Aly­tu­je, Vin­gio g. 5, esan­čio ben­dra­bu­čio pir­mo aukš­to an­trą sek­ci­ją ir jo­je skir­tus pen­kis kam­ba­rius gy­ven­to­jams vos ra­si.
© Alytaus naujienos

Ant lau­ko du­rų už­ra­šy­ti kam­ba­rių nu­me­riai, bet šios be ran­ke­nų, tad ten­ka il­gai ir stip­riai bels­tis, kad jas ati­da­ry­tų čia gy­ve­nan­tie­ji. Sek­ci­jo­je yra ir trys kam­ba­riai kaip mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis būs­tas.

Bū­tent jo gy­ven­to­jai ir pa­kvie­tė pa­si­žiū­rė­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis gy­ve­na­ma šia­me mo­der­nia­me am­žiu­je. O gy­ve­na­ma bai­siai: be vir­tu­vės, kriauk­lių, su su­rū­di­ju­sia vo­nia, ku­rio­je plau­na­mi in­dai, iš ku­rios ima­mas van­duo at­si­ger­ti, gy­ve­nan­tie­ji sa­vi­val­dy­bės būs­te pri­vers­ti ei­ti praus­tis pas gi­mi­nai­čius ar drau­gus.

Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­čio pir­mo aukš­to ant­ro­je sek­ci­jo­je – tarsi nuo bendrabučio pastatymo įrengta vonia, koridorius ištrupėjusiomis sienomis ir virtuvės patalpa be kriauklių ir dujinių.

Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­čio pir­mo aukš­to ant­ro­je sek­ci­jo­je ap­si­lan­kė­me pie­tų me­tu. Po il­go ir stip­raus bel­di­mo­si pa­ga­liau pa­te­ko­me į šias pa­tal­pas. Ko­ri­do­rius tam­sus, sie­nos iš­tru­pė­ju­sios, ta­čiau iš vir­tu­vės skli­do ma­lo­nūs kva­pai. Vie­na mo­te­ris čia ga­mi­no ce­pe­li­nus.

Pa­tal­pą, ku­rio­je mo­te­ris ruo­šė val­gį, sun­kiai pa­va­din­si vir­tu­ve, nes čia yra tik sta­las, – nei kriauk­lių, nei vi­ryk­lių, kaip įpras­ta ma­ty­ti ki­tuo­se mies­to ben­dra­bu­čiuo­se, van­dens at­si­ne­ša­ma iš vo­nios kam­ba­rė­lio. Vo­nia, ku­rio­je plau­na­mi in­dai ir iš ku­rios ima­mas ge­ria­ma­sis van­duo, tiek iš­rū­di­ju­si, kad, re­gis, čia įreng­ta nuo ben­dra­bu­čio sta­ty­bos lai­kų.

Tie­sa, vie­nas tu­a­le­tas su­tvar­ky­tas, o ki­tas rei­ka­lau­ja re­mon­to.

Mo­te­ris, pa­klaus­ta, kur ke­ti­na vir­ti ce­pe­li­nus, at­sa­kė: „Kam­ba­ry­je. Tu­ri­me „fu­ris­tų“ nau­do­ja­mą du­jų ba­lio­ną, ant jo ir ver­da­me. Elek­tri­nė vi­ryk­lė su­nau­do­ja daug elek­tros, už ką su­si­mo­kė­si­me? Tik iš pa­šal­pų gy­ve­na­me.“

Ši mo­te­ris su vy­ru gy­ve­na sa­vi­val­dy­bės su­teik­ta­me kam­ba­ry­je. Kaip sa­vi­val­dy­bės būs­tas šio­je sek­ci­jo­je yra dar du kam­ba­riai. Vie­na­me įsi­kū­ręs pir­mos gru­pės in­va­li­das, ne­vaikš­tan­tis vy­ras, ku­rį lan­ko so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Kaip sa­kė pats ne­ga­lią tu­rin­tis vy­riš­kis, jam val­gy­ti pa­ruo­šia­ma ar­ba pats šiaip taip pa­si­ga­mi­na ant ne­di­de­lės elek­tri­nės vi­ryk­lės.

O kur­gi prau­sia­si to­kia­me sa­vi­val­dy­bės būs­te įkur­din­ti aly­tiš­kiai?

Ne­vaikš­tan­tis vy­ras tvir­ti­no, kad se­sers vai­kas kar­tais nu­ve­ža nu­si­praus­ti pas ją: „Jei čia bū­tų du­šas, nu­šliauž­čiau ir nu­si­praus­ti, bet da­bar į vo­nią ne­įlip­siu.“

Ki­ti gy­ve­nan­tie­ji sa­vi­val­dy­bės būs­te tei­gė ei­nan­tys mau­dy­tis pas drau­gus ar gi­mi­nes: „Ne vi­si no­ri pri­im­ti, vi­siems van­duo kai­nuo­ja. To­kio­je pri­rū­di­ju­sio­je vo­nio­je, ku­rio­je vi­si plau­na, ką no­ri, ne­si­mau­dy­si.“

Sa­vi­val­dy­bės skir­tų kam­ba­rių gy­ven­to­jai ypač skun­dė­si vie­no pri­va­ti­zuo­to kam­ba­rio šei­mi­nin­kais, ku­rie šį nuo­mo­ja. Pa­šal­pų ga­vi­mo die­no­mis čia ren­ka­si triukš­mau­jan­tys ir al­ko­ho­lį var­to­jan­tys as­me­nys.

To­kias bai­sias gy­ve­ni­mo są­ly­gas ben­dra­bu­ty­je – be vir­tu­vės, be kriauk­lių, be nor­ma­lios vie­tos iš­si­praus­ti – mies­te var­gu ar kur nors ra­si.

„At­ro­do, pra­šo­me tiek ne­daug – tik kriauk­lių vir­tu­vė­je, du­šo, bet, pa­si­ro­do, šiais lai­kais to ne­įma­no­ma su­lauk­ti“, – guo­dė­si Vin­gio g. 5 at­ski­ro­je sek­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bės būs­te gy­ve­nan­tys žmo­nės.

Kreip­ta­si į sa­vi­val­dy­bę

Dar šių me­tų pra­džio­je į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Jast­rems­ką krei­pė­si sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­tį, ir ben­dro­vė „Ani­ja“, ku­ri šio pir­ma­me aukš­te, prie pat mi­nė­tos sek­ci­jos, tu­ri mais­to pre­kių par­duo­tu­vę, kad sa­vi­val­dy­bė už sim­bo­li­nę kai­ną – 1 eu­rą iš pas­ta­rų­jų ben­dro­vių iš­pirk­tų ben­dros da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mas ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų – vir­tu­vės, prau­syk­los, sa­ni­ta­ri­nio maz­go da­lis.

Tuo­met bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mi šių pa­tal­pų tvar­ky­mo dar­bai ir pa­ge­rin­tos gy­ve­ni­mo są­ly­gos sa­vi­val­dy­bės būs­tų nuo­mi­nin­kams. Pa­si­ro­do, šių ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų da­lys pri­klau­so ne tik sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam „Aly­taus bu­tų ūkiui“, bet ir pri­va­čiai ben­dro­vei, ku­riai to­kios pa­tal­pos tik­rai ne­rei­ka­lin­gos.

Ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­reiš­kė pa­tal­pų ne­ke­ti­nan­ti įsi­gy­ti, nes jai tai ne­nau­din­ga fi­nan­siš­kai. Va­di­na­si, ge­res­nės są­ly­gos sa­vi­val­dy­bės būs­to gy­ven­to­jams jai lyg ir ne­rū­pi.

Kaip sa­kė „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ad­mi­nist­ra­vi­mui, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, tos sek­ci­jos sa­vi­val­dy­bės būs­to gy­ven­to­jams siū­lo­mi kam­ba­riai ki­tuo­se sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se ben­dra­bu­čiuo­se.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­tvir­ti­no, kad gy­ve­nan­tie­siems bai­sio­mis są­ly­go­mis sa­vi­val­dy­bės būs­te Vin­gio g. 5 iš tie­sų siū­lo­mi kam­ba­riai ki­tuo­se mies­to ben­dra­bu­čiuo­se, o in­va­li­du­mą tu­rin­tį vy­rą ke­ti­na­ma ap­gy­ven­din­ti glo­bos na­muo­se. Ta­čiau ne vi­si iš čia no­ri kraus­ty­tis, jiems at­seit ne­tin­ka siū­lo­mų ben­dra­bu­čių kam­ba­riai.

Vie­nas iš ne­su­tin­kan­čių­jų iš­si­kel­ti aiš­ki­no, kad pa­si­rink­tas ge­res­nis kam­ba­rys jam ne­su­teik­tas, o ki­tur taip pat ne ką ge­res­nės są­ly­gos nei to­je Vin­gio g. 5 sek­ci­jo­je, pa­ga­liau ten vi­siš­kai ne­aiš­kūs kai­my­nai.

Gy­ve­nan­čių­jų šio­je ben­dra­bu­čio sek­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bės būs­te bė­dos pra­dė­tos spręs­ti juos sie­kiant iš­kel­din­ti, o kaip su to­kiu būs­tu bus to­liau? Te­ko gir­dė­ti, kad yra min­čių su sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba čia įreng­ti at­ski­rus bu­tus sa­vi­val­dy­bės ar so­cia­li­niam būs­tui, bet ir tuo­met sa­vi­val­dy­bei teks per­im­ti ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų da­lis iš „Aly­taus bu­tų ūkio“ bei pri­va­čios įmo­nės – ar ta­da jau bus fi­nan­siš­kai nau­din­ga?

Kiek ži­no­ma, Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­čio sek­ci­jo­je bai­sio­mis są­ly­go­mis sa­vi­val­dy­bės būs­te gy­ve­nan­čiais as­me­ni­mis su­si­do­mė­ta tik po jų nu­si­skun­di­mų, iki tol sa­vi­val­dy­bė sėk­min­gai siū­lė šį gy­ve­na­mą­jį plo­tą var­gin­giems aly­tiš­kiams. At­ro­do, nie­kam ne­rū­pė­jo jų gy­ve­ni­mas be kriauk­lių, vir­tu­vės, du­šo.

Gal ir da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus „Aly­taus bu­tų ūkis“ ne­nu­skurs­tų tos sek­ci­jos ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se įren­gęs bent kriauk­les ir du­šą, nes ne­ži­nia, kiek il­gai čia dar gy­vens sun­kiai be­si­ver­čian­tys mies­tie­čiai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Prokurorai ėmėsi tirti, ar Lietuvos įmonės pažeidė ES Rusijai taikomas sankcijas (14)

Prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą, kad Lietuvos įmonės galėjo pažeisti Europos Sąjungos...

Lietuvos paštas: sprendimo dėl centrinių paštų pardavimo nėra atnaujinta (9)

Valstybės valdomas Lietuvos paštas, savo tinklalapyje skelbiantis apie centrinio pašto pastatų...

Skelbiamas S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rangovo konkursas (19)

Kauno savivaldybė ruošiasi S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos darbams: pradedama...

Būsto statyba Rusijoje šiemet sumenko dešimtadaliu (5)

Per septynis šių metų mėnesius Rusijoje pastatyta 33,4 mln. kvadratinių metrų naujo gyvenamojo...

„Capital PRO“ konsultuos „Lietuvos draudimą“ (1)

Didžiausiam Baltijos šalyse nekilnojamojo turto verslo tinklui „Capital“ priklausantis „...

Top naujienos

Profesinė liga baigėsi kankinimo prietaisą primenančiame vežimėlyje (18)

Lazdomis varomas invalido vežimėlis . Kai kam jis panašus į kankinimo prietaisą, bet vos...

Japoniją pribaigė ne atominė bomba, o Stalino sprendimas? (452)

Šiemet buvo minimos 72-osios Hirosimos bombardavimo metinės. JAV branduolinio ginklo panaudojimas...

Vasarą keiksnoja, o ji Palangai jau atseikėjo daugiau pinigų (2)

Ši vasara, kaip ir kitos, Palangos miesto rinkliavų centrui (PMRC) yra darbinga, sako PMRC...

Patarimai, kaip išmesti kuo mažiau maisto

Maisto švaistymas – viena opiausių problemų visame pasaulyje. Nors milijonai žmonių planetoje...

Gyvai / Intriguojanti kaimynų akistata: Latvija – Lietuva (111)

Kontroliniame trijų komandų turnyre Rygoje akis į akį stoja dviejų Europos čempionatui...

Artėjančios karinės pratybos gali vėl pakurstyti įtampą Korėjos pusiasalyje (3)

Šiaurės Korėja i ir Jungtinėms Valstijoms apsikeitus piktais grasinimais imtis karinių veiksmų,...

Kirpėja 13 valandų tvarkė paauglės plaukus ir padarė stebuklą

Viena kirpėja Jungtinėse Valstijose atsisakė nuskusti itin susivėlusius depresijos kamuojamos...

Skaniau ir greičiau nebūna: 5 vaisinių kremų tortams receptai

Vasarą dažniausiai norisi lengvesnio maisto iš šviežių ingredientų, todėl desertų mėgėjus...

Gelbėtojai įspėja: šeštadienį vakare siaus škvalas, stambi kruša (49)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad šeštadienį šalį siaubs audra.

Ar vyrų vaisingumui tiksi biologinis laikrodis? (5)

Daugelį metų tvyrojo įsitikinimas, kad moterų kiaušialąstės sensta, o spermatozoidai – ne....