Antradienį į Kau­no apy­lin­kės teis­mą gink­luo­ti po­li­ci­nin­kai at­ly­dė­jo ant­ran­kiais su­ra­kin­tą 19-me­tį Eval­dą Petraitį. Vai­ki­nas pri­si­pa­ži­no praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Vi­li­jam­po­lės mik­ro­ra­jo­ne suren­gęs kru­vi­nas sker­dy­nes – pei­liu mir­ti­nai su­ža­lo­jęs 69 me­tų Ka­zi­mie­rą Naun­či­ką ir sun­kiai su­žei­dęs me­tais vyres­nę jo žmo­ną Zo­fi­ją.
Antrankiai
© Corbis
Mo­te­ris gy­do­ma li­go­ni­nė­je, nors jos būk­lė te­bė­ra sun­ki, ta­čiau pa­vo­jus gy­vy­bei neg­re­sia.

Sunkiu nusikaltimu įtariamas kau­nie­tis teis­me pa­sa­ko­jo tą­dien bu­vęs la­bai gir­tas. Ap­te­mus pro­tui jis nu­ka­ko pas su­tuok­ti­nius, nes ži­no­jo, kad šie pre­kiau­ja kont­ra­ban­di­nė­mis ciga­re­tė­mis bei pils­tu­ku.

Tau­ra­gės gat­vė­je gy­ve­nan­čius žmo­nes E.Pet­rai­tis pa­ži­no­jo, jo vai­kys­tė pra­bė­go vos už ke­lių na­mų esan­čio­je Goš­tau­tų gat­ve­lė­je.

Kru­vi­na dra­ma

Kas vy­ko pen­si­nin­kų na­me­ly­je – pa­rei­gū­nai ne­no­ri atsk­leis­ti. Trims mė­ne­siams suim­tas įta­ria­ma­sis teis­mui pa­tei­kė ma­žai ti­kė­ti­ną ver­si­ją, ku­ri vis dėl­to tik­ri­na­ma.

Tarp užpuoliko ir pen­si­nin­kų ki­lus konf­lik­tui, ap­gir­tęs jau­nuo­lis grie­bė­si pei­lio. K.Naun­či­kui smog­ta pen­kis kar­tus, mir­ti­nas bu­vo dū­ris į šir­dį. Stam­baus kū­no su­dė­ji­mo Z.Naun­či­kie­nė ban­dė gin­tis nuo pei­liu be­siš­vais­tan­čio žu­di­ko, ta­čiau jė­gos bu­vo ne­ly­gios. Lai­mei, 70-me­tei pa­vy­ko iš­gy­ven­ti.

Po to vyras te­ki­nas pa­si­lei­do iš krau­ju ap­taš­ky­to na­mo. Rad­vi­lų dva­ro gat­vė­je jis iš­me­tė pei­lį, po to tro­lei­bu­su nu­vy­ko iki Kau­no pi­lies. Ten, K.Naun­či­ko tei­gi­mu, jis sus­tab­dęs auto­mo­bi­lį, ku­rio vai­ruo­to­jas pa­ve­žęs iki Pet­ra­šiū­nų.

Vai­ki­nas vė­liau pės­čio­mis pė­di­no į Ama­lių so­do bend­ri­ją, kur kar­tu su su­ža­dė­ti­ne nuo­mo­jo­si da­lį na­mo. Vyras pa­ke­liui at­sik­ra­tė dra­bu­žių, ties ge­le­žin­ke­lio per­va­ža iš­me­tė džem­pe­rį, kel­nes bei la­ki­nius ba­tus ir grį­žo pas nie­ko neį­ta­rian­čią su­ža­dė­ti­nę.

Mer­gi­na ti­ki iš­rink­tuo­ju

„Ekst­ra ži­nioms” pa­vy­ko ras­ti E.Pet­rai­čio su­ža­dė­ti­nę 19-me­tę Auš­rą Ra­si­kai­tę. Kal­bė­da­ma su žur­na­lis­tu mer­gi­na dar ne­ži­no­jo, jog už ke­lių va­lan­dų teis­me jos iš­rink­ta­sis pri­si­pa­žins įvyk­dęs nu­si­kal­ti­mą, už ku­rį gre­sia įka­li­ni­mas iki gy­vos gal­vos.

„Kai iš po­li­ci­jos su­ži­no­jau, kuo Eval­das įta­ria­mas, – ma­ne iš­ti­ko šo­kas. Nie­ka­da ne­bū­čiau pa­gal­vo­ju­si, kad taip ga­li nu­tik­ti”, – tei­gė mer­gi­na.

Bend­ro gy­ve­ni­mo vil­tis su suim­tuo­ju puo­se­lė­ju­si A.Ra­si­kai­tė ti­ki­no šven­tai ti­kin­ti su­ža­dė­ti­nio ne­kal­tu­mu ir nė už ką ne­pa­ti­kė­sian­ti, kad jis ga­lė­jo ši­taip pa­sielg­ti.

„Eval­das ne­pap­ras­tai ge­ras, ra­mus ir pas­lau­gus žmo­gus, ro­man­ti­kas. Net ran­kos prieš ki­tą ne­ga­lė­tų pa­kel­ti, čia tik­rai įvy­ko kaž­koks ne­su­sip­ra­ti­mas, gal jį kas nors „pa­ki­šo”, – svars­tė vyro su­ža­dė­ti­nė.

Su­si­pa­ži­no vai­kys­tė­je

Nes­lėp­da­ma jau­du­lio A.Ra­si­kai­tė „Ekst­ra ži­nioms” pa­sa­ko­jo su Eval­du su­si­pa­ži­nu­si prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Iš Anykš­čių ra­jo­no į Kau­ną at­vy­ku­si mer­gai­tė mo­kė­si Vi­li­jam­po­lė­je, o vi­sai ne­to­li kar­tu su mo­ti­na gy­ve­no E.Pet­rai­tis.

„Nuo­lat ma­ty­da­vo­me vie­nas ki­tą, su­si­tik­da­vo­me prie mo­kyk­los, sta­dio­ne. Jau ta­da jau­čiau jam sim­pa­ti­ją, ta­čiau bu­vo ned­rą­su pri­si­pa­žin­ti. Tik da­bar, nuo pa­žin­ties praė­jus sep­ty­ne­riems me­tams, Eval­das man pri­si­pa­ži­no jau­tęs tą pa­tį”, – at­vi­ra­vo A.Ra­si­kai­tė.

Le­mia­mas lū­žis dvie­jų jau­nuo­lių san­ty­kiuo­se įvy­ko prieš sep­ty­ne­tą mė­ne­sių. At­si­tik­ti­nai su­si­ti­kę vai­ki­nas su mer­gi­na il­gai vaikš­ti­nė­jo, už­si­mez­gė at­vi­ra kal­ba apie tar­pu­sa­vio jaus­mus. Po abi­pu­sio pri­si­pa­ži­ni­mo mei­lė­je Auš­ra ir Eval­das spon­ta­niš­kai nusp­ren­dė su­sie­ti atei­tį su vie­nas ki­tu. Net­ru­kus po­ra iš­si­nuo­mo­jo da­lį na­mo Ama­lių so­duo­se, ėmė gy­ven­ti kar­tu.

Do­va­no­da­vo gė­les

Vie­no­je Kau­no ko­le­gi­jų be­si­mo­kan­ti mer­gi­na ir nuo­la­ti­nio dar­bo ne­tu­rin­tis jos iš­rink­ta­sis ver­tė­si ga­na sun­kiai. Ta­čiau nuo­la­ti­niai nep­ri­tek­liai neuž­go­žė ro­man­tiš­kų jaus­mų.

Kai tik gau­da­vo at­ly­gi­ni­mą už at­si­tik­ti­nį už­dar­bį, vai­ki­nas sa­vo drau­gei pirk­da­vo ro­žių, na­mo par­neš­da­vo mie­lų nie­ku­čių.

„Jis ma­ne nuo­lat pa­ly­dė­da­vo į pas­kai­tas, o joms pa­si­bai­gus pa­si­tik­da­vo. Kiek­vie­ną die­ną po raš­te­lį su mei­lės eilė­mis pa­ra­šy­da­vo, vis kar­to­da­vo, jog la­bai lau­kia mo­men­to, kai vėl bū­si­me kar­tu. Aš taip pat ne­kant­riai lauk­da­vau, kad tik grei­čiau pas­kai­tos pa­si­baig­tų, ne­kant­rau­da­vau bū­ti su Eval­du”, – „Ekst­ra ži­nioms” pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Prieš ke­lis mė­ne­sius jau­nuo­liai nu­ta­rė su­si­tuok­ti, Auš­ra apie sa­vo pa­si­rin­ki­mą pa­kal­bė­jo su tė­vais, ga­vo jų pa­lai­mi­ni­mą.

Prieš tai ji kar­tu su Eval­du vie­šė­jo pas jos tė­vus kai­me. Anot mer­gi­nos, jos drau­gams tė­vams pa­li­kęs kuo ge­riau­sią įs­pū­dį.

„Pla­na­vo­me su­si­tuok­ti va­sa­rą, kai bus šil­ta. Eval­das iki Ka­lė­dų man ža­dė­jo nu­pirk­ti su­ža­dė­tu­vių žie­dą”, – liūd­nai at­si­du­so mer­gi­na.

Lem­tin­gos iš­ger­tu­vės

19-me­tė iki šiol pri­si­me­na šeš­ta­die­nio va­ka­rą, kai jos iš­rink­ta­sis iš­gė­rė ne­ma­žai al­ko­ho­lio.

Mer­gi­na ti­ki­no ne­to­le­ra­vu­si su­ža­dė­ti­nio gir­ta­vi­mo, o šis iš di­de­lės mei­lės bu­vo pa­ža­dė­jęs ne­be­ger­ti nė la­šo.

„Pas mus į Ama­lius at­va­žia­vo Eval­do ma­ma ir jis šiek tiek iš­gė­rė. Dar pap­rie­kaiš­ta­vau, o jis ma­nęs at­sip­ra­šė. Iš na­mų Eval­das bu­vo išė­jęs vos pus­va­lan­džiui, – neį­si­vaiz­duo­ju, kaip ga­li­ma per to­kį trum­pą lai­ką nu­si­gau­ti iki Vi­li­jam­po­lės ir grįž­ti at­gal?

Kai jis grį­žo, ne­ma­čiau nei su­si­jau­di­ni­mo, nei krau­jo ant jo dra­bu­žių”, – ti­ki­no mer­gi­na. Iš pa­žiū­ros nep­rie­kaiš­tin­gai ro­man­tiš­ką po­ros gy­ve­ni­mą su­jau­kė anks­tų pir­ma­die­nio ry­tą į du­ris pa­si­bel­dę kri­mi­na­lis­tai. Jie E.Pet­rai­čiui už­dė­jo ant­ran­kius ir iš­si­ve­žė. Tą pa­čią die­ną jam bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai sun­kiu nu­si­kal­ti­mu.

„Ti­kiu, kad Eval­das ne­kal­tas, jis ne­ga­lė­jo to pa­da­ry­ti. Vien dėl mei­lės man, dėl bend­ro gy­ve­ni­mo ne­bū­tų tam ry­žę­sis”, – siel­var­ta­vo žu­di­ko su­ža­dė­ti­nė.

Kau­no po­li­ci­ja pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Spruk­da­mas žu­di­kas Rad­vi­lų dva­ro gat­vė­je iš­me­tė pei­lį, o Pet­ra­šiū­nuo­se, prie Ama­lių ge­le­žin­ke­lio per­va­žos, at­sik­ra­tė dra­bu­žių ir ba­tų. Ra­du­sius šiuos daik­tus pra­šo­me skam­bin­ti te­le­fo­nais Kau­ne (8-37) 30 36 07 ar­ba (8-37) 30 30 38.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Akibrokštas: valstybinė įmonė savo patalpose atidarė paslaptingą viešbutį (99)

Palangos girininkijoje dirba ne vien tik miškininkai. Kaip išsiaiškino DELFI, jų ten mažuma....

Kaimynų prekybos tinklas ruošiasi galingam spurtui Lietuvoje (91)

Latvijos statybinių medžiagų ir buities prekių parduotuvių tinklo „ Depo “ prekybos tinklas...

Automobilių gamyboje – nauja aukso kasykla (5)

Autonomiški automobiliai gali drastiškai sumažinti aukų keliuose skaičių, apkarpyti suvartojamų...

Turkijoje turistus įbaugino siaučiantis virusas (12)

Viešumoje paniką sukėlė informacija apie Turkijoje siaučiantį Koksaki virusą ir jo sukeltos...

Kino seansas po atvirumi dangumi virto chaosu: pirkę bilietus žiūrovai neįleisti (13)

Trečiadienio vakare į Valdovų rūmų kiemelyje rodytą filmą norėję patekti kino mėgėjai liko...

Atlikėja A. Vedrickaitė susilaukė pirmagimio ir jau išrinko vardą (2)

Žinoma atlikėja Augustė Vedrickaitė kartu su savo širdies draugu Marijumi Šeiboku susilaukė...

Pasižvalgė po azijietiško restorano užkulisius: retas europietis išdrįstų paragauti vietinių pasididžiavimu laikomų patiekalų (5)

Keliaudamas po Pietryčių Aziją sutikau tikrą azijietiškos virtuvės guru Josefą Sagemüllerį....

Šnekos apie emigraciją – tik žodžiai: likę Lietuvoje šie specialistai gauna ir 2 tūkst. eurų (87)

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis, visuomenėje plačiai paplitusi...

Archeologai patvirtino: pajūryje iš tiesų rastas kuršių piliakalnis (4)

Archeologiniai tyrimai patvirtina, kad praėjusią vasarą Pajūrio regioniniame parke, vos už kelių...

Sumaištis Olandijoje: radijo stoties pastate buvo laikomi įkaitai atnaujinta 11.07 (19)

Olandų radijo stotyje 3FM keli žmonės buvo paimti įkaitais. Apie tai ketvirtadienį pranešė...