aA
Vis spar­čiau gausė­jant pra­mo­gau­jan­čiųjų su ga­lin­gais ke­tur­ra­čiais mo­to­cik­lais gre­toms, už galvų grie­bia­si ne tik ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, bet ir ūki­nin­kai.
Nusiaubti laukai
Nusiaubti laukai
© Žemaitis

Įžūlių ke­tur­ra­čių vai­ruo­tojų ne­trūksta ir Plungės ra­jo­ne. Nuo tokių van­dalų nu­kentė­jo ūki­nin­kas Min­dau­gas Grikš­tas – gru­pelė pra­mo­gau­tojų sa­vo trans­por­to prie­mo­nių pra­va­žumą nu­sprendė iš­ban­dy­ti jo au­gi­namų žie­mi­nių rapsų lau­ke, esan­čia­me Alksnėnų kai­me, Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je.

Ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai įsta­tymų ne­pai­so

Su ke­tur­ra­čių mo­to­ciklų vai­ruo­tojų sa­vi­va­le su­si­du­ria ne tik mūsų ra­jo­no ūki­nin­kai. Ši pro­ble­ma ak­tua­li vi­so­je Lie­tu­vo­je, nes vis dau­giau lie­tu­vių ak­ty­viam poil­siui pa­įvai­rin­ti ren­ka­si ke­tur­ra­čius mo­to­cik­lus. Vie­nas įsi­gy­ja ma­žesnį, ki­tas – di­delį ir ga­lingą, bet re­tas prie­š tai pa­gal­vo­ja, kur su juo galės lėkti.

Šia trans­por­to prie­mo­ne ga­li­ma va­žiuo­ti kaip ir vi­so­mis ki­to­mis – tik ke­liais ar spe­cia­lio­se tra­so­se. Bet, pa­sak M. Grikš­to, šių tai­syk­lių grei­čio mėgėjai ne­pai­so, va­žiuo­ja, kur no­ri. Su jais ūki­nin­kas ka­riau­ja jau daug metų. Daž­niau­siai jie bėdos pri­da­ro ru­denį ir pa­va­sarį. Ar­ba to­kią žiemą kaip ši – kai vi­sur pa­žliugę ir pur­vai taš­ko­si į vi­sas pu­ses. Ke­lių jiems neuž­ten­ka, o ir pa­pras­čiau­siai su­kti ra­tais jiems ne­įdo­mu. Ta­da pra­de­da va­žinė­ti, kur įdo­miau, bet ne­būti­nai – ga­li­ma.

Nu­kentė­jo ne vie­nas

Sau­sio 12 d., apie 10– 11 val., ūki­nin­kas su­laukė pa­žįstamų žmo­nių iš Alksnėnų kai­mo skam­bu­čio. Jie pa­ra­gi­no jį kuo grei­čiau at­va­žiuo­ti, nes še­šių ke­tur­ra­čių ko­lo­na pralėkė pro skam­bi­nusiųjų kiemą, pie­vas, dau­bas ir per M. Grikš­to pa­sėlius nurū­ko sa­vais ke­liais. Nei nu­fo­tog­ra­fuo­ti, nei nu­fil­muo­ti jų ne­pa­vy­ko, nes ke­tur­ra­čiai pra­švilpė di­de­liu grei­čiu, pa­lik­da­mi tik juodą vėžių šleifą.

At­va­žiavęs ūki­nin­kas nu­stėro, nes ra­tuo­ti chu­li­ga­nai pa­si­sma­gi­no ne tik jo lau­ke, bet ir ki­to ūki­nin­ko žie­mi­niuo­se rap­suo­se, kvie­čiuo­se. Kons­ta­tavęs liūdną faktą, jis grįžo na­mo ir net ne­bandė skam­bin­ti į po­li­ciją. Sa­ko, su ja tu­rin­tis liūd­nos pa­tir­ties. Prieš ke­le­rius me­tus skam­bi­no, pra­nešė apie pa­našų įvykį, bet su­pra­to, kad jo lau­kai – tai tik jo rūpes­tis.

„Po­li­ci­jai tu­ri pa­teik­ti nuo­trau­kas, vaiz­do med­žiagą, pa­žeidėjų trans­por­to prie­mo­nių nu­me­rius... Iš kur juos gau­ti? Žemės tu­riu daug, be to, jie kei­čia marš­ru­tus. Va­žiuo­ja di­de­liu grei­čiu, su šal­mais tam­sin­tais stik­lais, vei­dus den­gia spe­cia­lios kaukės, iki ausų pur­vi­ni, nu­me­riai ar­ba užs­lap­tin­ti, ar­ba pur­vais ap­taš­ky­ti. Daž­nai tie vy­rai būna ag­re­syvūs, rei­kia sau­go­tis, kad ne­su­va­žinėtų. Prieš ke­le­rius me­tus yra tekę su to­kiais ir pa­si­stum­dy­ti“, – kalbė­jo ūki­nin­kas ir pri­dūrė pa­vargęs sek­liu būti.

La­biau­siai jį pa­pik­ti­no tai, kad kaž­ka­da pra­ne­šus po­li­ci­jai, jog ke­tur­ra­čiais mo­to­cik­lais va­žinė­ja Gan­din­gos kraš­to­vaizd­žio draus­ti­ny­je, reak­ci­ja bu­vu­si vi­sai ki­ta. Per de­šimt mi­nu­čių sulėkė po­li­ci­ja, gam­tos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai. Liūd­niau­sia, kad pro­ble­ma ta pa­ti, tik reak­ci­ja į ją – skir­tin­ga.

Re­dak­ci­jos ži­nio­mis, sau­sio 12-ąją taip pat nuo van­dalų nu­kentėjęs ki­tas ūki­nin­kas, ne­norėjęs skelb­ti sa­vo pa­vardės, prie­šin­gai nei M. Grikš­tas, į po­li­ciją kreipė­si ir pa­reiš­kimą pa­rašė. Žmo­gus tei­gia tu­rin­tis fil­muo­tos med­žia­gos, ku­ri ga­li pa­dėti ty­ri­mui. Jo­je už­fik­suo­ta, kad ta pa­ti, tik šiek tiek ma­žesnė – ke­tu­rių ke­tur­ra­čių, ko­lo­na pro vaiz­do fik­sa­vi­mo ka­me­ras pra­va­žia­vo ir sau­sio 19 d., bet ūki­ninkų lau­kuo­se aną­dien ne­si­sma­gi­no.

M. Grikš­tas pa­sa­ko­jo pa­ts tu­rin­tis įsi­gijęs ga­lingą ke­tur­ratį mo­to­ciklą ir ge­rai ži­no jų kai­nas. Esą tai suau­gu­sių vyrų po­mėgis, nes jau­ni­mas to­kių bran­gių „žais­liukų“ ne­įper­ka. Pats jį nau­do­ja ūkio dar­bams, kai rei­kia ap­tver­ti gy­vu­lių ga­nyk­las ar pa­temp­ti prie­kabą. Bet to­kiu oru, ir dar po pa­sėlius, ne­va­žinė­ja. O kad suaugę vy­rai, tu­rin­tys pi­nigų, jau­čia­si pra­na­šes­ni už ki­tus – sa­ko pa­jutęs se­niai.

No­ri pa­gar­bos

Su­si­da­riu­sią si­tua­ciją „Že­mai­tis“ pa­prašė pa­ko­men­tuo­ti Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­ninkę Ing­ridą Juš­kaitę. Pa­sak jos, skam­bu­čių apie ke­tur­ra­čių mo­to­ciklų vai­ruo­tojų pa­žei­di­mus po­li­ci­ja per me­tus su­lau­kia gal 4–5-ių, tik pa­reiš­ki­mas dėl to pa­ra­šy­tas turbūt pir­mas. Tiek ūki­nin­kus, tiek vi­suo­menę ji ra­gi­na būti pi­lie­tiš­kus, pa­ma­čius pa­žeidė­jus ne­del­siant skam­bin­ti po­li­ci­jai.

Tik štai pa­tiems su­lai­ky­ti tokius ne­pa­ta­ria­ma. Ge­riau, jei įma­no­ma, nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar nu­fil­muo­ti jų trans­por­to prie­mo­nes, kad ma­tytų­si vals­ty­bi­niai nu­me­riai, įsidėmė­ti ke­tur­ra­čio mo­delį, išs­kir­ti­nes de­ta­les, už­ra­šus, vai­ruo­to­jo ap­rangą ir pa­na­šiai.

Abu kal­bin­ti ūki­nin­kai tvir­ti­na, jog bau­dos už to­kius pa­žei­di­mus yra ma­žos, ir jie ne­sie­kia, jog kal­ti­nin­kai at­ly­gintų jiems pa­da­ry­tus nuo­sto­lius. Už­tektų vyrų at­si­pra­šy­mo ir pa­ža­do atei­ty taip ne­be­da­ry­ti. Juk taip be­siel­gian­tys žmonės net ne­su­simąs­to, kiek dar­bo, lai­ko ir kaštų ūki­nin­kai įde­da į sa­vo lau­kus. Juos ir taip ga­na daž­nai baud­žia gam­ta, ža­los pri­da­ro lau­ki­niai gyvū­nai, per sve­ti­mus lau­kus lyg per sa­vo trau­kian­tys med­žio­to­jai. Abu sakė jau pa­vargę su vi­sais ko­vo­ti, todėl no­rin­tys tik vieno – pa­gar­bos sa­vo dar­bui.

Žemaitis
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(13 žmonių įvertino)
4.2308

Seniūnai pradėjo užkalinėti sodybų langus (50)

Kėdainių rajone apgriuvusių, negyvenamų statinių yra kone kiekvienoje seniūnijoje. Griūvantys...

Kanapių augintojai išsprendė darbo jėgos problemą – užsieniečiai patys važiuoja dirbti nemokamai (36)

Virginija ir Andrius Šironai, netoli Molėtų auginantys 15 ha pluoštinių kanapių, išsprendė...

Stručių augintojas apie prekybą Lietuvoje ir Rusijoje: ten brangiau, bet čia paprasčiau (8)

Stručių auginimo versle jau dvidešimtmetį besisukantis ūkininkas Aleksandras Skliaras pasakoja,...

Sofos ūkininkas investavo 2 milijonus eurų – kas iš to išėjo (54)

Gintautas Migonis , buvęs kelių didelių tarptautinių maisto perdirbimo įmonių vadovas, keletą...

Laukuose – miestiečių ir ūkininkų konfliktas (25)

Vis spar­čiau gausė­jant pra­mo­gau­jan­čiųjų su ga­lin­gais ke­tur­ra­čiais...

Top naujienos

„Bloomberg“: Putino planas žlugo, susitikimas su Lukašenka neišgelbėjo (45)

Vladimiro Putino netikėtas Rusijos vyriausybės atsistatydinimo inicijavimas ir konstitucinių...

Po ilgos tylos Grybauskaitė prakalbo apie santykius su komanda bei ką būtų dariusi su Narkevičiumi (217)

10 metų Lietuvai vadovavusi kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikime su Knygų...

Liga, dėl kurios draugai ir kolegos gali virsti priešais: tokį sergančiojo elgesį sunku pakęsti net ir artimiesiems (2)

Vagystė dažnam asocijuojasi su neigiamais jausmais ne tik dėl to, kad tai – nusikaltimas....

Gydytoja išaiškino, kodėl lietuviams netinka sveikiausia Viduržemio jūros regiono dieta (3)

Šeštadienį „Alfas“ Live laidoje jos vedėjas Alfas Ivanauskas su laidos viešnia –...

Iš parduotuvės išėjęs vyras rado savo automobilį nublokštą į gatvės vidurį, netoliese – sumaitotas BMW (12)

Šeštadienio vakarą, apie 18.30 val., Vilniaus pakraštyje, Grigaičiuose , Pergalės g.,...

Belgų žiniasklaida: istorinė pergalė prieš Europos elitinę rinktinę, dabar galima svajoti drąsiau (39)

Netikėta Belgijos rinktinė pergalė prieš Lietuvą Europos čempionato atrankos starte sukėlė...

Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Padegamasis ginklas, arba trumpa „Molotovo kokteilio“ istorija

Ugnis nuo neatmenamų laikų mūsų protėvius ne tik maitino ar padėjo jiems apsiginti nuo laukinių...

Ko gero, geriausia gyvenime diena: patyčias kentęs devynmetis lydėjo Australijos regbio žvaigždes (54)

Patyčias kentęs devynerių Quadenas Baylesas tapo ryškiausia persona Australijoje, šeštadienį...

Ką daryti, kad gyventumėte laimingoje santuokoje: tereikia žinoti kelis esminius dalykus (35)

Galbūt jums atrodo, kad meilė – paslaptis, o prognozuoti, kiek truks santuoka, neįmanoma. Vis tik...

Buvusiai „Tele Bim Bam“ vedėjai Neringai Čereškevičienei teko atsisveikinti ne tik su TV, bet ir scena: papasakojo apie užkulisius (44)

Buvusios vaikų laidos „Tele Bim Bam“ vedėja, o dabar privataus darželio ir mokyklos įkūrėja...

|Maža didelių žinių kaina