Pre­ky­bi­nin­kai ne­ria­si iš kai­lio, no­rė­da­mi bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis iš­tuš­tin­ti pir­kė­jų pi­ni­gi­nes. Jie pa­si­ry­žę ža­dė­ti net svei­kam pro­tui ne­su­vo­kia­mus da­ly­kus, kad tik ma­sa­las už­kib­tų ant kab­liu­ko. Pa­ne­vė­žie­čiai iki šiol šai­po­si iš ak­ci­jos, ku­ri bu­vo iš­rek­la­muo­ta di­džiau­sia­me Pa­ne­vė­žio apsk­ri­ty­je pre­kybos ir pramogų centre.
© Corbis
Kai ku­rių laik­raš­čių pre­nu­me­ra­to­riai, ga­vę rek­la­mi­nes skra­ju­tes su kvie­ti­mu įsi­gy­ti pre­kių su dar iki šiol ne­re­gė­ta bei gir­dė­ta 90 proc. nuo­lai­da, iš nuos­ta­bos net žag­te­lė­jo.

Vi­lio­jan­čios nuo­lai­dos

Prie nuo­lai­dų iki 50 ar 75 pro­cen­tų įvai­riau­sioms pre­kėms bu­mo per šven­čių šur­mu­lį įp­ra­tę Aukš­tai­ti­jos sos­ti­ne ti­tu­luo­ja­mo mies­to gy­ven­to­jai suk­ru­to, su­ju­do.

La­biau­siai juos su­do­mi­no vo­kie­čių bend­rovės puo­dų rin­ki­niai „Berg Hoff”, prieš ak­ci­ją kai­na­vę per tūks­tan­tį li­tų. Ak­ci­jos ren­gė­jai ža­dė­jo, kad da­bar jų ga­li­ma įsi­gy­ti vos už 109 li­tus. Ar ga­li kas nors lik­ti abe­jin­gas to­kiam kai­nų šuo­liui?

To­dėl jau pir­mą­ją ak­ci­jos die­ną, prieš at­si­da­rant pa­ra­di­nėms cent­ro „Ba­bi­lo­nas” du­rims, bū­si­mi puo­dų pir­kė­jai ne­kant­rau­da­mi lū­ku­ria­vo lau­ke. Tie­sa, než­mo­niš­ka nuo­lai­da su­do­mi­no ne tik juos. Jau iš va­ka­ro sei­lę var­vi­no ne vie­nos cent­re įsi­kū­ru­sios par­duo­tu­vės dar­buo­to­jos.

Vie­nos ba­tų par­duo­tu­vės ve­dė­ja nė pa­ti ne­pa­ju­to, kaip at­si­dū­rė prie puo­dais bei ba­ro įran­kiais nu­dė­lio­tų len­ty­nų. Ji ži­no­jo, kad par­duo­tu­vė ką tik at­si­da­rė, to­dėl nė vie­nas pir­kė­jas nes­pė­jo ap­si­suk­ti. Ta­čiau koks ją apė­mė ap­mau­das, kai ne­rū­di­jan­čio me­ta­lo puo­dų už fan­tas­tiš­kai mažą kai­ną ne­bu­vo nė kvapo.

Ne­pir­ko – pab­ran­go

„Ba­bi­lo­ne” le­dais pre­kiau­jan­čią mer­gi­ną taip pat bu­vo su­do­mi­nu­si ne­že­miš­kų nuo­lai­dų ak­ci­ja, ta­čiau ją la­biau trau­kė įmonės „Alan­de­lo” kė­dės. Bu­vo skel­bia­ma, jog ke­lių šim­tų li­tų kai­na kri­to iki dvie­jų de­šim­čių už vie­ną kė­dę.

Ji sku­bė­jo, ta­čiau įsi­gy­ti at­pi­gu­sios pre­kės ne­pa­vy­ko. Pa­ty­ru­si ne­sėk­mę pa­ne­vė­žie­tė ėmė klau­si­nė­ti, ar tų kė­džių iš vi­so bū­ta. Ir iš­gir­do neį­ti­kė­ti­nų gan­dų.

Pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­re dir­ban­čios pa­žįs­ta­mos mo­te­rys jai paaiš­ki­no, kad, tar­kim, kė­džių ar smar­kiai at­pi­gu­sių laik­ro­džių, ke­pu­rių, įvai­riau­sių nie­kų bu­vo įma­no­ma nu­si­pirk­ti. Tik esą šias pre­kes žmo­nės aki­mirks­niu išg­raibs­tė.

„Bet puo­dų, gir­dė­jo­me, iš vi­so ne­bu­vo”, – pa­ten­kin­tos pri­dū­rė.

„Bu­vo, bet la­bai ma­žai”, – sten­gė­si pa­neig­ti gan­dus jų par­da­vė­ja. Ji ti­ki­no, kad ir ba­ro įran­kiai bu­vo at­pi­gin­ti 90 pro­cen­tų. Tik jų kaž­ko­dėl nie­kas per stul­bi­nan­čių nuo­lai­dų ak­ci­ją be­veik ne­pir­ko. Jai pa­si­bai­gus tų pa­čių įran­kių kai­na kils­te­lė­jo, ir šiuo me­tu nuo­lai­da – 50 pro­cen­tų. Da­bar nu­pirks?

Iš­gir­du­si po­kal­bį pir­kė­ja įsi­ter­pė ir iš­pyš­ki­no, kad ano­kia čia nau­jie­na.

Moteris teigė, kad pati bu­vo su­si­gun­džiu­si ki­ta­me pre­ky­bos cent­re Pa­ne­vė­žy­je siū­ly­ta vi­lio­jan­čia nuo­lai­da kep­tu­vėms. Bet taip jų ir ne­ra­do, nors su­kio­jo­si ap­lin­kui gal pus­die­nį.

„Ekst­ra ži­nioms” apie neįp­ras­tą nuo­lai­dų ak­ci­ją ne­pa­vy­ko pa­si­kal­bė­ti su par­duo­tu­vės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Už­siė­mę nau­jais pir­kė­jų vi­lio­ji­mo pla­nais, par­duotuvės vadovai mums laiko nerado.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Eurostatas: Lietuvos BVP augimas antrąjį ketvirtį – vidutiniškas

Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas antrąjį šių metų ketvirtį prilygo visos Europos...

Nedarbas Didžiojoje Britanijoje pasiekė žemiausią lygį nuo 1975 m.

Nedarbo lygis Didžiojoje Britanijoje antrąjį šių metų ketvirtį krito nuo 4,5 proc. iki 4,4...

ECB: „Brexit“ besiruošiantys britų bankai atsilieka nuo grafiko

Į Europos Sąjungą ( ES ) po „Brexit“ planuojantys persikelti britų bankai pasiruošimo etape...

Lanksčių darbo sutarčių paradoksas: britai prašo daugiau darbo

Pagal vadinamąsias lanksčiąsias sutartis dirbantys Jungtinės Karalystės gyventojai maldauja...

Vyriausybė naikina Konsultavimo ir ekspertizių centrą (1)

Vyriausybė trečiadienį nusprendė naikinti viešąją įstaigą „Konsultavimo ir ekspertizių...

Top naujienos

Atpildo valanda artėja: tirs, kiek Lietuvoje pabrango mobilusis ryšys (18)

Mobilusis ryšys tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse turi kainuoti tiek pat –...

Koalicijai braškant per siūles – neskelbtas Seimo vadovo ir V. Landsbergio susitikimas (249)

Trečiadienio ryte pas Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį apsilankė Tėvynės sąjungos –...

Girtas vairavęs „Oro navigacijos“ skrydžių valdymo viršininkas tikisi įspūdingos išeitinės (127)

Visiškai girtas prie vairo pagautas valstybės valdomos įmonės „ Oro navigacija “ Vilniaus...

A. Milašius. Naujas pavojus Lietuvai – gali atsirasti vidurinioji klasė (160)

Politikams baigiant žiemos politinį sezoną nuskambėjo bent pora įdomių naujienų, kurios nulems...

Ukrainos gynybos ministras pranešė apie pasirengimą galimam Rusijos įsiveržimui (26)

Ukrainos gynybos ministras Stepanas Poltorakas pranešė, kad šalies ginkluotųjų pajėgų...

S. Skvernelis: tikrai bus siūlymas pasitraukti iš koalicijos prabilo apie padarytas klaidas (270)

Premjeras Saulius Skvernelis teigė esąs tikras, kad iš socialdemokratų nuskambės siūlymas...

Vilniuje porą metų stovi nenaudojamas automobilis: ką daryti? (19)

Vilniuje, prie Narduvos g. 24 individualaus namo sklypo ribos jau porą metų stovi apleistas ir...

Gavę sąskaitas pakraupę gyventojai apgulė savivaldybę (244)

Kėdainių rajono savivaldybėje – tikras chaosas. Šį kartą savivaldybės administracija ir jos...

Palangoje ieškojo suknelės vestuvių šventei: norėjosi apsisukti ir grįžti atgal į Vilnių (12)

Palangoje yra nemažai drabužių parduotuvių su nemenku prekių asortimentu. Pasidarė įdomu, ar...