Aly­taus ra­jo­no Sim­no se­niū­ni­jos Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jas Gin­tas Lie­gus be­veik prieš dve­jus me­tus nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­ma ir pa­si­keis­ti ši­fe­ri­nį sto­gą. Nu­si­pir­ko skar­di­nę sto­go dan­gą, ben­dro­vė, iš ku­rios įsi­gi­jo nau­ją sto­gą, pa­siū­lė ir stog­den­gius. Šie at­vy­kę pa­da­rė dar­bus, bet kai pra­si­dė­jus lie­tui ir snie­gui iš­lin­do nau­jai už­deng­to sto­go bro­kas, stog­den­gių žu­vin­tiš­kis ne­be­pri­si­šau­kė. Ne­pa­vy­ko jų ras­ti ir ėmus ieš­ko­ti ben­dro­mis jė­go­mis. Ki­lo pa­ra­dok­sa­lus klau­si­mas: kas šiam Sim­no se­niū­ni­jos gy­ven­to­jui den­gė sto­gą?
Namas
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Nu­ro­dė vie­ną meist­rą, at­vy­ko deng­ti ki­ti

G.Lie­gus be­veik prieš dve­jus me­tus sa­vo gy­ve­na­ma­jam na­mui skar­di­nę sto­go dan­gą su jai už­deng­ti rei­ka­lin­go­mis de­ta­lė­mis nu­si­pir­ko iš Ma­ri­jam­po­lė­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Vi­da­ra“, ku­ri jau dau­giau kaip de­šimt me­tų tu­ri pre­ky­bos sky­rių Aly­tu­je. Už tai su­mo­kė­jo veik 13 tūkst. li­tų. 50 proc. su­mos, ar­ba per 6 tūkst. li­tų, šiam Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jui bu­vo kom­pen­suo­ta iš eu­ro­pi­nių fon­dų pa­gal ša­ly­je nuo 2012-ųjų vyk­do­mą ši­fe­rio sto­gų kei­ti­mo kai­mo vie­to­vė­se pro­gra­mą.

Kad G.Lie­gus, nu­spren­dęs pa­si­keis­ti ši­fe­ri­nį sto­gą, pa­si­nau­do­jo eu­ro­pi­ne pa­ra­ma, liu­di­ja prie na­mo pri­tvir­tin­ta iš­ka­ba, ku­rio­je skel­bia­ma, jog Eu­ro­pa in­ves­tuo­ja į kai­mo vie­to­ves.
„Vi­da­ro­je“ man pa­siū­lė ir stog­den­gius, da­vė to­kio Jo­no te­le­fo­ną, pa­sa­kė, su­si­tar­siu dėl už­den­gi­mo. Jis at­va­žia­vo, ap­žiū­rė­jo, bet at­siun­tė dirb­ti ki­tus. Sto­gą be­veik vi­są mė­ne­sį den­gė toks Ed­ga­ras iš Aly­taus, ku­ris ir pa­ra­šė su­tar­tį, Sau­lius su sū­nu­mi Ug­niu­mi iš Ge­nių ir dar at­si­vež­da­vo to­kį Ta­dą, kaip su­pra­tau, taip pat iš Ge­nių“, - pri­si­mi­nė žu­vin­tiš­kis.

Se­nos sto­go dan­gos nu­ė­mi­mo ir nau­jos už­den­gi­mo dar­bai bu­vo baig­ti 2013-ųjų lap­kri­čio pa­bai­go­je. Kaip ma­ty­ti iš Ed­ga­ro Ga­ve­lio pa­ra­šy­tos su­tar­ties, jiems duo­ta pen­ke­rių me­tų ga­ran­ti­ja.

G.Lie­gus tei­gė už dar­bus su­mo­kė­jęs 10 tūkst. 500 li­tų: „Aš pa­pra­šiau, kad į su­tar­tį įra­šy­tų su­mo­kė­tą pi­ni­gų su­mą, bet Ga­ve­lis pa­reiš­kė - pats įsi­ra­šy­si. O jei kas bus blo­gai su sto­gu, lie­pė skam­bin­ti Sau­liui. Aš jo te­le­fo­no nu­me­rį iš tik­rų­jų tu­riu.“

Pa­sak Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jo, maž­daug po mė­ne­sio, pra­dė­jus snig­ti, iš­lin­do stog­den­gių dar­bo bro­kas: pri­pus­tė po sto­go dan­ga, ėmė verž­tis dū­mai pro ka­mi­no už­dan­gos šo­nus. G.Lie­gus pra­dė­jo ieš­ko­ti meist­rų, šie vis ža­dė­jo at­vyk­ti iš­tai­sy­ti bro­ko, bet taip ir ne­pa­si­ro­dė. Žmo­gus iki šiol pri­vers­tas ken­tė­ti pras­tai už­deng­to sto­go ne­pa­to­gu­mus pa­li­jus ar pas­ni­gus, kai kri­tu­liai ver­žia­si į vi­dų, o lai­kui bė­gant jie ga­li ne­pa­tai­so­mai su­ga­din­ti nau­ją dan­gą.

Sto­go nu­vy­ko ap­žiū­rė­ti net „Vi­da­ros“ at­sto­vas

„Vi­da­ros“ Aly­taus pre­ky­bos sky­riaus va­do­vas Vid­man­tas Jur­čiu­ko­nis, iš šių ei­lu­čių au­to­rės su­ži­no­jęs apie mi­nė­to Sim­no se­niū­ni­jos gy­ven­to­jo nu­si­skun­di­mus dėl nau­jai už­deng­to sto­go bro­ko ir ne­ran­da­mų stog­den­gių, pats ge­ra­no­riš­kai nu­vy­ko ap­žiū­rė­ti G.Lie­gaus gy­ve­na­mo­jo na­mo pa­keis­tos sto­go dan­gos.

„Iš tie­sų ma­ty­ti ke­le­tas sto­go den­gi­mo pro­ble­mų, dėl ku­rių ly­jant ar snin­gant kri­tu­liai ga­li verž­tis į vi­dų. Prie­sta­to ka­mi­nui rei­kė­tų pa­keis­ti skar­dą, tar­pi­nes su­kiš­ti po sto­gu, iš vie­nos pu­sės ma­ty­ti sto­go krei­vu­mas, bet jį jau sun­kiai pa­tai­sy­si. Se­nes­nės sta­ty­bos na­muo­se ne vi­sa­da bū­na iš­lai­ky­tos ge­o­met­ri­nės pro­por­ci­jos. Pro­ble­mų iš­tai­sy­mas, skai­čiuo­jant li­tais, kai­nuo­tų apie tūks­tan­tį, jei sam­dy­tų žmo­nes. O jei­gu žmo­gus pats pa­si­da­ry­tų - apie 200 li­tų“, - po ap­si­lan­ky­mo pas žu­vin­tiš­kį sa­kė „Vi­da­ros“ Aly­taus pre­ky­bos sky­riaus va­do­vas.

Jis ne­slė­pė G.Lie­gui da­vęs stog­den­gio Jo­no te­le­fo­no nu­me­rį, ku­rį pa­sa­kė ir šių ei­lu­čių au­to­rei. „Mes stog­den­giams nuo­lat or­ga­ni­zuo­ja­me se­mi­na­rus, su jais ben­drau­ja­me, to­dėl klien­tams siū­lo­me ir jų pa­slau­gas. No­rė­čiau pa­tar­ti klien­tams, kad prieš at­lie­kant sto­go den­gi­mo dar­bus pa­si­ra­šy­tų dar­bų su­tar­tis, ku­rio­se at­si­spin­dė­tų už­sa­ko­vo ir vyk­dy­to­jo rek­vi­zi­tai, pa­vyz­džiui, var­das, pa­var­dė, as­mens ko­das, do­ku­men­to nu­me­ris, kon­tak­ti­niai te­le­fo­nai, bū­tų smul­kiai iš­var­dy­ti dar­bai“, - tvir­ti­no V.Jur­čiu­ko­nis.

Pa­skam­bi­nus nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu stog­den­giui Jo­nui, kaip pats sa­kė dir­ban­čiam pa­gal pa­ten­tą, šis pri­si­mi­nė G.Lie­gų iš Žu­vin­tų, bet pas jį ne­dir­bęs, nes tuo­met tu­rė­jęs daug dar­bų, to­dėl dar­bus per­lei­dęs ki­tiems žmo­nėms. Su E.Ga­ve­liu sa­kė­si jau daug lai­ko ne­ben­drau­jan­tis, jo te­le­fo­no nu­me­rio ne­tu­rin­tis, o Sau­liaus ir Ug­niaus iš Aly­taus ra­jo­no Ge­nių kai­mo ne­pa­žįs­tan­tis. Be­je, E.Ga­ve­lio tei­gė ne­ži­nan­tis ir „Vi­da­ros“ Aly­taus pre­ky­bos sky­riaus va­do­vas.

Stog­den­giai din­go kaip į van­de­nį

Nu­vy­ko­me pas žu­vin­tiš­kio nu­ro­dy­tą stog­den­gį į Ge­nius pa­si­tei­rau­ti, ko­dėl ne­at­vyks­ta iš­tai­sy­ti sto­go bro­ko. Sau­lius sa­kė jo­kio sto­go nei pats, nei sū­nus Ug­nius, ku­ris, jo tvir­ti­ni­mu, jau ku­ris lai­kas iš­vy­kęs į už­sie­nį, ne­den­gę, ta­čiau G.Lie­gų ži­nan­tis. Pa­klaus­tas, iš kur pa­žįs­tan­tis šį Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­ją, aiš­kiai ne­pa­sa­kė. Vy­ras pri­si­pa­ži­no at­seit ži­nan­tis E.Ga­ve­lį, pa­ža­dė­jo ras­ti jo te­le­fo­no nu­me­rį, bet vė­liau pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu pa­reiš­kė jo ne­tu­rin­tis.

Keis­tas su­ta­pi­mas: Sau­lius šių ei­lu­čių au­to­rei pa­sa­kė to­kį pat sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no nu­me­rį, ko­kį tu­ri ir žu­vin­tiš­kis.

Apie Ge­nių kai­mo gy­ven­to­jo ne­pri­si­pa­ži­ni­mą den­gus sto­gą su­ži­no­jęs G.Lie­gus tie­siog li­ko be žo­džių. Nu­spren­dė­me dar kar­tą, tik jau kar­tu su pras­tai už­deng­to sto­go ne­pa­to­gu­mus ken­čian­čiu vy­ru, vyk­ti pas Sau­lių į Ge­nius. Šį­kart jo na­mie ne­ra­do­me, o pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu, Sau­lius aiš­ki­no iš­vy­kęs į Kau­ną au­to­mo­bi­liui de­ta­lių. Ke­lis kar­tus pa­klaus­tas, ar iš tie­sų ne­den­gė sto­go G.Lie­gui iš Žu­vin­tų, jis vis kar­to­jo to ne­da­ręs.

„Ta­da jūs man pa­sa­ky­kit, ne­gi aš kvai­las, ne­ži­nau, kas pas ma­ne dir­bo vi­są mė­ne­sį, ko­dėl aš ki­tų žmo­nių nei­eš­kau, o bū­tent šio? Pa­im­ti pi­ni­gus su­ge­ba, pas­kui slaps­to­si. Čia kaž­kas ne­šva­raus, ma­tyt, žmo­gus dir­ba ne­le­ga­liai. Kai pra­dė­jom ieš­ko­ti, pa­pras­čiau­siai nė­rė į krū­mus. Tik­rai ne­gal­vo­ju nuo­lai­džiau­ti, kreip­siuo­si į tei­sė­sau­gi­nin­kus dėl to­kios ap­ga­vys­tės, aš tu­riu liu­di­nin­kus, ku­rie man pa­liu­dys, kas den­gė sto­gą“, - ste­bė­jo­si ir pik­ti­no­si G.Lie­gus.

„Blo­giau­sia, kad žmo­gus ne­tu­ri če­kio“

Kai Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos Aly­taus po­sky­rio ve­dė­jui An­ta­nui Pa­lens­kiui pa­ro­dė­me E.Ga­ve­lio pa­si­ra­šy­tą dar­bų at­li­ki­mo su­tar­tį, jis pa­reiš­kė: „Ge­rai, kad žmo­gus tu­ri bent to­kią su­tar­tį, ku­rio­je nu­ro­dy­ta dar­bus at­li­ku­sio as­mens var­das, pa­var­dė, as­mens ko­das. Ta­čiau rei­kė­jo pra­šy­ti iš­duo­ti dar­bų at­li­ki­mo ak­tą, su­mo­kė­tų pi­ni­gų če­kį. Blo­giau­sia, kad žmo­gus ne­tu­ri če­kio, kaip įro­dy­ti, kam jis mo­kė­jo pi­ni­gus?“

Ką da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je da­ry­ti Žu­vin­tų kai­mo gy­ven­to­jui? Po­sky­rio ve­dė­jo tei­gi­mu, jei jis tu­ri liu­di­nin­kų, ku­rie pa­liu­dy­tų apie pas jį dir­bu­sius stog­den­gius, rei­kė­tų kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, kad šios pa­dė­tų su­ieš­ko­ti pras­tai dar­bą at­li­ku­sius as­me­nis.

„Pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są pre­ten­zi­jas dėl su­teik­tų pa­slau­gų ga­li­ma reikš­ti dve­jus me­tus, ne­svar­bu, ko­kį ga­ran­ti­jos ter­mi­ną su­tei­kė pa­slau­gų tei­kė­jai ar pre­kių par­da­vė­jai. Mi­ni­mam žmo­gui Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­sta­ty­tas ter­mi­nas bai­gia­si at­ei­nan­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je, o, kaip ma­tau, su­tar­ty­je dar­bams ga­ran­ti­ja duo­ta pen­ke­riems me­tams. Ma­nau, jei bū­tų ras­ti stog­den­giai, jie pri­va­lė­tų iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tą bro­ką. Iš pa­tir­ties pa­sa­ky­siu, kad ke­ti­nan­tiems keis­ti sto­gų dan­gas ver­tė­tų ieš­ko­ti to­kių nau­jos dan­gos par­da­vė­jų, ku­rie ga­lė­tų pa­siū­ly­ti rim­tas stog­den­gių fir­mas ar pa­ten­ti­nin­kus. Ver­tė­tų nu­vyk­ti ap­žiū­rė­ti jų anks­čiau at­lik­tų dar­bų, pa­si­kal­bė­ti su na­mų sa­vi­nin­kais“, - sa­kė Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos Aly­taus po­sky­rio ve­dė­jas.

Jo nuo­mo­ne, žu­vin­tiš­kis tie­siog pa­tai­kė į ne­są­ži­nin­gų žmo­nių pin­kles. „Tai aki­vaiz­dus pa­vyz­dys, kaip svar­bu tu­rė­ti če­kį, liu­di­jan­tį apie su­mo­kė­tus dar­bus, ar dar­bų at­li­ki­mo ak­tą, ku­ria­me nu­ro­dy­ti dir­bu­sių as­me­nų ofi­cia­lūs rek­vi­zi­tai. Pa­si­ti­kė­ji­mas ir gar­bės žo­dis be kon­kre­čių do­ku­men­tų at­si­ra­dus bė­dai nie­ko ne­reiš­kia“, - A.Pa­lens­kis pa­kar­to­jo, re­gis, ele­men­ta­rią ir vi­siems ži­no­mą, ta­čiau ne­re­tai ne­pai­so­mą tie­są.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Prokurorai ėmėsi tirti, ar Lietuvos įmonės pažeidė ES Rusijai taikomas sankcijas (16)

Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą, kad Lietuvos įmonės galėjo pažeisti Europos Sąjungos...

Lietuvos paštas: sprendimo dėl centrinių paštų pardavimo nėra atnaujinta (12)

Valstybės valdomas Lietuvos paštas, savo tinklalapyje skelbiantis apie centrinio pašto pastatų...

Ar kada susimąstėte, kaip iš tiesų dirba „Palangos bobutės“ (147)

300 kvadratinių metrų dydžio butas vasarai Palangoje jau atgyvena, sako „Ober-Haus“ Vakarų...

Skelbiamas S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rangovo konkursas (20)

Kauno savivaldybė ruošiasi S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos darbams: pradedama...

Būsto statyba Rusijoje šiemet sumenko dešimtadaliu (5)

Per septynis šių metų mėnesius Rusijoje pastatyta 33,4 mln. kvadratinių metrų naujo gyvenamojo...

Top naujienos

Mokykla tėvus gąsdina labiau nei vaikus (3)

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusiems ir mokyklinio amžiaus atžalų turintiems lietuviams ruduo...

„Brexit“ žala. Kas laukia tūkstančių darbuotojų iš Lietuvos? (98)

Šimtai tūkstančių darbuotojų iš Europos Sąjungos valstybių nėra užtikrinti dėl savo...

Trečdalis menopauzės sulaukusių moterų turi šią „dovaną“: ginekologas paaiškino, kada reikia sunerimti (17)

Daugelis moterų net neįtaria, jog jų gimdoje vystosi miom a. O dažniausiai jas atlikti padeda...

Šių laikų Romeo ir Džiuljeta: tragiška paauglių meilės istorija (1)

Trijų paauglių santykiai, įsipainioję į meilės trikampį, baigėsi tragiškai visiems: vienas...

Pavalgęs A. Užkalnis sako, kad Nidą metas branginti, kol visai užbrangs (119)

Žinau, žinau, šiandien ne toks sekmadienis, kad galima būtų ramiai apie Nidą rašyti: nebėr tų...

Būkite atsargūs: išmaniuosius telefonus puolė 4 tūkst. pokalbius įrašinėjančių programėlių (8)

Nuo vasario „ Android “ operacine sistema savo išmaniuose telefonuose besinaudojantieji sulaukė...

„Saulėlydžio“ žvaigždės kovos su paparacais: slėpdavosi net bagažinėje

Visiems teko girdėti apie įžymybių „kovas“ su paparacais. Kol paauglių dievaitis Justinas...

Sąmokslo teorijų karalienė: kas slypi už kalbų apie slapta pasaulį valdančius žmones (473)

Mito apie iliuminatus atsiradimo istorija atskleidžia, kaip šiandien gimsta melagingos žinios, o...

Bjaurus skandalas Ukrainoje: du žaidėjai pardavė rinktinės rungtynes (23)

Ukrainos ledo ritulio rinktinę supurtė lažybų skandalas. Du žaidėjai prisipažino gavę pinigų...

„Velomaratono“ dalyviai slysčiojo lietaus išpraustame Vilniuje, bet gerino pernykščius rezultatus (34)

Sekmadienį aštuntą kartą startavo masiškiausias šalyje dviračių sporto renginys...