Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, tei­sė­ja Dia­na Ata­je­va, vie­ša­ja­me teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lą.
© Shutterstock nuotr.

Rai­ti­nin­kų kai­mo gy­ven­to­jas ūki­nin­kas Juo­zas Drob­nys ap­kal­tin­tas, kad Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos pa­sta­te Mak­niū­nų kai­me Ra­są Ven­sla­va­vi­čie­nę pa­va­di­no „juo­da kai­li­niuo­ta var­na“ ir taip ją įžei­dė bei pa­že­mi­no.

Žo­džių „juo­do­ji fė­ja“ reikš­me pri­ver­tė pa­si­do­mė­ti net se­niū­ną

J.Drob­nys ne­pri­si­pa­ži­no pa­da­ręs jam in­kri­mi­nuo­ja­mą vei­ką, R.Ven­sla­va­vi­čie­nės įžeis­ti ne­ke­ti­no. Pa­aiš­ki­no, kad įvy­kio die­ną se­niū­ni­jos pa­tal­po­se pas po­li­ci­jos ty­rė­ją Sau­lių Šiup­šins­ką vy­ko ap­klau­sa. Pas jį į ka­bi­ne­tą už­ėjo R.Ven­sla­va­vi­čie­nė, o jis li­ko lauk­ti se­niū­no pri­ima­ma­ja­me. Be jo, bu­vo rašt­ve­dė Bi­ru­tė Ba­ra­naus­kie­nė, so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Dai­va Pa­de­gi­mie­nė ir Da­nu­tė Šmi­tie­nė. Kai iš ty­rė­jo ka­bi­ne­to iš­ėjo R.Ven­sla­va­vi­čie­nė, jis vi­so la­bo į ją man­da­giai krei­pė­si kom­pli­men­tu „juo­do­ji fė­ja“. Ki­lus triukš­mui, nes mo­te­ris įsi­žei­dė, jis net se­niū­no kom­piu­te­ry­je žiū­rė­jęs žo­džių „juo­do­ji fė­ja“ reikš­mės.

Sa­vo ruož­tu R.Ven­sla­va­vi­čie­nė tei­gė, kad J.Drob­nys net ke­le­tą kar­tų ją įžei­džia­mai pa­va­di­no ir taip ji bu­vo mo­ra­liš­kai vie­šai pa­že­min­ta ki­tų žmo­nių aki­vaiz­do­je, nu­ro­dė įvy­kio liu­di­nin­kus.

Pa­sa­ky­mo „juo­da kai­li­niuo­ta var­na“ liu­dy­to­jai ne­gir­dė­jo

Teis­me nė vie­nas liu­dy­to­jas ne­pa­tvir­ti­no pri­va­čios kal­tin­to­jos nu­ro­do­mų ap­lin­ky­bių.

S.Šiup­šins­kas gir­dė­jo, kai R. Ven­sla­va­vi­čie­nei po ap­klau­sos iš­ei­nant J.Drob­nys ją pa­va­di­no „juo­do­ji fė­ja“. Pra­šęs J.Drob­nio jos ne­įžei­di­nė­ti. Pas­ta­ra­sis tvir­ti­no, kad tai ne įžei­di­mas, tik taip ją gra­žiai pa­va­di­nęs.

Se­niū­nas Arū­nas Lau­kai­tis liu­di­jo, kad į jo ka­bi­ne­tą at­ėjęs kal­ti­na­ma­sis pa­sa­kė mo­ky­to­ją R.Ven­sla­va­vi­čie­nę pa­va­di­nęs „juo­dą­ja fė­ja“, ta ant jo su­py­ku­si, pra­šęs pa­žiū­rė­ti, ką ši fra­zė reiš­kia.

B.Ba­ra­naus­kie­nė taip pat gir­dė­ju­si pa­sa­ky­mą „juo­do­ji fė­ja“, nes bu­vo dar­bo vie­to­je.

Liu­dy­to­jos D.Pa­de­gi­mie­nė ir D.Šmi­tie­nė, dir­ban­čios se­niū­ni­jo­je so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis, gir­dė­jo, kai J.Drob­nys pa­sa­kė „juo­do­ji fė­ja“. D.Pa­de­gi­mie­nei ši fra­zė nu­skam­bė­jo kaip pa­ty­čia, D.Šmi­tie­nė pa­sa­ky­mą pa­va­di­no ne­įpras­tu krei­pi­niu, ku­ris bu­vo iš­tar­tas pa­kel­tu to­nu.

Liu­dy­to­jas Vy­tau­tas Mar­man­ta­vi­čius gir­dė­jo tik pa­sa­ky­mą „juo­do­ji fė­ja“. Jo nuo­mo­ne, ka­dan­gi pe­da­go­gai vi­si už­gau­lūs, nu­ken­tė­ju­sio­ji, ku­ri yra mo­ky­to­ja, ga­lė­jo ir su­pyk­ti.

Ap­klaus­ta liu­dy­to­ja Dei­va Pet­raus­kie­nė, dir­ban­ti se­niū­ni­jo­je va­ly­to­ja. R.Ven­sla­va­vi­čie­nės tei­gi­mu, ji net ke­le­tą kar­tų gir­dė­jo J.Drob­nio žo­džia­vi­mą­si. D.Pet­raus­kie­nė tei­gė jo­kio gin­čo tarp J.Drob­nio ir R.Ven­sla­va­vi­čie­nės ne­gir­dė­ju­si.

Dar vie­na liu­dy­to­ja, bib­lio­te­ko­je dir­ban­ti Be­rū­ta Sa­daus­kie­nė, tvir­ti­no, kad ne­ma­tė į bib­lio­te­ką at­ėju­sios R.Ven­sla­va­vi­čie­nės, gin­čo tarp jos ir J.Drob­nio ne­gir­dė­jo.

Nė vie­nas teis­mo po­sė­dy­je ap­klaus­tas liu­dy­to­jas ne­pa­tvir­ti­no pri­va­čios kal­tin­to­jos nu­ro­do­mų ap­lin­ky­bių, kad J.Drob­nys vi­sų žmo­nių aki­vaiz­do­je ją už­gau­liai pa­va­di­no „juo­da kai­li­niuo­ta var­na“ ir to­kiais žo­džiais ji bu­vo įžeis­ta bei pa­že­min­ta.

Kur šuo pa­kas­tas

By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu pa­aiš­kė­jo, kad J.Drob­nio žmo­nai pri­klau­san­ti že­mė ri­bo­ja­si su R.Ven­sla­va­vi­čie­nės šei­mos že­mės ri­bo­mis. 2012 me­tų pa­va­sa­rį pra­dė­jus že­mės ma­ta­vi­mo dar­bus ki­lo ne­su­ta­ri­mų dėl že­mės skly­pų ri­bų. Pra­si­dė­jo nuo­la­ti­niai in­ci­den­tai ne tik tarp J.Drob­nio ir R.Ven­sla­va­vi­čie­nės, bet ir tarp jų ar­ti­mų šei­mos na­rių. Šias ap­lin­ky­bes pa­tvir­ti­no pa­ti pri­va­ti kal­tin­to­ja ir liu­dy­to­jai One­sa Ka­šė­tie­nė, A.Lau­kai­tis, D.Šmi­tie­nė.

S.Šiup­šins­kas tei­gė, kad šei­mos pyks­ta­si jau se­no­kai. Šie kon­flik­tai bu­vo nu­si­ri­tę net iki pro­ku­ra­tū­ros.

Įžei­di­mas ski­ria­si nuo ne­igia­mo ver­ti­ni­mo

Ne­ras­ta ob­jek­ty­vių įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių J.Drob­nio pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Nu­sta­ty­ta, jog ap­lin­ky­bė, kad kal­ti­na­ma­sis pa­va­di­no R.Ven­sla­va­vi­čie­nę „juo­dą­ja fė­ja“, ne­ga­li bū­ti ver­ti­na­ma kaip nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Tik ne­de­ra­ma for­ma iš­reikš­ti ver­ti­ni­mai ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti įžei­di­mu. Ir at­virkš­čiai: pa­do­ria for­ma iš­sa­ky­tas ne­igia­mas žmo­gaus ver­ti­ni­mas, nors su­kė­lęs ne­igia­mų emo­ci­jų, įžei­di­mu bau­džia­mo­jo pro­ce­so pras­me ne­lai­ky­ti­nas.

Kon­sta­tuo­ta, kad tei­sės sis­te­mo­je, be bau­džia­mo­sios tei­sės, yra pa­kan­ka­mai so­cia­li­nių tei­si­nių prie­mo­nių, ku­rio­mis as­muo, ma­nan­tis, jog jo tei­sės pa­žeis­tos, ga­li ap­si­gin­ti.

Teis­mas J.Drob­nį iš­tei­si­no ne­pa­da­rius vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Atakas Ispanijoje įvykdžiusi kuopelė „neutralizuota“, aptikti šiurpą keliantys radiniai (115)

Kuopelė, kuri panaudodama automobilius įvykdė atakas Barselonoje ir Kambrilse, buvo...

Nematyta Anykščių pusė: daug netikėtų atradimų – vos per vieną dieną

Anykščiai – miestas siurprizas. Tarp ežerų ir miškų įsikūręs nedidelis miestelis jau nuo...

Užsiminė apie galimybę padėti mažiau uždirbantiems, dėl kurios iečių nelaužo jokia partija (27)

Politikai turėtų peštis ne dėl Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų, o galvoti apie...

„Brexit“ žala. Kas laukia tūkstančių darbuotojų iš Lietuvos? (229)

Šimtai tūkstančių darbuotojų iš Europos Sąjungos valstybių nėra užtikrinti dėl savo...

Mokykla tėvus gąsdina labiau nei vaikus (42)

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusiems ir mokyklinio amžiaus atžalų turintiems lietuviams ruduo...

Beprasmė tragedija: pasaulio čempionas Rusijoje pateko į mirtinas muštynes (64)

Rusijos sporto bendruomenė sukrėsta: nuo patirtų sunkių galvos traumų Anapilin iškeliavo...

Trečdalis menopauzės sulaukusių moterų turi šią „dovaną“: ginekologas paaiškino, kada reikia sunerimti (24)

Daugelis moterų net neįtaria, jog jų gimdoje vystosi miom a. O dažniausiai jas atlikti padeda...

Kvapą gniaužiančios vestuvės: prabanga, 3 metrų šleifas ir seksualus nuotakos šokis (1)

Dainininkė, šokėja bei aktorė Rochelle Pangilinan ištekėjo už aktoriaus bei modelio Arthuro...

Šių laikų Romeo ir Džiuljeta: tragiška paauglių meilės istorija (15)

Trijų paauglių santykiai, įsipainioję į meilės trikampį, baigėsi tragiškai visiems: vienas...

Pavalgęs A. Užkalnis sako, kad Nidą metas branginti, kol visai užbrangs (159)

Žinau, žinau, šiandien ne toks sekmadienis, kad galima būtų ramiai apie Nidą rašyti: nebėr tų...