Dvi­de­šimt­me­tė vil­nie­tė An­že­li­ka Ig­na­ten­ko nie­ka­da ne­ma­nė, kad vos ne vi­sa Lietu­va kal­bės apie ją. Ši strip­ti­zo šokė­ja, prieš sa­vai­tę tie­sio­gi­nia­me LTV ete­ry­je, per „Lie­tu­vos dai­nų dešimtuką”, kon­cer­tuo­jant gru­pei „Išjunk švie­są”, vai­kų aki­vaiz­do­je li­ko tik su kel­nai­tė­mis.
© Corbis
Dėl to LRT va­do­vui Kęs­tu­čiui Pet­raus­kiui net te­ko aiš­kin­tis Sei­me.

Skan­da­lo he­ro­jė su­ti­ko „Ekst­ra ži­nių” skai­ty­to­jams at­vi­rai pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve. Gru­pės „Iš­junk švie­są” šo­kė­ja A.Ig­na­ten­ko net su­tei­kė žur­na­lis­tams ga­li­my­bę žvilg­te­lė­ti už pi­kan­tiš­kos jos gy­ve­ni­mo už­dan­gos. „Ekst­ra ži­nios” ma­tė, kaip mer­gi­na gei­du­lin­gai šo­ka prie strip­ti­zo stul­po, kaip go­džius žvilgs­nius į ją įs­mei­gę klien­tai kai­šio­ja už kel­nai­čių bank­no­tus.

Mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu

– Kas ta mer­gi­na, ku­rią dau­ge­lis pir­mą kar­tą pa­ma­tė šeš­ta­die­nį per LTV šo­kan­čią strip­ti­zą? – „Ekst­ra ži­nios” pra­dė­jo po­kal­bį su An­že­li­ka.

– Gi­miau ir gy­ve­nu Vil­niu­je. Ma­no tė­vas at­va­žia­vęs iš Uk­rai­nos, ma­ma – iš Bal­ta­ru­si­jos. Jie čia su­si­ti­ko, ir at­si­ra­dau aš. Aš pa­ti, ži­no­ma, esu Lie­tu­vos pi­lie­tė. Da­bar mo­kau­si va­ka­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

– Kas sut­ruk­dė lai­ku baig­ti vi­du­ri­nę?

– Pap­ras­čiau­siai šei­mo­je bu­vo di­de­lių prob­le­mų. Psi­cho­lo­giš­kai bu­vo be ga­lo sun­ku. Baig­ti moks­lų ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės.

– Ko­kią spe­cia­ly­bę ke­ti­ni įgy­ti?

– Dar ne­ži­nau. Kol kas tik mo­kau­si 11-oje kla­sė­je. Kai baig­siu ir 12-tą, ta­da bus ma­ty­ti.

Sieks ir kar­je­ros, ir šei­mos

– Vis tiek ke­ti­ni kaž­kur stu­di­juo­ti?

– La­biau­siai no­rė­čiau mo­ky­tis tei­sės My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. Jei ten ne­pa­vyk­tų įs­to­ti, ta­da, kaip ir vi­si, eičiau į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. O Pe­da­go­gi­nis tik­rai ne­do­mi­na – mo­ky­ti vai­kus rei­kia di­de­lės at­sa­ko­my­bės.

Bai­gu­si aukš­tą­ją mo­kyk­lą, ti­kiuo­si dirb­ti nor­ma­lų dar­bą. No­rė­tų­si, kad jis bū­tų su­si­jęs su tei­se. Ži­no­ma, ga­lė­tų bū­ti ir vers­lo va­dy­ba.

– Gal jau gal­vo­ji ir apie šei­mą?

– Kiek­vie­nas žmo­gus apie tai gal­vo­ja! Ka­dan­gi aš tu­riu vai­ki­ną, tik­rai pla­nuo­ju su juo tu­rė­ti šei­mą. Juo la­biau, kad ir jam jau lai­kas – jis už ma­ne vy­res­nis. Bet la­bai grei­tai iš­te­kė­ti ne­si­ruo­šiu. Pa­gal mū­sų pla­ną san­tuo­ka nu­ma­ty­ta po dve­jų me­tų.

Skan­da­lo ne­no­rė­jo

– Ką ta­vo iš­rink­ta­sis sa­kė apie šeš­ta­die­ni­nį pa­si­ro­dy­mą?

– Sa­kė – šo­kau gra­žiai. La­bai gra­žiai!

Vis­kas, ką praė­ju­sį šeš­ta­die­nį ro­dė per te­le­vi­zi­ją, yra ge­rai ir man pa­čiai pa­ti­ko. Tik ne­pa­ti­ko, ką pa­ra­šė kai ku­rie laik­raš­čiai – ne­va aš „poš­lai” kaž­ką pa­da­riau.

Ne­va ten taip vul­ga­ru bu­vo, kad vos ne iš­si­žer­gu­si aš sė­dė­jau ant sce­nos. Iš­pūs­tas toks bur­bu­las, kaip aš vul­ga­riai pa­si­ro­džiau, kad net iki Sei­mo nuė­jo!

– Tau juo­kin­ga, kad val­džios vy­rai stai­ga taip su­si­rū­pi­no ko­vo­ti prieš strip­ti­zą?

– Iš tik­rų­jų nė­ra dėl ko! Ne­ma­nau, kad čia bu­vo kaž­kas to­kio.

– Tik­riau­sia at­si­me­ni, kaip prieš ke­le­rius me­tus po krep­ši­nio aikš­te­lę per var­žy­bas laks­tė pusp­li­kė mer­gi­na. Vė­liau paaiš­kė­jo, kad tai bu­vo gė­ri­mų rek­la­mos triu­kas. Ar ir gru­pė „Iš­junk švie­są” šį­kart įgy­ven­di­no kaž­ko­kį pa­na­šų su­ma­ny­mą?

– Mes ne­tu­rė­jo­me to­kio tiks­lo – su­kel­ti skan­da­lą. Ži­no­ma, rek­la­mos ga­vo­me, da­bar tai leis tu­rė­ti dau­giau už­sa­ky­mų.

Apsk­ri­tai nuo­gų krū­tų vaiz­das bu­vo tik ke­lių se­kun­džių truk­mės. Ka­me­ra pa­ga­vo mo­men­tą tarp to, kai nu­me­čiau lie­me­nė­lę ir pri­si­den­gi­nė­jau. Tad da­bar dėl tų ke­lių se­kun­džių at­ro­do, kad aš vi­są va­lan­dą ap­nuo­gi­nu­si krū­tis prieš vai­kus vaikš­čio­jau. Taip juk ne­bu­vo!

– Ir vis dėl­to – kaip ir ka­da ki­lo min­tis nu­si­mes­ti lie­me­nė­lę kon­cer­tuo­jant „Lie­tu­vos dai­nų de­šim­tu­ko” prog­ra­mo­je?

– Kiek­vie­nas išė­ji­mas į sce­ną bū­na vis ki­toks. Kiek­vie­ną kar­tą šok­da­ma aš imp­ro­vi­zuo­ju. Nes bū­na vis skir­tin­gi žmo­nės, ski­ria­si ir ap­lin­ka. Bet nuo­go kū­no pa­ro­dau per kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą. Ap­si­nuo­gi­ni­mas šeš­ta­die­nį per LTV bu­vo mi­ni­ma­lus.

Tarp strip­ti­zo žiū­ro­vų – ma­ma

– Ar esi po­pu­lia­ri? Ar jau­tie­si žvaigž­dė?

– Iš tik­rų­jų – nie­ka­da ne­si­jau­čiau. Po to da­ly­ko, ku­rį pa­ro­dė per te­le­vi­zi­ją, ir­gi ne­ma­tau prie­žas­čių, ko­dėl tu­rė­čiau va­din­tis žvaigž­de. Ka­dan­gi aš šo­ku nak­ti­nia­me klu­be, ir tai bū­na „top­less” pa­si­ro­dy­mai – to­kį dė­me­sį kiek­vie­ną nak­tį aš gau­nu dar­be. Dir­bu be­veik kas­dien.

– Ar pa­vy­dus ta­vo drau­gas?

– Taip. Bet jo pa­vy­das yra svei­kas, toks, kai dar nie­kam ne­ken­kia.

– Kaip į ta­vo veik­lą rea­guo­ja ma­ma, gi­mi­nės?

– Ir ma­ma, ir dė­dės, ir te­tos apie tai se­niai ži­no. Vi­si jie rea­guo­ja nor­ma­liai. Ma­ma iš pra­džių į ma­ne keis­tai pa­žiū­rė­jo, bet pas­kui sup­ra­to, kad čia nie­ko to­kio. Ji kar­tais net pa­ti atei­na į ma­no strip­ti­zo pa­si­ro­dy­mus! Pa­vyz­džiui, va­sa­rą aš dir­bu Pa­lan­go­je. Ma­ma ir­gi at­va­žiuo­ja ten pail­sė­ti, o va­ka­rais atei­na į klu­bą pa­žiū­rė­ti, kaip aš šo­ku.

– Kaip tu ta­pai strip­ti­zo šo­kė­ja?

– Nuo­lat lan­ky­da­vau­si vie­na­me klu­be. Ten bu­vo toks ap­sau­gi­nin­kas, ku­rio žmo­na – šo­kė­ja. Ji priė­jo ir man pa­siū­lė. Aš pa­gal­vo­jau – o ko­dėl gi ne? Bė­da bu­vo ta, kad aš ne­mo­kė­jau. Bet ji ma­ne pa­mo­kė. Su­si­tik­da­vo­me sa­lė­je ir re­pe­tuo­da­vo­me. Ji ne tik aiš­ki­no teo­ri­ją, bet ir viską ro­dė prak­tiš­kai.

Po re­pe­ti­ci­jų pir­mas pa­si­ro­dy­mas bu­vo po mė­ne­sio. At­si­me­nu, pir­mus du mė­ne­sius bu­vo taip: 50 gra­mų, kad ned­re­bė­tų ran­kos ir ko­jos, o tik ta­da – į sce­ną.

Po šo­kių spor­tuo­ti ne­be­si­no­ri

– Ko­kie ta­vo po­mė­giai?

– Lais­va­lai­kio lie­ka la­bai ma­žai. Nak­ti­mis dir­bu, va­ka­rais mo­kau­si. Die­ną at­si­ke­liu, pa­val­gau, su­sit­var­kau, pa­ga­mi­nu val­gy­ti ir vėl iš­va­žiuo­ju. Dau­giau­sia lais­vo lai­ko bū­na sek­ma­die­niais. Ta­da nuei­na­me į ka­vi­nę, ra­miai pa­sė­di­me.

Anks­čiau dar mėg­da­vau pieš­ti. Bet kaž­ka­da ne­se­niai pa­ban­džiau – ne­bei­šei­na.

– Ar spor­tuo­ji?

– Ke­lis kar­tus bu­vau nu­si­pir­ku­si abo­ne­men­tą į spor­to klu­bą, bet 4–5 kar­tus nuei­da­vau ir dau­giau ne­bep­ri­si­vers­da­vau.

Žo­džiu, di­džiau­sias ma­no po­mė­gis yra šok­ti. Nuo pir­mos kla­sės aš lan­kiau šo­kius. Mo­kiau­si šok­ti de­šimt me­tų.

– Ar dar­bu ta­pęs po­mė­gis neįg­ri­so?

– Man šis dar­bas yra ma­lo­nu­mas. Tuo la­biau, kad iš strip­ti­zo ga­li­ma tik­rai ne­ma­žai už­si­dirb­ti. Ši sri­tis la­bai pel­nin­ga.

Tie­sa, da­lį to, ką už­si­dir­bu, tu­riu iš­leis­ti dra­bu­žiams, kos­me­ti­kai. Pa­ti pri­va­lau pa­si­rū­pin­ti sa­vo iš­vaiz­da. Ma­ne to­dėl ir kvie­čia į klu­bus, kad aš ge­rai at­ro­dau! Kar­tą per mė­ne­sį bū­ti­nai nuei­nu į kir­pyk­lą, lan­kau­si ir so­lia­riu­muo­se.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Atlikėja S. Chlevickaitė batų porai nepagailėjo ir viso honoraro: pasidaviau gerai nuotaikai (20)

Aktyviai koncertuojanti ir renginius organizuojanti charizmatiškoji Saulenė Chlevickaitė žino,...

Garsenybės vasarą palydėjo V. Baumilos koncerte (7)

Vasariškai nusiteikę ir šypsenomis pasipuošę žinomi žmonės rinkosi į žinomo atlikėjo Vaido...

Plagiato skandalas: J. Statkevičius prašo visuomenės padėti rasti iš jo vardo uždirbančius sukčius (84)

Dizaineris Juozas Statkevičius jau kelias savaites bando išsiaiškinti sukčius, besikraunančius...

S. Stavickis-Stano laukia šeimos pagausėjimo: tai labai džiugi žinia (24)

Atlikėjas Stanislovas Stavickis-Stano kartu su žmona Indre laukia šeimos pagausėjimo. Žinomai...

50-metį švenčiantis A. Mamontovas: turiu prastą skonį drabužiams, todėl visada atrodau jaunai pasveikino ir D. Grybauskaitė (42)

Trečiadienį, rugpjūčio 23 dieną Andrius Mamontovas švenčia 50-metį. Jubiliejaus proga...

Top naujienos

Miestelis Airijoje, kuriame lietuviams net nebereikia anglų kalbos (149)

Dėl lietuvių kiekio Airijos šiaurėje esantis Monachano miestelis jau vadinamas mažąja Lietuva....

Lietuvai – galimybė prisitraukti pinigų iš Lenkijos (56)

Politinis neapibrėžtumas Lenkijoje verčia tenykštį verslą žvalgytis į užsienį, o Lietuva...

Nyderlanduose užkirstas kelias potencialiam teroristiniam išpuoliui nutrauktas roko grupės koncertas (21)

Nyderlanduose vienas ispanas buvo sulaikytas netoli roko koncerto vietos vairuojantis dujų balionų...

Sąžiningai pasielgusi vairuotoja liko apgauta „teisininkės“: eismo įvykio nė nebuvo (8)

Darydama automobilio dureles kitos mašinos dureles įbrėžusi klaipėdietė sulaukė netikėtų...

O gerti kefyrą naktį – normalu? (13)

Apie naudingąsias šio gėrimo savybes daug prirašyta. Net autoritetingiausi mokslininkai šiam...

Atskleista, kaip atsirado virusai (5)

Įdomus Antarktidos mikrobas gali pateikti užuominų apie vieną iš pačių didžiausių evoliucijos...

Orai: paskutinį vasaros savaitgalį – šioks toks pagerėjimas (22)

Antroje savaitės pusėje orai bus vėjuotesni, vieną šalies pusę lietus merks labiau nei kitą....

Liūdna žinia: L. Lekavičius dėl traumos priverstas praleisti Europos čempionatą (135)

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad per rungtynes su Islandija Lukas Lekavičius patyrė sunkesnę...

Ženklai, jog patys to nežinodami galite sirgti skrandžio opalige (1)

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenys rodo, kad skrandžio opa kada nors gyvenime...

Diskusijas kursto viena įtartina filmo „Valkirija“ scena: T. Cruise'as dėvi figūrą formuojančius apatinius? (7)

Tomas Cruise'as sulaukė vaiduoklių iš praeities. Socialiniame tinkle „Twitter“ gerbėjai...