aA
Vi­suo­me­nei tam­pant vis ak­ty­ves­nei ir ne­pa­kan­tes­nei kva­pams, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) ry­žo­si iš­lais­vin­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jų no­sis nuo ne­ma­lo­nių kva­pų, sklin­dan­čių iš fer­mų, pra­mo­nės įmo­nių ir ki­tų ob­jek­tų. O tai reiš­kia, kad Lie­tu­vos gy­vu­lių ir paukš­čių au­gin­to­jų lau­kia rim­tos per­mai­nos.
Fermos
Fermos
© Žemaitis

Jie jau skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais, įspė­da­mi, kad nau­ji ap­ri­bo­ji­mai skau­džiai pa­lies dau­ge­lį ūkių – net ir tų, ku­rie šian­dien pro­ble­mų dėl kva­pų ne­tu­ri. Lai­ko pa­si­reng­ti nau­jų rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mui – ge­ro­kai su­ma­žin­ti iš fer­mų sklin­dan­čius kva­pus – ūki­nin­kai tu­ri tre­jus me­tus.

Ar įsi­ga­lio­jus šiai nau­ja­jai tvar­kai pa­ga­liau gi­liau įkvėp­ti ga­lės ir plun­giš­kiai bei rie­ta­viš­kiai?

Užuot bau­dę ap­si­lei­dė­lius, rei­ka­la­vi­mus griež­ti­na vi­siems

Kol kas Lie­tu­va gy­ve­na pa­gal 2010 m. pa­tvir­tin­tą Hi­gie­nos nor­mą 121:2010, ku­rio­je tei­gia­ma, kad gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ore kva­pų in­ten­sy­vu­mas lei­džia­mas iki 8 eu­ro­pi­nių kva­po vie­ne­tų (OUE/m³). O nuo 2024 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lios pa­kei­ti­mas, pa­gal ku­rį kva­pų in­ten­sy­vu­mas bus lei­džia­mas vos ne dvi­gu­bai ma­žes­nis – tik iki 5 OUE/m³.

Tad po tre­jų me­tų į gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką ga­lės pa­tek­ti daug ma­žiau ne­ma­lo­nių kva­pų iš fer­mų, paukš­ty­nų, są­var­ty­nų ir ki­tų vie­tų. Nau­ją kva­pų ri­bi­nę nor­mą per­nai pa­tvir­ti­no SAM.

Reng­ti pro­jek­tą dėl ma­žes­nės kva­pų kon­cent­ra­ci­jos im­ta­si po Klai­pė­dos gy­ven­to­jų skun­do dėl pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je tvy­ran­čios smar­vės. Ti­kė­ti­na, kad vie­na Klai­pė­do­je vei­kian­ti įmo­nė ne­si­lai­kė ga­lio­ju­sių hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mų – leis­ti­ną kva­pų nor­mą vir­ši­jo ke­lis kar­tus. Bet užuo­t nu­bau­dus vie­ną ar ke­lias įmo­nes bei ap­si­lei­du­sius ūkius, su­ma­ny­ta tie­siog su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mus vi­siems.

Taip Vy­riau­sy­bė­je gi­mė pro­to­ko­las, ku­ria­me nu­ma­ty­ta griež­tin­ti kva­pų reg­la­men­ta­vi­mą bei tar­šos emi­si­jas – di­din­ti ta­ri­fus.

Nors pa­gal eko­no­mi­nius duo­me­nis Lie­tu­va vel­ka­si Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) gale, pa­gal įvai­rius ap­ri­bo­ji­mus esa­me tarp ES ly­de­rių. Ir šį­kart, nu­ta­rus griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mus kva­pams, ne­skai­čiuo­ta, kiek lė­šų vals­ty­bei, įmo­nėms bei ūkiams pri­reiks, no­rint tam pa­si­ruoš­ti. Ma­no­ma, kad vien že­mės ūkio su­bjek­tams kva­pų su­val­dy­mui rei­kė­tų apie 30 mln. eu­rų. Bet jau da­bar aiš­ku, kad tiek lė­šų nie­kas ne­skirs.

Fermos
Fermos
© Žemaitis

Sve­ti­mo vers­lo kva­pus pri­vers­ti uos­ty­ti ir plun­giš­kiai

Nuo ne­ma­lo­nių kva­pų nie­kaip ne­pa­vyks­ta iš­si­va­duo­ti ir plun­giš­kiams. Ne vie­ne­rius me­tus var­ka­liš­kių ir plun­giš­kių ner­vus ga­di­no bai­sus tvai­kas, sklin­dan­tis iš Ka­zi­mie­ro Ba­gins­ko kiau­lių fer­mos.
Į lau­kus ve­ža­mas kiau­lių mėš­las taip dvok­da­vo, kad no­sį ries­da­vo net už ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų. Da­bar kiau­lių Var­ka­liuo­se ūki­nin­kas ne­beau­gi­na. Iš pra­džių gy­vu­lių ne­li­ko jo val­do­mo­je Ku­lių fer­mo­je, o praė­ju­sių me­tų rug­sėjį pa­sku­ti­nis par­še­lis pa­skers­tas ir Var­ka­lių ūky­je.

Ap­mau­du, bet pa­si­mė­gau­ti gry­nes­niu oru plun­giš­kiams te­ko neil­gai. „Že­mai­čio“ pa­kal­bin­tas S. Nė­ries se­niū­nai­ti­jo­je gy­ve­nan­tis Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis pa­sa­ko­jo, kaip va­di­na­mo­jo ke­pyk­los ra­jo­no gy­ven­to­jai praė­ju­sią va­sa­rą ta­po smar­vės įkai­tais.

Pa­sak jo, ne­ma­lo­nūs kva­pai čia gy­ven­čiuo­sius per­se­kio­ja jau se­niai, bet žmo­nių kant­ry­bė ga­lu­ti­nai iš­se­ko šie­met. Dvo­kas ypač suin­ten­sy­vė­jo va­sa­rą, ypač ašt­rus jis tap­da­vo anks­ti ry­tais, va­ka­rais ir nak­ti­mis. Kad nors kiek bū­tų pa­ža­bo­ta smar­vė, sklin­dan­ti iš ne­to­lie­se, Jo­vai­šiš­kės kai­me, esan­čios fer­mos, S. Nė­ries se­niū­nai­ti­jos žmo­nės ini­ci­ja­vo pa­ra­šų rin­ki­mą ir sa­vo skun­dais api­py­lė vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas.

„Se­niau bū­da­vo vie­na dvi die­nos, kai pa­smir­dė­da­vo. Mes su­pran­ta­me ir ūki­nin­kus. Mėš­lą rei­kia iš­vež­ti į lau­kus, rei­kia juos apar­ti, bet jei tai kar­to­ja­si die­na iš die­nos... Kai karš­tą va­sa­ros die­ną at­vė­ręs lan­gą no­ri iš­si­vė­din­ti nuo sau­lės pri­kai­tu­sius na­mus, pa­si­jun­ti lyg bū­tum tvar­te. Apie ko­kią gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ta­da ga­li­ma kal­bė­ti?! Ir su šia pro­ble­ma su­si­dū­rė ne tik ke­pyk­los ra­jo­nas, bet pu­sė Plun­gės“, – tei­gia R. Ly­dis.

Kad kuo grei­čiau bū­tų at­kreip­tas dė­me­sys ir su­rea­guo­ta į su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, jis skun­do raš­tus iš­siun­tė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rui (NVSC) ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui (AAD). Net­ru­kus gau­tas at­sa­ky­mas iš Sa­vi­val­dy­bės, kad gy­ven­to­jų skun­das per­siųs­tas pa­gal kom­pe­ten­ci­ją nag­ri­nė­ti mi­nė­to­sioms ins­ti­tu­ci­joms. O NVSC pa­pra­šė nu­ro­dy­ti lai­ką ir vie­tą, ka­da bū­tų ga­li­ma at­lik­ti oro ko­ky­bės ma­ta­vi­mus. AAD sa­vo ruož­tu at­li­ko fer­mos pa­tik­ri­ni­mą, bet pa­žei­di­mų ne­nus­ta­tė.

„Kai tik pra­si­dė­jo pa­ra­šų rin­ki­mas bei ūki­nin­kas pa­ju­to, kad tu­ri­me rim­tus ke­ti­ni­mus ir kreip­si­mės į val­džios ins­ti­tu­ci­jas, kva­pai slo­po, kol vi­sai jų ne­li­ko. To­dėl oro ko­ky­bės ma­ta­vi­mai kol kas dar neat­lik­ti. Pa­si­ta­rę nu­spren­dė­me luk­te­rė­ti ir ste­bė­ti si­tua­ci­ją. Jei var­gi­nan­tys kva­pai kar­to­sis, kvie­si­me la­bo­ra­to­ri­ją ir ma­ta­vi­mai bus at­lik­ti“, – ža­da R. Ly­dis.

Tie­sa, po pa­ra­šų rin­ki­mo su gy­ven­to­jais su­si­sie­kė ir pa­ts ūki­nin­kas. Ke­li jų nu­vy­kę pa­si­žval­gy­ti į fer­mas, bet tar­šos šal­ti­nio nustaty­ti ne­pa­vy­ko – tuo mo­men­tu ne­bu­vo jo­kios smar­vės.

Fermos
Fermos
© Žemaitis

Vie­ni rau­ko no­sį – ki­ti gi­ria už pa­sie­ki­mus

Įdo­mu tai, kad da­lies plun­giš­kių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo dėl ne­ma­lo­nių kva­pų su­lau­kęs mi­nė­ta­sis Jo­vai­šiš­kės kai­me esan­tis To­mo Skie­raus ūkis šie­met bu­vo pri­pa­žin­tas spar­čiau­siai Lie­tu­vo­je au­gan­čiu pie­no ūkiu. Jo pro­gre­sas sie­kė net 74 pro­cen­tus. Su­pir­kė­jams par­duo­tas pie­no kie­kis per me­tus pa­di­dė­jo nuo 1 574 to­nų iki 2 732 to­nų (259 mel­žia­mų kar­vių).

Pa­žan­giai ūki­nin­kau­jan­čio T. Skie­raus pa­var­dė mir­gė­jo spau­do­je, už pui­kius pa­sie­ki­mus jis dau­ge­lio iš­gir­tas ir spa­lio 2 d. vy­ku­sio­je Žem­dir­bių šven­tė­je. Aki­vaiz­du, kad ka­bi­nant šiuos lau­rus ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ir ver­ti­ni­mų nie­kas ne­klau­sė. Nes, var­gu, ar ku­ris bū­tų pa­gy­ręs už to­kį ap­lin­kos smar­di­ni­mą.

Pa­sak Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gės Ro­ber­tos Ja­ku­mie­nės, plun­giš­kiai nu­si­skun­di­mų dėl ra­jo­no ūki­nin­kų veik­los ne­tu­ri. „Tai bu­vo vie­nin­te­lis šie­met dėl kva­pų gau­tas skun­das. Jį mes iš­nag­ri­nė­jo­me ir per­da­vė­me at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms. Pap­ra­šė­me, kad mus pa­kvies­tų da­ly­vau­ti ty­ri­me, ta­čiau nei iš NVSC, nei iš AAD kvie­ti­mo ne­su­lau­kė­me. Tik iš AAD ga­vo­me at­sa­ky­mą, jog mėš­li­džių pa­tik­ri­ni­mo me­tu jo­kių pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta“, – sa­kė eko­lo­gė.

Smar­vė ne kar­vė – ne­nu­durs

Kaip be­bū­tų, ūki­nin­kai sa­vo ruož­tu že­ria prie­kaiš­tus tiek gy­ven­to­jams, ku­rie ti­ki­si net ir kai­me neu­žuos­ti no­siai ne­ma­lo­nių kva­pų, sklin­dan­čių iš fer­mų, tiek val­džiai, nau­jais ri­bo­ji­mais vis la­biau mal­ši­nan­čiai no­rą plės­ti ūkius ar ap­skri­tai im­tis šios veik­los.

Pa­sak žem­dir­bių, val­di­nin­kų gim­do­mi nau­ji ri­bo­ji­mai pa­lai­dos ne vie­no ūkio per­spek­ty­vas. Atei­tis pa­ro­dys, kaip ūki­nin­kams pa­vyks įgy­ven­din­ti nau­jus rei­ka­la­vi­mus ir ar bū­tent smar­vė ne­taps gy­vu­li­nin­kys­tės plėt­ros stab­džiu.

Žemaitis
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(8 žmonės įvertino)
4.7500

Paskelbė, kiek nukentėję paukščių augintojai gaus už vištą ir kalakutą

Paukščių laikytojai, patiriantys ekonominių sunkumų dėl COVID-19 viruso protrūkio, balandžio...

Turguje pavasarinių daržovių ir žalumynų bumas – kiek kainuoja lietuviški agurkai (22)

Balandžio pirmosiomis savaitėmis turguose ant prekystalių atsiranda vis daugiau žalumynų. Miesto...

Mažiau paraiškų (2)

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui palengvinti administracinę naštą...

Prasidėjo pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas (2)

Šią savaitę prasidėjo ne tik pasėlių deklaravimas, bet ir pieno pardavimo tiesiogiai vartoti...

Norite pardavinėti pačių užaugintas daržoves – ką reikia žinoti (13)

Planuojantiems prekiauti daržovėmis, vaisiais ar uogomis, privalu užtikrinti šių produktų...

Top naujienos

25-erių klaipėdietį į ligoninę paguldė nauja koronaviruso atmaina: sunkiai sergančiųjų amžius jaunėja (105)

Jaunėjantys COVID-19 pacientai – tikras galvos skausmas Vilniaus ligoninėms. Pavyzdžiui,...

Antony Sguazzin | D+

Ekspertai įspėja dėl pavojaus iš Afrikos: sėdime ant uždelsto veikimo bombos

Tuo metu, kai likęs pasaulis, sparčiai skiepydamasis, tikisi grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo...

Belaukiant Europos milijardų, premjerės patarėjas Navickas įspėja apie seniai matytą pinigų vagį (85)

Netrukus paaiškės, kas Lietuvoje pasidalins 2,5 mlrd. eurų, kuriuos šaliai pagal Ekonomikos...

Psichologas Gediminas Navaitis: kaip elgtis žmogui, turinčiam daug gabumų – specializuotis vienoje veikloje ar arti kelias vagas (2)

Multipotencialas – žmogus, kuris turi daug skirtingų gabumų. Atrodo, ko jis tik griebiasi...

Andrius Užkalnis | D+

Iššifruoti Rusiją. Rusiško kino smegenų plovykla: „Brat 2“

Šio filmo, sukurto 2000 metais, pavadinimas be vargo išverčiamas į lietuvių kalbą: „Brolis...

Poilsiautojų laukianti Klaipėda perbraižo automobilių statymo zonas: vis nesutaria, kas ir kada brangs (13)

Likus vos porai savaičių iki gegužės, Klaipėdos valdininkai tikisi greito sprendimo dėl...

Faktai ir nuomonės. Kas kuria „vatnikus“: Kremlius ar mes patys? (30)

Laidoje dalyvauja: Donatas Puslys, žurnalistas, Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI)...

JK iškvietė Rusijos ambasadorių (8)

Jungtinė Karalystė ketvirtadienį pranešė iškvietusi Rusijos ambasadorių, kad išreikštų...

Arūnas Milašius. Kodėl parama smulkiam verslui niekuo negali padėti tam verslui (5)

Prie Vyriausybės nevaikšto protestuoti prekybos tinklų ir didžiųjų internetinių parduotuvių...

Papasakojo, kaip lengvai pasigaminti sveikas ir gaivias salotas per 5 minutes: be šio prieskonio neapsieisite (3)

Pavasarį daugelis susimąsto apie savo figūrą ir stengiasi keisti savo mitybos įpročius,...