aA
Vi­są Lie­tu­vą su­krė­tė Ra­sei­nių ra­jo­ne, Aks­ti­nų apy­lin­kė­se, įvy­ku­sios avių sker­dy­nės. Ne­iš­si­gan­dę net ša­lia pa­si­ro­džiu­sių žmo­nių, jų šūks­nių ir au­to­mo­bi­lių sig­na­lų, apie 10 vil­kų pa­pjo­vė 70 avių. Nuo šių plėš­rū­nų, ku­rie mū­sų ša­ly­je pri­ski­ria­mi prie sau­go­mų rū­šių, nu­ken­tė­jo ir Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai.
Vilkai
© Shutterstock nuotr.

„Vien per rug­sė­jo mė­ne­sį Aly­taus ra­jo­ne vil­kai pa­pjo­vė 48 gy­vu­lius. Iš vi­so šiais me­tais gau­ta 11 pra­ne­ši­mų apie me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tą ža­lą na­mi­niams gy­vu­liams. Nuo me­tų pra­džios vil­kai pa­pjo­vė 77 avis, te­ly­čias ir da­nie­lius. Dau­giau­sia ža­los pa­da­ry­ta avių au­gin­to­jams – pa­pjau­tos 59 avys. Net 32 ne­te­ko Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas šį mė­ne­sį. Vil­kai į ga­nyk­las bu­vo įsi­su­kę du kar­tus. Ne­ma­žą nuos­to­lį pa­ty­rė Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos ūki­nin­kas – sau­sio mė­ne­sį vil­kai pa­pjo­vė 16 da­nie­lių.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­skai­čia­vo, kad nuo me­tų pra­džios gy­vu­lių au­gin­to­jams vil­kai pa­da­rė 7 tūkst. 560 Eur ža­lą, ku­rią kom­pen­suo­ja Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos. Kom­pen­sa­ci­joms lė­šų ski­ria Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja“, – ra­šo­ma Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Šių me­tų rug­sė­jo 1 die­ną Aly­taus ra­jo­ne bu­vo už­re­gist­ruo­ta 1 tūkst. 789 bu­liu­kai ir 2 tūkst. 305 te­ly­čios iki 12 mė­ne­sių bei 12 tūkst. 55 avys ir 781 ož­ka. Vi­si šie gy­vu­liai šil­tuo­ju me­tų lai­ku lai­ko­mi ga­nyk­lo­se, to­dėl bet ku­rią nak­tį ga­li tap­ti vil­kų gro­biu.

Jau­čia­si be­jė­giai

La­biau­siai nuo vil­kų nu­ken­tė­jo Mak­niū­nuo­se ūki­nin­kau­jan­tis Pet­ras Ba­ra­naus­kas, lai­kęs 500 avių veis­li­nę ban­dą, į ku­rią rug­sė­jo pra­džio­je įsi­su­kę vil­kai per du puo­li­mus pa­pjo­vė 32 avis. Nuo plėš­rū­nų ban­dos ne­ap­sau­go­jo nei ap­tva­rai, nei gar­si­nė pa­tran­ka.

„Ima­mės vi­sų ap­sau­gos prie­mo­nių, ta­čiau jos vil­kų ne­su­lai­ko. Per­nai ne­tu­rė­jo­me pa­tran­kos, tai jau bir­že­lio 3-iąją vil­kai bu­vo pa­pjo­vę 16 avių“, – pa­sa­ko­jo P.Ba­ra­naus­kas.

Šiais me­tais ūki­nin­kas džiau­gė­si ap­gy­nęs sa­vo avių ban­dą nuo plėš­rū­nų, ta­čiau at­ėjus ru­de­niui pa­aiš­kė­jo, kad kly­do – vil­kai, ne­bi­jo­da­mi jo­kių ap­sau­gos prie­mo­nių, vėl įsi­su­ko į jo gy­vu­lius.

„Rug­sė­jo pra­džio­je, at­ėję į ga­nyk­las, ra­do­me daug pa­pjau­tų avių. Dvi bu­vo su­ės­tos, o ki­tos pa­pjau­tos ir pa­lik­tos. Pas­kui dar kar­tą vil­kai bu­vo su­grį­žę“, – sa­kė P.Ba­ra­naus­kas.

Die­ną ūki­nin­kas avis ga­no ap­tver­to­se maž­daug 7 hek­ta­rus už­iman­čio­se ga­nyk­lo­se, o nak­čiai su­ge­na į ma­žes­nį ap­tva­rą, ku­ria­me be­veik kiek­vie­ną nak­tį bu­di, šau­do gar­si­ne pa­tran­ka, bet vil­kų tai ne­at­bai­do.

„Kiek­vie­ną nak­tį bu­dė­ti ap­tva­re žmo­gui fi­ziš­kai ne­įma­no­ma, be to, ką ga­li pa­da­ry­ti žmo­gus vil­kui, kai jų at­ei­na ne vie­nas. Na, gal­būt kva­po šiek tiek pri­ven­gia, bet tai jų ne­su­lai­ko. At­ro­do, kad vis­kas pa­da­ry­ta, bet ap­si­sau­go­ti ne­pa­vyks­ta. Kaip ap­si­gint nuo vil­kų, tu­ri spręs­ti Vil­niu­je sė­din­tie­ji“, – ne­slė­pė ap­mau­do P.Ba­ra­naus­kas.

Anot jo, pa­va­sa­rį Avių au­gin­to­jų aso­cia­ci­ja krei­pė­si į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją, kad nuos­to­liai, pa­tir­ti dėl veis­li­nių avių, bū­tų pa­deng­ti pa­gal ki­tus įkai­nius, ta­čiau jo­kios re­ak­ci­jos ne­su­lauk­ta.

Išpjautos avys
Išpjautos avys
© Arūnas Dambrauskas

Ra­gi­na im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius tei­gė, jog vil­kams pra­dė­jus mo­ky­ti jau­nik­lius, pro­ble­ma dar la­biau pa­ašt­rė­jo. „Pa­ste­bė­jo­me, kad vil­kai daž­niau puo­la to­se vie­to­vė­se, kur bu­vo už­fik­suo­tas kiau­lių ma­ras ir la­bai su­ma­žė­jo šer­nų. Vil­kai tas vie­tas ge­rai pa­žįs­ta, pui­kiai at­si­me­na, kur ga­no­si di­de­lės ban­dos avių. To­dėl ra­gi­na­me gy­ven­to­jus im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių – tai elek­tri­nis pie­muo ir tin­kli­nė tvo­ra su stip­riais ją lai­kan­čiais stul­pe­liais, nes pa­si­tai­ko, kad pa­si­ro­džius vil­kams, avys iš iš­gąs­čio pa­čios pra­lau­žia sil­pnes­nį ap­tva­rą ir plėš­rū­nai dar leng­viau į jį pa­ten­ka. Dar ga­li­ma nau­do­ti vė­lia­vė­les, ta­čiau jos ra­miu oru ne­efek­ty­vios, žvė­rys jų net ne­pa­ste­bi“, – kal­bė­jo V. Prans­ke­vi­čius.

Ne vie­ną kar­tą nuo vil­kų nu­ken­tė­jęs ūki­nin­kas P. Ba­ra­naus­kas yra iš­ban­dęs vi­sas mi­nė­tas prie­mo­nes, ta­čiau nuo gau­jo­mis at­sė­li­nan­čių vil­kų to­kios prie­mo­nės ne­gelbs­ti. „Tai pa­sa­kai­tės, vil­kai nie­ko jau ne­bi­jo“, – įsi­ti­ki­nęs ūki­nin­kas.

Jam pri­ta­ria ir Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas Eval­das Dai­naus­kas.

Anot jo, elek­tri­niai pie­me­nys nė­ra ap­sau­ga, toks ap­tva­ras tin­ka aviai ga­ny­ti, o ne vil­kui su­lai­ky­ti. Kaip pa­ty­ręs me­džio­to­jas jis pa­ta­rė ūki­nin­kui P.Ba­ra­naus­kui įsi­gy­ti du­jų pa­tran­ką. Ta­čiau pa­tran­kos efek­tas bu­vo lai­ki­nas. Vil­kai ap­si­pra­to, įsi­ti­ki­no, kad tai tik ne­pa­vo­jin­gas gar­sas, ir to­liau ga­la­bi­ja gy­vu­lius.

„Vie­nin­te­lė ap­sau­gos prie­mo­nė – ar­ba ga­nyk­lo­je pa­da­ry­ti len­ti­nį tvar­tą, ar­ba nak­ti­mis su­va­ry­ti į fer­mas. Ki­to ke­lio nė­ra. Ga­nyk­lo­je, net su­gi­nus į už­da­rą ap­tva­rą, rei­kė­tų, kad bū­tų ir sar­gas su šu­ni­mis, kaip da­ro Kau­ka­zo pie­me­nys, kur avi­nin­kys­tė pla­čiai iš­vys­ty­ta. Bū­tų daug var­go su­va­ry­ti, sau­go­ti nak­ti­mis, bet ki­tos iš­ei­ties nė­ra“, – įsi­ti­ki­nęs E. Dai­naus­kas.

Tu­ri kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę

Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kai, no­rin­tys gau­ti vil­kų ir ki­tų me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų ūki­niams gy­vū­nams pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo kom­pen­sa­ci­ją, tu­ri ne vė­liau kaip per 3 dar­bo die­nas nuo ža­los pa­ste­bė­ji­mo ra­šy­ti­niu pra­šy­mu dėl ža­los įver­ti­ni­mo ir at­ly­gi­ni­mo apie tai pra­neš­ti sa­vo se­niū­ni­jos se­niū­nui ir in­for­muo­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los ap­skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ją.

Ta­da ko­mi­si­ja, į ku­rios su­dė­tį įei­na sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio, Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­rių spe­cia­lis­tai, se­niū­ni­jos, Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos at­sto­vai, pa­tvir­ti­na, kad avis tik­rai iš­pjo­vė vil­kai ir nu­sta­to pa­da­ry­tą ža­lą, ku­ri ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal ūki­nio gy­vū­no (gy­vo­jo svo­rio) pra­ėju­sio mė­ne­sio vi­du­ti­nę rin­kos kai­ną.

Už su­nai­kin­tus veis­li­nius ūki­nius gy­vū­nus ža­la ap­skai­čiuo­ja­ma ir at­ly­gi­na­ma pa­gal veis­li­nių ūki­nių gy­vū­nų įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­tą kai­ną.

Ža­la kom­pen­suo­ja­ma, jei gy­vū­nai bu­vo pa­žen­klin­ti ir re­gist­ruo­ti bei bu­vo tai­ky­tos pre­ven­ci­nės ap­sau­gos prie­mo­nės.

2018 me­tais Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­jo­je pro­gra­mo­je me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­ci­joms nu­ma­ty­ta 19 tūkst. 924 Eur.

Pa­si­gen­da lanks­tu­mo

At­li­kus erd­vi­nę 2018 me­tais me­džio­to­jų vyk­dy­tos ap­skai­tos pa­gal pėd­sa­kus snie­ge re­zul­ta­tų ana­li­zę, skai­čiuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je yra ne ma­žiau kaip 34 vil­kų šei­mos. At­si­žvel­gus į gau­tus duo­me­nis, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai siū­lo­ma nu­sta­ty­ti 110 vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą 2018–2019 me­tų me­džiok­lės se­zo­nu. Pra­ėju­sio se­zo­no li­mi­tas bu­vo 60 vil­kų.

E. Dai­naus­ko nuo­mo­ne, Aly­taus ra­jo­ne pri­skai­čiuo­ja­ma 15–20 vil­kų. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je bu­vo leis­ta su­me­džio­ti 2 vil­kus. Jie ir bu­vo su­me­džio­ti.

„Ke­lia abe­jo­nių lei­di­mo me­džio­ti ter­mi­nai, ko­dėl nuo spa­lio 15 die­nos, juk vil­kas jo­kių tro­fė­jų ne­au­gi­na. Rei­kė­tų anks­tin­ti me­džiok­lės se­zo­ną, nes pas­ta­ruo­ju me­tu vil­kai pa­ste­bi­mi vaikš­čio­jan­tys net die­no­mis, ko jau se­niau­siai ne­bu­vo.

Ne­ma­nau, kad ku­rią nors gy­vū­nų rū­šį, net ir plėš­rū­nų, rei­kia iš­nai­kin­ti, bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė tu­ri iš­lik­ti, ta­čiau ne­su­pran­ta­mas val­di­nin­kų už­si­spy­rė­liš­kas po­žiū­ris su­teik­ti vil­kui iš­skir­ti­nį sta­tu­są“, – kal­bė­jo me­džiok­lės ži­no­vas E. Dai­naus­kas.

E.Dai­naus­kas ne­slė­pė, kad vil­kai nuos­to­lių pri­da­ro ir me­džio­to­jams. Vien Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­te jie kas­met su­dras­ko ma­žiau­siai po 4 brie­džius, vie­nus di­džiau­sių Lie­tu­vo­je me­džio­ja­mų žvė­rių, ne­kal­bant apie stir­nas ir šer­nus.

Anot jo, vil­kų ap­skai­ta la­bai ne­tiks­li, nes da­ro­ma žie­mą, kai yra snie­go, o mū­sų žie­mos pas­ta­ruo­ju me­tu be­snie­gės. Pa­gal šią sta­tis­ti­ką yra ne ma­žiau kaip 300 vil­kų. Ko ge­ro, vil­kų skai­čius ar­tė­ja prie tūks­tan­čio. To­dėl ke­ti­ni­mai vil­kų su­me­džio­ji­mo kvo­tą pa­di­din­ti iki 110 po­pu­lia­ci­jos iš­sau­go­ji­mui tik­rai ne­pa­kenk­tų.

„Vi­sų gy­vū­nų, re­gu­liuo­jant na­tū­ra­lias bu­vei­nes, lei­džia­ma su­me­džio­ti iki 25 proc. Tai ko­dėl vil­kui to­kios pri­vi­le­gi­jos? Jei jau nu­tik­tų taip, kad jų ge­ro­kai su­ma­žė­tų, kvo­tas vėl bū­tų ga­li­ma pa­di­din­ti. Rei­kia tik lanks­tu­mo“, – tvir­ti­no 53 me­tų me­džio­to­jo pa­tir­tį tu­rin­tis E.Dai­naus­kas.

Kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je kas­met lei­džia­ma su­me­džio­ti nuo 250 iki 300 plėš­rū­nų, Es­ti­jo­je jų ga­li­ma taip pat su­me­džio­ti kur kas dau­giau nei mū­sų ša­ly­je.

Ki­tą sa­vai­tę svars­tys

Po ūki­nin­kams di­de­lę ža­lą da­ran­čių vil­kų iš­puo­lių ne­li­ko abe­jin­gi ir po­li­ti­kai. Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius vie­šai pa­ra­gi­no ap­lin­kos mi­nist­rą Kęs­tu­tį Na­vic­ką im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų veiks­mų bent jau ge­ro­kai pa­di­di­nant vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą šiems me­tams.

„Ge­riau dau­giau su­me­džio­ti vil­kų, ne­gu spau­do­je ma­ty­ti žiau­riai nu­kan­kin­tų gy­vu­lių nuo­trau­kas. At­si­su­ki­me į pa­pras­tą kai­mo žmo­gų, ku­rio kai­my­nys­tė­je gy­ve­na plėš­rū­nai“, – tei­gė V.Kam­ble­vi­čius.

Rug­sė­jo 26 die­ną Sei­mo kai­mo ko­mi­te­to po­sė­dy­je vil­kų me­džiok­lės li­mi­to klau­si­mas bus svars­to­mas kaip pri­ori­te­ti­nis.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Kaimo mokyklų direktorių šeimos verslas – žmona kepa duoną, vyras - šakočius (10)

Lazdijų rajono Šventežerio mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis dirba vadovaujamą darbą,...

Miestiečiai sukūrė mažą elitinį ūkį: jų gaminiai perkami aukščiausios kokybės produktams (13)

Iš įvairių tribūnų pieno gamintojams dažnai kartojama, kad nedidelis pieno ūkis yra...

Entuziastai Dzūkijos miškuose surinko unikalią augalų kolekciją (3)

Ša­lia di­din­gu­mu al­suo­jan­čio Liš­kia­vos baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no...

Sausra ir kainos pjauna Lietuvos karves (16)

Nors valdžia ir ekspertai nuolat kalba, kad Lietuvos žemės ūkio ateitis yra vidutiniai šeimos...

Ištyrė, ar skiriasi didmiestyje surinktas medus nuo kaimiško (18)

SBA grupės įmonėse ir ant verslo centrų stogų suneštas medus yra toks pat kokybiškas, kaip...

Top naujienos

Gyvai / DELFI 11. Ar atves lenkų banką Nausėda į Lietuvą?

Praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda lankydamasis Lenkijoje pakvietė lenkišką banką...

Rinkėjai sudarė Skvernelio ir jo komandos gerų darbų sąrašą: pirmas dvejetukas gerokai lenkia likusius (248)

Vyriausybės užsakymu atliktoje apklausoje, kuri supykdė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (...

Po dviejų vėsių dienų sugrįš tikra vasara ir 30 laipsnių karštis

Pirmadienį Lietuvos orus dar lems nedidelis, į Rytus tolstantis ciklonas. Diena bus debesuota su...

Žinią apie pingančius naujus būstus išdėjo į šuns dienas: realybė – kitokia papildyta (154)

Naujos statybos butų kainos Vilniuje krinta – praėjusią savaitę skelbė Registrų centras ....

Vytautas Landsbergis apie Grybauskaitę: ją bandyta ir stabdyti, ir gąsdinti (54)

Tai, ką mačiau iš savo pavyzdžio ir patirties, buvo vykdoma ir su Dalia Grybauskaite – geriau...

Blogiausias „Brexit“ scenarijus: svaro vertė susilygintų su doleriu – santaupos tirpte ištirptų (5)

Pagal „ Morgan Stanley “ ataskaitą, sunkaus „ Brexit “ atveju svaras gali nukristi iki...

„Lidl“ netyčia išdavė, kada bus atidarytas GO9 prekybos centras Vilniaus centre (4)

Prekybos tinklas „ Lidl “ pranešė, kad žengia į sostinės centrą. Liepos 29 d., Gedimino pr....

Bandymas išvengti tarnybos kariuomenėje neišdegė: 7 tūkst. vyrų – baudos (238)

Šiais metais dėl tarnybos kariuomenėje vengimo nubausti beveik 7 tūkst. vyrų, pranešė Krašto...

Visą savaitę – ypatingi pareigūnų reidai: skelbia, kuriuos vairuotojus tikrins pirmiausia (96)

Nuo pirmadienio visą savaitę policijos pareigūnai daugiau dėmesio skirs vilkikų ir autobusų...

Po žiauraus smurto protrūkio Palangoje šešiolikmečiui skirtas namų areštas (10)

Po žiauriai pasibaigusių paauglių muštynių Palangoje vienas atsidūrė ligoninėje, kitas visą...