Vis stip­rė­jan­ti kon­ku­ren­ci­ja ir „ma­žė­jan­tis“ pa­sau­lis ska­ti­na vers­li­nin­kus im­tis pa­čių įvai­riau­sių prie­mo­nių, kad tik pri­trauk­tų klien­tus. Vie­nas iš įdo­mes­nių žings­nių – kva­pų mar­ke­tin­gas.
© Shutterstock nuotr.

Griau­na mi­tus

Dau­ge­lis rek­la­mos spe­cia­lis­tų pa­sva­jo­ja – kaip bū­tų ge­rai, kad kur­da­mi rek­la­mą ga­lė­tu­me pa­nau­do­ti ne tik vaiz­dą ir gar­są, bet ir kva­pą. Var­to­to­jas vi­sa­da yra leng­viau pa­vei­kia­mas, kai suak­ty­vi­na­ma uos­lė. Kai ku­rie ty­ri­mai ro­do, kad dau­giau nei 70 pro­c. vi­sų žmo­gaus emo­ci­jų pa­rem­tos kva­pais, ku­riuos jis užuo­džia, o ne tuo, ką jis ma­to ar gir­di. Kva­pai nau­do­ja­mi tam, kad bū­tų ga­li­ma ma­ni­pu­liuo­ti pir­kė­jais.

Švie­žiai iš­kep­tos duo­nos ir gri­ly­je kep­tos mė­sos kva­pas nuo neat­me­na­mų lai­kų pa­ža­di­na žmo­nių ape­ti­tą, net ta­da, kai vi­siš­kai ne­si­no­ri val­gy­ti. Mais­to aro­ma­tas žmo­gų ver­čia bėg­ti ten, iš kur sklin­da šis kva­pas. Ži­no­ma, šiuo­lai­ki­nis žmo­gus apie tai ne­gal­vo­ja, vis­kas vyks­ta pa­są­mo­nė­je, tik vė­liau spon­ta­niš­kas jaus­mas išau­ga į no­rą pa­val­gy­ti. Ape­ti­tas pa­ža­din­tas, o pa­val­gy­ti nė­ra kur. To­kią si­tua­ci­ją psi­cho­lo­gai va­di­na ne­baig­to veiks­mo efek­tu.

To­dėl žmo­gus ieš­ko kur pa­val­gy­ti ar­ba per­ka mais­to pro­duk­tų dau­giau nei jam rei­kia. Dau­ge­lis ma­no, kad, siek­da­mos to­kio efek­to, par­duo­tu­vės ir ke­pyk­lė­lės spe­cia­liai ry­tais prieš dar­bą purš­kia pa­tal­pas duo­nos ir švie­žių ke­pi­nių kva­pais. „Tik­rai ne vi­sur rei­kia sin­te­ti­nių kva­pų“, – mi­tus griau­na kva­pų spe­cia­lis­tas Ig­nas Gai­ga­las. „Įsi­vaiz­duo­ki­te – pre­ky­bos cent­re vei­kian­ti ke­pyk­lė­lė, ku­rio­je nuo­la­tos kros­ny­je ke­pa ban­de­lės, sau­sai­niai, duo­na – ten kva­pų ir taip pa­kan­ka. Su­kur­ti dirb­ti­nai to­kį su­bti­lų, bet kar­tu ir ga­lin­gą efek­tą yra la­bai sun­ku“, – sa­ko jis.

Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad kva­pai tu­ri mil­ži­niš­ką įta­ką žmo­nių nuo­tai­kai, jaus­mams, el­ge­siui. Kva­pai ke­liau­ja tie­siai į sme­ge­nis, nu­si­neš­da­mi ten ir tam tik­rą in­for­ma­ci­ją. Są­mo­nin­gai to kont­ro­liuo­ti ne­ga­li­me. Juk daž­nai bū­na, kad įei­ni į na­mus ar pa­tal­pą ir, pa­ju­tus pa­žįs­ta­mą kva­pą, at­si­ran­da sau­gu­mo jaus­mas, už­plūs­ta ge­ros emo­ci­jos. O ki­tur, net pa­tys ne­ži­no­me ko­dėl, bū­ti ne­ma­lo­nu. Bū­tent šia kva­pų sa­vy­be, pa­de­dan­čia kont­ro­liuo­ti mū­sų emo­ci­jas, re­mia­si kva­pų mar­ke­tin­gas.

Kve­pa­lai – „Guc­ci“, su­kne­lė – „Lin­dex“

„Pa­ma­žu įsi­są­mo­ni­na­me, kad kva­pu ga­li­me daug ką kont­ro­liuo­ti. Ne tik par­duo­tu­vė­se, bet ir biu­ruo­se, klien­tų ap­tar­na­vi­mo vie­to­se“, – sa­ko spe­cia­lis­tas. Pa­sak jo, lie­tu­viai yra la­bai iš­ran­kūs kva­pams. Mes no­ri­me bū­ti ge­res­ni, la­biau pa­si­tem­pę nei esa­me iš tik­rų­jų. Tai at­si­spin­di ir mū­sų pa­si­rin­ki­muo­se. „Lie­tu­viai per­ka­si la­bai pra­ban­gių di­zai­ne­rių kve­pa­lus, jų vo­nios kam­ba­riuo­se ar ant kos­me­ti­kos sta­le­lių sto­vi po ke­le­tą „Cha­nel“, „Guc­ci“, „Ver­sa­ce“, „YSL“, „Pra­da“ kve­pa­lų bu­te­liu­kų, ta­čiau per­žiū­rė­ki­te jų gar­de­ro­bą – ar tu­ri nors vie­ną ori­gi­na­lų „Guc­ci“ ar „Ver­sa­ce“ rū­bą? Į kva­pus mes in­ves­tuo­ja­me la­bai daug, o rū­be­lis daž­nai vi­sai ne­si­pai­šo į tą kom­pa­ni­ją“, – sa­ko I. Gai­ga­las.

Prie to­kių įpro­čių tai­ko­si ir pre­ky­bos cent­rai iš pa­sku­ti­nių­jų ko­vo­da­mi su vir­tua­lio­mis par­duo­tu­vė­mis. Par­duo­tu­vė­se jau se­niai ne­bes­kam­ba bet ko­kia ra­di­jo sto­tis – pa­ren­ka­ma spe­cia­li mu­zi­ka, daik­tai gra­žiai su­dė­ti, idea­liai ap­švies­ti. Bū­tent ap­švie­ti­mui ir vit­ri­noms kas­met ski­ria­mos vis di­des­nės in­ves­ti­ci­jos. „Jei dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių anks­čiau bū­da­vo pa­pras­tos lem­pos, tai da­bar ha­lo­ge­nų ir LED lem­pu­tės plies­kia taip, kad pa­ma­tę vit­ri­no­je ba­tu­kus iš­kart jų už­si­no­ri ir ne­ga­li praei­ti. O na­muo­se pa­ste­bi, kad tie ba­tu­kai vit­ri­no­je kaž­kaip ge­riau at­ro­do. Tas pa­ts ir su kva­pais – par­duo­tu­vės sa­vo pa­tal­pas kvė­pi­na so­li­džiais, pra­ban­giais, vy­riš­kais aro­ma­tais“, – sa­ko spe­cia­lis­tas.

Ne­mėgs­ta­me ro­žių

Pa­sak spe­cia­lis­to, lie­tu­viai ne­mėgs­ta ro­žių ir jaz­mi­nų kva­pų, nors pa­sau­ly­je jie vie­ni iš po­pu­lia­riau­sių. Gal jie mums aso­ci­juo­ja­si su so­vie­ti­ne praei­ti­mi, sie­ja­si su ne­lais­ve ir ma­žu pa­si­rin­ki­mu bei at­ro­do se­na­ma­diš­ki. „Vo­kie­čiai prieš dve­jus me­tus iš ko­lek­ci­jos išė­mė san­da­lo kva­pą. Gal­vo­ju, ko­dėl – juk Lie­tu­vo­je šį kva­pą la­bai mėgs­ta. Jiems, ma­nau, šis kva­pas aso­ci­juo­ja­si su imig­ran­tais iš ry­tų, tad tai lyg sa­vo­tiš­kas pro­tes­tas, sie­kis pa­ro­dy­ti, kad mes no­ri­me eu­ro­pi­nio spren­di­mo, o ne ry­tie­tiš­ko“, – sa­ko I. Gai­ga­las.

Kva­pų ka­ra­liu­mi ga­li­ma va­din­ti cit­ru­sų kva­pą. Jį mėgs­ta dau­ge­lis, o ir šio kva­po ne­ša­ma ak­ty­vi ener­gi­ja bei šva­ros įspū­dis tin­ka dau­ge­liui. Ja­po­ni­jo­je la­bai po­pu­lia­ru ofi­sų erd­ves kvė­pin­ti cit­ri­nų kva­pu, nes jis pa­de­da su­si­kaup­ti. Prie ly­de­rių bū­tų ga­li­ma pri­skir­ti ir va­ni­lės aro­ma­tą. Me­džia­gos, ku­rio­se yra va­ni­lė, pa­de­da ma­žin­ti stre­są. Šis kva­pas la­bai tin­ka­mas klien­tų ap­tar­na­vi­mo, ža­lų su­re­gu­lia­vi­mo cent­ruo­se. Jis pa­leng­vin­tų dar­bą ir įmo­nė tik­rai už­si­dė­tų pliu­są prieš klien­tą, nes šis kva­pas ap­ra­mins tiek klien­tą, tiek dar­buo­to­ją ir pa­dės „nu­leis­ti ga­rą“ bei pa­ban­dy­ti su­tar­ti. „De­ja, va­ni­lę su­ga­di­no mums tak­sis­tai“, – šyp­so­si I. Gai­ga­las. Bet mums li­kęs dar vie­nas „drau­giš­kas“ kva­pas – ka­vos ir šo­ko­la­do. Juk atė­ju­siam sve­čiui vi­sa­da pa­siū­lo­me ka­vos, tad mū­sų pa­są­mo­nė­je šis kva­pas pa­žįs­ta­mas kaip drau­giš­ku­mo, ar­tu­mo, bend­ra­vi­mo sim­bo­lis.

Kiek­vie­na ša­lis tu­ri sa­vo kva­pą – ly­de­rį. Pa­vyz­džiui, Ru­si­jo­je po­pu­lia­rūs žie­dų, ke­pi­nių kva­pų mi­ši­niai, pri­me­nan­tys mo­te­riš­kus kva­pus. Lie­tu­vo­je ab­so­liu­tūs ly­de­riai yra vy­riš­ko cha­rak­te­rio mi­ši­niai, ne­nus­pė­ja­mi, neaiš­kūs, ka­da net ne­sup­ra­si, iš ko jie su­da­ry­ti. Ne­po­pu­lia­ru kve­pė­ti aiš­kiu kva­pu – obuo­liais, va­ni­le, ro­že. Vo­kie­čiai mėgs­ta gry­ną ir aiš­kų kva­pą.

Ką pa­si­rink­ti na­muo­se?

Pa­sak spe­cia­lis­to, svar­biau­sia rink­tis ko­ky­biš­ką ir tik­rai „svei­ką“ pro­duk­tą. „Dau­ge­lis mėgs­ta pirk­ti vi­so­kius smil­ka­lus, ta­čiau re­tas pa­si­do­mi, ką de­gi­na, ko­kios me­džia­gos nau­do­tos, o juk de­gant net ir ne­pa­vo­jin­ga me­džia­ga ga­li virs­ti tok­siš­ka“, – sa­ko I. Gai­ga­las.

Dar tu­rė­tu­me ne­pa­mirš­ti ne tik tei­sin­gai pa­si­rink­ti aro­ma­tą, bet ir jo ne­pa­dau­gin­ti. Pa­tal­po­se re­ko­men­duo­ja­mi drau­giš­ko cha­rak­te­rio, tin­kan­tys ab­so­liu­čiai kiek­vie­nam, or­ga­niš­kai įsi­lie­jan­tys ir švel­naus cha­rak­te­rio kva­pai. La­bai svar­bu tei­sin­gai kva­pą su­po­ruo­ti su pa­tal­pos spal­va. Tam­ses­nei pa­tal­pai tiks vie­noks kva­pas, ryš­kes­nių spal­vų – ki­toks, o švie­siems kam­ba­riams – dar ki­toks. Pa­vyz­džiui, me­džio na­tos ge­riau skam­bės tam­ses­nė­je, rus­vų at­spal­vių pa­tal­po­je, rau­do­nų­jų ser­ben­tų kva­pas rei­ka­lau­ja gai­vos – pur­pu­ri­nės, in­ten­sy­vios spal­vos, va­ni­lė ge­riau uo­džia­si švie­sio­je, ypač bal­to­je, ap­lin­ko­je, spyg­liuo­čių esen­ci­jai rei­kė­tų šva­rios, ste­ri­lios ap­lin­kos, me­lio­no kva­pas nie­ka­da ne­tiks mo­der­nio­je, stik­lo ar ak­mens ap­lin­ko­je.

Jei sie­kia­te išug­dy­ti lo­ja­lu­mą, su­kur­ti so­li­du­mo ir sta­bi­lu­mo įspū­dį, kva­po ne­rei­kė­tų keis­ti, ge­riau pa­si­rink­ti vie­ną ir tik jį nau­do­ti. Ge­riau­sia rink­tis vy­riš­kus aro­ma­tus, nes jie pa­tin­ka ir mo­te­rims, o mo­te­riš­kų dau­ge­lis vy­rų ne­pa­mėgs. Orien­tuo­tiems į jau­ni­mą rei­kė­tų rink­tis vai­si­nius, gė­lių aro­ma­tus, ne­bi­jo­ti pa­si­rink­ti įžū­les­nių, cha­rak­te­rin­ges­nių aro­ma­tų. Juos ga­li­ma keis­ti at­si­žvel­giant į se­zo­ną.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„New Balance“ dėl prekės ženklo pažeidimų Kinijoje prisiteisė 1,5 mln. JAV dolerių

Kinijos teismas įsakė trims vietos batų gamintojams dėl prekių ženklo pažeidimų sumokėti 1,5...

Rusijos vyriausybė uždraudė neapmuitinamą gintaro įvežimą į Kaliningrado sritį (1)

Rusijos vyriausybė uždraudė neapmuitinamą žaliavinio ir apdirbto gintaro, taip pat gintaro...

VPT: „Ukmergės vandenys“ turi nutraukti 1,7 mln. eurų vertės sutartis (1)

Ukmergės rajono savivaldybės valdoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bendrovė „Ukmergės...

Britų bankai šiemet uždarys rekordinį skaičių filialų (1)

Išlaidas mažinantys bei vis daugiau operacijų į internetinę erdvę keliantys Didžiosios...

Uždaromas ir „Swedbank“ skyrius Vilniaus centre (19)

Sostinės Gedimino prospekte ilgus metus veikęs vieno iš didžiausių šalies komercinių bankų...

Top naujienos

A. Čekuolio receptas ilgam ir energingam gyvenimui (43)

Palikęs televiziją, žurnalistas, rašytojas Algimantas Čekuolis toliau rašo knygas ir beria...

Ekonomikos žvaigždė: rusų oligarchai į užsienį išvežė pusę šalies turto (41)

Turtingi rusai ofšoruose laiko tiek pat turto, kiek visi Rusijos gyventojai turi šalies viduje kartu...

T. Janonis. „Valstiečiai“, apsidairykite, kas vyksta jums už nugaros (49)

Valdantiesiems šokinėjant iš laimės, kad pavyko pradėti urėdijų reformą, urėdai laiko...

Artėjančio rudens prognozė: šalnos ir šalčiai – dar rugsėjį (82)

Rugsėjį jau galime sulaukti šalnų ir šalčių, tiesa, bent sniego tikimybė, laimei, išlieka...

Ketvirtadalis balsavusiųjų už „Brexit“ mano, kad buvo apmauti

Naujausia apklausa atskleidė, kad jei referendumas dėl „Brexit“ vyktų dabar – Jungtinė...

Gyvai / Po sproginėjančių baterijų skandalo grįžta „Samsung Note“ gyvai nuo 18 val. (19)

Trečiadienio vakarą JAV, Niujorke, pristatomas naujausias „Samsung“ telefonas, tai...

Greitai paruošiama vakarienė: kepame žuvį

Kai pietų ar vakarienės norisi čia ir dabar, puikiausia išeitis – greitai paruošiama...

Uždaromas ir „Swedbank“ skyrius Vilniaus centre (19)

Sostinės Gedimino prospekte ilgus metus veikęs vieno iš didžiausių šalies komercinių bankų...

„Iš viršaus“: kas laimėjo „Cavaliers“ ir „Celtics“ mainuose?

Pastarąją naktį įvykę Klivlando „Cavaliers“ ir Bostono „Celtics“ mainai iššaukė...

Kosmetologė patarė, kokia turėtų būti ideali kasdienė odos priežiūra (8)

Trečiadienio popietę DELFI TV Gyvai konferencijoje viešėjusi „ Sothys “ partnerė...