Es­tų ka­riš­kiai ta­po tik­ru pres­ti­ži­nio Kau­no Ža­lia­kal­nio ra­jo­no gy­ven­to­jų gal­vos skaus­mu. Ku­riant Baltijos oro erdvės ste­bė­ji­mo sis­te­mą „Balt­net”, į Kar­mė­la­vo­je dis­lo­kuo­tą cent­rą bu­vo koman­di­ruo­ti ir Es­ti­jos ka­riš­kiai. Jie ap­sis­to­jo Kau­ne, pres­ti­ži­nia­me Žaliakalnio ra­jo­ne.
Kaunas
© DELFI
T.Vaiž­gan­to gat­vė­je jiems spe­cia­liai bu­vo iš­nuo­mo­tas praš­mat­nus na­mas. Ja­me nuo­lat gy­ve­na 6–8 Es­ti­jos Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­kai ir ser­žan­tai.

Lė­bau­to­jus te­ko iš­siųs­ti

Vos tik 43-iuoju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me įsi­kū­rė es­tai, ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai pa­mir­šo, kas yra ra­my­bė. Karš­ti es­tų vy­ru­kai net­ru­kus pa­ro­dė ko ver­ti.

Jie nuo­lat kel­da­vo or­gi­jas – į lau­ką iš­si­ne­šę gar­so ko­lo­nė­les gar­siai leis­da­vo mu­zi­ką, kie­me kep­da­vo šaš­ly­kus ir gir­tuok­liau­da­vo. Sa­vo žmo­nas ir my­li­mą­sias gim­ti­nė­je pa­li­kę es­tai Kau­ne be var­go su­si­ras­da­vo mer­gi­nų.

Nuo­la­ti­niai jų vi­zi­tai, spie­gi­mas ir gir­tų ka­riš­kių va­pa­lio­ji­mai ne juo­kais įg­ri­so kai­my­nams.

Prieš po­rą me­tų ne­si­bai­gian­čio­mis or­gi­jo­mis pa­si­pik­ti­nę ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai krei­pė­si pa­gal­bos.

Ta­da po pa­tik­ri­ni­mo di­džiau­si gir­tuok­liai ir lė­bau­to­jai bu­vo iš­siųs­ti at­gal į Es­ti­ją.

Par­ve­dė gir­tuok­lį na­mo

Es­tų na­me triukš­mai kiek ap­ri­mo.

Ta­čiau jie pri­si­ger­da­vo mies­te, o sug­rį­žę tik­riau­siai kris­da­vo mie­go­ti. „Prieš ku­rį lai­ką ma­no vy­ras par­ve­dė vie­ną es­tų ka­ri­nin­ką na­mo. Jis bu­vo vi­siš­kai gir­tas, mie­go­jo gat­vė­je, ša­lia mė­tė­si jo te­le­fo­nas ir do­ku­men­tai”, – „Ekst­ra ži­nioms” pa­sa­ko­jo es­tų kai­my­nys­tė­je gy­ve­nan­ti Da­nu­tė Bist­ric­kie­nė.

To­je pa­čio­je gat­vė­je gy­ve­nan­tis gar­baus am­žiaus kau­nie­tis tei­gė į es­tų links­my­bes žiū­rin­tis su iro­ni­ja. Jo ma­ny­mu, ko dau­giau ga­li­ma ti­kė­tis iš ka­riš­kių, ku­rie atit­rū­ko nuo šei­mų, gau­na ge­rus at­ly­gi­ni­mus ir gy­ve­na pra­ban­gia­me na­me.

„Ne­nuos­ta­bu, kad jie pra­žiop­so­jo Lie­tu­vo­je nuk­ri­tu­sį ru­sų nai­kin­tu­vą. Kaip žmo­gus ga­li dirb­ti, jei­gu iki pa­ry­čių ge­ria ir links­mi­na­si”, – svars­tė es­tų kai­my­nai.

Nak­tį aidė­jo es­tų dai­nos

Ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jų kant­ry­bės tau­rę vėl per­pil­dė nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį vy­ku­sios or­gi­jos.

Pir­ma­die­nio va­ka­rą pra­dė­ję links­min­tis es­tai be sai­ko gė­rė al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, ga­liau­siai kaip rei­kiant įši­lę ka­riai lau­kė ke­pė šaš­ly­kus, gar­siai lei­do mu­zi­ką, ga­lin­gais bal­sais su­tar­ti­nai trau­kė es­tiš­kas dai­nas. Be­sai­kių ger­ty­nių gar­sai iš ka­rių na­mo skli­do iki 3 va­lan­dos ry­to.

„Vi­są nak­tį jie rė­kė ir kly­kė, aidė­jo tran­ki mu­zi­ka ir gir­tų žmo­nių es­tiš­kos dai­nos. Už­mig­ti iki pa­ry­čių bu­vo neį­ma­no­ma, nuo es­tų ke­lia­mo triukš­mo lo­jo vi­si kvar­ta­lo šu­nys”, – „Ekst­ra ži­nioms” guo­dė­si pres­ti­ži­nio ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Antradienį „Ekst­ra ži­nių” žur­na­lis­tui ap­si­lan­kius es­tų nuo­mo­ja­me na­me, ka­riš­kiai kuo­pė po or­gi­jos li­ku­sias šiukš­les. Va­sa­riš­kai ap­si­ren­gę ka­riai ne­šė pil­nus tuš­čių bu­te­lių mai­šus.

Pa­ban­džius pa­tek­ti į jų na­mą, du­rų nie­kas nea­ti­da­rė, tik ga­ra­že žais­min­gai skamb­čio­jo bu­te­liai.

Va­das at­liks ty­ri­mą

Lie­tu­vos Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro erd­vės ste­bė­ji­mo ir kont­ro­lės val­dy­bos va­das, pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Min­dau­gas Gri­ga­liū­nas, iš­gir­dęs apie ko­le­gų iš Es­ti­jos el­ge­sį, nes­lė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo.

„Aš pats at­lik­siu ty­ri­mą, jei­gu fak­tai pa­sit­vir­tins, triukš­ma­da­riai bus de­ra­mai nu­baus­ti. Nak­ti­nį triukš­ma­vi­mą ir lė­ba­vi­mą ver­ti­nu la­bai nei­gia­mai. Kaip ki­taip ga­li­ma ver­tin­ti ka­riš­kių el­ge­sį, kai truk­do­ma žmo­nėms gy­ven­ti”, – „Ekst­ra ži­nioms” tei­gė pul­ki­nin­kas M.Gri­ga­liū­nas.

Oro erd­vės ap­sau­gai va­do­vau­jan­tis ka­ri­nin­kas spė­ja, kad links­my­bės pra­si­dė­jo į Lie­tu­vą at­va­žia­vus nau­jai es­tų „par­ti­jai”.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Tiesiog atėmė žadą: 70 eurų kainavusio bilieto pareikalavo ir iš 4 mėnesių kūdikio (41)

DELFI skaitytoja Virginija pasakoja patekusi į absurdišką situaciją – už galimybę stebėti...

Lietuvos bankas persikels iš prabangaus pastato: specialistai įvardija vienintelį jo privalumą (2)

Lietuvos bankui paskelbus, kad išsikraustys iš pačiame miesto centre esančių pastatų į...

Dėl suvalgyto saldainio – konfliktas su prekybos centro apsaugos darbuotoju (237)

Prieš pirkdami maisto produktus turguje, nesibodite jų paragauti, o pardavėjai tai leidžia.

Nuo dukrytės gimimo iki bilieto į Europos čempionatą: geresnės vasaros naujokas negalėjo tikėtis

Pirmadienio vakarą komandos draugai Eimantą Bendžių sveikino su dukrytės gimimu, o jau po paros...

Į L. Somovo ir Jazzu koncertą Vilniuje tūkstančiai renkasi „apsiginklavę“ skėčiais ir apklotais (10)

Antradienio vakarą į Vilniaus Universiteto botanikos sodą renkasi minios Leono Somovo ir Justės...

J. Baronui pavyko pasprukti, nes nuo kojos buvo nuimta apykojė (102)

Po išpuolio sostinės Antakalnio mikrorajone esančioje picerijoje policijos ieškomas tris kartus...

D. Adomaitis paskelbė galutinį rinktinės dvyliktuką papildyta trenerio interviu (202)

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas likus kiek daugiau nei savaitei iki Europos...

1 euras Odesoje – per dideli pinigai: parodė, ką galima nusipirkti už centus (159)

Pigiau nei Odesoje – sunku surasti. Šiame Ukrainos kurorte už centus galite važinėti viešuoju...

Paauglių liga laikyta aknė vis dažniau puola suaugusiuosius (2)

Su odos problemomis, tokiomis kaip aknė, vis dar susiję daugybė mitų, žmonės tiki senoviniais...

Nepamirštamas pasimatymas: vaikino išradingumas nustebino (10)

Ši istorija atsiųsta konkursui „Pasimatymas, kurio niekada nepamiršiu“ . Dėkojame Gabijai už...