aA
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je ūki­nin­kau­jan­čiais gy­ven­to­jais ap­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­tus pa­pil­do­mus diok­si­nų kie­kio pie­ne ty­ri­mus.
Karvės
Karvės
© AFP / Scanpix

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo že­mės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka.

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je, pri­sta­čius Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­lik­tus ty­ri­mus dėl diok­si­nų na­mi­niuo­se gy­vu­liuo­se bei pie­ne ir pra­ne­šus, kad dėl pa­di­dė­ju­sių jų kie­kių teks už­mig­dy­ti gy­vu­lius, ki­lo di­de­lis ūki­nin­kų pa­si­prie­ši­ni­mas. Šį­kart jie jau ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad diok­si­nais už­si­krė­tę gy­vu­liai bū­tų už­mig­dy­ti. To­kių gy­vu­lių po pa­pil­do­mų ty­ri­mų žen­kliai su­ma­žė­jo. Gal­būt ūki­nin­kus pa­vei­kė ir že­mės ūkio mi­nist­ro pa­ste­bė­ji­mas: „Lai­ky­da­mas diok­si­nais už­si­krė­tu­sią kar­vę, – pats ne­ger­čiau jos pie­no, ne­duo­čiau nei sa­vo vai­kams ir anū­kams.“

Pa­pil­do­mi ty­ri­mai kai­na­vo dau­giau kaip 7 tūkst. 500 eu­rų

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su že­mės ūkio mi­nist­ru A.Pa­lio­niu bei Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi D.Re­mei­ka su­si­ti­ko tie gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kai, ku­rių lai­ko­muo­se mė­si­niuo­se gal­vi­juo­se ir pie­ne ty­ri­mais bu­vo nu­sta­ty­tas pa­di­dė­jęs diok­si­nų kie­kis. To­kius gal­vi­jus re­ko­men­duo­ta už­mig­dy­ti. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba tuo­met in­for­ma­vo, kad tai gre­sia de­vy­nių, nuo gais­ro ži­di­nio Aly­tu­je nu­to­lu­sių nuo pus­an­tro iki aš­tuo­nių ki­lo­met­rų Aly­taus se­niū­ni­jos kai­mų, – Mik­lu­sė­nų, Užu­ba­lių, Kriau­nių, Rau­do­ni­kių, Ge­nių, Kar­kly­nų, Kel­ma­no­nių, Vy­tau­tiš­kių ir Rut­kos kai­mų ūki­nin­kų au­gi­na­miems gal­vi­jams.

Čia pa­im­ti pie­no, pa­skers­tų gal­vi­jų, paukš­čių, kiau­ši­nių mė­gi­niai ir at­lik­ti ty­ri­mai ak­re­di­tuo­to­se Lie­tu­vos bei Vo­kie­ti­jos la­bo­ra­to­ri­jo­se pa­ro­dė, kad diok­si­nų, – kan­ce­ro­ge­ni­nių, vė­žį su­ke­lian­čių me­džia­gų kie­kiai pie­ne kai ku­riuo­se ūkiuo­se vir­ši­ja du ar net aš­tuo­nis kar­tus.

Mi­nė­tų kai­mų 12-oje ūkių bu­vo 151 kar­vė, 8-iuo­se ūkiuo­se – 14 gal­vi­jų prie­aug­lio, vie­na­me ūky­je – 37 mė­si­niai gal­vi­jai, 118 ofi­cia­liai re­gist­ruo­tų viš­tų, dau­giau kaip 10 taip pat re­gist­ruo­tų ka­la­ku­tų ir žą­sų.

Ūki­nin­kai, iš­gir­dę apie gy­vu­lių už­mig­dy­mą, ėmė prieš­ta­rau­ti ne­su­tik­da­mi su at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tais. Gir­di, to­kiu bū­du jie bus pa­lik­ti be pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio, jiems vi­siš­kai ne­rū­pė­jo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­siū­ly­tos kom­pen­sa­ci­jos už pa­skers­tus gy­vu­lius.

Tuo­met, per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je vy­ku­sia­me ūki­nin­kų su­si­ti­ki­me su mi­nė­tų ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais da­ly­va­vęs Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, ma­ty­da­mas, kad ne­pa­si­ti­ki­ma at­lik­tais ty­ri­mais, pa­siū­lė, jog sa­vi­val­dy­bė ga­li ini­ci­juo­ti pa­pil­do­mus diok­si­nų piene ty­ri­mus. Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruož­tu pa­rink­tų la­bo­ra­to­ri­ją, už tai ap­mo­kė­tų, o po to jai bū­tų kom­pen­suo­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Tam ne­pri­eš­ta­ra­vo su­si­ti­ki­me su ūki­nin­kais da­ly­va­vęs že­mės ūkio mi­nist­ras. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­pil­do­miems diok­si­nų piene ty­ri­mams pa­rin­ko la­bo­ra­to­ri­ją Olan­di­jo­je, at­lik­ti ty­ri­mai kai­na­vo dau­giau kaip 7 tūkst.500 eu­rų.

Užkrėstuose kaimuose bus naikinamos karvės, vištos ir ožkos
© DELFI / Kiril Čachovskij

„Re­zul­ta­tai vi­sai ne­blo­gi“

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­ta­me ūki­nin­kų su­si­ti­ki­me su že­mės ūkio mi­nist­ru A.Pa­lio­niu bei Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riu­mi D.Re­mei­ka bu­vo pri­sta­ty­ti at­lik­tų pa­pil­do­mų diok­si­nų piene ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

Jie pa­ro­dė, kad dėl ras­tų pa­di­dė­ju­sių diok­si­nų kie­kių de­vy­niuo­se Aly­taus se­niū­ni­jos kai­muo­se rei­kė­tų už­mig­dy­ti 12 kar­vių, 5 mė­si­nius gal­vi­jus, 29 jų prie­aug­lius, 44 avis, 4 ož­kas, apie 200 paukš­čių, ke­lias de­šim­tis triu­šių.

Vi­si šie gy­vu­liai ir paukš­čiai yra 15-oje ūkių, iš jų 9-iuo­se – mel­žia­mos kar­vės, jų ūkiuo­se lai­ko­ma po 1–2. Pre­li­mi­na­riai už už­mig­dy­tus gy­vu­lius ir paukš­čius bei pre­ki­nės pro­duk­ci­jos ne­te­ki­mą pri­reiks apie 75 tūkst. eu­rų.

„Ty­ri­mų re­zul­ta­tai vi­sai ne­blo­gi. Už už­mig­dy­tus gy­vu­lius siū­lo­mos tin­ka­mos kai­nos. Tu­ri­me tai pa­da­ry­ti, kad su­pir­kė­jai ne­ig­no­ruo­tų mū­sų ūki­nin­kų pro­duk­ci­jos“, – sa­kė ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.

Že­mės ūkio mi­nist­ras A.Pa­lio­nis tvir­ti­no, kad po pa­pil­do­mo diok­si­nų piene ty­ri­mo ten­ka pri­pa­žin­ti kai ku­rias anks­tes­nio ty­ri­mo klai­das: „O da­bar su skau­da­ma šir­di­mi tu­ri­me teik­ti pa­siū­ly­mą už­mig­dy­ti už­si­krė­tu­sius gy­vu­lius. To­kia yra re­a­ly­bė. Lai­ky­da­mi to­kius gy­vu­lius pa­tys sau da­ry­tu­mė­te ža­lą, nes diok­si­nai tu­ri sa­vy­bę kaup­tis ne tik gy­vu­lių, bet ir žmo­gaus or­ga­niz­me.“

Apie diok­si­nų po­vei­kį žmo­gui kal­bė­jo ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius D.Re­mei­ka: „Jie kau­pia­si gy­vu­lių ir žmo­gaus rie­ba­luo­se, iš lė­to nuo­di­ja. Rei­kia ne­ri­zi­kuo­ti sa­vo svei­ka­ta.“

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me ūki­nin­kai jau ne­be­pri­eš­ta­ra­vo gy­vu­lių už­mig­dy­mui. Juos la­biau do­mi­no vals­ty­bės siū­lo­mos iš­mo­kos už uti­li­zuo­tus ūki­nius gy­vu­lius bei paukš­čius.

Pa­ža­dė­tos kom­pen­sa­ci­jos ir pa­gal­ba už­mig­dant gy­vu­lius

Mi­nist­ras pa­ža­dė­jo, kad už su­nai­kin­tą vie­ną mel­žia­mą kar­vę bus mo­ka­ma mak­si­ma­li mi­nis­te­ri­jos nu­ma­ty­ta su­ma – 1 tūkst. 400 eu­rų, plius kom­pen­sa­ci­ja už ne­gau­tą pie­ną, už vie­ną mė­si­nę ar žin­de­nę kar­vę taip pat mak­si­ma­li kai­na – 1 tūkst. 750 eu­rų.

Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas tvir­ti­no su­pran­tan­tis ūki­nin­kų pri­si­ri­ši­mą prie gy­vu­lių, tad už­mig­dant ūki­nin­kai ga­lės iš­vyk­ti iš na­mų, tai or­ga­ni­zuos Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Už­mig­dy­ti gy­vu­liai bus iš­vež­ti į uti­li­za­vi­mo įmo­nę. Šį pro­ce­są or­ga­ni­zuos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, o pa­tir­tos iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti pa­deng­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš vals­ty­bės biu­dže­to ūki­nin­kų ir sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dėl gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ pa­tir­toms iš­lai­doms jau yra ga­vu­si per 130 tūkst. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai dar pa­teik­ta pra­šy­mų dau­giau kaip už 40 tūkst. eu­rų

Pa­va­sa­rį, pra­si­dė­jus au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jai, ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, ku­rią pa­vei­kė gais­ras, bus at­lie­ka­mi žo­lės ir žel­me­nų, po to – šach­ti­nių šu­li­nių van­dens, dir­vo­že­mio, kiau­ši­nių, me­daus, pie­no ty­ri­mai. Kol ne­at­lik­ti šie ty­ri­mai, už­krės­tos te­ri­to­ri­jos ūki­nin­kams ne­re­ko­men­duo­ta įsi­gy­ti gy­vu­lių. At­ei­nan­tį ru­de­nį dar pla­nuo­ja­ma at­lik­ti dar­žo­vių, vai­sių ir si­lo­so ty­ri­mus.

Alytaus naujienos
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
2.6000

Ekologiškas viešasis maitinimas bus sertifikuojamas kitaip – nebereikės naudoti vien ekologiškas žaliavas (2)

Lietuva ekologiško viešojo maitinimo veiklą yra reglamentavusi nacionaliniu teisės aktu –...

Ūkininkų aukso laikas – grūdų kaina didžiausia nuo 2013 m. (34)

Metų pradžia pasaulio grūdų rinkose prasidėjo kainų pasiutpolke – šią savaitę kviečių...

Kokią paramą gali gauti perkantys veislinius gyvulius (3)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia apie paraiškų priėmimą dėl planuojamų...

Ūkininkai metėsi į elektroninę prekybą – kuriems tai naujas verslas, kurie tik ginasi nuo bado (20)

Praėjusiais metais per pirmąjį dėl prasidėjusios pandemijos paskelbtą karantiną į elektroninę...

Dėl „COVID-19“ užmigdytų audinių kailį dar tikimasi panaudoti pagalbos iš valstybės neprašė (7)

Audines auginančio „Vilkijos ūkio“, kurio žvėreliams dar lapkritį buvo patvirtinti pirmieji...

Top naujienos

Loterijoje laimėtas milijonas laimės neatnešė – moteris net nesuprato, kaip prarado visus pinigus (367)

Loterijoje, kurioje net nedalyvavo, laimėtas milijonas kaip reikiant apsvaigino vienos Marijampolės...

Vytautė Merkytė | D+

Genetiškai modifikuoti raupai ir maras – tik dalis to, ką sovietai ruošė pasauliui: štai kokie eksperimentai vyko slapčiausioje bazėje

Viena paslaptingiausių vietų Sovietų Sąjungoje buvo sala, nepažymėta jokiame oficialiame...

Nausėda: realu iki vasaros paskiepyti 70 proc. suaugusių žmonių (43)

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad iki vasaros nuo koronaviruso paskiepyti 70 proc. suaugusių...

Naujas Eurolygos antirekordas: „Chimki“ pralaimėjo jau tryliktą kartą iš eilės suklupo ir „Real“, „Bayern“ bei „Valencia“ (5)

Eilinę, bet tuo pačiu istorinę nesėkmę Eurolygos turnyre patyrė praėjusią savaitę Rimą...

Sinoptikų prognozėje – permainingi orai: po šiltesnio savaitgalio sugrįš smarkus sniegas

Įvairūs krituliai ir temperatūra apie 0 laipsnių, štai kas mūsų laukia ne tik artėjantį...

Lietuvis aplankė vieną kraupiausių vietų pasaulyje: atrodo, kad patekau į siaubo filmą (30)

Lietuviai mėgsta keliauti po egzotiškas salas, dažniausiai įsivaizduoja, kad ten galima atitrūkti...

Dailius Dargis | D+

Netradicinė kontrabanda, iš kurios finansuojamas terorizmas: pirkdami klastotes, tampate to dalimi

Pirmoje netradicinės kontrabandos straipsnių ciklo dalyje - Vilniaus mados salonų „Du broliai“...

„Zenit“ sutramdė „Anadolu Efes“ klubą, o Gudaitis tapo mačo MVP (16)

Eurolygos 21-asis turas startavo šeimininkų pergale. Sankt Peterburgo „Zenit“ (13/6)...

Pusmetį dėl kolegos balso virpėjusi moteris jį sutiko gyvai vakarėlyje – tokio scenarijaus pavydėtų ne vienas (58)

Kaskart išgirdus jo balsą drugeliai pilve kaip pašėlę imdavo plakti sparneliais... Gyvai jo net...

Kurį laiką dingusio iš viešumos Jacko Ma vaizdo pokalbis atnešė 58 mlrd. dolerių palengvėjimo atodūsį (24)

Jis kalbėjo mažiau nei minutę ir nieko nepasakė apie Kinijos vyriausybės persekiojimą,...