Fes­ti­va­lio gat­vė­je nuo­tai­kos vi­sai neš­ven­tiš­kos. Praė­ju­sią sa­vai­tę ants­to­lė Ni­jo­lė Dut­ke­vi­čie­nė iš var­žy­ty­nių mė­gi­no par­duo­ti try­li­ka šios gat­vės bend­ra­bu­čių kam­ba­rių. Dar trys kam­ba­riai bu­vo par­duo­da­mi Kos­mo­so ir Par­ko gat­vė­se.
Nors dau­gu­mos pra­sis­ko­li­nu­sių vi­sa­gi­nie­čių kam­ba­rių pra­di­nė kai­na te­bu­vo apie tris šim­tus li­tų, var­žy­ty­nė­se pa­vy­ko par­duo­ti tik vie­ną pa­tal­pą. „Dau­gu­ma iš var­žy­ty­nių par­duo­da­mų bend­ra­bu­čių kam­ba­rių gy­ven­to­jai ne tik ne­no­ri mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pas­lau­gas, bet ir dirb­ti.

Jie vi­siš­kai ne­tau­po elekt­ros ener­gi­jos, van­dens. To­dėl per ke­le­tą me­tų ir su­si­da­rė tūks­tan­ti­nės sko­los”, – api­bū­di­no pa­dė­tį N.Dut­ke­vi­čie­nė.

Ki­ta pra­sis­ko­li­nu­sių gy­ven­to­jų ka­te­go­ri­ja – či­go­nai. Jie pras­to var­do bend­ra­bu­čiuo­se su­kū­rė iš­ti­sus ta­bo­rus. „O či­go­nai juk nie­ka­da ne­mo­ka”, – dū­sa­vo N.Dut­ke­vi­čie­nė.

At­si­kė­lė aso­cia­lūs as­me­nys

Anks­čiau Vi­sa­gi­nas gar­sė­jo kaip mies­tas, ku­ria­me žmo­nės ge­rai už­dir­ba ir pa­si­tu­rin­čiai gy­ve­na.

Ar Vi­sa­gi­nas „bom­žė­ja”? Šio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­dže­jus Pu­pi­nis tvir­ti­no, kad šis pro­ce­sas pra­si­dė­jo prieš po­rą me­tų.

Tuo me­tu Vi­sa­gi­ne bu­tai bu­vo la­bai pi­gūs, jų pri­si­pir­ko aso­cia­lūs as­me­nys. Net­ru­kus pra­dė­jo aiš­kė­ti, kad „bom­žai” ne­no­ri už nie­ką mo­kė­ti. O da­bar pra­si­dė­jo jų kraus­ty­nės.

Aro­ma­tai – vis ki­to­kie

Vie­na­me Fes­ti­va­lio gat­vės bend­ra­bu­ty­je už­su­kus į pir­mą pa­si­tai­kiu­sią laip­ti­nę pa­si­ti­ko var­ge­toms bū­din­gas kva­pas – šla­pi­mo, il­gai ne­sip­rau­su­sio žmo­gaus, pa­gi­rių, pras­to ta­ba­ko ir ki­tų „aro­ma­tų” mi­ši­nys.

Nors lau­ke spau­dė šal­tu­kas, laip­ti­nės du­rys at­la­pos. Ta­čiau ir tai ne­pa­jė­gė iš­vė­din­ti smar­vės. Ki­to­je laip­ti­nė­je – ka­čių šla­pi­mo tvai­kas. Jis ly­di ko­piant iš pir­mo­jo aukš­to į penk­tą­jį. Ant laip­tų – iš­ma­tos, šiukš­lės. Tre­čio­je laip­ti­nė­je – de­gė­sių kva­pas. Ši laip­ti­nė ne­se­niai de­gė.

Bend­ra­bu­čiuo­se net ir su­pai­nio­jus laip­ti­nes pa­sik­lys­ti neį­ma­no­ma. Ke­lią į sa­vus na­mus iš­duos kva­pas.

Či­go­nai ran­da kur gy­ven­ti

Nors vi­dur­die­nis, ko­ri­do­riu­je plies­kia elekt­ros lem­pu­tės. Prau­syk­lo­je klio­kia van­duo. Tai či­go­nų tau­ty­bės Že­nia Klei­mie­nė už­sii­ma bui­ties dar­bais. Neuž­su­ku­si čiau­pų ji išei­na kal­bė­tis su at­vy­kė­liais, net­ru­kus iš kam­ba­rių pa­si­pi­la ma­žy­lių ir di­des­nių vai­kų bū­rys.

Ž.Klei­mie­nei iš vie­no kam­ba­rio jau te­ko iš­sik­raus­ty­ti, to­dėl da­bar su vai­kais su­si­spau­dė dvie­juo­se li­ku­siuo­se. Tas kam­ba­rys bu­vo par­duo­da­mas iš var­žy­ty­nių. Ž.Klei­mie­nė augi­na ke­tu­ris vai­kus ir tris anū­kus. Vy­ro nė­ra, dar­bo nė­ra, mo­kė­ti už pas­lau­gas pi­ni­gų ir­gi nė­ra. Kas lau­kia atei­ty­je? Gat­vė.

Bet či­go­nė iš­di­džiai pa­reiš­kia, kad į ta­bo­rą Vil­niu­je tik­rai ne­va­žiuos. Ne iš ten, o iš Ig­na­li­nos į Vi­sa­gi­ną ir at­vy­ko. Ki­ta či­go­nų šei­ma jau ne kar­tą bu­vo išk­raus­ty­ta iš bend­ra­bu­čių kam­ba­rių, bet vis ran­da tuš­čių ir juo­se ap­si­gy­ve­na.

Tat­ja­ną bu­vo iš­ti­ku­si ne­lai­mė gy­ven­ti kai­my­nys­tė­je su či­go­nų šei­ma. „Švirkš­tai, nar­ko­ti­kai, neaiš­kių as­me­nų nak­ti­niai vi­zi­tai”, – pri­si­mi­nė mo­te­ris.

Ne­sun­ku su­si­ras­ti kam­ba­rį

Tuš­čių kam­ba­rių Vi­sa­gi­no bend­ra­bu­čiuo­se – aps­tu. Vie­na­me jų be du­rų gy­ve­na An­to­nas Mu­raš­ki­nas. Jį prieš po­rą mė­ne­sių išk­raus­tė iš nuo­sa­vo kam­ba­rio, ta­čiau vy­ras net­ru­kus ta­me pa­čia­me bend­ra­bu­ty­je su­si­ra­do lais­vą plo­tą.

Ant pa­lan­gės mai­še­ly­je ke­li obuo­liai, mais­to li­ku­čiai, ant že­mės pa­ties­tas sup­ly­šęs čiu­ži­nys, ke­li skar­ma­lai. Tai – A.Mu­raš­ki­no gy­ve­ni­mas. Tie­sa, kam­ba­ry­je šil­ta, nes ra­dia­to­riai šil­do.

„Šian­dien dar ne­ra­dau nė vie­no bu­te­lio. Blo­ga die­na”, – skun­dė­si vi­sa­gi­nie­tis. Me­ta­lo jis neieš­ko, nes jo pap­ras­čiau­siai ne­bė­ra. Ką bu­vo ga­li­ma išp­lėš­ti ir par­duo­ti, jau par­duo­ta.

Kiek­vie­na­me bend­ra­bu­čių aukš­te – bent po ke­lis tuš­čius kam­ba­rius. Ra­dia­to­riai šy­la, lan­gai at­la­po­ti. Nuo skers­vė­jo girgž­dan­čios du­rys ke­lia ne­ko­kius jaus­mus.

Iš­ga­ny­mas – bal­dų įmo­nė

To­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jas Ni­ko­la­jus yra bend­ra­bu­čių gy­ven­to­jų tei­sių gy­nė­jas. Ka­dai­se tei­si­nin­ko ži­nių įgi­jęs vy­ras įsi­ti­ki­nęs – val­džia ap­gau­di­nė­ja, mo­kes­čius skai­čiuo­ja kaip no­ri.

„Pri­va­žiuo­ja prie na­mo sunk­ve­ži­mis, ati­da­ro lan­gą, su­me­ta sko­li­nin­ko daik­tus. Vis­kas, kam­ba­rys lais­vas. Bet ar­gi taip ga­li­ma?” – pik­ti­no­si Ni­ko­la­jus.

Var­žy­ty­nės mies­te vyks­ta daž­nai. Ta­čiau bend­ro­vės „Vi­sa­gi­no ko­mu­na­li­nin­kas” ats­to­vai ne­pa­no­ro kal­bė­ti apie gy­ven­to­jų sko­las – esą tai da­ry­ti drau­džia įs­ta­ty­mas.

Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A.Pu­pi­nis mies­tie­čiams taip pat nie­ko pa­guo­džian­čio ne­ga­lė­jo pa­ža­dė­ti. Anot jo, vi­si kaip iš­ga­ny­mo lau­kia bal­dus ga­min­sian­čios įmo­nės sta­ty­bos. Bus dar­bo, ta­da ir gy­ven­ti bus ga­li­ma.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Neseniai po rekonstrukcijos atidarytoje „Maximoje“ – sujudimas: evakuojami pirkėjai (81)

Vilniuje vos prieš dešimt dienų po keturis mėnesius trukusio atnaujinimo atidarytoje Mindaugo g....

Artėja visiškas Saulės užtemimas: kaip į tai reaguos gyvybė Žemėje (11)

Veikiausiai girdėjote, kad rugpjūčio 21 dieną įvyks Saulės užtemimas. Tūkstančiai žmonių...

Lietuva apsisprendė – pažadas NATO bus įgyvendintas, bet džiaugsmą lydi nerimo signalai (915)

Kitąmet Lietuva pirmą sykį per pastaruosius du dešimtmečius gynybai skirs 2 proc. BVP –...

Šešis ne savo vaikus auginanti moteris: dabar apsisukti ir išeiti negaliu (4)

Pasibeldus į vieno iš „ SOS vaikų kaimo “ namelio duris, pirmasis mane lojimu pasitinka prie...

R. Valatka. Pagonišką nuotykių ilgesį aitrina nedegantys kumečių laiškai iš praeities (278)

Aksominis sezonas. Turėjo baigtis su Žoline. Bet nesibaigė. Užplūdusi šiluma ir akivaizdžiai...

Ar žinote, kuo gali baigtis per trumpos atostogos?

Sakoma, dar­­bas iš bež­džio­nės pa­da­rė žmo­gų. O ką dar­bas be po­il­sio...

Nematyta Anykščių pusė: daug netikėtų atradimų – vos per vieną dieną (31)

Anykščiai – miestas siurprizas. Tarp ežerų ir miškų įsikūręs nedidelis miestelis jau nuo...

Vėžio pacientams viena klaida mirties riziką padidina net 2,5 karto (14)

Vėžys – sunki liga, kuriai įveikti reikia daug jėgų ir stiprybės. Chemoterapija , kurią...

6 stiliaus patarimai moterims su didele krūtine (7)

Bičiulės su mažesne krūtine kas kartą varto akis, kai skundžiatės savo apvaliomis formomis? Jos...

Po „2 Barai“ išlikimo kovos projektą paliko net trys dalyviai, du sugrįžo svečio teisėmis

Sekmadienio vakarą pajūryje vyko tiesioginis vasaros projekto „2 Barai“ ketvirtfinalis, po...