aA
Jau ke­lio­li­ka me­tų aly­tiš­kės Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės šei­ma lai­ko­si ma­žes­nio ir ko­ky­biš­kes­nio var­to­ji­mo prin­ci­pų. Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad gy­ve­nant dar­niai su gam­ta gy­ve­ni­mo ko­ky­bė tik ge­rė­ja.
Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės sodyba
Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės sodyba
© Alytaus naujienos

„Tai, kas da­bar ma­din­ga – gy­ven­ti dar­niai su gam­ta, man bu­vo na­tū­ra­liai įpras­ta nuo vai­kys­tės. Ma­ma vi­sa­da la­bai rū­pi­no­si, kad val­gy­tu­me na­tū­ra­lų mais­tą, tad val­gė­me sa­vo už­au­gin­tas dar­žo­ves, jo­mis mai­nė­mės su ki­tais ar­ba jo­mis da­li­jo­mės“, – pa­sa­ko­jo M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Vė­liau, aly­tiš­kei su­kū­rus šei­mą, jos tė­vai ap­rū­pin­da­vo svei­kais, ko­ky­biš­kais pro­duk­tais. Mo­te­ris džiau­gė­si, kad jiems nie­ko ne­trū­ko, o šei­ma nie­ka­da ir ne­si­vai­kė per­tek­liaus var­to­da­ma per­dirb­tus pro­duk­tus.

Gi­mus vai­kams, no­ras gy­ven­ti dar­niai su gam­ta ir ne­ap­sun­kin­ti sa­vo bui­ties Ta­ra­saus­kams dar la­biau su­stip­rė­jo.

„Mes na­tū­ra­liai su šei­ma pra­dė­jo­me rū­šiuo­ti, var­to­ti ap­gal­vo­tai ir gy­ven­ti taip, kad kuo ma­žiau bū­tų ken­kia­ma ap­lin­kai“, – sa­ko M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Ne­rei­kia per­lenk­ti laz­dos

M.Ta­ra­saus­kie­nė va­do­vau­ja­si an­ti­var­to­to­jiš­ka fi­lo­so­fi­ja – su­ma­žin­ti, pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui, per­dirb­ti. Toks po­žiū­ris ap­ima ir mais­to pro­duk­tus, ir įvai­rius bui­ties daik­tus.

„Ne­tei­sin­gai su­pras­tas dar­nus var­to­ji­mas kei­čiant įvai­rius na­mų apy­vo­kos reik­me­nis į su­yran­čius, itin po­pu­lia­rė­jan­tis šiuo me­tu, ga­li bū­ti gam­tai dar ža­lin­ges­nis. Tar­ki­me, aš pirk­siu ko­ko­si­nius du­be­nė­lius, o iš­me­siu tu­ri­mus na­muo­se. To­kie kraš­tu­ti­nu­mai su­klai­di­na žmo­nes“, – įsi­ti­ki­nu­si M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Gy­ven­da­mi Aly­tu­je Ta­ra­saus­kai įsi­gi­jo 18 hek­ta­rų so­dy­bą, ku­rio­je lei­džia va­sa­ras. Aly­tiš­kiai džiau­gia­si, kad di­de­lė­je te­ri­to­ri­jo­je yra už­tik­rin­ti, jog nie­kas ap­link na­mus ne­vyk­dys in­ten­sy­vios ūki­nės veik­los – ne­tręš, ne­purkš.

„Ten ku­ria­me sa­vo gy­ve­ni­mo idi­lę ir vai­kams ro­do­me pa­vyz­dį. Da­lį skly­po už­ima na­tū­ra­liai au­gan­tis miš­kas. Aš au­gi­nu dar­žo­ves be jo­kių trą­šų ir che­mi­jos, vy­ras lai­ko bi­tes. Mums pa­tin­ka so­dy­ba to­kia, ko­kią nu­si­pir­ko­me, ne­iš­kir­to­me se­nų obe­lų, ne­puo­lė­me keis­ti me­di­nių se­nų lan­gų ir ki­to­kių „eu­ro­re­mon­ti­nių“ da­ly­kų da­ry­ti, iš­sau­go­jo­me ne­lies­tą pa­grin­di­nį ūki­nį pa­sta­tą ir dau­giau kaip 100 me­tų se­nu­mo svir­ną. O va­sa­ros na­me­lį vai­kams ir sve­čiams kar­tu su vai­kais pa­sta­tė­me iš nu­griau­to me­di­nių len­tų san­dė­liu­ko“, – pa­sa­ko­ja M.Ta­ra­saus­kie­nė ir pri­du­ria, kad jų gy­ve­ni­mo so­dy­bo­je kon­cep­ci­ja to­kia – gy­ve­ni­mas gam­to­je, ga­li­my­bė po mies­to at­si­pūs­ti, įkvė­pi­mas kū­ry­bai ir edu­ka­ci­ja vai­kams.

Aly­tiš­kė pa­brė­žia, jog gy­ven­ti dar­niai su gam­ta ne­reiš­kia at­si­sa­ky­ti pa­to­gaus gy­ve­ni­mo. Nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai bu­vo vie­ni pir­mų­jų, ką šei­ma įsi­ren­gė so­dy­bo­je.

Plas­ti­kas kenks­min­gas, Ta­ra­saus­kai, kaip ir dau­ge­lis mū­sų, sten­gia­si jo nau­do­ti kuo ma­žiau, ta­čiau dras­tiš­kai tu­ri­mų plas­ti­ki­nių daik­tų ne­me­ta.

„Plas­ti­ko var­to­ji­mą ga­li­ma su­ma­žin­ti per­kant ma­žiau van­dens ir gai­vių­jų gė­ri­mų, gal rei­kė­tų per­žiū­rė­ti sa­vo pa­si­rin­ki­mus, ge­riau ger­ti ar­ba­tą, van­de­nį iš čiaupo. Aly­tu­je nė­ra ga­li­my­bės spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se pirk­ti ne­pa­kuo­tų pro­duk­tų, bet pre­ky­bos cen­truo­se ir tur­gu­je ga­li­ma tą da­ry­ti at­si­ne­šus sa­vo ta­rą“, – dės­to pa­šne­ko­vė.

Sai­kin­gas var­to­ji­mas

Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą M.Ta­ra­saus­kie­nė yra rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tė, 15 me­tų pra­dir­bu­si ver­sle. Ji tei­gia ge­rai su­pran­tan­ti prin­ci­pus, ant ku­rių pa­sta­ty­tas mū­sų šiuo­lai­ki­nis ver­slas: „Ne­sa­kau, kad vis­kas blo­gai, bet di­de­lė da­lis pro­duk­tų su­kur­ta tam, kad kur­tų pa­klau­są, kad žmo­nės pirk­tų pro­duk­tus, ku­rių ma­žai rei­kia ar­ba vi­sai ne­rei­kia. Kai su­pran­ti tuos prin­ci­pus, ta­da na­tū­ra­liai at­ei­na ir dar­nes­nis var­to­ji­mas.“

Ta­ra­saus­kų vo­nio­je yra la­bai ma­žai pro­duk­tų, ta­čiau jie ne eks­tre­ma­lai, dan­tis va­lo pirk­ti­ne dan­tų pas­ta, plau­kų ne­plau­na ru­gių mil­tais, o štai mui­lą ver­da­si pa­tys ir džiau­gia­si, kad pra­dė­jus jį nau­do­ti ne­rei­kia ran­kų kre­mo, po sku­ti­mo­si tep­tis prie­mo­nė­mis su­dir­gu­siai odai nu­ra­min­ti.

Aly­tiš­kės nuo­mo­ne, for­muo­ja­si pseu­do kul­tū­ra – keis­ti var­to­ja­mus da­ly­kus ki­tais, užuot jų ap­skri­tai at­si­sa­kius. Mo­te­rys pa­čios ga­mi­na­si kre­mus, in­gre­dien­tus par­si­siųs­da­mos iš to­li­mų ša­lių. Rei­kia skir­ti tik­rus da­ly­kus nuo ma­dos.

M.Ta­ra­saus­kie­nės šei­ma nau­do­ja se­ri­ji­nės ga­my­bos šam­pū­ną, jis ne tik pa­ten­ki­na po­rei­kius, bet tam tik­ra pras­me ir­gi tau­so­ja ap­lin­ką, nes ga­mi­na­mas ir trans­por­tuo­ja­mas di­de­liais kie­kiais.

„Jei­gu aš pra­dė­siu siųs­tis vi­sus rei­ka­lin­gus in­gre­dien­tus su dau­gy­be pa­kuo­čių, tai ne­bus ge­res­nis pa­si­rin­ki­mas. Ne tik pa­klau­sa for­muo­ja pa­siū­lą, bet ir pa­siū­la po­rei­kius. Jei­gu su­pras­tu­me šiuos prin­ci­pus, tai tik­rai kri­tiš­kai ver­tin­tu­me pir­ki­nių pa­si­rin­ki­mus“, – įsi­ti­ki­nu­si mo­te­ris.

M.Ta­ra­saus­kie­nė pa­ta­ria pir­miau­sia įver­tin­ti, ar tai, ką per­ki, rei­ka­lin­ga, ar tai yra ko­ky­biš­ka, ar ne­per­ki daik­to tik to­dėl, kad jis eko­lo­giš­kas ir ma­din­gas, o iš­mes­ti tu­ri­mą daik­tą tik ta­da, kai nie­kaip jo ne­ga­li­ma pa­nau­do­ti.

Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės sodyba
Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės sodyba
© Alytaus naujienos

„Žiū­rė­da­ma į tą ap­lin­ką, ku­rio­je ma­din­ga eko­lo­gi­ja ir tva­rus var­to­ji­mas, ma­tau daug iš­kreip­tų bū­dų, net­gi ska­ti­nan­čių var­to­ji­mą. Tar­ki­me, jei vi­si pul­tu­me pirk­ti elek­tro­mo­bi­lių, ko­kie kie­kiai su­si­da­ry­tų iš­mes­tų au­to­mo­bi­lių, be to, tu­rė­tu­me už­si­dirb­ti jiems pi­ni­gų, kas ir­gi reiš­kia di­des­nį var­to­ji­mą. Ke­lis kar­tus nau­do­ja­me plas­ti­ki­nius mai­še­lius, kai juos baig­si­me, nau­do­si­me teks­ti­li­nius“, – sa­ko su var­to­to­jiš­ka kul­tū­ra ne­si­taiks­tan­ti mo­te­ris.

Mais­to at­lie­kas (jų la­bai ma­žai bū­na) jau dau­ge­lį me­tų Ta­ra­saus­kai kom­pos­tuo­ja lau­ke. Šei­mos drau­gai jau se­niai įpra­tę, kad vi­sos do­va­nos, ku­rias įtei­kia, yra su­var­to­ja­mos.

Svar­bus po­li­ti­kų in­dė­lis

Anot M.Ta­ra­saus­kie­nės, la­bai sma­gu, kad eko­lo­gi­ja ir kli­ma­to kai­ta tam­pa ma­din­gi, vi­suo­me­nei įdo­mūs da­ly­kai, nes tik tuo at­ve­ju po­li­ti­kai pri­ims tei­sin­gus spren­di­mus.

„Nė vie­nas po­li­ti­kas ne­aiš­kins žmo­gui, kad jis im­tų ma­žiau rū­šiuo­ti, nes tai ne­po­pu­lia­ru ir pa­kenks rei­tin­gams. Jie ga­li pa­ska­tin­ti rū­šiuo­ti at­lie­kas tuos žmo­nes, ku­rie to ne­no­rė­jo da­ry­ti, ta­čiau abe­jo­ju, ar Lie­tu­vos po­li­ti­kai ska­tins ma­žin­ti var­to­ji­mą, kas iš tie­sų yra per­tek­li­nio at­lie­kų kie­kio prie­žas­tis“, – apie po­li­ti­kų įta­ką for­muo­jant nau­ją ir at­sa­kin­gą po­žiū­rį į var­to­ji­mą ir at­lie­kų rū­šia­vi­mą kal­ba aly­tiš­kė.

Jei žmo­gus no­ri su­ma­žin­ti sa­vo at­lie­kų kie­kį ir dar­niai var­to­ti, pir­miau­sia tu­rė­tų gal­vo­ti, ką val­go, nes bū­tent mais­tas su­da­ro di­džiau­sius kie­kius. „Mes au­gi­na­me daug dar­žo­vių, tu­ri­me ben­dra­min­čių drau­gų tin­klą, su ku­riais kei­čia­mės dar­žo­vė­mis. To­dėl dar­žo­vių ir vai­sių be­veik ne­per­ka­me. To­kie mai­nai – vie­nas iš bū­dų, kaip tei­sin­gai var­to­ti“, – da­li­ja­si pa­tir­ti­mi M.Ta­ra­saus­kie­nė, Aly­tu­je pa­si­gen­dan­ti to­kių mai­nų or­ga­ni­za­vi­mo ini­cia­ty­vos.

Ta­ra­saus­kų na­muo­se ga­lio­ja sai­kin­go var­to­ji­mo tai­syk­lės. Ta­čiau kaip pa­veik­ti vai­kus, ypač pa­aug­lius, ku­rie yra la­bai di­de­lis tam tik­rų pro­duk­tų var­to­to­jas, į šį klau­si­mą mo­te­ris at­sa­ky­mo dar ne­ra­do.

Di­džiau­sios dar­naus gy­ve­ni­mo su gam­ta ir ma­žes­nio bei ko­ky­biš­ko var­to­ji­mo idė­jos va­ro­mo­ji jė­ga yra jau­nos šei­mos, gal­vo­jan­čios, kaip gy­vens jų vai­kai.

„Ga­li­ma ku­rį lai­ką ne­kreip­ti dė­me­sio žiū­rint į ne­gy­vų ban­gi­nių pil­vus, pil­nus plas­ti­ko, ar ne­va­žiuo­ti į są­var­ty­ną, kad pa­ma­ty­tum, ko­kie kie­kiai ten su­si­kau­pia at­lie­kų. Ta­čiau tai aki­vaiz­dūs fak­tai, ro­dan­tys, kad to­liau taip gy­ven­ti ne­ga­li­ma“, – sa­ko M.Ta­ra­saus­kie­nė, jau se­niai įsi­ti­ki­nu­si, kad ma­žiau ne­reiš­kia pras­čiau.

Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės sodyba
Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės sodyba
© Alytaus naujienos

Lais­vė ir var­to­ji­mo prie­ta­rai

„Mes rū­šiuo­ja­me, ta­čiau ma­nau, kad to ne­ga­na – žmo­nės pri­va­lo su­ma­žin­ti var­to­ji­mą. At­si­sa­ky­ti var­to­ji­mo prie­ta­rų (ne­va bū­ti­nų pre­kių) ir vie­to­je to rink­tis dau­giau lais­vės, erd­vės. Bus ma­žiau iš­lai­dų ir ma­žiau šiukš­lių“, – pa­ta­ria aly­tiš­kė.

M.Ta­ra­saus­kie­nės nuo­mo­ne, daug ką ga­li­ma pa­si­ga­min­ti po pa­si­vaikš­čio­ji­mo gam­to­je ar­ba įsi­gy­ti iš smul­kių­jų ga­min­to­jų. Ir pa­tei­kia ke­le­tą pa­vyz­džių iš sa­vo šei­mos prak­ti­kos.

Alytaus naujienos
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(36 žmonės įvertino)
4.2500

Paaiškino, kodėl lenkų ūkininkai pranašesni: didžiulius ES pinigus panaudojame ne ten (157)

„ Kooperacijos kelias “ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas pieno sektoriaus legenda,...

Ūkininkas paaiškino, kodėl žemės ūkyje niekada nebus gero atlyginimo (243)

Daugiau nei trisdešimt metų Padovinio žemės ūkio bendrovę valdantis Gintautas Gumauskas...

Šokas Lenkijoje: ūkininką, laikytą dingusiu be žinios, suėdė jo paties kiaulės (64)

Lenkų tyrėjai įtaria, kad ūkininką, kuris paskutinį kartą buvo pastebėtas gruodžio 31 d.,...

Traukiasi didžiausias Kėdainių agurkų augintojas, bet tai ne pabaiga (33)

Didžiausias Kėdainių agurkų polietileniniuose šiltnamiuose augintojas Romualdas Valevičius...

Kaip buvo įgyvendintas unikalus užsakymas – pagamintas vegetariškas sūris, kurio skonis kaip dešros (79)

Lazdijų raj. unikalius sūrius gaminanti Inga Dubickienė gavo unikalų užsakymą, kuriam...

Top naujienos

Eurolyga: „Žalgiris“ triuškina ALBA su Roku Giedraičiu (165)

Eurolygos 21-ojo turo rungtynėse Kauno „Žalgiris“ (6/14) namuose priima Berlyno ALBA (7/13)...

Iš anksto pasmerktas Brežnevo dukterėčios romanas: kodėl jai buvo užkirstas kelias tekėti už pirmosios meilės? (27)

Džiaugtis lengvu gyvenimu ji anaiptol negalėjo. Giminystės ryšiai su TSKP CK generaliniu...

Valerijus Katkauskas

Ir vėl „visi vyrai tokie“?! N-18 (3)

Perskaičiau Vitalijos Guobės pasakojimą „Dieve, apsaugok nuo klasės susitikimų!“....

Domantas Sabonis pakvietė į ekskursiją po „Pacers“ valdas, pristatė merginą ir surengė vėliavų testą (72)

Amerikiečių vlogeriui Austinui Millsui pavyko parodyti visiškai kitą su žiniasklaidą įprastai...

Nejaukiai pasijutęs Aistis Mickevičius stojo ginti Indrės Stonkuvienės: kai kurie žmonės – truputį gyvuliai (220)

Pokštą apie skyrybas įprastai galima atlaikyti su mandagia šypsena. O kas, jei juokeliai apie...

Drukteinis ir Pogrebnojus kandžiai sukritikavo „Žmonių“ apdovanojimus: žemas lygis ir liūdnas vaizdelis (123)

Etiketo specialistas, rašytojas Giedrius Drukteinis ir dizaineris Aleksandras Pogrebnojus yra...

Viena už kitą įspūdingesnė? Išrinkite stilingiausią apdovanojimų ceremonijos viešnią (9)

Ketvirtadienio vakarą Nacionaliniame operos ir baleto teatre praūžė kasmetė „Žmonės 2020“...

Po triukšmo dėl nežymėtų policijos „trikojų“ siūlo apsidairyti svetur: kameros ir medžiuose, ir šiukšlinėse (68)

Lietuviai buriasi į įvairias grupes socialiniuose tinkluose ir protestuoja prieš gatvėse...

Artėja pabaiga: Johnsonas pasirašė „Brexit“ susitarimą dėl išstojimo sausio pabaigoje (85)

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas penktadienį pasirašė susitarimą...

Trečią praktikos dieną NASA agentūroje paauglys atrado naują planetą

Septyniolikmetis Wolfas Cukieras trečią praktikos NASA agentūroje dieną atrado naują, iki šiol...