„Atliekų kultūros“ egzamino

TAISYKLĖS

„Atliekų kultūros“ egzaminas – UAB „VAATC“ įgyvendinama iniciatyva. Egzaminas vyks balandžio 29 dieną, interneto svetainėje https://www.delfi.lt/apps/ak-egzaminas/

Egzamine gali dalyvauti ir mokiniai, ir studentai, ir jų tėvai, ir jų seneliai ar mokytojai. Prieš egzaminą toje pačioje interneto svetainėje reikia užregistruoti savo vardą, pavardę, miestą, el. pašto adresą. Į egzaminą gali registruotis visų (1–12) klasių moksleiviai, studentai – pasirinkę, kad jie yra vieni jų, dalyviai galės nurodyti savo mokymosi įstaigą, klasę. 

Mažiausiems egzamino dalyviams – pradinių klasių (1–4) moksleiviams bus pateikiama 15 uždarų testo klausimų, vyresniems dalyviams – 30 uždarų testo klausimų. Testo sprendimo laikas yra 45 minutės, o už kiekvieną teisingai atsakytą klausimą skiriamas 1 taškas.

Jaunesnieji dalyviai - pradinių klasių (1–4) moksleiviai, teisingai atsakę ne mažiau kaip į 6 klausimus gaus „Pažengusiojo“ diplomą, atsakę į 9 ir daugiau – „Žinovo“, o atsakę į daugiau nei 11 - „Eksperto“ diplomą.
Vyresniam dalyviui teisingai atsakiusiam į 15 klausimų ir daugiau, bus įteiktas „Pažengusiojo“ diplomas, o teisingai atsakiusiam į ne mažiau kaip 20 – „Žinovo“. Kiekvienas, kuris teisingai atsakys į daugiau nei 24 klausimus, bus apdovanotas „Eksperto“ diplomu.

Organizatoriai pasilieka teisę projekto eigoje įsteigti prizus.

Egzamino puslapyje bus skelbiamos nuorodos į informaciją, kuri gali būti panaudota tiek mokantis savarankiškai, tiek organizuojant mokymąsi nuotoliniu būdu.

Registracijos metu pateikti kontaktiniai duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims (Partneriams, rėmėjams) nugalėtojų apdovanojimo tikslais. Kontaktiniai duomenys gali būti naudojami tik susisiekimui su nugalėtojais norint juos apdovanoti.

„Atliekų kultūros“ egzamino

PRIVATUMO POLITIKA 

 

Šios privatumo politikos tikslas. 

 

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant „Atliekų kultūros“ egzamine,  o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei mūsų, kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas. Ši privatumo politika Jums paaiškins, kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

 

Duomenų valdytojas: DELFI, UAB, juridinio asmens kodas: 125483974, adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“, „Delfi“ arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos 12 skyriuje.

 

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, adresas ar elektroninio pašto adresas ir pan.

 

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

 

 1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome. Norėdamas dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine Jūs turite pateikti mums šią asmeninę savo informaciją bei kontaktinius duomenis:

1.1 Vardas Pavardė

1.2 Amžius (pildyti nereikia moksleiviams)

1.3 El. paštas

1.4 Savivaldybė (pildyti nereikia moksleiviams)

1.5 Mokykla (pildo tik moksleiviai)

1.6 Mokymo įstaiga (pildo tik studentai)

Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų, Jūs negalėsite dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine.

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje mes taip pat automatiškai gauname Jūsų prisijungimo techninę informacija – IP adresą, naudojamos internetinės naršyklės tipą, apsilankymų tinklalapyje skaičių, informaciją apie peržiūrėtus interneto svetainės puslapius, laiką praleistą interneto svetainėje.

 1. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Kai kuriais atvejais Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje (IP adresas, naudojamos naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti puslapiai ir kt.), bet ir šiais atvejais duomenys yra gaunami iš Jūsų – kuomet duodate sutikimą dėl naudojamų slapukų (cookies) – plačiau apie tai Slapukų privatumo politikoje.
 2. Asmens duomenųtvarkymo tikslai. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes tvarkome „Atliekų kultūros“ egzamino administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslais. Taip pat šiuos duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Jūs duodate mums aiškų sutikimą tokius pasiūlymus gauti (Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais, o norėdami atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo iš [įrašomas trečiosios šalies pavadinimas], jeigu tokį sutikimą davėte pildydami anketą, tai galite padaryti siųsdami prašymą el. paštu info@vaatc.lt arba paštu Lvovo g. 89-75, Vilnius, Lietuva.
 3. Asmens duomenųtvarkymo teisinis pagrindas

4.1. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš užpildant ir išsiunčiant Žaidimo registracijos formą Jums yra privaloma susipažinti su šia privatumo politika bei Žaidimo taisyklėmis, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums užpildytą registracijos formą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais. 

4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų duomenų teisinis pagrindas – Jūsų atskiras sutikimas, kurį mums ir/ arba [įrašomas trečiosios šalies pavadinimas] duodate pildydamas registracijos formą.

 1. Asmens duomenųtvarkymo terminas

5.1. Jūsų asmens duomenis žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais tvarkysime „Atliekų kultūros egzamino“ metu.

5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu davėte sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Jūsų asmens duomenis tvarkysime [įrašomas laikotarpis] arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.

5.3. UAB „VAATC“ tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų trečioji šalis UAB „VAATC“ Jūsų asmens duomenis tvarkys iki 2021 m. gegužės 1 d.arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.

 

5.4. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 

 1. Saugumas.

 

6.1. Bendrovė neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

6.2. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. 

6.3. Prieiga prie Jūsų neskelbtinų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai. 

6.4. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.

 

 1. Jūsų asmens duomenų gavėjai. 

 

7.1. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, kurie pagal su mumis sudarytas sutartis teikia mums tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, UAB „Magnet LT“ yra mūsų duomenų tvarkytojas, kuris mums teikia „Atliekų kultūros“ egzamino koordinavimo paslaugas ir dėl ko, atitinkamai, tvarko Jūsų asmens duomenis.  Tvarkydami Jūsų duomenis mes taip pat galime pasitelkti IT paslaugas teikiančią bendrovę, bei bendrovę teikiančią serverių nuomos ar debesijos paslaugas. 

Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.

Pagal su duomenų tvarkytojais sudaromas sutartis mūsų duomenų tvarkytojai yra įpareigojami užtikrinti, kad jų taikomos duomenų apsaugos priemonės (techninės bei organizacinės) būtų adekvačios atliekamoms tvarkymo operacijoms bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų duomenų tvarkytojų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@delfi.lt.   

7.2. Esant būtinybei, kiek tai bus reikalinga mūsų teisėtam interesui užtikrinti (pavyzdžiui, kilus ginčui ir siekiant apginti savo teises bei interesus), Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.

 

7.3. Kitais atvejais duomenų neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei Jūs duotumėte mums aiškų atskirą sutikimą, kad jūsų duomenys būtų perduodami. 

 

 1. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 

8.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
 • Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
 • Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

 

 1. Jūsų turimos teisės, susijusios su jūsų duomenimis.

 

9.1. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

 

9.1.1. Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

 

9.1.2. Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

 

9.1.3. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti. 

 

9.1.4. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

 

9.1.5. Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;

 

9.1.6. Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Norėdami atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo iš UAB „VAATC“, jeigu tokį sutikimą davėte pildydami anketą, tai galite padaryti siųsdami prašymą el. Paštu info@vaatc.lt arba paštu: Lvovo g. 89-75, Vilnius.

 

9.1.7. Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

9.2. Visas šias aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais. Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.

9.3. Jums pateikus užklausą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

 

9.4. Mums rūpi Jūsų teisės ir dėsime visas pastangas, kad kuo geriau jas užtikrintume, tačiau norime įspėti, kad tam tikromis teisės aktų numatytomis aplinkybėmis jos gali būti ribojamos (kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą).

 

 1. Privatumo politikos keitimas. Pakeitus šią Privatumo politiką, apie pakeitimus pranešime Jums asmeniškai.

 

 1. Dėl vaikų asmens duomenų.

11.1. „Atliekų kultūros“ egzaminas skirtas asmenims ne jaunesniems nei 7 metų.

11.2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 7 metų, prašome nepildyti „Atliekų kultūros“ egzamino registracijos anketos ir nesiųsti mums savo asmens duomenų.

11.3. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 7 metų vaikotėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas bet kokiu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.

 1. Mūsų kontaktinė informacija.
  DELFI, UAB
  Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika
  Telefono numeris: ________________
  El. paštas: __________________
  Kontaktinis asmuo asmens duomenų apsaugos klausimais: _____________ (tel. nr. ________, el. paštas: _____________).

„Atliekų kultūros“
egzaminas 2021

SPRĘSTI 1-4 kl. SPRĘSTI VYRESNIEMS
Kas yra „Atliekų kultūros“ egzaminas? Kas yra „Atliekų kultūros“ egzaminas? Pasimeti, kur išmesti vienkartinį puodelį? Nežinai, kur dingo įprasti antžeminiai konteineriai, ir kokie yra pusiau požeminių privalumai? O gal – priešingai – esi perskaitęs visą „Atliekų kultūros“ enciklopediją? Tvaresnė aplinka tiesiogiai siejasi su mūsų kasdien priimamais sprendimais, kur išmetame atliekas, kiek vartojame ir kaip atsakingai gyvename. Tai – puiki proga pamatuoti savo žinias – ką jau žinai, o kur dar turi pasitempti! „Atliekų kultūros“ egzaminą spręsk balandžio 29 d. Tik gyvendami atsakingai, sąmoningai tvarkydami atliekas ir rūpindamiesi savo aplinka, galime užtikrinti geresnį gyvenimą mums bei ateities kartoms. Šis egzaminas ne tik pagilins žinias atliekų tvarkymo srityje, bet ir parodys silpnąsias vietas – tad žinosi, kur gali tobulėti! Kodėl verta? Savo jėgas galėsi išbandyti internete – prisiregistravus ir prisijungus svetainėje www.delfi.lt/apps/ak-egzaminas/ Prisiregistravęs galėsi kibti į darbą – išlaikyti egzaminą. Jo klausimai apims pačius svarbiausius klausimus apie rūšiavimą, tvarumą, ekologiją ir atliekų surinkimo sistemą. Kaip vyks egzaminas? „Atliekų kultūros“ egzaminas, kaip ir atliekų tvarkymas – skirtas visiems – ir mokyklinukui, ir jo mokytojui, ir seneliams. Kas gali laikyti egzaminą? egzaminas@delfi.lt Daugiau informacijos egzaminas? Kas yra „Atliekų kultūros“ Pasimeti, kur išmesti vienkartinį puodelį? Nežinai, kur dingo įprasti antžeminiai konteineriai, ir kokie yra pusiau požeminių privalumai? O gal – priešingai – esi perskaitęs visą „Atliekų kultūros“ enciklopediją? Tvaresnė aplinka tiesiogiai siejasi su mūsų kasdien priimamais sprendimais, kur išmetame atliekas, kiek vartojame ir kaip atsakingai gyvename. Tai – puiki proga pamatuoti savo žinias – ką jau žinai, o kur dar turi pasitempti! „Atliekų kultūros“ egzaminą spręsk balandžio 29 d. egzaminas@delfi.lt Daugiau informacijos Savo jėgas galėsi išbandyti internete – prisiregistravus ir prisijungus svetainėje www.delfi.lt/apps/ak-egzaminas/ . Prisiregistravęs galėsi kibti į darbą – išlaikyti egzaminą. Jo klausimai apims pačius svarbiausius klausimus apie rūšiavimą, tvarumą, ekologiją ir atliekų surinkimo sistemą. Kaip vyks egzaminas? Dėkojame visiems dalyvavusiems egzamine. Šiuo metu yra tikrinami jo rezultatai. Visi, kurie dalyvavo „Atliekų kultūros“ egzamine, į savo nurodytus el.pašto adresus per 2d.d. gaus diplomus. „Atliekų kultūros“ egzaminas, kaip ir atliekų tvarkymas – skirtas visiems – ir mokyklinukui, ir jo mokytojai, ir seneliams. Kas gali laikyti egzaminą? Tik gyvendami atsakingai, sąmoningai tvarkydami atliekas ir rūpindamiesi savo aplinka, galime užtikrinti geresnį gyvenimą mums bei ateities kartoms. Šis egzaminas ne tik pagilins žinias atliekų tvarkymo srityje, bet ir parodys silpnąsias vietas – tad žinosi, kur gali tobulėti! Kodėl verta?
Registracija
Moksleivis
Studentas
Kitas
Mokytojas
Su taisyklėmis susipažinau
Su privatumo politika susipažinau
Registruotis
Prisijungimas mokytojams
„Atliekų kultūros“ žinynas

Tai – „Atliekų kultūros“ pamokos, kurios vienam padės sužinoti naujų dalykų, kitam – pagilinti žinias. Ši informacija pravers ir siekiant kuo geriau pasiruošti „Atliekų kultūros egzaminui. Čia pateikiama aktualiausia informacija visiems Lietuvos gyventojams, padėsianti geriau suprasti atliekų surinkimo sistemą, išmokti geriau rūšiuoti ar sužinoti, kur turėtų keliauti nebenaudojami daiktai.

ATLIEKŲ SUSIDARYMO MAŽINIMAS
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS
ATLIEKŲ APDOROJIMAS
KITOS TEMOS
ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PAGRINDAI
ATLIEKŲ TVARKYMO PAGRINDAI
Kodėl reikia tausoti maistą ir ką daryti, kad maisto atliekų susikauptų kuo mažiau?

Skaičiuojama, kad dėl neapskaičiavimo, neatsakingo vartojimo ir kitų priežasčių lieka labai daug nesunaudotų maisto produktų, kurie keliauja tiesiai į mišrių atliekų konteinerius. Tai ne tik tuština žmonių pinigines, bet ir didina taršą pasaulyje. Todėl prieš einant apsipirkti reikia pasidairyti, ką turime namuose, o tada – pagalvoti, kiek mes kartų gaminsime, kiek žmonių valgys. Galiausiai reikėtų susidaryti savaitės valgiaraštį ir tik tuomet keliauti į parduotuvę. Daugiau naudingų patarimų galite rasti čia:

Skaityti daugiau
Ką daryti su nereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais?

Naujinant ar tvarkantis namus, atrandame įvairiausių daiktų, kurie mums – jau nebereikalingi, tačiau kitiems gali pasitarnauti. Europinė praktika rodo, kad net 30 proc. visų išmetamų daiktų dar gali būti naudingi. Būtent todėl nuo 2019 metų vasaros pradžios Vilniaus apskrityje veikia keliolika dalijimosi stotelių „Dėk‘ui“, į kurias gyventojai gali pristatyti kokybiškus, tačiau jiems nebereikalingus daiktus. Panašios stotelės veikia ir Utenos regione (tinklas – „Dalinkimės“), Šiaulių regione („Daiktų kiemas“), Alytaus regione („TikoTiks“) bei kituose Lietuvos regionuose. Visas šias stoteles prižiūri regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Apie stoteles „Dėk‘ui“ daugiau sužinoti galite čia:

Skaityti daugiau
ir čia:
Skaityti daugiau
Kaip kuo ilgiau išlaikyti mėsą ir daržoves šviežias?

Dažnai perkame didesnį kiekį maisto produktų vien dėl to, kad kilogramas daržovių ar mėsos kainuoja gerokai mažiau nei 200 ar 300 gramų, o nesuspėjus suvartoti laiku – lengva ranka juos išmetame. Kokią žalą aplinkai tuo darome ir kaip galėtume kuo ilgiau išlaikyti mėsą ir daržoves šviežias ir skanias bei kaip geriau išnaudoti jų likučius:

Skaityti daugiau
Nematoma tarša – kas tai?

Siekdami mažinti atliekų kiekius dalinamės daiktais, rūšiuojame atliekas, galvojame kaip protingai pirkti, bet pasirodo, kad viso to gali nepakakti, nes didelės, nors ir nematomos taršos kaltininkus galime rasti ir savo namuose ar net rankinėje. Susipažinkite su grėsminga naujos kartos - nematoma tarša ir sužinokite, kaip ją galima sumažinti.

Skaityti daugiau
Ką turėtume žinoti apie fejerverkus?

Jei su fejerverkais elgiamasi neatsakingai, jie gali tapti pavojingi ne tik dėl savo sprogstamosios galios, bet ir dėl sukeliamos taršos. Fejerverkų gamyboje yra naudojami įvairių cheminių medžiagų mišiniai, kurie iššovus fejerverkui patenka į orą ir jį užteršia. Todėl kvėpuojant šiomis medžiagos, padidėja rizika atsirasti įvairiems kvėpavimo takų sutrikimams.

Skaityti daugiau
Vienkartinių plastikinių gaminių naudojimo apribojimai

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai gaminami vien tik ar iš dalies iš plastiko ir dažniausiai yra skirti naudoti tik vieną kartą arba trumpą laiką, o po to jie išmetami. ES siekia sumažinti mūsų išmetamų plastiko šiukšlių kiekį. Bus uždraustos vienkartinės plastikinės lėkštės, stalo įrankiai, šiaudeliai, balionėlių lazdelės ir ausų krapštukai.

Skaityti daugiau
Nebegaliojantys vaistai – atgal į vaistinę

Vaistų, kurių galiojimo laikas, nurodytas ant pakuotės, yra pasibaigęs – šiukštu negalima mesti į atliekų konteinerį. Jie turi keliauti atgal į vaistinę. Vėliau jie vaistai surenkami ir vežami naikinti. Vis tik, ne viską galima atnešti į vaistinę – jos nepriima maisto papildų, kosmetikos gaminių, gyvsidabrio termometrų – tik pasenusius vaistus. Tuo tarpu, nebetinkamus vartoti maisto papildus, galima išmesti į mišrių atliekų konteinerius, termometrus – nemokamai atiduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Daugiau apie tai galite sužinoti reportaže:

Skaityti daugiau
Tingi rūšiuoti? Nešk į taromatą

Ketvirtus metus skaičiuojanti taros užstato sistema Lietuvai jau padėjo pasiekti taros perdirbimo tikslą. Taromate nuskenuoti buteliai turi savo talpą, į kurią patenka pagal rūšį. Plastikas ir skardinės iškart presuojamos taromatuose, o stiklinė tara dedama atskirai. Vėliau visa surinkta tara iš užstato sistemos keliauja į užstato sistemos rūšiavimo sistemos skaičiavimo centrą Vilniuje. Daugiau apie tai galite sužinoti reportaže:

Skaityti daugiau
Nebenaudojama elektronika: kur ją dėti?

Sugedęs šaldytuvas, viryklė, kompiuteris, mobilieji telefonai, kraujospūdžio aparatas ir kiti elektronikos prietaisai neretai sukelia nepatogumų, mat juos reikia kažkur išmesti. Įdomu tai, kad viską, ko nebenaudojame, iš tiesų galime perdirbti, tačiau jų jokiu būdu negalima palikti prie konteinerių. Sužinoti, kur reikia pristatyti nebenaudojamą elektroniką, galima reportaže:

Skaityti daugiau
Kaip teisingai atsikratyti senomis padangomis?

Klausimas, kur padėti senas, nebetinkamas eksploatuoti automobilių padangas, yra bene aktualiausias, vos tik atėjus padangų keitimų sezonu. Vis tik, atsakymas slypi arčiau, nei atrodo – juk jas galima palikti ten, kur įsigijote naujas, arba automobilių servise, kuriame padangas keitėte. Daugiau informacijos apie tai, kur galite palikti senas automobilių padangas, rasite šiame reportaže:

Skaityti daugiau
Ir čia Skaityti daugiau
Ar žinai, kaip taisyklingai rūšiuoti?

Universalios atliekų rūšiavimo taisyklės nurodo, jog į stiklo – žaliąjį – konteinerį metamos stiklinės pakuotės: buteliai, indai ir stiklinės pakuotės, stiklainiai be dangtelių, taip pat stiklo duženos bei atraižos. Pašalinamų pakuočių plauti nebūtina, nereikia nulupti ir etikečių, svarbu išpilti jose likusius skysčius. Ką dar turėtum žinoti? Skaityk:

Skaityti daugiau
arba klausyk:
Klausyti
Kas yra pavojingos atliekas ir kaip su jomis tvarkytis?

Kur dėti plastiko butelius nuo cheminių valiklių ir ploviklių? Kur išmesti po remonto likusius dažus? Nemažai žmonių neretai net nesusimąsto, kokios atliekos yra pavojingos ir kaip jas tvarkyti. O šių atliekų apstu, tai – namų ūkiuose atlikę buitinės chemijos produktai, lakai, dažai, skiedikliai, jų pakuotės, pasenę vaistai, baterijos ir elektroniniai prietaisai, gyvsidabrio turintys gaminiai. Visos šios atliekos priskiriamos pavojingoms, tad jų į komunalinių atliekų konteinerius mesti negalima. Apie tai įspėja ant pakuočių esantys ženklai. Kur jas dėti, gali sužinoti čia:

Skaityti daugiau
Kur turi keliauti kalėdinės eglutės, kai jas nupuošiame?

Prabėgus didžiosioms metų šventėms, daugelį gyventojų kamuoja klausimas, kur dėti Kalėdų eglutę, kambarį puošusią kelias savaites ar net mėnesį, ir kaip ją iškeldinti iš namų kuo patogiau ir paprasčiau. Tad, kur jos turi keliauti? Skaityk čia:

Skaityti daugiau
arba čia Skaityti daugiau
Viskas, ką turi žinoti apie pusiau požeminius atliekų konteinerius

Ar žinojai, kad didžioji pusiau požeminių konteinerių dalis yra po žeme – jie yra įkasti 1,6–1,9 metrų gylyje? Tokiame gylyje vyrauja 6–7 laipsnių temperatūra – tai apsaugo nuo atliekų skleidžiamo kvapo. O ar galėtum pasakyti, kiek kartų pusiau požeminis konteineris yra talpesnis nei įprastas? O ar esi susipažinęs su visais šių konteinerių privalumais? Jei ne – tai padaryti gali čia:

Skaityti daugiau
Kodėl aplinkai kenkia netinkamai išmesta nuorūka?

Ne vietoje išmestos nuorūkos – neįtikėtini kiekiai tiksinčių bombų. Nuorūkos ne tik įvardijamos kaip vienos dažniausių gaisrų sukėlėjų, bet jose yra daugybė nuodingų medžiagų, kurios pasklinda į aplinką.

Skaityti daugiau
Ką daryti su tekstile, jei ji jau nebereikalinga

Tekstilės gaminiams pagaminti sunaudojami milžiniški resursai, tačiau pastebima, kad tekstilės atliekų susidaro vis daugiau. Ką gi daryti su nebereikalingasi tekstilės gaminiais?

Skaityti daugiau
Rūšiavimo indeksai – kas tai?

Ar galima išmatuoti kaip mums sekasi rūšiuoti? Tokie rodikliai yra. Jie leidžia įvertinti kiek vienas gyventojas į mišrių atliekų konteinerius išmeta atliekų, kurias reikėtų išrūšiuoti, bei gyventojų rūšiavimo įpročių pokyčius ir pastangas jų siekiant.

Skaityti daugiau
Kokius stiklo gaminius galima perdirbti, o kokių – ne?

Išrūšiuotas stiklas atkeliauja į stiklo gamyklą, kur seno stiklo duženos virsta nauja stiklo tara. Ar žinojote, jog naujos stiklo taros apie 60 proc. sudaro senoji tara? Vis tik, kad jį perdirbti būtų lengviau, reikėtų atidžiai rūšiuoti: į stiklui skirtus konteinerius nemesti veidrodžių, keramikos gaminių – taip yra užteršiamas visas konteineris. Kaip senas stiklas virsta nauju, galite pamatyti reportaže:

Skaityti daugiau
Popieriaus perdirbimas: kodėl to reikia?

Išrūšiuotas popierius atkeliauja į popieriaus perdirbimo gamyklą – čia ji darkart atidžiai perrūšiuojama. Kuo daugiau surenkama popieriaus, tuo daugiau galima išsaugoti medžių – tam reikia popieriaus nemesti su mišriomis komunalinėmis atliekomis, neužteršti ir popieriaus konteinerių. Kaip perdirbamas popierius, ir kuo jis pavirsta, galite pamatyti reportaže:

Skaityti daugiau
Kur keliauja surūšiuotos atliekos?

Sklando mitas, kad surūšiavus atliekas jos staiga suverčiamos į vieną mašiną, kur ir vėl susimaišo į vieną krūvą. Vis tik, tai – itin klaidingas mitas, mat kiekvienoje šiukšliavežėje yra atskiros sekcijos skirtingoms atliekų rūšims. Daugiau apie tai žiūrėkite reportaže:

Skaityti daugiau
Kaip tvarkomos atliekos?

Ar žinai, kaip atrodo atliekų kelionė po mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) gamyklą? Pirmiausia, prieš keliaudamos į priėmimo zoną, iš miesto atkeliavusios atliekos pasveriamos. Priėmimo zonoje jos patikrinamos, tada – dozuojamos į tris linijas. Kas vyksta toliau, gali sužinoti čia:

Skaityti daugiau
Kaip apdorojamos padangos?

Viena didžiausių senų padangų problemų – ilgas irimo laikotarpis ir skleidžiamos nuodingos medžiagos. Esant normalioms sąlygomis, gamtoje padanga suyra per 120–140 metų. Ar verta rinkti padangas? Kaip jos gali būti panaudojamos?

Skaityti daugiau
Padangų panaudojimo galimybės

Aplinkos ministerijos užsakymu parengta studija ,,Padangų atliekų panaudojimo statybos ir kitų produktų gamyboje, statyboje ar kitose veiklose“, kurioje įvertintos padangų atliekų panaudojimo įvairiose veiklose galimybės, parengta analizė dėl padangų atliekų surinkimo užstato sistemos diegimo ir pateikti pasiūlymai dėl padangų atliekų surinkimo bei padangų atliekų panaudojimo ir jo skatinimo Lietuvoje.

Skaityti daugiau
Kaip tvarkyti atliekas pandemijos metu?

Pandemijos metu atliekų surinkimas nesustoja. Vis dėlto, dėl susiklosčiusių aplinkybių atliekas tvarkyti turime kur kas atidžiau. Asmenys, esantys saviizoliacijoje arba žinantys, kad serga koronavirusu, panaudotas servetėles, apsaugines kaukes ir kitas panašaus pobūdžio atliekas kaupti atskiriame maiše – jam prisipildžius, jį reikia supakuoti į dar vieną. Atliekų nereikėtų nešti patiems – paprašykite, kad tą padarytų kaimynai ar draugai. Daugiau informacijos, kaip tvarkyti atliekas pandemijos metu, galite rasti čia:

Skaityti daugiau
Ir čia Skaityti daugiau
Kas yra “Atliekų kultūra”

„Atliekų kultūra“ gimė iš paprasto, bet labai aiškaus ir svarbaus tikslo – informuoti visuomenę apie tai, kaip veikia atliekų tvarkymo sistema ir kaip jie turėtų elgtis su atliekomis. Labai greitai „Atliekų kultūros“ pavadinimas tapo savarankišku kultūros reiškiniu, kuris ne tik perteikia, bet ir kuria gyvenimo vertybes, o „Atliekų kultūra“ tapo bendrine sąvoka.

Skaityti daugiau
Meno jėga

Perteklinis vartojimas, šiukšlinimas, netinkamas atliekų perdirbimas kelia pasipiktinimą ir skatina visus susitelkti vardan aplinkos išsaugojimo. Menininkai ne išimtis. Jų puikūs darbai yra įtaigi priemonė keistis.

Skaityti daugiau
Šiukšlinimas žudo gamtą

Neatsakingas elgesys virsta šiukšlių kalnais ir užteršia tai, kuo didžiuojamės. Neatsakingo elgesio padariniai šiurpina.

Skaityti daugiau
Kaip atsikrastyti kiemuose pamirštų, senų ir nenaudojamų automobilių?

Likimo valiai palikti neeksploatuojami automobiliai – aplinkos skauduliai, kurie ne tik užgriozdina kiemus ir darko vaizdą juose, bet ir kelia grėsmę aplinkai. Ką daryti su neeksploatuojamu savo ar neatsakingo kaimyno automobiliu?

Skaityti daugiau
Žiedinė ekonomika – kas tai?

Kasmet Europos Sąjungoje susidaro apie 2,5 mlrd, tonų atliekų. Skirtingai nuo „imk – gamink – išmesk“ modelio, žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais.

Skaityti daugiau
Europos žaliasis susitarimas (arba kursas) – kas tai?

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. Europos žaliasis kursas, tai veiksmų gairės, kaip užtikrinti ES aplinkos apsaugos interesų apsaugą ir ekonomikos tvarumą. Tai bus pasiekta klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose gyvenimo srityse ir užtikrinant, kad perėjimas būtų teisingas ir įtraukus visiems.

Skaityti daugiau
Reikalavimai atliekų tvarkymui Lietuvoje įtvirtinti teisės aktuose

Susipažinkite su pagrindiniais iš jų:

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
Daugiau informacijos rasi čia:
Organizatorius
Globėjas
Informacinis partneris
Partneriai
Rėmėjai