„Atliekų kultūros“ egzamino

TAISYKLĖS

„Atliekų kultūros“ egzaminas – UAB „VAATC“ įgyvendinama iniciatyva. Egzaminas vyks balandžio 29 dieną, interneto svetainėje https://www.delfi.lt/apps/ak-egzaminas/

Egzamine gali dalyvauti ir mokiniai, ir studentai, ir jų tėvai, ir jų seneliai ar mokytojai. Prieš egzaminą toje pačioje interneto svetainėje reikia užregistruoti savo vardą, pavardę, miestą, el. pašto adresą. Į egzaminą gali registruotis visų (1–12) klasių moksleiviai, studentai – pasirinkę, kad jie yra vieni jų, dalyviai galės nurodyti savo mokymosi įstaigą, klasę. 

Mažiausiems egzamino dalyviams – pradinių klasių (1–4) moksleiviams bus pateikiama 15 uždarų testo klausimų, vyresniems dalyviams – 30 uždarų testo klausimų. Testo sprendimo laikas yra 45 minutės, o už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas 1 taškas.

Jaunesnieji dalyviai - pradinių klasių (1–4) moksleiviai, teisingai atsakę ne mažiau kaip į 6 klausimus gaus „Pažengusiojo“ diplomą, atsakę į 9 ir daugiau – „Žinovo“, o atsakę į daugiau nei 11 - „Eksperto“ diplomą.
Vyresniam dalyviui teisingai atsakiusiam į 15 klausimų ir daugiau, bus įteiktas „Pažengusiojo“ diplomas, o teisingai atsakiusiam į ne mažiau kaip 20 – „Žinovo“. Kiekvienas, kuris teisingai atsakys į daugiau nei 24 klausimus, bus apdovanotas „Eksperto“ diplomu.

Organizatoriai pasilieka teisę projekto eigoje įsteigti prizus.

Egzamino puslapyje bus skelbiamos nuorodos į informaciją, kuri gali būti panaudota tiek mokantis savarankiškai, tiek organizuojant mokymąsi nuotoliniu būdu.

Registracijos metu pateikti kontaktiniai duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims (Partneriams, rėmėjams) nugalėtojų apdovanojimo tikslais. Kontaktiniai duomenys gali būti naudojami tik susisiekimui su nugalėtojais norint juos apdovanoti.

„Atliekų kultūros“ egzamino

PRIVATUMO POLITIKA 

 

Šios privatumo politikos tikslas. 

 

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant „Atliekų kultūros“ egzamine,  o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei mūsų, kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas. Ši privatumo politika Jums paaiškins, kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Duomenų valdytojas: DELFI, UAB, juridinio asmens kodas: 125483974, adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“, „Delfi“ arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos 12 skyriuje.

 

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, adresas ar elektroninio pašto adresas ir pan.

 

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

 

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome. Norėdamas dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine Jūs turite pateikti mums šią asmeninę savo informaciją bei kontaktinius duomenis:

1.1 Vardas Pavardė

1.2 Amžius (pildyti nereikia moksleiviams)

1.3 El. paštas

1.4 Savivaldybė (pildyti nereikia moksleiviams)

1.5 Mokykla (pildo tik moksleiviai)

1.6 Mokymo įstaiga (pildo tik studentai)

Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų, Jūs negalėsite dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine.

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje mes taip pat automatiškai gauname Jūsų prisijungimo techninę informacija – IP adresą, naudojamos internetinės naršyklės tipą, apsilankymų tinklalapyje skaičių, informaciją apie peržiūrėtus interneto svetainės puslapius, laiką praleistą interneto svetainėje.

 1. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje (IP adresas, naudojamos naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai ir kt.), bet ir šiais atvejais duomenys yra gaunami iš Jūsų – kuomet duodate sutikimą dėl naudojamų slapukų (cookies) – plačiau apie tai Slapukų privatumo politikoje.
 2. Asmens duomenųtvarkymo tikslai. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes tvarkome „Atliekų kultūros“ egzamino administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslais. Taip pat šiuos duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Jūs duodate mums aiškų sutikimą tokius pasiūlymus gauti (Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais, o norėdami atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo iš [įrašomas trečiosios šalies pavadinimas], jeigu tokį sutikimą davėte pildydami anketą, tai galite padaryti siųsdami prašymą el. paštu info@vaatc.lt arba paštu Lvovo g. 89-75, Vilnius, Lietuva.
 3. Asmens duomenųtvarkymo teisinis pagrindas

4.1. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš užpildant ir išsiunčiant Žaidimo registracijos formą Jums yra privaloma susipažinti su šia privatumo politika bei Žaidimo taisyklėmis, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums užpildytą registracijos formą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais. 

4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų duomenų teisinis pagrindas – Jūsų atskiras sutikimas, kurį mums ir/ arba [įrašomas trečiosios šalies pavadinimas] duodate pildydamas registracijos formą.

 1. Asmens duomenųtvarkymo terminas

5.1. Jūsų asmens duomenis žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais tvarkysime „Atliekų kultūros egzamino“ metu.

5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu davėte sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Jūsų asmens duomenis tvarkysime [įrašomas laikotarpis] arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.

5.3. UAB „VAATC“ tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų trečioji šalis UAB „VAATC“ Jūsų asmens duomenis tvarkys iki 2021 m. gegužės 1 d.arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.

 

5.4. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 

 1. Saugumas.

 

6.1. Bendrovė neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

6.2. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. 

6.3. Prieiga prie Jūsų neskelbtinų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai. 

6.4. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.

 

 1. Jūsų asmens duomenų gavėjai. 

 

7.1. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, kurie pagal su mumis sudarytas sutartis teikia mums tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, UAB „Magnet LT“ yra mūsų duomenų tvarkytojas, kuris mums teikia „Atliekų kultūros“ egzamino koordinavimo paslaugas ir dėl ko, atitinkamai, tvarko Jūsų asmens duomenis.  Tvarkydami Jūsų duomenis mes taip pat galime pasitelkti IT paslaugas teikiančią bendrovę, bei bendrovę teikiančią serverių nuomos ar debesijos paslaugas. 

Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.

Pagal su duomenų tvarkytojais sudaromas sutartis mūsų duomenų tvarkytojai yra įpareigojami užtikrinti, kad jų taikomos duomenų apsaugos priemonės (techninės bei organizacinės) būtų adekvačios atliekamoms tvarkymo operacijoms bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų duomenų tvarkytojų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@delfi.lt.   

7.2. Esant būtinybei, kiek tai bus reikalinga mūsų teisėtam interesui užtikrinti (pavyzdžiui, kilus ginčui ir siekiant apginti savo teises bei interesus), Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.

 

7.3. Kitais atvejais duomenų neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei Jūs duotumėte mums aiškų atskirą sutikimą, kad jūsų duomenys būtų perduodami. 

 

 1. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 

8.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
 • Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
 • Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

 

 1. Jūsų turimos teisės, susijusios su jūsų duomenimis.

 

9.1. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

 

9.1.1. Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

 

9.1.2. Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

 

9.1.3. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti. 

 

9.1.4. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

 

9.1.5. Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;

 

9.1.6. Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Norėdami atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo iš UAB „VAATC“, jeigu tokį sutikimą davėte pildydami anketą, tai galite padaryti siųsdami prašymą el. Paštu info@vaatc.lt arba paštu: Lvovo g. 89-75, Vilnius.

 

9.1.7. Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

9.2. Visas šias aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais. Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.

9.3. Jums pateikus užklausą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

 

9.4. Mums rūpi Jūsų teisės ir dėsime visas pastangas, kad kuo geriau jas užtikrintume, tačiau norime įspėti, kad tam tikromis teisės aktų numatytomis aplinkybėmis jos gali būti ribojamos (kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą).

 

 1. Privatumo politikos keitimas. Pakeitus šią Privatumo politiką, apie pakeitimus pranešime Jums asmeniškai.

 

 1. Dėl vaikų asmens duomenų.

11.1. „Atliekų kultūros“ egzaminas skirtas asmenims ne jaunesniems nei 7 metų.

11.2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 7 metų, prašome nepildyti „Atliekų kultūros“ egzamino registracijos anketos ir nesiųsti mums savo asmens duomenų.

11.3. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 7 metų vaikotėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas bet kokiu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.

 1. Mūsų kontaktinė informacija.
  DELFI, UAB
  Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika
  Telefono numeris: ________________
  El. paštas: __________________
  Kontaktinis asmuo asmens duomenų apsaugos klausimais: _____________ (tel. nr. ________, el. paštas: _____________).
1/15
Kuris šio ženklo apibūdinimas yra teisingas? Ko negalima daryti su tinkamais naudoti, bet nebereikalingais daiktais? Kas nėra daroma su taromatuose surinkta stikline, skardine ar plastikine tara? Ką reikia daryti, kad kuo mažiau išmesti maisto atliekų? Ko negalima mesti į tekstilės atliekų surinkimo konteinerį? Šiukšlinimas yra kiekvieno iš mūsų atsakomybės klausimas. Kaip manote, kaip simboliškai pavadinta ši nuotrauka? Dažnai kalbama apie būtinybę rūšiuoti atliekas, tačiau tai daro anaiptol ne visi. Kokie žmonės rūšiuoja atliekas? Ant gaminių esantis ženklinimas padeda suprasti, ką su jais daryti, kai jie tampa nereikalingi. Kokie gaminiai žymimi šiuo ženklu? Kokios atliekos gali būti kompostuojamos? Kokių atliekų negalima mesti į stiklo atliekoms skirtą konteinerį? Turite kelias kartonines dėžes. Kaip pasielgsite atnešę jas prie atliekų konteinerių? Kur išmesti nuo plastikinių butelių pasimetusius kamštelius? Kokioms atliekoms skirtas mėlynos spalvos atliekų surinkimo konteineris? „Rūšiuoti negalima laukti!“. Kur reikia dėti kablelį? Kur reikia išmesti stiklinį indą su nebenaudojamais dažais? Ačiū, kad dalyvavote bandomajame „Atliekų kultūros“ egzamine.
šis ženklas nurodo, kad į šiukšlių dėžę galima mesti tik drabužius;
šis ženklas nurodo, kad į šiukšlių dėžę galima mesti tik popierių;
šis ženklas žymi kur sporto klube reikia sudėti naudotus rankšluosčius
šis ženklas primena, kad nešiukšlintume ir pakuotę išmestume į šiukšlių dėžę.

Ne visi produktai ar pakuotės yra perdirbamos, tačiau šis ženklas visiems primena, kad su atliekomis reikia elgtis tinkamai: išmesti tam skirtoje vietoje – į šiukšlių dėžę. Šį ženklą galima rasti ne tik ant kramtomosios gumos, saldainių pakuočių, bet ir ant jogurto indelių bei kitur.

atiduoti draugui;
sudėti prie rūšiavimo konteinerių;
paaukoti labdarai;
nuvežti į dalinimosi daiktais stotelę.

Naujinant ar tvarkantis namus, atrandame įvairiausių daiktų, kurie mums – jau nebereikalingi, tačiau kitiems gali pasitarnauti. Tokiais daiktais galime pasidalinti su draugais, juos galime paaukotilabdarai ar netgi parduoti. Taip pat juos galime nuvežti į dalinimosi daiktais stoteles. Vilniaus regione tokios stotelės vadinasi Dėk‘ui, Utenos regione - „Dalinkimės“, Šiaulių regione - „Daiktų kiemas“, Alytaus regione Mainukas. Tokių stotelių rasite ir kituose Lietuvos regionuose. Ko negalima daryti su tokiais daiktais, tai juos palikti tam neskirtose vietose, pavyzdžiui, prie atliekų surinkimo konteinerių, nes taip teršiame aplinką.

tara surūšiuojama pagal jose buvusių gėrimų rūšis ir išvežama į gėrimų gamyklas, kad būtų vėl užpildyta gėrimais;
stikliniai buteliai surūšiuojami pagal spalvas, susmulkinami ir vežami į gamyklas kur atgimsta į naują stiklo tarą;
skardinės perdirbamos ir vėl virsta skardinėmis;
plastikiniai buteliai perdirbami į plastikinius butelius, plastikinį sintetinį pluoštą ir pan.

Visa taromatuose surinkta tara yra perdirbama iš jos pagaminant naują tarą ar kitokius gaminius.

prieš einant į parduotuvę susiplanuoti ką valgysite;
kompostuoti tam tinkamas maisto atliekas;
dalintis nereikalingais maisto produktais;
visi atsakymai yra teisingi.

Planuodami ką pirksime, rečiau eisime į parduotuvę ir efektyviau išnaudosime visus turimus produktus, todėl mažiau jų taps atliekomis. Bet, jei jau taip nutinka, kad nusipirkote per daug maisto, pirmiausiai reikėtų pagalvoti apie tuos, kuriems to maisto gali prireikti. Tais atvejais, kai maistas tampa netinkamu naudoti, žalą aplinkai sumažinsite jį kompostuodami arba, jei tokią galimybę turite, jį rūšiuodami – išmesdami į tam skirtą konteinerį.

Suplyšusių rūbų;
Pliušinių žaislų;
Dėvėtos ir neišskalbtos patalynės;
Šlapių ir tepaluotų tekstilės gaminių.

Į tekstilės atliekų surinkimo konteinerius galima mesti įvairius rūbus, dėvėtą patalynę, pliušinius žaislus, o taip pat batus, užuolaidas, rankšluosčius, antklodes, pagalves ir kitus tekstilės gaminius. Tinkami dėvėti rūbai atiduodami labdarai, iš kitų gaminamos pašluostės, o nebetinkami naudojimui daiktai yra panaudojami energijai gauti, t. y. sudeginami. Į tekstilės atliekų surinkimo konteinerius negalima mesti šlapių ir tepaluotų tekstilės gaminių, kadangi nuo jų sudrėkę kiti daiktai, gali pradėti rūgti ar pelyti, o įmestas tepaluotas ar kitaip užterštas daiktas, gali užteršti visą konteinerio turinį. Tuomet visi daiktai bus tinkami tik deginimui.

Baudinys (Penalty);
Futbolo kamuolys (Football);
Čempionatas (Championship);
Žaidimas (Game).

Didžioji dalis (iki 60-80 proc.) jūros šiukšlių patenka iš sausumos: atnešami upių, ypač potvynių metu, su pramonės, buitinėmis ar paviršinėmis lietaus nuotekomis, dėl šiukšlinimo jūros pakrantėse ir paplūdimiuose. Kitos šiukšlės patenka iš jūroje esančių šaltinių (žvejyba, laivyba, gamtinių išteklių gavyba jūroje, naftos ir dujų pramonė, atliekų laidojimas jūroje). Pateiktame darbe yra nufotografuoti per kelis mėnesius pasaulio jūrose rasti futbolo kamuoliai. Darbas yra iš fotografijų serijos pavadintos Baudinys (Penalty). Tai turi dvigubą prasmę – baudinys yra bausmė už taisyklių pažeidimą bei kaina, kurią sumokame už neatsakingą plastiko gaminių naudojimą bei tvarkymą.

baigę atliekų rūšiavimo kursus;
tie, kurie galvoja;
turintys daugiau laisvo laiko;
Lietuvos žaliųjų judėjimo dalyviai.

Visi, kurie supranta, kaip svarbu tausoti ir saugoti aplinką – rūšiuoja ir kiekvienam iš jų tai kasdienis ir įprastas gyvenimo įprotis. Nuo visų mūsų priklauso kokia bus ateitis, tad svarbu nedelsti ir jau šiandien pradėti rūpintis mus supančia aplinka.

ženklas žymi pakuotes, kurių negalima mesti į plastikui skirtą konteinerį;
ženklas žymi elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ir akumuliatorius;
ženklas žymi gaminius, kurių negalima mesti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;
ženklas žymi taromatuose surenkamas pakuotes.

Taip ženklinama elektros ir elektroninė įranga, baterijos, akumuliatoriai. Jų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis – jie surenkami atskirai tam skirtose vietose. Surinkta įranga bus saugiai ir tinkamai sutvarkyta – bus nukenksmintos joje esančios pavojingos medžiagos, o naudingos – perdirbtos, taip išgaunant žaliavas, kurios bus panaudotos naujiems gaminiams gaminti.

seni šiaudai;
kiaušinių lukštai;
kavos tirščiai;
visi atsakymai yra teisingi.

Kompostavimas – tai prižiūrimas mikroorganizmų pagalba vykstantis natūralus procesas, kai organinės atliekos paverčiamos dirvožemiui bei augalams lengvai pasisavinamu maistiniu medžiagų šaltiniu, vadinamu – kompostu. Kompostuojamos gali būti visos organinės kilmės atliekos.

0,5 litro talpos stiklainių;
keramikos duženų;
stiklinių butelių, kuriuos galima priduoti taromatuose, duženų;
stiklainių duženų.

Į stiklo konteinerį metamos stiklinės pakuotės, buteliai, stikliniai indai, stiklainiai be dangtelių, stiklo duženos. Keramikos duženos yra ypatingai kenksmingos stiklo pramonei, nes keramika yra sunkiai išrenkama, užteršia stiklą, taigi jų mesti į stiklo atliekoms skirtą konteinerį negalima. Atkreiptinas dėmesys, jog prieš išmetant stiklinę tarą, vertėtų pagalvoti, ar ji negali būti panaudota pakartotinai – pavyzdžiui, 0,5 litro talpos stiklainiai yra laukiami Maisto banke, kur jie panaudojami pagamintiems maisto produktams supilstyti. Šiuos stiklainius galite pristatyti į kai kurias didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, iš kurių jie nukeliaus į Maisto banko virtuvę.

mesite į popieriaus atliekoms rinkti skirtą konteinerį, o netilpusias dėžes – į mišrioms atliekoms rinkti skirtą konteinerį;
mesite į popieriaus atliekoms rinkti skirtą konteinerį, o netilpusias dėžes – į plastiko atliekoms rinkti skirtą konteinerį;
mesite į popieriaus atliekoms rinkti skirtą konteinerį, o jei visos į jį netilps – pastatysite šalia konteinerio;
visas dėžes išardysite, sulankstysite arba suplėšysite ir tik tada mesite į popieriaus atliekoms rinkti skirtą konteinerį.

Kartoninės dėžės, nors ir sąlyginai nedaug sveria, užima labai daug vietos. Prieš metant dėžes į konteinerį, jas reikia išardyti, sulankstyti arba suplėšyti, tam kad jų tilptų kuo daugiau. Palikti dėžę prie konteinerių – labai blogas sprendimas, nes tai teršia aplinką. O maišydami kartoną su kitomis atliekomis, sumažinsite jo perdirbimo galimybę.

nunešti į taromatą;
išmesti į plastiko atliekoms rinkti skirtą konteinerį;
išmesti į mišrių komunalinių atlieką konteinerį, nes tokio dydžio atliekos nerūšiuojamos;
teisingi atsakymai a ir b.

Nuo plastikinio butelio kamštelis yra pakuotės dalis, todėl kartu su buteliu jis turi būti išmestas į taromatą arba, jei taromatuose butelis nepriimamas, į plastiko pakuotėms surinkti skirtą konteinerį. Jei kamštelis pasimetė nuo butelio, taromatai jo atskirai nepriims, tad jį išmeskite į plastiko pakuotėms surinkti skirtą konteinerį.

stiklui;
popieriui;
plastikui;
žaliosioms atliekoms.

Konteineriai sužymėti spalvomis tam, kad nesupainiotume kur reikia mesti atliekas. Jų spalvas tiesiog reikia įsiminti: žalias konteneris yra skirtas – stiklui, mėlynas – popieriui, geltonas – plastikui.

kablelio nereikia;
kablelį reikia dėti po žodžio „negalima“;
kablelį reikia dėti po žodžio „rūšiuoti“;
kablelius reikia dėti po žodžių „rūšiuoti“ ir „negalima“.

Negalime delsti ir turime imtis darbo, todėl kablelis turi būti po žodžio rūšiuoti „Rūšiuoti, negalima laukti!“

į konteinerį, kur metamos mišrios komunalinės atliekos;
į konteinerį, kur metamos stiklo atliekos;
nuvežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę;
išpilti jį lauke.

Indą su dažais reikia nuvežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Išmetus stiklinį indą su dažais į stiklui skirtą atliekų surinkimo konteinerį, jis gali užlieti konteineryje ar atliekų išvežimo automobilyje jau esančias atliekas ir jos taps nebetinkamomis perdirbti. Netinkamai išmestos atliekos ne tik trukdo sklandžiam atliekų tvarkymo procesui, toks elgesys kitų žmonių pastangas teisingai rūšiuoti atliekas bei puoselėti aplinką paverčia beprasmėmis.

Kitas klausimas