Po sunkios ligos šeštadienį Vilniuje mirė pirmųjų lietuviškų filmų žvaigždė aktorė Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė.
Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė
© Asmeninio archyvo nuotr.

Šv. Mišios už Irenos Leonavičiūtės-Bratkauskienės vėlę bus laikomos Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje rugsėjo 27 d. 9 val. Atsisveikinti su Aktore galima Lietuvos nacionaliniame dramos teatre rugsėjo 27 d. nuo 10 iki 14 val. Urna su velionės palaikais bus laidojama Antakalnio kapinėse Vilniuje.

Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė:

Devynios mano vaikystės vasaros, praleistos Dzūkijos kaime pas Močiutę, – laimingiausios mano gyvenimo dienos. Jos tapo mano gyvenimo šaltiniu.

Scenoje aš labai seniai... Mano herojai – našlaitės iš pasakų ir romantiškos mergaitės – jau seniai suaugo...

Svajoju apie stebuklingą skraidantį kilimą, kuris galėtų pakelti mane nuo kasdienybės ir apskraidinti aplink pasaulį...

Aš pakylėta širdimi gyvendavau pasakoje – atėjusi į pasaką, vaikų klegesys man buvo muzika. Rampos šviesos atskirdavo nuo vaikų, bet visada jausdavau jų kvėpavimą.

Pirmiausia aš noriu nusilenkti prieš visus lietuvius, kurie, gyvendami toli nuo tėvynės, išlaikė lietuvybę. Iki graudulio paveikė kalba. Man tai – vienas iš stebuklų, įrodančių, kad lietuviai neišnyks. (Čikaga, 1992)

Man svarbu paliudyti Tautos gyvybę Vinco Kudirkos žodžiais: „Kokie būtų vaisiai, kad mes nepritrūktume dviejų pamatinių dalykų: tvirtumo būdo ir vienybės viešame darbe.“ („Varpas“, 1897)

Daugiausia vaidinau lyrinius vaidmenis, ypač daug – vaikiškuose spektakliuose. Su V. Rimkevičiaus „Vandens lelija“ ir kt. apvažiavau visą Lietuvą. „Klastoje ir meilėje“ vaidinau Luizą. Su tuo spektakliu buvo atsitikę keistas atsitikimas. Atvažiavo iš Veimaro vokietis režisierius Otto Langas ir rinko aktorius savo „Klastos ir meilės“ spektakliui. Mane jis išgirdo, kai aš kažkokiame profsąjungos susirinkime „kovojau“ už aktorių teises. Reikalavau, kad mes premjeriniuose spektakliuose, kaip normalūs žmonės, turėtume geras vietas, galėtume ateiti pasipuošę (tai juk mūsų
šventė). Pirmose eilėse sėdėdavo ponai (proletarų valstybėje!), o artistas neturėjo vietos. Aš kalbėjau taip karštai, kad vokietis pasakė: „Ji vaidins Ledi Milford“. Direktorius priešinosi, bet režisierius užsispyrė, ir aš vaidmenį gavau. Ir svarbiausia – net dublerio nedavė.

Pokarinių dešimtmečių atmosfera teatre buvo slogi: karaliavo ponios ministrų žmonos, kurios dar ir tarpusavyje riejosi, bet aš buvau laiminga, man tekdavo vaidmenų.

Vieno linkėčiau, kad į teatrą sugrįžtų Lietuvos didvyriai, mūsų herojai, kančios žmonės. Kad teatras sugrąžintų mums istoriją, kad auklėtų jaunimą. Prisimenu, anuomet J. Marcinkevičiaus „Mažvyde“ vaidinau nediduką vaidmenį ir iš susijaudinimo drebėdavau užkulisiuose, kai scenoje kartodavo „Lietuva, Lietuva...“ , o salėje žmonės stovėdavo. Man graudu ir šiandien tai prisiminti... O kas dabar žadina tuos jausmus? Atrodo, kad patriotizmas tapo gėda. Reikia budinti, kad jaunimas didžiuotųsi savo tėvyne, nenorėtų išvažiuoti, o ieškotų vietos savo Žemėje. (1995)

Nepaprastai gerbiu ir myliu režisierių Romualdą Juknevičių. Jo spektakliuose visuomet jausdavausi kaip namie. Scena – tavo mažasis kambarys, jauku. Viskas buvo ligi smulkmenų apgalvota, tobula. Vidujai buvau tvirta, žinojau, vardan ko einu. Į atmintį įstrigo darbas su Vytautu Čibiru. Jis man pasiūlė kitokius vaidmenis – nebe lyrinius, gal charakterinius. Įrodinėjau, nesugebėsiu vaidinti tokių herojų, tačiau jis įtikino, kad tai mano vaidmenys. Irena Bučienė taip pat pateikė staigmeną paskirdama Kazio Sajos „Ubagų saloje“ kvaištelėjusios Vonušės vaidmenį. Niekada neužmiršiu darbo su Dalia Tamulevičiūte „Abejingame gražuolyje“. (2005)

Atsiliepimai apie aktorę:

„Irenos Leonavičiūtės Nina – šviesus žiburėlis veidmainingame gyvenimo maskarade. Aktorė pavergė žiūrovą ne vien moterišku žavesiu. Įdomus pats vaidmens sprendimas. <...> Visa jos būtybė alsuoja troškimu gyventi ir mylėti. Tokios gyvybingos ir tyros Ninos žuvimas sukrečia kaip didelė neteisybė. (Dana Rutkutė. „Gražu pažiūrėti, bet...“ // Literatūra ir menas. – 1960-04-09)

Prie aktorių, jaučiančių poetinio žodžio svarbumą ir kartu jo trapumą, priskirtina Irena Leonavičiūtė. Pagrindinė jos autorė buvo Janina Degutytė. <...> Įsigyvenimas ir išgyvenimas yra svarbiausi aktorės Irenos instrumentai, kuriais skaitydama Janiną Degutytę ji puikiai naudojosi, atidžiai sekdama tekstą, neiškreipdama jo prasmių, sutelktų į tėvynę, gamtą, kalbą, ištikimybę. (Profesorė Viktorija Daujotytė, 1993; laiškas iš I. Leonavičiūtės archyvo)

Su P. Vaičiūno „Nuodėmingo angelo“ pastatymu „Vaidilutės“ teatras pasirodė naujoje šviesoje. Ne vien tik beveik naujas kolektyvas, bet ir jo siela, režisierė Irena Leonavičiūtė-Bratkauskienė, su pasigėrėjimu savo roles ir pareigas atliko. Gal būt dėl to, kad, priešingai buvusiems režisieriams, ji ne tik myli teatrą, bet ir jo žiūrovus. <...> Esu pastovus teatrų lankytojas ir negaliu atsiminti tokio atvejo, kuomet, spektakliui pasibaigus, visi žiūrovai atsistojo , taip ilgai ir nuoširdžiai plojo. (Juozas Žygas. Maloni atgaiva // Draugas. – 1994-03-31)

Čikagos Jaunimo centro didžiąją salę pripildę žiūrovai tą spalio 31 vakarą skirstėsi, gėrėdamiesi „Vaidilutės“ pasisekimu. Žinoma čia buvo didelis įnašas režisierės Irenos Leonavičiūtės-Bratkauskienės. (Juozas Prunskis. Sušvito scenoje // Draugas. – 1993-11)

Režisierė Irena Leonavičiūtė įdėjo labai daug sunkaus darbo, užsispyrusiai minkydama tik ką iškastą teatrinį molį. Tai jau neeiliniai sugebėjimai. (Vytautas Matulionis. „Nuodėmingas angelas“ // Dirva. – 1994-05-05)

Irenos Leonavičiūtės svarbiausi vaidmenys teatre:

1952
Katia („Trečio kurso studentas“, rež. Romualdas Juknevičius, Klaipėdos dramos teatras)
1953
Maša. (A. Simukovo „Mergužėlės lelijėlės“, rež. Kazimiera Kymantaitė)
Pamela (H. Balzaco „Gėlininkė“, rež. Alfonsas Radzevičius)
Princesė (S. Michalkovo „Princas ir elgeta, rež. Vitalijus Gruodis)
1954
Tina (M. Baratašvilio „Žiogas“, rež. Aleksandras Kernagis)
1956
Onutė Žaliūnaitė (A. Bieliausko „Egzaminas“, rež. Aleksandras Kernagis)
Mariči (H. Hejermanso „Vilties žuvimas“, rež. Romualdas Juknevičius)
Luiza (F. Shillerio „Klasta ir meilė“, rež. Borisas Dauguvietis)
1957
Stasė Gabytė (J. Butėno ir A. Kernagio „Pamilau dangaus žydrumą“, rež. Aleksandras Kernagis)
1958
Onytė (G. Landsbergio-Žemkalnio „Blinda“, rež. Kazimiera Kymantaitė)
Graciela (E. de Filipo „Melo ilgos kojos”, rež. Romualdas Juknevičius)
Birutė Vidugirytė (Vytauto Rimkevičiaus „Vandens lelija”, rež. Balys Lukošius)
1960
Nina (M. Lermontovo „Maskaradas”, rež. Romualdas Juknevičius)
Birutė (K. Sajos „Nerimas“, rež. Kazimiera Kymantaitė)
1961
Milda (K. Sajos „Pirmoji drama“, rež. Romualdas Juknevičius)
1962
Moteris (K. Simonovo „Ketvirtasis“, rež. Vytautas Čibiras)
Liudmila (L. Zorino „Draugai ir metai”, rež. Juozas Rudzinskas)
1963
Aušra Medelytė (V. Rimkevičiaus „Ratas“, rež. Vytautas Čibiras)
1964
Nataša (V. Tokarevo „Sąžinė“, rež. Vytautas Čibiras)
Libušė (P. Kohauto „Trečioji sesuo“, rež. Vladas Limantas)
1965
Našlaitėlė (A. Liobytės „Meškos trobelė“, rež. Stefa Nosevičiūtė)
1967
Raminta (A. Bieliausko „Kauno romanas“, rež. Henrikas Vancevičius)
Alia (S. Mrožeko „Tango“, rež. Jonas Jurašas)
1968
Alionuška (I. Karnauchovos, L. Brausevičiaus „Raudonoji gėlelė“, rež. Algirdas Lapėnas)
1969
Rita (E. de Filipo „Cilindras“, rež. Algirdas Lapėnas)
1970
Estera (A. Millerio „Kaina”, rež. Irena Bučienė)
1972
Ledi Milford (F. Schillerio „Klasta ir meilė“, rež. Ottas Langas)
1973
Fru Serbiu (H. Ibseno „Laukinė antis“, rež. Henrikas Vancevičius)
1976
Motina (J. Berrie „Piteris Penas“, rež. Irena Bučienė)
1977
Misis Peidž (W. Shakespeare’o „Vindzoro šmaikštuolės”, rež. Henrikas Vancevičius)
1978
Katriukė (Just. Marcinkevičiaus „Mažvydas“, rež. Henrikas Vancevičius)
1980
Vonušė (K. Sajos „Ubagų sala”, rež. Irena Bučienė)
1982
Morta (A. Laurinčiukas „Praraja“, rež. Algirdas Lapėnas)
1984
Manefa (A. Ostrovskio „Kiekvienam gudruoliui pakanka kvailumo“, rež. Henrikas Vancevičius)
1988
Poeto mylimoji (V. Kukulo, R. Tumino „Čia nebus mirties“, rež. Rimas Tuminas)

Svarbiausi vaidmenys kine ir televizijoje:

1953
Aušra („Aušra prie Nemuno”, rež. Arkadijus Faincimeris, LKS)
1956
Giedrė („Tiltas“, rež. Borisas Šreiberis, LKS)
1957
Nijolė („Kol nevėlu”, rež. Vytautas Žalakevičius, LKS)
1966
Birutė (J. Radzevičiaus „Nebaigta apysaka“, rež. Balys Bratkauskas, LTV)
1975
Gina (N. Charitonovo „Valtis miške“, rež. Balys Bratkauskas, LTV)
1980
Misis Kroft (A. Christie „Endhauzo paslaptis“, rež. Balys Bratkauskas, LTV)
Gina (N. Chaitovo „Viltis miške“, rež. Balys Bratkauskas, LTV)
1976
Aktorė (J. Cocteau „Abejingas gražuolis“, rež. Dalia Tamulevičiūtė, LTV)
1978
Kotryna (B. Sruogos „Pavasario giesmė“, rež. Balys Bratkauskas, LTV)

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Raudondvario dvaras virto muzikų rezidencija (1)

Visą savaitę Raudondvario dvare reziduos 8 kompozitoriai ir 6 akordeonistai iš Malaizijos, Kinijos,...

„Sostinės dienų" naujovė – renginiai netikėtoje ir vis labiau atrandamoje Vilniaus erdvėje

Didžiausia staigmena, jog šiemet ši erdvė nusidrieks vienoje patraukliausių miesto teritorijų...

Apie lietuvišką teatrą ir jo jaunatį „Sirenose"

Rugsėjo ir spalio sandūroje sostinei tradiciškai pagyvėjus nuo Vilniaus tarptautinio teatro...

„Purpurinis vakaras“ aidėjo netikėtais duetais ir lietumi (3)

Vladas Bagdonas ir Kristina Kazlauskaitė , Gediminas Storpirštis ir Raminta Naujanytė Bjelle,...

Devintasis teatro „Kitas kampas" sezonas kviečia improvizacijos pagalba keisti gyvenimą (2)

Šį rudenį devintąjį sezoną pradedantis vienintelis Lietuvoje profesionalus improvizacijos...

Top naujienos

Orai: pajusime tikrą rudens alsavimą (4)

Iki pat savaitės pabaigos šalyje išsilaikys gaivūs orai , dažnai varvės dangus, įsismarkaus...

Traukinys Maskva-Vladivostokas: lietuviai juo vyko, tikėdamiesi nuotykių ir problemų (175)

Šią vasarą aš – Tadas, ir mano brolis Mantas, atostogoms nusprendėme pasirinkti kiek...

Sezoninį darbą pasirinko dėl neįprastos priežasties: šis įdarbinimas buvo pats svarbiausias (11)

Dauguma jaunuolių sezoninį darbą renkasi dėl paprastų priežasčių, vieni nori užsidirbti...

Eksperimentas: 7 absoliutaus pritarimo vyrui dienos (17)

Kas bus, jei ištisą savaitę pamėginsime pritarti bet kokiam vyro sprendimui? Eksperimentas, kurį...

Tris kartus už nuosavus tvirtesni dantys – per parą (44)

„ Dantys per vieną valandą – dantys vienai valandai“, – anksčiau ironizuodavo...

Rusijos propagandos gniaužtuose atsidūrusios šalies atstovė: žmonės mąsto, emigruoti ar dar palaukti (294)

Jauna moteris, buvusi kandidatė Moldovos prezidento rinkimuose Maia Sandu yra pasiryžusi...

Prasidėjo visiškas Saulės užtemimas: pasigrožėkite vaizdais (28)

Rugpjūčio 21 d. įvyks neeilinis visiškas Saulės užtemimas, kurį galės stebėti tūkstančiai...

Žvaigždžių gretos byra: Europos čempionatas – be būrio elitinių žaidėjų (21)

Savaitgalį vos per 24 valandas iš Europos krepšinio čempionato žaidėjų sąrašo buvo...

Į susišaudymo Vilniuje sūkurį pateko ir S. Stavickis-Stano (111)

Pirmadienio vakarą Vilniuje , Antakalnio gatvėje, aidėjo šūviai. Policijos duomenimis, tarp...

Vilniuje esančioje Antakalnio gatvėje aidėjo šūviai papildyta 20.44 (82)

Šiandien Vilniuje aidėjo šūviai. Antakalnio gatvėje esančioje kavinėje tarp susipykusių...