis parduotuvėje, siekiant, kad atliekų susidarytų mažiausiai?
apsipirkimo metu įsigyti plastikinį maišelį;
apsipirkimo metu įsigyti popierinį maišelį;
naudoti įsigytą plastikinį maišelį pakartotinai;
naudoti kokybišką tekstilinį maišelį.
Ar reikia išplauti jogurto indelį prieš išmetant į rūšiavimo konteinerį?
reikia gerai išplauti su indų plovikliu, o po to perskalauti drungnu vandeniu;
plauti nereikia, galima išmesti ir su jogurto likučiais;
plauti nereikia, galima tik praskalauti, svarbu nemesti su galinčiais išsipilti jogurto likučiais;
reikia išplauti su specialiu jogurto indeliams skirtu plovikliu.
Vienintelis Baltijos šalyse stiklo fabrikas, gaminantis žalsvos spalvos stiklo tarą:
Kuldygos stiklos fabrikas;
Kallaste stiklo fabrikas;
Kaliningrado stiklo fabrikas;
Kauno stiklo fabrikas.
Per kiek metų suirs miške išmestas stiklinis butelis?
daugiau nei 900;
daugiau nei 700;
daugiau nei 500;
daugiau nei 300.
Net ir pagal visus aplinkosauginius reikalavimus, įrengtas ir prižiūrimas sąvartynas teršia aplinką šiais būdais:
į aplinką išskiria pavojingas nuotekas ir dujas;
į aplinką išskiria pavojingas dujas;
į aplinką išskiria pavojingas nuotekas;
nei vienas atsakymas nėra teisingas.
Kokia nauja atliekų tvarkymo taisyklė galioja COVID-19 pandemijos metu?
panaudotas servetėlės, apsaugines kaukes ir kitas panašaus pobūdžio atliekas reikia kaupti atskirame maiše, o jam prisipildžius, supakuoti jį į dar vieną;
reikia mesti visas atliekas į mišrių komunalinių atliekų konteinerį;
atliekas reikia išmesti kas 14 dienų;
išmetus atliekas reikia nusiplauti ir (ar) dezinfekuoti rankas.
Kokia veikla vykdoma sąvartynuose?
atliekų laidojimas;
dujų išgavimas;
pavojingų nuotekų (filtrato) tvarkymas;
visi atsakymai teisingi.
Kuris šio ženklo apibūdinimas yra TEISINGAS?
šis ženklas žymi konteinerį, į kurį atliekų mesti negalima;
šiuo ženklu žymimos popieriaus atliekos, kurių negalima išmesti;
šis ženklas rodo, kad pakuotės negalima perdirbti;
šiuo ženklu ženklinama elektros ir elektroninė įranga, baterijos, akumuliatoriai.
Kokioms atliekoms skirtas žalias, mėlynas, geltonas konteineriai?
žalias – plastikui, mėlynas – popieriui, geltonas – stiklui;
žalias – popieriui, mėlynas – stiklui, geltonas – plastikui;
žalias – stiklui, mėlynas – popieriui, geltonas – plastikui;
žalias – stiklui, mėlynas – plastikui, geltonas – popieriui.
Kiek kilogramų maisto vidutiniškai išmeta vienas ES gyventojas per metus?
134 kg.;
97 kg.;
148 kg.;
173 kg.
Kuris, pakuočių nuo picų sutvarkymo apibūdinimas yra NETEISINGAS?
Išmesdami pakuotes nuo picų į mišrių atliekų konteinerį, pakartotinai sumokėsime už jų išvežimą ir tvarkymą, nes už pakuočių sutvarkymą sumokame jau pirkdami picą;
Išmeskite pakuotę nuo picos į popierinėms pakuotėms surinkti skirtą konteinerį;
Negalima išmesti pakuočių nuo picų jose paliekant picos likučius;
Nesvarbu ar užteršta, ar švari picos pakuotė, ją reikia išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.
Nuo ko uždarytas pusiau požeminio konteinerio dangtis saugo atliekas? Kuris teiginys NETEISINGAS?
Uždarius konteinerį į jį nepateks gyvūnai ir paukščiai;
Neuždengtos atliekos nuo lietaus sušlaps ir svers keliskart daugiau, o per didelis svoris gali pakenkti maišui – dėl to gali tekti daugiau mokėti už atliekų sutvarkymą.
Jei dėl žmonių aplaidumo ar piktavališkumo kiltų gaisro pavojus – dangtis apsaugos nuo gaisro, nes ugnis, negavusi deguonies, greičiau užges;
Saugo nuo vėjo, kad nepripūstų daugiau atliekų iš kaimyninių konteinerių.
Parke išgėrėte limonadą iš metalinės skardinės, kurią įsigyjote Lietuvoje. Ką turėtumėte su ja daryti?
pastatyti prie suoliuko – skardines surenka parko tvarkytojai;
išmesti į artimiausią šiukšliadėžę;
išmesti į artimiausią pakuotėms rinkti skirtą konteinerį;
atiduoti taromate.
Kaip teisingai tvarkyti vaistus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs?
užkasti;
išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį;
nunešti į vaistinę;
atiduoti vaistinkui, kuris privalo juos priimti, jei perkate analogiškus vaistus.
Kiek visoje Lietuvoje uždaryta sąvartynų?
164;
844;
224;
322.
Kokie reikalavimai keliami pakuotėms, kurias norime atiduoti Taromate?
Reikia turėti pakuotės įsigyjimą patvirtinantį dokumentą (čekį);
Pakuotės turi būti be kamštelių;
Pakuotės turi būti su aiškiai matomu brūkšniniu kodu;
Pakuotės turi būti išplautos.
Kuris šio ženklo apibūdinimas yra TEISINGAS?
šis ženklas žymi žaliąsias atliekas;
šis ženklas rodo, kad pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų;
šis ženklas rodo, kad pakuotę galima perdirbti;
tai yra miško kelių ženklas, rodantis kur galima apsisukti.
Taikomas toks atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumas:
prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, naudojimas energijai gauti, atliekų šalinimas;
prevencija, perdirbimas, paruošimas naudoti pakartotinai, naudojimas energijai gauti, atliekų šalinimas;
naudojimas energijai gauti, prevencija, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, atliekų šalinimas;
paruošimas naudoti pakartotinai, prevencija, perdirbimas, naudojimas energijai gauti, atliekų šalinimas.
Ką reikia daryti nupuošus eglutę?
Ją sudeginti kieme;
Kalėdinę eglę palikti savivaldybių nurodytose vietose arba nuvežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles;
Nuvežti eglutę atgal į mišką;
Palikti ją prie mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti skirto konteinerio.
Koks mūsų elgesys NESUMAŽINS atliekų kiekių?
Mažiau spausdinti dokumentų, geriau juos išsisaugoti elektronine forma;
Pirkti kuo mažiau įpakuotus produktus, nedėti jau supakuotų prekių į polietileninį maišelį;
Vietoje daug mažų gėrimų buteliukų pirkti vieną didelį;
Pirkti prekes visų akcijų, išpardavimų metu.
Kuris patarimas, kaip elgtis, norint išmesti kuo mažiau maisto, yra NETINKAMAS?
Planuoti pirkinius, patiekalus ir išmokti apskaičiuoti porcijų dydį;
Alkanam į maisto parduotuvę geriau neiti;
Pirkti prekes, o ne „akcijas“;
Stengtis kuo mažiau valgyti mėsos arba daržovių.
Kuri iš paminėtų veiklų, vykdoma Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose?
Mišrios komunalinės atliekos išrūšiuojamos, antrinės žaliavos perdirbamos, atskirtos biologiškai skaidžios atliekos išvežamos į sąvartyną;
Mišrios komunalinės atliekos susmulkinamos ir transportuojamos į deginimo įrenginius;
Mišrios komunalinės atliekos išrūšiuojamos, antrinės žaliavos atskiriamos ir perduodamos perdirbimui, atskirtos biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos.
Mišrios komunalinės atliekos išrūšiuojamos išrenkant metalą, o atskirtos biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos.
Kokia institucija atsakinga už valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos atliekų tvarkymo srityje koordinavimą ?
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos;
Lietuvos Respublikos Seimas;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
Nei vienas atsakymas nėra teisingas.
Teisingiausias elgesys, kai Jums reikia drabužių:
perkate kuo pigesnius;
nekreipiate dėmesio į kokybę, svarbu, kad būtų gražūs;
perkate tik kokybiškus drabužius;
dalijatės drabužiais, kurių jau nedėvite arba, kurie Jums nepatinka.
Kur vežamos surinktos mišrios komunalinės atliekos?
į savartyną;
į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius/gamyklą;
į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;
į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles.
Kas sumoka už padangų, paliktų pamiškėse, sutvarkymą?
Vyriausybė;
vietos savivaldybė;
vietos urėdija;
visi Lietuvos gyventojai.
Kurios atliekos, įmetus jas į stiklui skirtą konteinerį, labiausiai užteršia stiklą ir jis nebetinka perdirbimui?
afrikinio makoro medienos atliekos;
stiklainiai nuo marinuotų agurkų;
keramikos duženos;
polistireninio putplasčio atliekos.
Kuriame iš šių kūrinių aprašomas/vaizduojams sąvartynas?
romanas “Šiukšlyno žmonės”, autorius Edmundas Zenonas Malūkas;
dokumentinis filmas „ Stebuklų laukas“, režisierius Mindaugas Survila;
grupės „MaNNazz“ vaizdo klipas „Blind Bird“ („Aklas paukštis“) režisierius Aleksandras Špilevojus;
visuose.
Į popierinėms atliekoms rinkti skirtą konteinerį išmetėte tris nesulankstytas kartonines dėžes, o ketvirta jau nebetilpo. Ką turite padaryti, kad išmestumėte ketvirtą dėžę?
Išmesti ketvirtą dėžę po savaitės;
Visas dėžes išardyti, sulankstyti ir tik tada mesti į konteinerį;
Atsinešti ilgą lazdą ir pastumti gilyn kiekvieną įmestą dėžę;
Palikti ketvirtą dėžę prie konteinerio ir paskambinti į savivaldybę, kad laiku neišvežamos atliekos.
Kodėl pusiau požeminiai konteineriai apsaugo nuo atliekų skleidžiamo blogo kvapo?
nes juose įrengtos kokybiškos vėdinimo sistemos;
jie yra įkasti 1,6–1,9 metrų gylyje, tadėl atliekos būna prie 6–7 laipsnių temperatūros;
juose įmontuotos kvapų naikinimo priemonės;
visi atsakymai teisingi.
Kitas klausimas Siųsti atsakymus