Lie­tu­vos dar­bo bir­ža prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė ne­dar­bo ro­dik­lius ša­ly­je gruo­džio 1 die­ną. Di­džiau­sias ne­dar­bas tarp de­šim­ties ap­skri­čių už­fik­suo­tas Aly­taus ap­skri­ty­je – 14,4 proc. be­dar­bių nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų. 0,1 proc. ne­dar­bas ma­žes­nis tik Ute­nos ap­skri­ty­je.
© Shutterstock nuotr.

Aly­taus ir Ig­na­li­nos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se yra di­džiau­sias ne­dar­bas tarp še­šias­de­šim­ties ša­lies sa­vi­val­dy­bių – 18,1 proc. be­dar­bių nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų.

Su­ma­žė­jo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža ga­vo pa­tiks­lin­tus sta­tis­ti­nius duo­me­nis apie dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų skai­čių. Ša­ly­je jų su­ma­žė­jo dau­giau kaip 150 tūkst. – nuo dau­giau kaip 2 mln. iki maž­daug 1 mln. 860 tūkst.

Aly­taus ap­skri­ty­je dar­bin­go am­žiaus žmo­nių su­ma­žė­jo dau­giau kaip 7 tūkst. – nuo dau­giau kaip 100 tūkst. iki maž­daug 94 tūkst. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je šio am­žiaus žmo­nių su­ma­žė­ji­mas – dau­giau kaip 3 tūkst., nuo dau­giau kaip 40 tūkst. iki maž­daug 37 tūkst. Dau­giau kaip po tūks­tan­tį dar­bin­go am­žiaus žmo­nių su­ma­žė­jo Aly­taus ra­jo­no ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se, Laz­di­jų ra­jo­ne – per 800, Va­rė­nos ra­jo­ne – per 700.

Gruo­džio 1 die­ną ne­dar­bas Aly­taus ap­skri­ty­je bu­vo 14,4 proc. be­dar­bių nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­čio gruo­džio 1-ąja, jis pa­di­dė­jo 0,3 proc. Di­džiau­sias jis tarp ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 18,1 proc. Ši sa­vi­val­dy­bė kar­tu su Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­rio­je už­fik­suo­tas toks pat ne­dar­bas, yra di­džiau­sią ne­dar­bą tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės ša­ly­je.

Po Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­gal ne­dar­bą Aly­taus ap­skri­ty­je an­tra – Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, tu­rin­ti 17,1 proc. ne­dar­bą. Po jos – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė su 13,7 proc. ne­dar­bu. Drus­ki­nin­kuo­se – 12,7, Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 11,4 proc. ne­dar­bas.

Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, ne­dar­bas pa­di­dė­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 1,7 proc., Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 0,8 proc., Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je – 0,3 proc., Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – 0,2 proc. Vie­nin­te­lė­je ap­skri­ties Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je ne­dar­bas su­ma­žė­jo – pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu vie­nuo­li­kos mė­ne­sių lai­ko­tar­piu, 1,5 proc.

Kaip sa­kė Aly­taus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Ma­čiu­lis, per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus ap­skri­ty­je ne­dar­bas fik­suo­ja­mas di­des­nis nei ša­ly­je. Da­bar jis Lie­tu­vo­je – 11 proc. be­dar­bių nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų. Ne nau­jie­na tarp ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­rau­jan­tis di­džiau­sias ne­dar­bas.

Ne­at­si­gau­na­ma po dar­bo vie­tų pra­ra­di­mo di­džio­sio­se pra­mo­nės įmo­nė­se

Gruo­džio 1 die­ną Aly­taus te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­ta dau­giau kaip 13 tūkst. be­dar­bių. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, re­gist­ruo­tų be­dar­bių su­ma­žė­jo 0,7 proc. Ne­pai­sant šio su­ma­žė­ji­mo ne­dar­bas iš­au­go, nes ma­žė­ja dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je Aly­taus mies­te bu­vo dau­giau kaip 5 tūkst. be­dar­bių, Aly­taus ra­jo­ne – be­veik 3 tūkst., Laz­di­jų ra­jo­ne – per 2 tūkst., Va­rė­nos ra­jo­ne ir Drus­ki­nin­kuo­se – dau­giau kaip po 1 tūkst. 500.

Aly­taus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, Dzū­ki­jos sos­ti­nės dar­bo rin­ka maž­daug ket­ve­ri me­tai ne­at­si­gau­na po dar­bo vie­tų pra­ra­di­mo di­džio­sio­se pra­mo­nės įmo­nė­se. La­biau­siai po ban­kru­ta­vu­sios „Aly­taus teks­ti­lės”, dar­bo vie­tų su­ma­žė­ji­mo „Snai­gė­je”.

Dar­bo vie­tų pra­ra­di­mas mies­to pra­mo­nės įmo­nė­se at­si­lie­pia ne­dar­bui ir Aly­taus ra­jo­ne, nes iš jo daug žmo­nių va­ži­nė­jo dirb­ti į mies­tą. Be­si­ku­rian­čios smul­kio­sios ir vi­du­ti­nės ver­slo įmo­nės kol kas ne­ga­li įdar­bin­ti vi­sų dar­bą di­džio­sio­se įmo­nė­se pra­ra­du­sių aly­tiš­kių.

Įžvel­gia op­ti­miz­mą at­ei­nan­čiais me­tais

Kaip tvir­ti­no Aly­taus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius R.Ma­čiu­lis, šiuo me­tu jau ne­gau­na­ma pra­ne­ši­mų iš darb­da­vių apie gru­pi­nius dar­buo­to­jų at­lei­di­mus iš dar­bo. Nuo me­tų pra­džios šio­je te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je už­re­gist­ruo­ta dau­giau kaip 9 tūkst. lais­vų dar­bo vie­tų – 0,4 proc. dau­giau nei per­nai per 11 mė­ne­sių. Iš šio skai­čiaus be­veik 7 tūkst. lais­vų dar­bo vie­tų siū­lo­ma ne­ter­mi­nuo­tam įdar­bi­ni­mui.

Dau­giau­sia lais­vų dar­bo vie­tų siū­lo­ma pa­slau­gų sek­to­riu­je, pa­vyz­džiui, par­duo­tu­vė­se, kir­pyk­lo­se, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­se.

Nuo me­tų pra­džios tar­pi­nin­kau­jant Aly­taus te­ri­to­ri­nei dar­bo bir­žai įdar­bin­ta maž­daug tiek pat as­me­nų, kiek ir pa­siū­ly­ta lais­vų dar­bo vie­tų.

Vien per lap­kri­tį įdar­bin­ta dau­giau nei 800 žmo­nių, dau­giau­sia – be­veik 300 – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je.

Iš va­di­na­mų­jų ak­ty­vių dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nių po­pu­lia­riau­si iš­lie­ka vie­šie­ji dar­bai. Nuo me­tų pra­džios juos dir­bo apie pus­tre­čio tūks­tan­čio ap­skri­ties gy­ven­to­jų.

Aly­taus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tai įžvel­gia op­ti­miz­mą at­ei­nan­čių me­tų dar­bo rin­ko­je.

„Ben­drau­da­mi su darb­da­viais ir siek­da­mi iš­si­aiš­kin­ti bū­si­mą dar­bo jė­gos po­rei­kį, pa­ste­bi­me, kad jų prog­no­zės dau­giau op­ti­mis­ti­nės nei pe­si­mis­ti­nės. Įmo­nės nu­ma­to pri­im­ti dau­giau dar­buo­to­jų nei at­leis­ti. Taip pat pa­ste­bi­me, kad pas­ta­rai­siais me­tais darb­da­viai yra ge­ro­kai ak­ty­ves­ni, nau­do­ja­si dar­bo bir­žos tei­kia­ma fi­nan­si­ne pa­ra­ma stei­giant nau­jas dar­bo vie­tas ir įdar­bi­nant be­dar­bius. Vien šiais me­tais Aly­taus ap­skri­ties smul­ku­sis ir vi­du­ti­nis ver­slas su dar­bo bir­žos pa­gal­ba su­kurs apie šim­tą nau­jų dar­bo vie­tų. Šiuo me­tu di­dė­ja kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos po­rei­kis. Di­džiau­sias ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti tu­ri aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kai, ad­mi­nist­ra­to­riai, mo­kan­tys už­sie­nio kal­bas, taip pat siu­vė­jai, su­vi­rin­to­jai, to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai”, – min­ti­mis da­li­jo­si Aly­taus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius R.Ma­čiu­lis.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

SEB (1)

Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. po rekonstrukcijos klientams duris atvėrė išmanusis SEB banko...

Po rekonstrukcijos atidarytą „Maximą“ sekmadienio vakarą užliejo vanduo gedimas parduotuvėje likviduotas (192)

Vilniuje vos prieš dešimt dienų po keturis mėnesius trukusio atnaujinimo atidarytoje Mindaugo g....

Loterijų asociacija: nauji reikalavimai gali užkirsti kelią Lietuvoje rengti loterijas „Eurojackpot“ ir „Vikinglotto“ (52)

Nauji reikalavimai loterijų organizatoriams, kuriais siekiama mažinti loterijų prieinamumą ir...

Rekordiškai padaugėjo Didžiojoje Britanijoje dirbančių ES šalių piliečių (13)

Didžiojoje Britanijoje dirbančių Europos Sąjungos šalių piliečių skaičius antrąjį šį...

Dėl teroro aktų Ispanijoje atpigusios aviakompanijų akcijos nusitempė žemyn visą Europos akcijų rinką (8)

Europos vertybinių popierių rinka penktadienį smuktelėjo, nes dėl Ispanijoje įvykdytų kelių...

Top naujienos

Seimo nariai nenori įteisinti savo atostogų (159)

Dar 2005 metais gautas Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad parlamentarams reikia įstatymu...

Po rekonstrukcijos atidarytą „Maximą“ sekmadienio vakarą užliejo vanduo gedimas parduotuvėje likviduotas (192)

Vilniuje vos prieš dešimt dienų po keturis mėnesius trukusio atnaujinimo atidarytoje Mindaugo g....

Lietuva apsisprendė – pažadas NATO bus įgyvendintas, bet džiaugsmą lydi nerimo signalai (1563)

Kitąmet Lietuva pirmą sykį per pastaruosius du dešimtmečius gynybai skirs 2 proc. BVP –...

Išbandymas alkotesteriu: kodėl pareigūnai vengia antro karto (75)

Socialiniuose tinkluose garsiai nuskambėjo istorija, kai viena vairuotoja pasiskundė, jog policijos...

Dvi didžiausios teroro atakos Ispanijoje: asmuo, kuris sieja Barselonos ir Madrido atakas

Aiškėja, kad musulmonų dvasininkas, vadovavęs Barselonoje teroristinį išpuolį surengusiems...

Tikėjosi ramiai pasmaližiauti kavinėje – supykdė radinys leduose (19)

Rugpjūčio 17 d. su draugu ir vaikais lankėmės Vilniaus Bernardinų sode. Ten mažieji žaidė ant,...

Tragiška avarija Kaune – BMW kaktomuša susidūrė su vilkiku, žuvo mergina (39)

Sekmadienį Kaune, netoli IX forto įvyko tragiška nelaimė. Vos 20 metų turinti mergina žuvo eismo...

Jay-Z pagerbė savo bičiulį Ch. Benningtoną atlikdamas jo garsųjį hitą

Garsusis reperis Jay-Z ne kartą koncertavo kartu su neseniai iš gyvenimo pasitraukusiu Chesteriu...

Persigalvojo: su slaptažodžiais nebereikia tiek vargti (17)

Tikriausiai jūsų slaptažodis – paini raidžių, skaičių ir punktuacijos kombinacija. Pasirodo,...