TA­FI­SOS žai­dy­nių is­to­ri­jo­je dar vie­nas akib­rokš­tas. Žai­dy­nes ren­gu­sios ir mi­li­jo­ni­nę sko­lą pa­li­ku­sios įstai­gos VšĮ „Spor­tas vi­siems – Šiau­lių re­gio­nas 2012“ va­do­vas Kęs­tu­tis Pet­rai­tis iki šiol ne­su­si­tai­ko su tuo, kad buvo at­leis­tas iš dar­bo. Vers­li­nin­kas į teis­mą bu­vo pada­vęs sa­vo bu­vu­sią dar­bo­vie­tę.
TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės Šiauliuose
© E.Tamošiūno nuotr.

At­lei­di­mą lai­ko ne­tei­sė­tu

K. Pet­rai­tis, ne­ga­lė­da­mas su­si­tai­ky­ti su tuo, kad praė­ju­sių me­tų pabai­go­je priim­tu da­li­nin­kų spren­di­mu jis bu­vo at­leis­tas iš dar­bo už nepa­teik­tą do­ku­men­ta­ci­ją, krei­pė­si į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mą.

„K. Pet­rai­čio pa­teik­ta­me ieš­ki­ny­je dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo bu­vo pra­šo­ma pri­teis­ti neiš­mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mą už vi­są pri­vers­ti­nės pravaikš­tos lai­ko­tar­pį, tru­ku­sį nuo jo at­lei­di­mo die­nos iki teis­mo spren­di­mo priė­mi­mo“, – tei­gė Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pa­dė­jė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne Vy­tau­tas Jon­čas.

Ieš­ki­ny­je pra­šo­ma pri­teis­ti su­ma ne­bu­vo įvar­dy­ta. Teis­mas K. Pet­rai­čio ieš­ki­nį at­me­tė kaip ne­pag­rįs­tą. Pas­ku­ti­niais K. Pet­rai­čio dar­bo mė­ne­siais jam bu­vo skai­čiuo­ja­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas. Po jo at­lei­di­mo ket­vir­čiu eta­to įdar­bin­tas nau­jas va­do­vas dir­bo „už ačiū“.

Al­ga bū­tų iš­mo­kė­ta?

Aps­kun­di­mo ter­mi­nas dar ne­si­bai­gė. K. Pet­rai­tis dar tu­ri ga­li­my­bę Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį ap­skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

TA­FI­SA žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­rė, Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros direkto­rė Jo­li­ta But­ku­tė sa­ko, kad jei to­kiu at­ve­ju jam pa­vyk­tų lai­mė­ti teis­mą, K. Pet­rai­čio ieš­ki­ny­je rei­ka­lau­ja­ma su­ma grei­čiau­siai ga­lė­tų bū­ti iš­mo­kė­ta pra­dė­jus bank­ro­to pro­ce­dū­ras. Pa­ties K. Pet­rai­čio paaiš­ki­ni­mų dėl pa­teik­to ieš­ki­nio ne­pa­vy­ko iš­girs­ti.

Bank­ro­to pro­ce­dū­ros vėž­lio grei­čiu

Dau­giau kaip mi­li­jo­ną li­tų sie­kian­čios įstai­gos sko­los dar ne­pa­deng­tos, kal­tų nie­kas ne­beieš­ko, nors ne­prik­lau­so­mo au­di­to iš­va­do­se bu­vo ne­dvip­ras­miš­kai tei­gia­ma, kad įstai­gos iš­lai­dų kont­ro­lės neuž­tik­ri­no žai­dy­nes or­ga­ni­za­vu­sios įstai­gos va­do­vas.

Be to, ir pa­čioms bank­ro­to pro­ce­dū­roms vis ne­lem­ta įsi­bė­gė­ti. Me­tų pra­džio­je Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi dėl bank­ro­to by­los iš­kė­li­mo TA­FI­SA ren­gu­siai įstai­gai bu­vo pa­skir­tas bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rius. Ne­pai­sant to, iki šiol ne tik kad ne­bu­vo pa­skelb­tos įstai­gos tur­to var­žy­ti­nės, bet dar ne­bu­vo su­šauk­tas nė vie­nas da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mas, po ku­rio bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rė gal­būt ga­lė­tų im­tis ryž­tin­gų veiks­mų. Anot bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rės, šiuo me­tu dar te­be­de­ri­na­ma su­si­rin­ki­mo da­ta. Ža­da­ma, kad šis de­ri­ni­mas il­gai ne­be­si­tęs.

Per var­žy­ti­nes par­duo­tas bank­ru­ta­vu­sios įstai­gos tur­tas var­giai ga­lė­tų pa­deng­ti vi­sas jos sko­las. Be­ne di­džiau­sias šios įstai­gos tur­tas – kom­piu­te­riai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

G. Paluckas rėžė koalicijos partneriams: reikia ne naikinti, o kurti (105)

Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas sukritikavo penktadienį...

Kiek studentai mokės už butus Vilniuje (51)

Rugpjūtis ir rugsėjis tradicinis būsto nuomos pikas miestuose, kuriuose yra aukštosios mokyklos....

Nacionalinėje žemės tarnyboje sujudimas: atlikta krata vadovo kabinete (2)

Kaip DELFI patvirtino Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) veiklą kuruojantis žemės ūkio...

Laukiniai reklamos vakarai: feisbuko žvaigždėms – savos taisyklės (52)

Praėjusią savaitę nuskambėjusi istorija, kai Lietuvos bankas viešai pabarė feisbuko...

Kraupi moters išpažintis: brolis pirma pardavė kiemo draugams, o toliau prievartavo pats (143)

Nuo savo praeities ji bėgo ilgai ir baisią paslaptį slėpė ir nuo mylimųjų, ir nuo vaikų,...

Pasiruoškite: vaizdas sostinės gatvėse skirsis kaip diena ir naktis (35)

Pirmąsias rugsėjo savaites eismas sostinėje taps kur kas intensyvesnis – į gatves išvažiuos...

(Ne)laimingoji turistė išgyveno jau trečiąją teroro ataką (10)

Po Europą keliaujanti jauna Australijos pilietė buvo įvykių epicentre, kai teroristai surengė...

Kas nutinka, kai po žeme sprogsta atominė bomba (7)

Egzistuoja daug būdų, kaip žemėje iškasti milžinišką duobę, tačiau neabejotinai pats...

Dvejus metus laukta „Karklė“ prasidėjo: festivalininkai į linksmybes neskuba (11)

Penktadienio vidurdienį festivalis „ Karklė “ pagaliau atvėrė vartus. Ir nors palapinių...

Turistai iš JAV ir Vokietijos atvyksta į Lietuvą dėl neįprastos pramogos (12)

Jeigu artimiausią sekmadienį ir pirmadienį – rugpjūčio 20 dieną Vilniuje ir rugpjūčio 21...