aA
Nuo ke­lių tūks­tan­čių iki nu­lio. Ši­taip ūki­nin­kas Ka­zi­me­ras Ba­gins­kas bai­gė kiau­lių au­gi­ni­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Iš pra­džių šių gy­vu­lių ne­li­ko Ku­lių fer­mo­se, o rug­sė­jo mė­ne­sį pas­ku­ti­nis par­še­lis bu­vo pa­pjau­tas ir Var­ka­lių kai­mo fer­mo­je.

Ne vie­ne­rius me­tus dėl mi­nė­to ūki­nin­ko veik­los plun­giš­kių ir var­ka­liš­kių ner­vus ga­din­da­vo bai­si smar­vė – į lau­kus ve­ža­mas kiau­lių mėš­las taip dvok­da­vo, kad no­sį ries­da­vo net už ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų nuo fer­mos. Ūki­nin­kas nuo­lat su­lau­kdavo tik­rin­to­jų, ne kar­tą bu­vo ­baus­tas, o pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je dėl ga­li­mo ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo net­gi at­si­dū­rė tei­sė­sau­gi­nin­kų aki­ra­ty­je.

Da­bar kiau­lių Var­ka­liuo­se K. Ba­gins­kas ne­be­au­gi­na. Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius prieš ke­le­tą die­nų pa­tvir­ti­no, jog rug­sė­jo mė­ne­sį ūki­nin­kas iš­pjo­vė pas­ku­ti­nius par­še­lius.

„Var­ka­lių fer­mo­je K. Ba­gins­kas kiau­lių ne­be­lai­ko. Pas­ku­ti­nį kar­tą VMVT spe­cia­lis­tai ten lan­kė­si rug­sė­jo vi­du­ry­je, jo­kių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta, gy­vu­lių ne­be­bu­vo, tvar­tai iš­va­ly­ti“, – sa­kė vir­ši­nin­kas.

Be­je, rug­pjū­čio pa­bai­go­je kai­my­ni­nė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja bu­vo pa­skelb­ta af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­krės­ta te­ri­to­ri­ja, mat Dau­gė­dų se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je su­me­džio­tas už­si­krė­tęs šer­nas. Mū­sų ūki­nin­kams taip pat ki­lo di­des­nė ri­zi­ka su­si­dur­ti su kiau­lių ma­ru, o K. Ba­gins­kas tuo me­tu tu­rė­jo dar apie šim­tą par­še­lių. Nors į jo ūkį ma­ras ne­įsi­su­ko, kiau­les ne­tru­kus jis lik­vi­da­vo.

„Ko­kie ūki­nin­ko pla­nai, aš ne­ži­nau. Vie­ta, kaip sub­jek­tas, Var­ka­liuo­se iš­li­ko, ir jis bet ka­da ga­lės at­nau­jin­ti kiau­lių au­gi­ni­mą. Ki­tuo­se ra­jo­nuo­se jo ūki­nė veik­la te­be­vyk­do­ma“, – pri­dū­rė V. Gai­lius.

Tai­gi, no­sį rie­čian­čios smar­vės iš Var­ka­lių fer­mų bent jau ku­rį lai­ką gy­ven­to­jai ne­užuos. Tie­sa, ta­me pa­čia­me kai­me yra nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai, iš ku­rių, kaip ma­no­ma, ir­gi ga­li pa­sklis­ti ne­ma­lo­nių kva­pų.

K. Ba­gins­kas Var­ka­lių kai­mo fer­mo­je veik­lą pra­dė­jo 2004 m. su 1200 kiau­lių. Me­tais anks­čiau bu­vo įsi­gi­jęs fer­mą Ku­liuo­se. Palaips­niui gy­vu­lių au­gi­ni­mą iš­plė­tė dvi­gu­bai, įren­gė sker­dyk­lą ir mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę, įsi­gi­jo kiau­lių kom­plek­są Ši­lu­tės ra­jo­ne, Že­mai­ti­jos re­gio­ne ati­da­rė dau­giau nei 30-ies par­duo­tu­vė­lių tin­klą. Per me­tus Var­ka­liuo­se ir Ku­liuo­se iš vi­so už­au­gin­da­vo apie 4 tūkst. par­še­lių. Ku­liuo­se kiau­lių au­gi­ni­mo at­si­sa­kė jau anks­čiau, o Var­ka­liuo­se, kaip mi­nė­ta, rug­sė­jo mė­ne­sį.

Ne­ma­lo­nu­mai su tei­sė­sau­ga K. Ba­gins­kui pra­si­dė­jo per­nai. Ge­gu­žės 30 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bo­je bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mius, nu­ma­ty­tus Bau­džia­mojo ko­dek­so 220 str. 1 d. ir 222 str. 1 d. (Ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, tur­tą ar pel­ną pa­tei­ki­mas ir Ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas).

Įtar­ta, jog ga­li­mai da­lis kiau­lių au­gi­nama ir par­duo­da­ma ne­ap­skai­tant, o sie­kiant iš­veng­ti mo­kes­čių, į de­kla­ra­ci­jas įra­šo­mi ne­tei­sin­gi duo­me­nys. Tę­siant ty­ri­mą, gruo­džio mė­ne­sį pa­rei­gū­nai at­li­ko apie 50 kra­tų vi­sa­me Že­mai­ti­jos re­gio­ne, su­si­ju­sių su kiau­lių au­gin­to­ju (au­to­mo­bi­liuo­se, par­duo­tu­vė­se, ūkiuo­se, ofi­se, sker­dyk­lo­je, dar­buo­to­jų na­muo­se). Ra­do ga­li­mai neap­skai­ty­tų pi­ni­gų – apie 30 tūkst. eu­rų. Įta­ri­mai bu­vo pa­reikš­ti 6 as­me­nims, 4 iš jų bu­vo su­lai­ky­ti. Ty­ri­mas tę­sia­si.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(4 žmonės įvertino)
2.7500

Senovės Lietuvos miškų apsauga: urėdas brakonierių galėjo iš karto pakarti (13)

Visi trys Lietuvos statutai (1529, 1566, 1588) šalia svarbiausių tuometinės valstybės ir jos...

Dar išliko originali duonkepė krosnis – kaip iš tiesų ją naudojo senovėje (11)

Giedrė Šironienė, ūkininkaujanti Molėtų rajone, gali pasigirti, kad jos troboje, kuriai du...

Vidutinės pieno supirkimo kainos spalį (5)

2019 m. spalio mėnesį vidutinė natūralaus (4,37 proc. riebumo ir 3,47 proc. baltymingumo) pieno...

Kaip gyvenama prieš 200 metų statytame name, kuris nepasikeitė iki šiol kam ir kaip senovėje naudotas duonkepis (32)

Virgilijus ir Giedrės Šironai, ūkininkaujantys Molėtų raj. turbūt vieni iš įdomiausių...

Karininkės gyvenimo vingiai: iš saugumo į šiaudinę trobą ir dulas (35)

Virginija Šironė , trylika metų atidavusi tarnybai Lietuvos kariuomenėje, kur dirbo logiste ir...

Top naujienos

Sunkios ligos kamuojamas Jurgis atsidūrė beviltiškoje padėtyje: nežinau, ką man reiks pasakyti savo dukrai (150)

„Laivas skęsta, bet mane išmetė pirmąjį“, – laidoje „ DELFI diena “ sakė cukriniu...

55 tūkst. eurų dvikova: ar naujausio „iPhone“ objektyvas atsilaikys prieš profesionalią kino kamerą apžvalga (66)

Šių metų „Apple“ telefonų meniu trys modeliai – „iPhone 11“, „iPhone 11 Pro“ ir...

Artinasi žiema: jau šią savaitę prasidės orų permainos (2)

Pirmadienio dieną Lietuva pateks į šiltąjį ciklono sektorių. Padangė išliks debesuota, tik...

Gydytoja įspėja apie neatsargų vaistų vartojimą: po to žmonės patenka į reanimaciją ir niekas nebepadeda (21)

DELFI laidoje „Sveikatos receptas“ pokalbis apie atsparumą antibiotikams — kasmet dėl šios...

Jasikevičius apie didžiausią sezono pergalę: gera treniruotė (35)

Kauno „Žalgiris“ pasiekė didžiausią sezono pergalę „Betsafe- LKL “ susitikime 108:64...

Pavojingai kaista abu Vokietijos visuomenės pakraščiai: grasinti imasi net moterims ir vaikams (234)

Jau kuris laikas Vokietijoje dažnėja pranešimų, rodančių, jog pavojingai kaista abu visuomenės...

5 faktai apie menopauzę – kurie iš jų tiesa, o kurie – mitas? (5)

Didžiausi pokyčiai moters kūną ištinka prasidėjus lytiniam brendimui, nėštumo metu ir sulaukus...

Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekantis vyras: užteko vieno lemtingo vakaro (14)

Apie ką galvoja žmogus, kuris atlieka bausmę? Ar jis permąsto gyvenimą, savo poelgių...

F-1 lenktynes Brazilijoje papuošė susidūrimu pasibaigusi „Ferrari“ pilotų dvikova (7)

Veiksmo nestokojusiose Brazilijos GP lenktynėse triumfavo Maxas Verstappenas, paskutiniuose metruose...

„Snapchat“ įkūrėjo sesuo pristatė garsinės erotikos svetainę (4)

Caroline Spiegel nesivaržo kalbėti apie seksą . 22-ejų metų verslininkė ir jaunesnioji...