Apie pre­ky­bos cent­rų par­da­vė­jų su­kčia­vi­mą, pir­kė­jų va­gys­tes ir plau­na­mas miš­rai­nes sa­vait­raš­čiui „Šiau­liai plius“ su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti bu­vu­si ka­si­nin­kė ir sa­lės dar­buo­to­ja Gra­ži­na J.
© DELFI / Audrius Solominas

- Dir­bai ka­si­nin­ke. Ko­kių gud­ry­bių tu ar ta­vo ko­le­gės im­da­vo­si, no­rė­da­mos ap­gau­ti pir­kė­ją?

- Ne­la­bai da­bar ap­gau­si, nes vi­sos pre­kės ske­nuo­ja­mos, ne­bent ne­ty­čia, kai du kar­tus nu­ske­nuo­ja­ma ta pa­ti pre­kė ar­ba kai nu­kai­no­tas pro­duk­tas par­duo­da­mas už vi­są kai­ną. Daž­nai tai ka­si­nin­kės žiop­lu­mo klai­dos. Ap­gau­ti ga­li tik ati­duo­da­mas grą­žą, kai nea­ti­duo­di tiek, kiek pri­klau­so. Net ne­no­rė­da­ma at­ver­siu vi­sas kor­tas…

- Bet juk ka­so­je tu­ri bū­ti tam tik­ra su­ma pi­ni­gų! Jų ne­ga­li bū­ti per daug.

- Įsi­de­di sau į ki­še­nę, bet rei­kia bū­ti la­bai at­sar­giam ir gud­riam, kad neuž­fik­suo­tų ka­me­ros. Ri­zi­kuo­ji. Bū­na, kad žmo­gus ka­si­nin­kei į lėkš­tu­tę pa­be­ria sau­ją cen­tų su­skai­čiuo­ti. Juk jis ne­ži­no, kiek tų cen­tų pa­py­lė. Lai­kai cen­tą ar li­tą su­spaus­tą del­ne, ne­de­di į ka­są, vė­liau įbru­ki į ki­še­nę. ant ka­si­nin­kės pri­juos­tės juk yra ki­še­nė. Gal tam ir pri­siū­ta? Jei įde­di į ka­są, įsi­me­ni, o vė­liau pa­sii­mi. 10-20 li­tų – di­de­lė ri­zi­ka, o 10-20 cen­tų… Bū­na, kad ir pa­ts ap­si­rin­ki. Juk bū­na nuo­sto­lių, rei­kia, kad kaip nors iš­si­ly­gin­tų.

- Ar pa­ti esi su­kčia­vu­si?

- Pak­lausk, ku­ri pre­ky­bi­nin­kė to nė­ra da­riu­si. Aiš­ku, vi­sos neigs. Net pa­ti są­ži­nin­giau­sia va­gia. Pi­ni­gas – toks jau da­ly­kas. Ki­tas da­ly­kas, kai pri­si­da­rai nuo­sto­lių. Va­ka­re yra skai­čiuo­ja­ma ka­sa. Nuei­ni pas vy­riau­sią­ją ka­si­nin­kę skai­čiuo­ti pi­ni­gų. Tu ne­ži­nai, kiek jų ten tu­ri bū­ti. Sus­kai­čia­vęs pa­sa­kai su­mą, o vyr. ka­si­nin­kė pa­sa­ko, ar yra per­tek­lius, ar trū­ku­mas. To­kiu at­ve­ju tu­ri at­ver­ti sa­vo pi­ni­gi­nę.

- Ko­kį di­džiau­sią nuo­sto­lį esi tu­rė­ju­si, dirb­da­ma ka­so­je?

- Iš pat pra­džių, kai atei­ni dirb­ti tau ne­la­bai ži­no­mo dar­bo, kol vis­ką iš­siaiš­ki­ni, nuo­sto­lių ga­li pri­si­da­ry­ti. Bū­da­vo, kad ir ap­gau­da­vo. Ka­si­nin­kės in­ka­sa­ci­jo­je ne­da­ly­vau­da­vo, tik su­dė­da­vo ne­skai­čia­vu­sios pi­ni­gus į mai­še­lį, ku­rį ap­sau­gi­nin­kai nu­si­neš­da­vo. Vyr. ka­si­nin­kė pa­sa­ky­da­vo, kad trūks­ta 50 ar 100 li­tų. Tos ap­va­lios su­moms mums su ko­le­gė­mis iš pat pra­džių pa­si­ro­dė keis­tos. Ne­gi ga­li šim­tu ap­si­rik­ti? Vė­liau, įgi­jus pa­tir­ties, to­kių da­ly­kų ne­be­bū­da­vo. Ga­li bū­ti, kad ne­pa­ty­ru­sias ka­si­nin­kes pa­pras­čiau­siai maus­tė. Jei bū­da­vo pi­ni­gų per­tek­lius, ta pa­ti vyr. ka­si­nin­kė dė­da­vo į bend­rą ka­są nuo­sto­liams pa­deng­ti. Ma­no ka­so­je bū­da­vo gal­būt ke­liais cen­tais dau­giau, o pas ko­le­ges – ir ke­lio­mis de­šim­ti­mis, bet ma­nau, kad ne­ty­čia, nes jei bū­tų ty­čia ne­da­vu­sios grą­žos, ka­so­je tų pi­ni­gų ne­bū­tų bu­vę. Par­duo­tu­vė­je, ku­rio­je dir­bau prieš tai, „tvar­ka“ vėl ki­to­kia bu­vo. Ten ne­bu­vo nei ske­nuo­ja­mų pre­kių, ki­to­kios svars­tyk­lės, tad erd­vės „fan­ta­zi­jai“ bu­vo dau­giau…

- Bet ju­ka ka­si­nin­kei jo­kios nau­dos iš to, kad ji jė­ga me­ta sve­ria­mą pre­kę ant svars­tyk­lių ar nykš­čiu pa­spau­džia, kad svo­ris di­des­nis bū­tų? Ar val­džia ne­liep­da­vo spe­cia­liai su­kčiau­ti, kad di­des­nis pel­nas bū­tų?

- Ne. Vi­si gal­vo­ja, kad jei nu­ske­na­vai dau­giau pre­kių, nei ant pre­kys­ta­lio, ar ko­kios nors nuo­lai­dos ne­pri­tai­kei, tai sau. Ap­šauk­da­vo va­gi­lė­mis. Nie­ko pa­na­šaus. To juk neį­si­dė­si į ki­še­nę, vis­kas fik­suo­ja­ma ka­so­je.

- Te­ko gir­dė­ti, kad par­da­vė­jos su­si­ta­ria tar­pu­sa­vy – ske­nuo­da­mos ko­le­gių pre­kes jų ne­nus­ke­nuo­ja ar­ba bran­gius sve­ria­mus pro­duk­tus pa­skai­čiuo­ja ma­žo­mis kai­no­mis.

- Ne pa­slap­tis, kad pa­tys dar­buo­to­jai va­gia. Kai dir­bau ka­so­je, pas ko­le­gę atei­da­vo drau­gas. Ji at­seit nu­ske­nuo­da­vo pre­kes. Ap­sau­gi­nin­kai tai pa­ste­bė­jo. Ko­le­gė iš­kart bu­vo at­leis­ta iš dar­bo. Ki­ta ko­le­gė taip pat bu­vo at­leis­ta, nes ry­tą anks­čiau atė­ju­si pri­si­rink­da­vo pre­kių, slap­ta už­ra­kin­da­vo ran­ki­nių sau­go­ji­mo spin­te­lė­se, o rak­tą per­duo­da­vo atė­ju­siam vy­rui, ku­riam be­rei­kė­da­vo tik tą lauk­ne­šė­lį pa­siim­ti. Gal­vo­jo, kad jei ry­tą nė­ra ap­sau­gi­nin­kų, tai ga­li da­ry­ti ką no­ri. Ka­me­ros bū­na įjung­tos, jiems te­rei­kia atė­jus į dar­bą per­žiū­rė­ti fil­muo­tą me­džia­gą. Ki­ta smul­kaus su­dė­ji­mo ko­le­gė vog­da­vo ci­ga­re­tes, įki­šu­si ran­ką į už­ra­kin­tą sto­vą. Dar ki­ta vog­da­vo sve­ria­mas miš­rai­nes, kre­mą, ka­vą.

- Ar ka­si­nin­kių dar­bas bū­da­vo kont­ro­liuo­ja­mas?

- Bū­da­vo da­ro­mi „už­pir­ki­mai“. Jau­ną ko­le­gę at­lei­do už tai, kad tik­rin­to­jai at­si­ne­šė švie­žią ban­de­lę, ant mai­še­lio už­kli­ja­vę lip­du­ką „Pi­giau“. Ši pri­tai­kė nuo­lai­dą. Iš kur ji ga­lė­jo ži­no­ti, kad ji švie­žia? To­dėl ka­si­nin­kių dar­bas ir yra bjau­rus. At­si­ne­ša pir­kė­jas dan­tų pa­stos, tai pri­va­lai ją iš­lup­ti ir pa­žiū­rė­ti, ar vi­du­je tik­rai ta pa­sta. La­bai daug mui­lo su­kei­čia­ma. Bu­vo įsa­ky­ta pa­tik­rin­ti vi­sas dė­žu­tes – nuo gė­ri­mų iki elekt­ro­ni­nių vir­du­lių ar to pa­ties mui­lo. Pirk­da­mi la­ga­mi­ną, kup­ri­nę ar ran­ki­nę, pir­kė­jai bū­na ką nors jo­je „pa­slė­pę“. Jei ap­sau­gi­nin­kai ta­ve ste­bi, o tu ne­pa­tik­ri­ni, ra­šy­si pa­siaiš­ki­ni­mą. Bu­vo at­ve­jis, kai ap­sau­gi­nin­kas, pa­skam­bi­nęs į ka­są, lie­pė pa­tik­rin­ti mo­čiu­tės ran­ki­nę. Ji bu­vo įsi­tai­su­si vog­ti ėda­lą ka­tėms. Vė­liau ran­ki­nių ne­bek­rės­da­vo­me – tai ap­sau­gi­nin­kų dar­bas.

- Kas pa­deng­da­vo nuo­sto­lius?

- Yra va­di­na­ma­sis man­ko – de­fi­ci­tas – tam tik­ra su­ma pre­kėms nu­ra­šy­ti, pa­vyz­džiui, kai pra­ran­da­mas dar­žo­vių svo­ris joms su­džiū­vus. Nuos­to­liai tuo­met pa­den­gia­mi ne iš par­da­vė­jų ki­še­nės. Di­de­lia­me pre­ky­bos cent­re nuo­sto­liai pa­pras­tai bū­na di­de­li. Dau­giau­sia jų bū­da­vo al­ko­ho­lio sky­riu­je. Gal­būt bū­da­vo iš­va­gia­ma, gal­būt neat­ve­ža­ma tiek, kiek pri­klau­so. Bū­da­vo, kad al­ko­ho­lis ar ki­tos pre­kės ding­da­vo iš san­dė­lio, nors jis už­ra­kin­tas…

- Ką da­ry­da­vo­te su be­si­bai­gian­čio ga­lio­ji­mo pro­duk­tais? Ar tik­rai pa­rū­gu­sios miš­rai­nės yra plau­na­mos, kad bū­tų įdė­ta švie­žio ma­jo­ne­zo?

- Ma­no par­duo­tu­vė­je taip ne­bu­vo da­ro­ma, nes ne­bu­vo kon­di­te­ri­jos sky­riaus, gau­da­vo­me ga­ta­vą pro­duk­ci­ją. Pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo pro­duk­tai yra nu­ra­šo­mi, tie­sa, iš jų pui­kiai gy­ve­no vi­si par­duo­tu­vės dar­buo­to­jai, pi­ges­niais pro­duk­tais ap­si­rū­pin­da­vę ne tik pa­tys, bet ir „pa­rem­da­vę“ kai­my­nus ar gi­mi­nes. Tep­da­vo­me vit­ri­no­se ap­džiū­vu­sias deš­ras alie­ju­mi, kad bliz­gė­tų, bet taip da­ro­ma vi­sur. Par­duo­tu­vė­je, ku­rio­je dir­bau prieš tai, merk­da­vau pie­niš­kas deš­re­les į van­de­nį. Ir svo­ris di­des­nis bū­da­vo, ir put­liau at­ro­dy­da­vo. Pre­kyb­cent­ris pre­kyb­cent­riui ne­ly­gu, gal ma­žes­nė­se par­duo­tu­vė­se taip iki šiol te­be­da­ro.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Rekordiškai padaugėjo Didžiojoje Britanijoje dirbančių ES šalių piliečių (9)

Didžiojoje Britanijoje dirbančių Europos Sąjungos šalių piliečių skaičius antrąjį šį...

Dėl teroro aktų Ispanijoje atpigusios aviakompanijų akcijos nusitempė žemyn visą Europos akcijų rinką (7)

Europos vertybinių popierių rinka penktadienį smuktelėjo, nes dėl Ispanijoje įvykdytų kelių...

Pertvarkoma Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (8)

Pertvarkoma Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ( VVTAT ): jai perduodamos Europos...

Krintant svarui, toliau daugėja Didžiąją Britaniją lankančių turistų skaičius (10)

Didžiąją Britaniją birželį aplankiusių turistų skaičius, palyginti su tuo pačiu 2016 m....

B. Bradauskui priklausantis „Lamantinas“ šiemet uždirbo 471 tūkst. eurų pelno (47)

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovė „Lamantinas“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 471...

Top naujienos

Profesinė liga baigėsi kankinimo prietaisą primenančiame vežimėlyje (18)

Lazdomis varomas invalido vežimėlis . Kai kam jis panašus į kankinimo prietaisą, bet vos...

Japoniją pribaigė ne atominė bomba, o Stalino sprendimas? (454)

Šiemet buvo minimos 72-osios Hirosimos bombardavimo metinės. JAV branduolinio ginklo panaudojimas...

Vasarą keiksnoja, o ji Palangai jau atseikėjo daugiau pinigų (2)

Ši vasara, kaip ir kitos, Palangos miesto rinkliavų centrui (PMRC) yra darbinga, sako PMRC...

Patarimai, kaip išmesti kuo mažiau maisto (1)

Maisto švaistymas – viena opiausių problemų visame pasaulyje. Nors milijonai žmonių planetoje...

Gyvai / Intriguojanti kaimynų akistata: Latvija – Lietuva (113)

Kontroliniame trijų komandų turnyre Rygoje akis į akį stoja dviejų Europos čempionatui...

Artėjančios karinės pratybos gali vėl pakurstyti įtampą Korėjos pusiasalyje (3)

Šiaurės Korėja i ir Jungtinėms Valstijoms apsikeitus piktais grasinimais imtis karinių veiksmų,...

Kirpėja 13 valandų tvarkė paauglės plaukus ir padarė stebuklą

Viena kirpėja Jungtinėse Valstijose atsisakė nuskusti itin susivėlusius depresijos kamuojamos...

Skaniau ir greičiau nebūna: 5 vaisinių kremų tortams receptai

Vasarą dažniausiai norisi lengvesnio maisto iš šviežių ingredientų, todėl desertų mėgėjus...

Gelbėtojai įspėja: šeštadienį vakare siaus škvalas, stambi kruša (49)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad šeštadienį šalį siaubs audra.

Ar vyrų vaisingumui tiksi biologinis laikrodis? (5)

Daugelį metų tvyrojo įsitikinimas, kad moterų kiaušialąstės sensta, o spermatozoidai – ne....