aA
Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­nai ar­tė­jant ka­pi­nės tar­si at­gy­ja. Vis dau­giau žmo­nių sku­ba dar prieš lapk­ri­čio 2-ąją su­tvar­ky­ti pri­žiū­ri­mas kap­vie­tes, kad at­min­ti­ną die­ną žva­ke­lių at­va­žiuo­tų už­deg­ti jau ant pa­puoš­to ir tvar­kin­go ka­po.
© DELFI / Josvydas Elinskas

Ta­čiau jei ar­ti­mų­jų am­ži­no­jo poil­sio vie­tą tvar­ko­te tik kar­tą per me­tus, o gal jau ir ne­be­ži­no­te, ka­da ten lan­kė­tės, tu­rė­tu­mė­te su­klus­ti – ri­zi­kuo­ja­te jos ne­tek­ti.

Kaip sa­kė Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė So­na­ta Se­ra­pi­nie­nė, ne­pri­žiū­rė­tų kap­vie­čių vi­so­se tre­jo­se se­niū­ni­jos pri­žiū­ri­mo­se ka­pi­nė­se – Bi­ru­tės, Tel­šių gat­vių bei Jo­vai­šiš­kės kai­mo – kas­met tik dau­gė­ja. Jos pra­dė­tos fik­suo­ti 2018 me­tų va­sa­rą. Se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tai va­žiuo­ja ap­žiū­rė­ti, fo­tog­ra­fuo­ja, trau­kia į ne­pri­žiū­ri­mų kap­vie­čių są­ra­šą, o po ku­rio lai­ko vėl tik­ri­na, ar nuo pa­sku­ti­nio ap­si­lan­ky­mo si­tua­ci­ja nors kiek pa­si­kei­tu­si.

Ve­lio­nio ar­ti­mie­siems, įsi­pa­rei­go­ju­siems lai­do­jant ar­ti­mą­jį tą kap­vie­tę pri­žiū­rė­ti, siun­čia­mas laiš­kas su pri­mi­ni­mu tvar­ky­tis bei in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mas ne­si­tvar­ky­mo pa­sek­mės. Ta­čiau, anot spe­cia­lis­tės, laiš­kai ad­re­sa­tą ne vi­sa­da pa­sie­kia. At­si­lie­pia tik ne­di­de­lė da­lis. Gal­būt dėl to, kad se­niū­ni­jos tu­ri­mi ve­lio­nių ar­ti­mų­jų kon­tak­tai – pa­se­nę. Tad už kap­vie­tes at­sa­kin­gi as­me­nys, ar­ti­muo­sius pa­lai­do­je Bi­ru­tės ar Tel­šių gat­vių ka­pi­nė­se iki 2000 me­tų, tu­rė­tų kreip­tis į spe­cia­lis­tę ir pa­tiks­lin­ti ar­ba pa­teik­ti nau­jus kon­tak­ti­nius duo­me­nis, jei šie kei­tė­si.

Tie, kas at­si­lie­pia, ne­re­tai per­ra­šo kap­vie­tės prie­žiū­rą ki­tam as­me­niui, nes, ma­tyt, ne­tu­ri ga­li­my­bių tą da­ry­ti. Į laiš­ką ne­su­rea­ga­vu­siems as­me­nims jis siun­čia­mas pa­kar­to­ti­nai.

Pa­sak S. Se­ra­pi­ni­nės, pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas gre­sia įspė­ji­mu ar­ba bau­da nuo 14 iki 60-ies eu­rų. Jei­gu nu­si­žen­gia­ma pa­kar­to­ti­nai, bau­da pa­dvi­gu­bė­ja – pra­si­žen­gė­liui ten­ka mo­kė­ti nuo 60 iki 140 eu­rų.

Vis dėl­to baus­ti ne­sku­ba­ma. Pa­si­ro­do, ka­pa­vie­tę pri­pa­žin­ti ne­pri­žiū­ri­ma ga­li tik Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta spe­cia­li ko­mi­si­ja. Kaip sa­kė Plun­gės mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai ei­nan­tis se­niū­no pa­rei­gas, Gin­ta­ras Do­mar­kas, kol kas to­kios ko­mi­si­jos nė­ra.

Jo nuo­mo­ne, šias funk­ci­jas ga­lė­tų at­lik­ti pa­na­šaus po­bū­džio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ka­pų iden­ti­fi­ka­vi­mo ir ap­ma­ta­vi­mo ko­mi­si­ja. Da­bar į ją krei­pia­ma­si no­rint tvar­ky­ti Bi­ru­tės gat­vės ka­pi­nė­se esan­čias kap­vie­tes – pa­sta­ty­ti pa­mink­lą ar jį pa­keis­ti ki­tu, pla­nuo­jant iš­klo­ti trin­ke­les ir pa­na­šiai.

„Atei­ty­je to­kia ko­mi­si­ja tik­rai bus. Gal su­da­rys nau­ją, o gal bus pra­plės­tos jau esa­mos funk­ci­jos. Per po­rą me­tų vis­kas tu­rė­tų pa­ju­dė­ti. Da­bar po žmo­gui nu­siųs­to įspė­ji­mo dėl kap­vie­tės ne­tvar­ky­mo tu­rė­tu­me lauk­ti me­tus. Jei­gu nie­kas neat­si­liep­tų, ne­pri­žiū­ri­ma kap­vie­tė pe­rei­tų se­niū­ni­jos ži­nion“, – kal­bė­jo G. Do­mar­kas.

Iš tie­sų, jei žmo­nės vie­toj to, kad sa­vo ar­ti­mą­jį lai­do­tų į nau­ją kap­vie­tę, gau­tų jau esa­mą, nu­sa­vin­tą iš jos ne­pri­žiū­rė­ju­sio as­mens, pro­ble­mų su­ma­žė­tų – lė­čiau plės­tų­si nau­jų­jų ka­pi­nių plo­tai, o ir se­no­sio­se ka­pi­nė­se bū­tų dau­giau tvar­kos. Jei ka­da ir at­si­ras­tų bu­vęs ki­tam as­me­niui per­leis­tos kap­vie­tės šei­mi­nin­kas, pre­ten­zi­jų reikš­ti ne­be­ga­lė­tų.

O ka­da kap­vie­tė su­lau­kia se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tės dė­me­sio ir pa­ten­ką į tą juo­dą­jį ne­pri­žiū­rė­tų kap­vie­čių są­ra­šą? „Nus­ta­ty­tų kri­te­ri­jų nė­ra. Ta­čiau to­kias pa­ste­biu iš­kart. Jei­gu at­va­žia­vę ar­ti­mie­ji kap­vie­tę ap­tvar­ko tik prieš lapk­ri­čio 1-ąją, už­de­ga ant jos žva­ke­lių ir jau ma­no, kad ją pri­žiū­ri, – ap­si­rin­ka. Ar­ba jei­gu pa­mink­las ant ka­po toks pa­kry­pęs, kad, at­ro­do, tuoj nu­grius ant šo­no... Jau vien šie­met Tel­šių gat­vės ka­pi­nė­se už­fik­sa­vau 132 ap­leis­tas kap­vie­tes, Bi­ru­tės g. – apie 200, Jo­vai­šiš­kės kai­mo ka­pi­nė­se to­kių už­re­gist­ra­vau net 221-ą, iš jų 174-ias at­si­sa­kė tvar­ky­ti gi­mi­nai­čiai. Yra to­kių, ku­rio­se pa­lai­do­ti ar­ti­mų­jų ne­tu­rė­ję as­me­nys. Jų am­ži­no­jo poil­sio vie­tas pri­žiū­ri ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­ja“, – pa­sa­ko­jo S. Se­ra­pi­nie­nė.

Spe­cia­lis­tė sa­kė, kad ka­pi­nė­se pa­ste­bi ir at­virkš­čią va­rian­tą: darbš­čios mo­te­rė­lės, neap­si­ken­tu­sios prie jų tvar­ko­mos kap­vie­tės esan­čios ne­tvar­kos, nu­ra­vi bei pri­žiū­ri ir ša­lia esan­čią. Ta­čiau to da­ry­ti ne­rei­kė­tų. To­kios kap­vie­tės į ne­pri­žiū­ri­mų są­ra­šą neįt­rauk­si. Va­di­na­si, nors ji pri­žiū­rė­to­jo ofi­cia­liai ir ne­tu­ri, ten lai­do­ti mi­ru­sio­jo ne­bū­tų ga­li­ma.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(12 žmonių įvertino)
1.0833

Vidutinės pieno supirkimo kainos spalį (3)

2019 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,37 proc. riebumo ir 3,47 proc. baltymingumo) pieno...

Kaip gyvenama prieš 200 metų statytame name, kuris nepasikeitė iki šiol kam ir kaip senovėje naudotas duonkepis (32)

Virgilijus ir Giedrės Šironai, ūkininkaujantys Molėtų raj. turbūt vieni iš įdomiausių...

Karininkės gyvenimo vingiai: iš saugumo į šiaudinę trobą ir dulas (35)

Virginija Šironė , trylika metų atidavusi tarnybai Lietuvos kariuomenėje, kur dirbo logiste ir...

Paaiškino, kada valdžia gali atimti artimųjų kapus (28)

Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­nai ar­tė­jant ka­pi­nės tar­si at­gy­ja. Vis dau­giau...

Ūkininkų gyvuliai laukuose, bet bausti nėra už ką (21)

Auksinė mintis – visuomenė yra tokia, kaip elgiasi su savo mažiausiais – Kėdainiuose išties...

Top naujienos

Seimas nepailsta – vis ieško būdų, kaip pastorinti pinigines politikams (33)

Seimo Valstybės ir savivaldybių valdymo komitetas, panašu, kad rado būdą, kaip į Seimo...

Po kruvinų įvykių Kaune – slaptas planas išvaduoti galimą žudiką: akiratyje atsidūrę teisėjai apklausti STT (223)

Laisvę galima nusipirkti – jei ne už didelius, tai už labai didelius pinigus. Tokia taisykle...

Tūpsnis lenkams – kai jie baigs pardavinėti savo produkciją, lentynose vietos atsiras ir mums (1)

Šie metai kaip niekad nesėkmingi obuolius auginantiems Lietuvos sodininkams. Ir nors, palyginus su...

Macronas nepasiruošusius užklupo ir partnerius, ir konkurentus

Prancūzijos pareigūnai didina apsukas, stengdamiesi pasinaudoti chaosu, kurį sukėlė naujausias...

Populiariausių partijų trejetuke – nauja lyderė: „valstiečiai“ atsidūrė rekordinėse žemumose (399)

Nors „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sako manąs, kad šalies žmonės prie...

Mažvydas Jastramskis. Vargas valstybei, kuri proto nevertina (4)

Lietuvoje aukštasis mokslas nėra prioritetas. Jis rūpi mažai kam. Ir tai galioja ne tik...

Ligoninėje mirė „Mafijos tėvu“ vadinamas Vidas Antonovas: liga jį sunaikino per 3 mėnesius (93)

Ketvirtadienio rytą mirė Vidas Antonovas . DELFI žiniomis, jo gyvybė užgeso Šiaulių miesto...

Šaltiniai: FNTT atliko kratą Širvintų tarybos nario sodyboje (14)

Finansinių nusikaltimų ir tyrimų tarnyba ( FNTT ) trečiadienį atliko kratą Širvintų rajone...

Valdantieji rado pamainą Žemaitaičiui papildyta 11:13 val. (28)

Valdantieji vietoje Remigijaus Žemaitaičio į Seimo vicepirmininkus nusprendė siūlyti Kęstutį...

Ką daryti ir ko nedaryti prisijungus prie viešo WiFi

Nors viešas nemokamas WiFi ryšys yra labai patogu, ypač keliaujant, tačiau jis yra ir pavojingas....