Gar­bingų žmo­nių, dar va­di­namų ma­fi­ja, gim­tinė­je šį mėnesį vy­ko svar­bus teis­mo pro­ce­sas. Bu­vo mes­tas iššū­kis ne tik Si­ci­li­jos nu­si­kaltė­liams, bet ir jų puo­selė­ja­moms tra­di­ci­joms. Ir bo­sai, ir ei­li­niai Co­sa nost­ros na­riai tik­rai nu­ste­bo pa­matę, kad prie­š juos liu­dy­ti išdrį­so par­duo­tu­vių ir barų sa­vi­nin­kai. Tie pa­tys, ku­rie il­gus me­tus mokė­jo ap­sau­gos mo­kestį.
Ginklai
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)
Net 18 Si­ci­li­jos sos­tinės Pa­ler­mo pre­ky­bi­ninkų pirš­tu pa­rodė į kan­kin­to­jus, ku­rie įpra­to ver­tin­ti smul­kiuo­sius vers­li­nin­kus kaip sa­vo as­me­ninę sąskaitą ban­ke. Pa­si­ryž­ti su­lau­žy­ti si­ci­lie­čiams šventą ne­ra­šytą omer­tos (tylė­ji­mo – it.) įsta­tymą pri­reikė ne­ma­žai drąsos. Atėję į teismą si­ci­lie­čiai ži­no, kas jiems už tai gre­sia, ta­čiau mokė­ti duoklę jau ta­po ne­pa­ke­lia­ma naš­ta.

Vie­nas liu­dy­tojų ti­ki­no, kad ap­sau­gos mo­kestį mokė­jo net 22 me­tus. „Jei at­si­sa­ky­čiau, su­de­gintų ma­no par­duo­tuvę ar­ba pa­tį už­muštų. Tai koks skir­tu­mas: už­muš už tai, kad ne­mo­ku, ar už tai, kad pa­liu­di­jau?“ – re­to­riš­kai klausė jis. Ki­tas drąsuo­lis taip pat ne­turė­jo pa­si­rin­ki­mo. „Aš at­si­sa­kiau mokė­ti ir grei­tai ga­vau per­spėjimą –

vaiz­da­juostę, ku­rio­je bu­vo įra­šy­tas fil­mas, su­kur­tas pa­gal Aga­tos Chris­tie ro­maną „Pas­kelb­ta žmog­žu­dystė“, – pa­sa­ko­jo jis.

Trium­fuo­ti dar anks­ti

Vers­li­ninkų ap­si­spren­di­mas liu­dy­ti prie­š ma­fiją su­kėlė tikrą fu­rorą Ita­li­jos ži­niask­lai­do­je. „Ma­fi­ja nu­galė­ta, juk or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo įpirš­ta omer­tos sie­na pra­dėjo griū­ti“, – džiaugė­si vie­nas lei­di­nys.

Trium­fuo­jan­čius pra­ne­ši­mus apie ma­fi­jos mirtį skel­bian­tys Ita­li­jos dien­raš­čiai ne­pa­mirš­ta pa­brėžti vald­žios nuo­pelnų ko­vo­je su nu­si­kaltė­liais. Iš tiesų per pa­sta­ruo­sius ke­letą metų bu­vo su­lai­ky­ta ne­ma­žai ma­fiozų. Po 43 metų paieškų įkliu­vo net ca­po di tut­ti ca­pi (bosų bo­sas – it.) Ber­nar­do Pro­ven­za­no. Tad vy­riau­sybė, anot ži­niask­lai­dos, tu­ri teisę teig­ti, jog da­bar svar­biau­sias jos tiks­las yra ko­va su te­ro­riz­mu ir Co­sa nost­ros „jau­nesnė­mis se­sutė­mis“ – Nea­po­lio Ca­mor­ra ir Ka­lab­ri­jos ’Ndrang­he­ta.

Ta­čiau tik­ro­ji pa­dėtis kiek ski­ria­si nuo vaiz­duo­ja­mos ži­niask­lai­do­je. Ma­fi­ja, nors nėra to­kia pa­ste­bi­ma kaip anks­čiau, ta­čiau stip­ri kaip nie­kad. Kaip ir ne kartą per šim­tus sa­vo gy­va­vi­mo metų ji pri­si­taikė prie gy­ve­ni­mo ak­tua­lijų ir kles­ti, turė­da­ma ir turtų, ir ga­lios.

Kai­mo ma­fi­jos, ku­rios pa­sku­ti­nis va­dei­va bu­vo B.Pro­ven­za­no, lai­kai pra­ėjo. Da­bar verslą per­ėmė mies­tuo­se užaugę bo­sai, to­kie pat žiaurūs, bet dar mėgstan­tys ir pa­si­pui­kuo­ti.

Se­nie­ji ir nau­jie­ji bo­sai

Kai 2006 m. bu­vo su­reng­ta B.Pro­ven­za­no su­ėmi­mo ope­ra­ci­ja, po­li­ci­nin­kai stebė­jo­si tuo, kaip jis gy­ve­no ma­ža­ja­me na­me­ly­je ne­to­li Kor­leonės mies­te­lio. „Tiek ri­zi­kos, tiek aukų ir vis­kas tik dėl to, kad pa­baigtų sa­vo gy­ve­nimą „Ri­cot­tos“ sūriu smir­dan­čio­je pa­šiūrė­je. Man jo be­veik gai­la“, – ta­da sakė vie­nas pa­reigū­nas.

Iš­ti­ki­mas šim­ta­metėms tra­di­ci­joms bosų bo­sas net ne­gal­vo­jo, jog reikėtų ro­dy­ti sa­vo ga­lią ir tur­tus. Vals­tybė su­ra­do ir kon­fis­ka­vo tik menką dalį jo su­kauptų turtų – 5,6 mln. eurų (apie 19,3 mln. litų). O prie­š šio nu­si­kaltė­lio ga­lią ir žiau­rumą nu­blanks­ta ir fil­mo „Krikš­tatė­vis“ he­ro­jai, ir tik­ro­ji Ame­ri­kos ma­fi­ja.

Jam bu­vo pa­val­dus vie­nas žiau­riau­sių visų laikų žu­dikų – Gio­van­ni Brus­ca. Su­lai­ky­tas ita­las pri­si­pa­ži­no, kad jo „sąskai­to­je“ yra dau­giau nei 100, bet ma­žiau nei 200 žmo­nių gy­vy­bių. La­vo­nus jis daž­niau­siai iš­tir­pin­da­vo rūgšty­je.

Nau­jie­ji bo­sai daug pa­na­šes­ni į „Krikš­tatė­vy­je“ pa­vaiz­duo­tus ma­fio­zus nei se­no­ji gvar­di­ja. Jie mėgsta pui­kuo­tis sa­vo tur­tais ir „pa­sie­ki­mais“. Vie­nas įta­kin­giau­sių Si­ci­li­jo-

­je – 46 metų Mat­teo Mes­si­na De­na­ro gi­ria­si: „Pa­lai­do­ti žmo­nes, ku­riuos nu­žud­žiau, pri­reiktų at­skirų ka­pi­nių.“ Iš pre­ky­bos nar­ko­ti­kais jis pra­turtė­jo pa­kan­ka­mai, kad galėtų pa­ten­kin­ti sa­vo aistrą prekės ženk-lams „Ver­sa­ce“, „Ro­lex“ ir „Cris­tal“.

Po­li­ci­jos in­for­ma­to­riai tei­gia, kad pri­si­žiūrėjęs ani­ma­ci­nių filmų, M.M.De­na­ro norė­jo sa­vo pra­ban­gia­me au­to­mo­bi­ly­je „Pors­che“ įtai­sy­ti po­rą kul­kos­vaid­žių. Ta­čiau vėliau gra­žaus gy­ve­ni­mo mėgėjas ap­si­gal­vo­jo. Da­bar šar­vuo­tu „Pors­che“ jis ve­žio­ja mer­gi­nas į nak­ti­nius klu­bus. Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kad taip galėtų elg­tis bosų bo­sas B.Pro­ven­za­no.

Be ko­vos ne­pa­si­duos

Teisė­sau­gos gniaužtų iš­veng­ti su­ge­ban­tis M.M.De­na­ro ma­fi­o­zu ta­po ne tik dėl pi­nigų ir vald­žios, bet ir tam, kad galėtų pa­ten­kin­ti sa­vo pui­kybę. Jis nu­galė­jo stip­riau­sią var­žovą Sal­va­do­re Lo Pic­co­lo – dar vieną šiuo­lai­kišką bosą, da­bar sėdintį kalė­ji­me. Ta­čiau bosų bo­su ne­ta­po. Jam ne­paklūs­ta net mažųjų klanų va­do­vai, kont­ro­liuo­jan­tys kiek­vie­nas sa­vo verslą ir te­ri­to­riją.

Po­li­ci­jos pa­reigūnų nuo­mo­ne, iš­sisk­lai­dy­ti į ma­žus kla­nus yra ma­fi­jos tak­ti­ka. Taip jiems leng­viau iš­gy­ven­ti. O tar­pu­sa­vio ne­su­ta­ri­mai ir ka­rai dėl te­ri­to­ri­jos bu­vo užd­raus­ti B.Pro­ven­za­no. Dar prie­š su­ėmimą jis pa­ra­gi­no va­do­vau­tis prin­ci­pu „kuo ma­žiau ri­zi­kos, kuo dau­giau pel­no“. „Už­ten­ka karų ir žmog­žu­dys­čių. Tu­ri­me įsteig­ti bend­ro­ves ir dirb­ti. O žu­dynės tik at­krei­pia po­li­ci­jos dėmesį ir ma­ži­na pelną“, – sakė jis.

To­kio prin­ci­po Si­ci­li­jo­je lai­ko­ma­si iki šiol. Todėl pa­reigū­nai ti­ki­na, kad po­sa­kis „ma­fi­ja ne­mir­tin­ga“ ne iš pirš­to lauž­tas. Aš­tuon­ko­jis pa­si­slėpė, trans­for­ma­vo­si ir lau­kia mo­men­to, kad vėl išlįstų ir at­siimtų sa­vo pra­ras­tas po­zi­ci­jas.

Vals­ty­bei tik du kar­tus pa­vy­ko trum­pam su­tram­dy­ti šį nu­si­kaltė­lių tinklą. Pirmą kartą 1920-ai­siais, kai dik­ta­to­rius Be­ni­to Mus­so­li­ni, ko­vojęs su Co­sa nost­ra pa­čiais žiau­riau­siais me­to­dais, liepė vyk­dy­ti ma­si­nius areš­tus. Antrą – 1980 m., tuo­met teisė­jas Gio­van­ni Fal­co­ne per vieną teis­mo pro­cesą į kalė­jimą pa­siuntė net 338 ma­fi­jos na­rius. Teisėją ir tris jo as­mens sar­gy­bi­nius vėliau su­sprog­di­no žiau­ru­sis G.Brus­co, o si­ci­lie­čiams ne­li­ko nie­ko ki­ta, kaip su­si­tai­ky­ti su ma­fi­jos vieš­pa­ta­vi­mu.

Gar­su­sis G.Fal­co­ne pro­ce­sas vy­ko to­je pa­čio­je teis­mo salė­je, ku­rio­je da­bar prie­š ma­fiją sto­jo 18 drąsuo­lių vers­li­ninkų. Ta­čiau var­gu ar kas ti­ki­si, jog jų drąsa pa­dės nu­galė­ti ma­fiją, ku­riai duoklę mo­ka 70–80 pro­c. Si­ci­li­jos vers­li­ninkų.

Co­sa nost­ros, Ca­mor­ros ir ’Ndrang­he­ta tink­lai se­niai ap­raizgė visą Ita­liją. Nu­si­kaltė­liai kas­met už­dir­ba apie 52 mlrd. eurų (apie 180 mlrd. litų) – 10 pro­c. Ita­li­jos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Dar maž­daug 43 mlrd. eurų (apie 150 mlrd. litų) gru­puotėms at­ne­ša pre­ky­ba nar­ko­ti­kais. Ma­fi­ja tik­rai tu­ri ką pra­ras­ti ir be ko­vos ne­pa­si­duos, tad kalbė­ti apie per­galę prie­š nu­si­kaltė­lius mažų ma­žiau­siai dar per anks­ti.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Ispanijoje įvykdyta dar viena ataka: nušauti penki teroristai, vilkėję mirtininkų liemenes sužeisti septyni žmonės (349)

Ispanijos pajūrio kurorte Kambrilse penktadienį paryčiais automobiliui „Audi“ įsirėžus į...

Pramogos Palangoje, kurios patiks ir vaikams, ir suaugusiems

Mėgstame sakyti – prie jūros per mažai pramogų arba tam reikia daug pinigų. Netiesa! Atrakcijų...

E. Jakilaitis: paskutinė mano laida, kurią rekomendavau pažiūrėti šeimai, buvo su R. Karbauskiu (58)

Trečius metus iš eilės DELFI vykdomame projekte „Lietuvos įtakingiausieji 2017“...

N. Vasiliauskaitė. Daugiau nei nužudymas, mažiau nei pergalė (4)

Įvykiai Virdžinijoje daugelyje reportažų pristatomi kaip smurtingosios ultradešinės susidūrimo...

Lėktuvnešio apsauga kelia abejonių: ant jo nutūpęs dronas liko nepagautas (56)

„HMS Queen Elizabeth“ lėktuvnešis – naujas, modernus ir didelis Jungtinės Karalystės...

Apklausa: konservatoriai jau lenkia valstiečius (293)

Opoziciniai konservatoriai pagal populiarumą aplenkė valdančiąją Lietuvos valstiečių ir...

Mirė Lietuvos futbolo federacijos komunikacijos vadovė V. Zizaitė (6)

Rugpjūčio 18-ą dieną po ilgos ir sunkios ligos mirė Lietuvos futbolo federacijos (LFF) ilgametė...

Papasakojo, kaip išsirinkti skaniausius vaisius ir daržoves (2)

8 iš 10 Lietuvos gyventojų vaisių ir daržovių kokybę vertina remdamiesi vien jų išvaizda....

Keisis atliekų tvarkymas: pokyčius pajus kiekvienas gyventojas (29)

Visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, greitai augant vartojimui planuojama, kaip spręsti sparčiai...