Ant­ra­die­nio „Aly­taus nau­jie­no­se“ pa­si­ro­džius pub­li­ka­ci­jai „Vai­ruo­to­jas ke­lei­vio duo­tas mo­ne­tas iš­me­tė pro lan­gą“ su­lau­kė­me ne­ma­žai įvai­rių pa­ste­bė­ji­mų ir svars­ty­mų.
© TEISMAI.LT

Vie­nas ano­ni­miš­kas mies­to mik­ro­au­to­bu­so vai­ruo­to­jo žmo­nos pa­bė­do­ji­mas pa­ska­ti­no dar kar­tą su­grįž­ti prie šios te­mos.

Dvi va­lan­das tru­ko, kol 60 eu­rų pa­si­kei­tė

Komerciniai ban­kai už cen­tų kei­ti­mą į eu­rus ima nuo 4,5 iki 10 proc. mo­kes­tį. Kei­čiant ne­rū­šiuo­tus cen­tus mo­kes­tis di­des­nis.

„Ne­no­riu nie­ko įžeis­ti, se­niai ke­ti­nau šiuo klau­si­mu kal­bė­ti, ir jū­sų pub­li­ka­ci­ja pa­ska­ti­no ne­vil­kin­ti pro­ble­mos, ku­ri ak­tu­a­li vi­siems vai­ruo­to­jams. Jūs tur­būt net ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek tų smul­kių mo­ne­tų vai­ruo­to­jai su­kau­pia kiek­vie­ną die­ną. Kar­tais šim­tus eu­rų. Jų kei­ti­mas tam­pa di­džiu­liu gal­vos skaus­mu. Ne vi­si darb­da­viai iš sa­vo vai­ruo­to­jų pri­ima to­kią smul­kmę, rei­ka­lau­ja tik šla­man­čių­jų, tei­gia, kad čia vai­ruo­to­jų rei­ka­las. Iš ma­no vy­ro taip pat ne­pri­ima. Jis vi­są die­ną dir­ba, pa­vargs­ta, tai­gi iš­keis­ti ru­dus ir bal­tus cen­tus imuo­si aš.

Anks­čiau pa­stam­bin­ti pi­ni­gus ne­bu­vo taip sun­ku, juos pri­ėmė di­džio­sios Aly­taus par­duo­tu­vės, da­bar ne­no­ri, tei­gia, kad drau­džia sa­va va­do­vy­bė. Be­li­ku­sios tik vais­ti­nės.

Šian­dien aš dvi ge­ras va­lan­das po jas vaikš­čio­jau ir man pa­vy­ko 6000 eu­ro cen­tų iš­keis­ti į 60 eu­rų. Vais­ti­nės di­de­lių su­mų ne­kei­čia, po 5, 10, sėk­min­ga die­na, jei ku­ri pa­kei­čia į 20 eu­rų. Tai­gi apei­ni jų dau­giau nei de­šimt, nes ne vi­sos to­kio kei­ti­mo tą die­ną pa­gei­dau­ja, o ir klien­tai, sto­vin­tys ei­lė­je, ne­pa­ten­kin­ti.

Taip be­veik kas­dien ei­da­ma, nu­si­že­min­da­ma, pra­šy­da­ma pa­vargs­tu ir la­bai su­pran­tu tuos vai­ruo­to­jus, ku­rie pyks­ta, kai ke­lei­viai jiems į sau­ją su­be­ria ru­dų cen­tų“, – sa­vo pa­tir­tį pa­gar­si­no vai­ruo­to­jo žmo­na.

Jos klau­sė­me, ko­dėl ne­si­nau­do­ja ban­kų pa­slau­ga. At­sa­kė, kad Lie­tu­vos ban­ko ka­sų Aly­tu­je nė­ra, o vos ne kas­dien nau­do­da­ma­sis ko­mer­ci­nių ban­kų pa­slau­go­mis ga­li lik­ti ir be už­dar­bio.

Tai­gi pa­si­va­ži­nė­jo­me po mies­tą vie­šuo­ju trans­por­tu, pa­kal­bi­no­me jo vai­ruo­to­jus – pro­ble­ma vi­siems ak­tu­a­li: ir pa­ty­lė­ju­siems, mi­mi­ka ne­pa­si­ten­ki­ni­mą iš­da­vu­siems, ir gar­siai ją iš­reiš­ku­siems.

Kal­bin­ti darb­da­viai at­vi­rai sa­kė, kad dėl smul­kių pi­ni­gų kei­ti­mo dar ir jiems var­go už­ten­ka. Ir ver­sli­nin­kai ieš­ko sky­lių par­duo­tu­vė­se pas pa­žįs­ta­mus, nes ban­kai už cen­tų kei­ti­mą į eu­rus ima nuo 4,5 iki 10 proc. mo­kes­tį. Kei­čiant ne­rū­šiuo­tus cen­tus mo­kes­tis di­des­nis.

Ko­mer­ci­niai ban­kai ima kei­ti­mo mo­kes­tį

Šiau­lių ban­ko Aly­taus fi­lia­lo va­do­vė Ire­na Va­na­gie­nė „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad žmo­nės ne­ša ir kei­čia įvai­rias su­mas, jų su­lau­kia­ma kas­dien.

Ban­kas sa­vo klien­tams jo­kio mo­kes­čio ne­tai­ko, jei šie no­ri pa­si­keis­ti iki 5 eu­rų smul­kių cen­tų. Pri­ima­mas bet koks kie­kis mo­ne­tų, tik pa­gei­dau­ti­na, kad žmo­nės jas su­rū­šiuo­tų ir nors apy­tiks­liai su­si­skai­čiuo­tų. Ko­mi­si­nis mo­kes­tis – 4,5 proc., mi­ni­ma­li su­ma – 60 eu­ro cen­tų.

Kei­čia­ma vi­siems at­ne­šu­sie­siems, eu­rai ati­duo­da­mi į ran­kas, no­rin­tie­siems per­ve­da­mi į jų nu­ro­dy­tas są­skai­tas.

Su­gai­šu­si ne­ma­žai lai­ko (su Aly­taus re­gio­no sky­riaus va­do­vais trum­po­jo te­le­fo­no 1884 ope­ra­to­rė tei­gė ne­ga­lin­ti su­jung­ti) su­ži­no­jau, kad „Swed­bank“ už smul­kių­jų mo­ne­tų stam­bi­ni­mą taip pat ima 4,5 proc. mo­kes­tį nuo kei­čia­mos su­mos. Pri­ima tik iš­rū­šiuo­tas pa­gal no­mi­na­lą. Su­stam­bin­tus pi­ni­gus ati­duo­da kei­tė­jui į ran­kas.

SEB ban­ke už 10 000 smul­kių eu­ro cen­tų kei­ti­mą tek­tų mo­kė­ti 6 eu­rus, pi­ni­gai bū­tų per­ves­ti į nu­ro­dy­tą są­skai­tą.

Ru­dus cen­tus leis­ti į apy­var­tą?

Kau­nie­čiai ir vil­nie­čiai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­keis­ti mo­ne­tų smul­kmę be jo­kių mo­kes­čių Lie­tu­vos ban­ko ka­so­se. To­kių Aly­tu­je nė­ra.

Va­kar su­si­sie­kę su Kau­ne vei­kian­čios Lie­tu­vos ban­ko ka­sos dar­buo­to­jais iš­gir­do­me, kad ru­dos mo­ne­tos pri­ima­mos ne­mo­ka­mai iš vi­sų jas at­ne­šu­sių­jų, bet ne di­des­nis ne­gu lit­ri­nia­me stik­lai­ny­je ar ki­to­je spe­cia­lio­je vie­no lit­ro tal­pyk­lo­je tel­pan­tis kie­kis. Mo­ne­tų pa­gal no­mi­na­lą rū­šiuo­ti ne­rei­kia.

Su smul­kiais pi­ni­gais kas­dien su­si­du­rian­tiems aly­tiš­kiams ne iš­ei­tis vyk­ti į Kau­ną keis­ti mo­ne­tų, bet ko­dėl ne­nu­va­žia­vus pa­pra­mo­gau­ti, o kar­tu ir ne­mo­ka­mai pa­si­keis­ti šei­mai na­mų tau­pyk­lė­se su­si­kau­pu­sių šim­tų eu­rų.

Iš šios te­mos iš­plau­kian­ti iš­va­da bū­tų to­kia: ke­lei­viai, ne­si­sten­ki­te vai­ruo­to­jams pa­leng­vin­ti dar­bo, kiek­vie­ną kar­tą ne­at­skai­čiuo­ki­te ly­giai tų 60 eu­ro cen­tų – tiek, kiek kai­nuo­ja jū­sų ke­lio­nės bi­lie­tas. Duo­ki­te ir di­des­nį pi­ni­gą, grą­žos at­skai­ty­mas jiems ne pro­ble­ma, dau­giau – džiaugs­mas, kad ne­rei­kės suk­ti gal­vos, kur tą smul­kų no­mi­na­lą su­stam­bin­ti. O mėgs­tan­tiems iš pi­ni­gi­nių ru­dus cen­tus kas­dien iš­si­im­ti ir su­ber­ti į šei­mos tau­pyk­les tik­tų toks pa­ta­ri­mas – ge­riau cen­tus iš­leis­ki­te par­duo­tu­vė­se. Nes ir vie­šo­jo­je erd­vė­je te­ko gir­dė­ti ban­kus siū­lant juos leis­ti į apy­var­tą.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Niekada nesiskolinusią moterį užgriuvo solidi skola (10)

Viena Raguvėlės miestelio gyventoja gyvena kaip ant adatų. Dar liepos pabaigoje ji gavo...

Apribota Namų kredito unijos veikla (3)

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba iki 2017 m. spalio 20 d. apribojo Namų kredito unijos...

Tyrimas: lietuviai skiria vaikams kišenpinigių, bet kaip elgtis su pinigais nemoko

„Swedbank“ Finansų instituto užsakymu atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė (55...

Demografinis kūjis kirto ir dėvėtų drabužių verslui (196)

Dėvėtų prekių parduotuvių ypatinga gausa pasižyminčiame Panevėžyje šio verslo atstovai...

Turgums vis sunkiau konkuruoti su prekybos centrais (52)

Turgaviečių padėtis dabartinėje rinkoje tampa vis sudėtingesnė, o norint sudominti pirkėją...

Top naujienos

Orai: paskutinį vasaros savaitgalį – šioks toks pagerėjimas (2)

Antroje savaitės pusėje orai bus vėjuotesni, vieną šalies pusę lietus merks labiau nei kitą....

Liūdna žinia: L. Lekavičius dėl traumos priverstas praleisti Europos čempionatą (80)

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad per rungtynes su Islandija Lukas Lekavičius patyrė sunkesnę...

Individualių statybininkų įkainiai priartėjo prie įmonių tarifų (175)

Būsto rinkos aktyvumas didina statybininkų darbo įkainius. Nors individualiai dirbantys meistrai...

Metė gerai apmokamą darbą Škotijoje ir grįžo į Lietuvą: nežinau, kur žmonės mato tiek negatyvo (171)

Agnė Butautaitė iš emigracijos grįžo pernai ir iškart ėmėsi veikti – Panevėžio centre,...

Atsarginį variantą jau paruošęs D. Adomaitis pyko: taip ir įvyksta kvailos traumos (18)

Sausakimšoje „Šiaulių“ arenoje Lietuvos rinktinė be didesnio vargo 84:62 susitvarkė su...

Be susižeidusio L. Lekavičiaus likusi Lietuvos rinktinė pranoko Islandiją (217)

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Šiauliuose...

Jaunasis filosofas įvardijo, ko trūksta šiuolaikinei kartai (24)

Klasikinių mokslų magistro studijas Kembridže ( Jungtinė Karalystė ) su pagyrimu baigęs ir šiuo...

Nustebsite pamatę: dizaineris sukūrė išskirtinius vandens mylėtojų kostiumus (6)

Žmonėms, kuriems vanduo, jūros bangos ir smėlis yra visas gyvenimas, mados dizaineris Thomas...

Įspūdingomis asmenukėmis išgarsėjęs vaikinas visose savo nuotraukose slepia žinutę vienam žmogui (3)

Natūralu, kad tėvai paprastai nerimauja, kai jų vaikams tenka vykti į užsienį. Tad norėdamas...

Šį bruožą turintys žmonės labiau linkę į neištikimybę (23)

Visi, kurie būna neištikimi savo antrajai pusei, turi vieną bendrą bruožą. Tokią išvada...