34 117 985 Eur per 2015 m. Lietuvos sportui paskirstė:
1. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD)
KKSD – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – tai biudžetinė organizacija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje ir ją įgyvendinanti. Organizacija siekia praturtinti Lietuvos žmonių gyvenimą per kūno kultūrą ir sudaryti sąlygas atsiskleisti talentams sporte.

KKSD siekia sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, profesionaliai rengti talentingus sportininkus atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose sporto renginiuose.

Kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis KKSD siekia įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką, sveikos gyvensenos programas; skatina gyventojus nuolat sportuoti, kad jie būtų sveiki ir darbingi, kultūringai ilsėtųsi. Stengiamasi sudaryti sąlygas sporto organizacijoms rengti didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų Lietuvos Respublikai tarptautinėse varžybose, siekiama sukurti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms propaguoti kūno kultūrą ir sportą.

KKSD veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gaunamos lėšos.

   1.1 Lietuvos Olimpinis sporto centras (LOSC)
LOSC – Lietuvos Olimpinis sporto centras– tai biudžetinė įstaiga, vykdanti neformaliojo švietimo programas, rengianti perspektyvinės ir olimpinės pamainos sportininkus bei olimpinės rinktinės kandidatus olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams bei kitoms tarptautinėms varžyboms. LOSC steigėjas yra Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

LOSC, organizuodamas sportininkų rengimą olimpinėms žaidynėms, pasaulio, Europos čempionatams ir kitoms tarptautinėms varžyboms, bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldos institucijomis, sporto mokymo įstaigomis, klubais ir užsienio sporto organizacijomis.

Lietuvos Olimpinio sporto centro tikslas – kartu su kitomis šalies sporto organizacijomis rengti perspektyvinės, olimpinės pamainos ir olimpinės rinktinės sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Lietuvos Respublikai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose tarptautinėse varžybose.

LOSC yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centro veiklai gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

2. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK)
LTOK – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas– tai ne pelno siekianti, visuomeninė, pasaulio olimpiniam judėjimui priklausanti organizacija, siekianti veikti taikos labui, remti ir ugdyti sporto etiką, kovoti prieš dopingą bei atsakingai žiūrėti į aplinkosaugos problemas.

LTOK siekia šalies sportinėje veikloje propaguoti pagrindinius olimpizmo principus, rūpinasi olimpinio švietimo institucijų kūrimu, siekia užtikrinti Olimpinės chartijos laikymąsi, padeda rengti sporto darbuotojus. Komitetas ragina kovoti su bet kokia diskriminacija ir prievarta sporte ir TOK bei tarptautinių federacijų (TF) uždraustų preparatų ir metodų vartojimu, rūpinasi sportininkų atranka ir rengimu olimpinėms žaidynėms bei kitoms varžyboms, kurias globoja TOK. Vienas iš komiteto tikslų yra leisti ir platinti sportinę, informacinę, pažintinę literatūrą bei periodinius leidinius, ginti sportininkų, trenerių ir kitų olimpiniam judėjimui nusipelniusių asmenų interesus.

LTOK veiklą finansuoja UAB „Olifėja“ (LTOK priklauso 51 proc. „Olifėjos“ akcijų), Tarptautinis olimpinis komitetas ir LTOK priklausanti organizacija Lietuvos olimpinis fondas. LTOK metinių išlaidų struktūra:
  • 75 proc. LTOK biudžeto skiriama olimpiniam sportui finansuoti;
  • 15 proc. biudžeto skiriama olimpinio švietimo programoms;
  • 10 proc. biudžeto skiriama sportininkams, treneriams ir sporto darbuotojams pagerbti, olimpinei atributikai, socialinėms išmokoms, LTOK direktorato veiklos finansavimui ir kt.

3. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (KKSRF)
KKSRF – Kūno kultūros ir sporto rėmimo Fondas– tai fondas, kurio lėšomis remiami kūno kultūros ir sporto projektai, susiję su sporto visiems sąjūdžio, didelio sportinio meistriškumo, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo, sporto bazių priežiūros ir statybos plėtote, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu.

Fondo nuostatus tvirtina Vyriausybė. Fondo administratorius – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondo lėšas skirsto Fondo taryba, kurią sudaro 5 nariai. Po vieną Tarybos narį skiria Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, du Tarybos narius – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Fondo lėšas sudaro:
1) 1 procentas akcizo pajamų, gautų už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką;
2) 10 procentų lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio;
3) kitos teisėtais būdais įgytos lėšos.
2015 metai
Organizacijos
Kam ir kiek skiria šios organizacijos?
Kiek lėšų skiriama federacijoms (sporto šakoms)?
Kūno kultūros ir sporto departamentas
21 718 715 Eur 1 071 729 Eur
Lietuvos olimpinis sporto centras Lietuvos olimpinis sporto centras finansuojamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV lėšomis.
3 580 490 Eur 2 255 769 Eur
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
6 539 010 Eur 4 160 276 Eur
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas
5 860 260 Eur 3 652 331 Eur
Savivaldybės Lietuvos savivaldybės yra aktyvūs sporto bendruomenės rėmėjai, o jų skiriamos lėšos daugiausiai yra nukreiptos į vietos sporto bendruomenių projektus, infrastruktūros plėtrą bei įvairius kitus projektus, apie kuriuos žinoma nedaug. Tad kviečiame visas savivaldybes išlikti aktyviomis bei prisidėti prie sporto rėmimo, finansavimo skaidrumo iniciatyvos, pateikiant informaciją projekto iniciatoriams apie lėšas bei paramą Lietuvos sportui.
Pildoma
Pildoma
Rėmėjai Verslo, privačių rėmėjų pagalba yra neatsiejama nuo Lietuvos sporto pergalių, jų skiriamos lėšos ir pagalba yra ypatingai reikšminga visai šaliai, tačiau sumos, atitenkančios sportui – nėra žinomos. Tad visus rėmėjus kviečiame prisidėti prie sporto rėmimo, finansavimo skaidrumo iniciatyvos, pateikiant informaciją projekto iniciatoriams apie lėšas bei jų vykdomą paramą Lietuvos sportui.
Duomenys ruošiami
Duomenys ruošiami
Kiek lėšų šios organizacijos skyrė federacijoms (sporto šakoms)?
Federacijos (sporto šakos) Sporto šakos federacija atstovauja sporto šakai tarptautinėse sporto organizacijose; sporto šakų tarptautinių federacijų nustatyta tvarka leidžia sportininkams Lietuvos piliečiams rungtyniauti kitų valstybių sporto klubuose, užsieniečiams - Lietuvos sporto klubuose; sudaro Lietuvos Respublikos sporto šakų nacionalines rinktines; koordinuoja Lietuvoje veikiančių atitinkamos sporto šakos organizacijų sportinę veiklą; rengia Lietuvoje tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės; atstovauja atitinkamai sporto šakai Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete; rengia sportininkus Lietuvos nacionalinėms rinktinėms; organizuoja tarptautines ir šalies sporto varžybas; rūpinasi atitinkamų sporto šakų plėtojimu, jų materialine technine baze; užtikrina nacionalinių sporto rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose; rengia ilgalaikes sporto šakos plėtojimo programas; vykdo kitas funkcijas, susijusias su atitinkamos sporto šakos plėtojimu.
11 140 105 Eur