Du pa­ty­rę auto­mo­bi­lių va­gys iš Kau­no nie­ka­da sau neat­leis už tai, kad Marijam­po­lės kri­mi­na­lis­tai juos pergudra­vo ir įvi­lio­jo į spąs­tus. Pareigū­nai ieš­ko dar vie­no su­lai­ky­tų nusi­kal­tė­lių bend­ri­nin­ko. Pas­ta­ruo­ju metu prie Ma­ri­jam­po­lės auto­mo­bi­lių turga­vie­tės pa­dau­gė­jo ma­ši­nų va­gys­čių.
Automobilio vagis, vagystė, mašinvagis
© Corbis
Pa­rei­gū­nai nea­be­jo­jo, jog dau­gu­mą auto­mo­bi­lių pa­vog­da­vo Kau­no nu­si­kal­tė­liai. Į di­džiu­lę pre­ky­vie­tę at­vy­kę pir­kė­jai, sa­vo auto­mo­bi­lius pa­li­kę ša­lia tur­gaus te­ri­to­ri­jos, po ke­lio­li­kos mi­nu­čių jų ne­be­ras­da­vo. Ma­ri­jam­po­lės kri­mi­na­lis­tai kar­tu su ko­le­go­mis iš Kau­no nusp­ren­dė nu­si­kal­tė­lius įvi­lio­ti į spąs­tus ir jiems pa­vy­ko.

Per anks­ti džiau­gė­si gro­biu

Prieš kiek lai­ko ša­lia tur­ga­vie­tės pa­rei­gū­nai pa­li­ko 1993 me­tų auto­mo­bi­lį „Audi 100”, kai­nuo­jan­tį per 17 tūks­tan­čių li­tų. Ma­ši­na, ku­rio­je ne­bu­vo įreng­ta jo­kių ap­sau­gos prie­mo­nių, bu­vo pa­vog­ta be­maž aki­mirks­niu.

Ta­čiau va­gys net ne­nu­tuo­kė, jog per anks­ti džiau­gia­si leng­vu gro­biu. „Audi 100” ste­bė­jo ir se­kė Ma­ri­jam­po­lės bei Kau­no kri­mi­na­lis­tai. Jie ne­ke­ti­no iš kar­to su­lai­ky­ti va­gi­šių.

Įta­ria­ma­sis ban­dė pa­bėg­ti

„Se­kė­me juos, nes no­rė­jo­me iš­siaiš­kin­ti vie­tas, kur sle­pia­mi vog­ti auto­mo­bi­liai, bei su­lai­ky­ti kuo dau­giau gau­jos na­rių”, – pa­sa­ko­jo Ma­ri­jam­po­lės pa­rei­gū­nai. Nu­si­kal­tė­lių su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja vy­ko prieš ke­lias die­nas.

Kau­ne, Ka­ra­liaus Min­dau­go pros­pek­te, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sus­tab­dė „Audi 100”, ku­rią vai­ra­vo kri­mi­na­lis­tams se­niai pa­žįs­ta­mas 53 me­tų vy­ras, pra­var­de „Vyš­niu­kas”. Šis kau­nie­tis už gro­tų pir­mą kar­tą at­si­dū­rė 1973 me­tais.

Už ma­ši­nų va­gys­tes, plė­ši­ka­vi­mą bei ža­gi­ni­mą še­šis kar­tus teis­tas stam­baus su­dė­ji­mo vy­ras ban­dė prie­šin­tis bei pa­bėg­ti. Ta­čiau pa­rei­gū­nai po grum­ty­nių įta­ria­mą­jį pa­gul­dė ant že­mės ir su­ra­ki­no.

Ki­li­mas li­ko neiš­dul­kin­tas

Ki­tą die­ną bu­vo su­lai­ky­tas „Vyš­niu­ko” bend­ri­nin­kas. Aukš­tą ir stam­bų 46 me­tų vy­rą, teis­tą vie­ną kar­tą, pa­rei­gū­nai ap­ti­ko na­mų kie­me. Kau­nie­tis, nie­ko ne­įtar­da­mas, dul­ki­no ki­li­mą.

Su­čiup­tas ma­šin­va­gis pa­sip­rie­šin­ti ne­sus­pė­jo. Kri­mi­na­lis­tai pa­sa­ko­jo, jog sun­ko­ka bu­vo su­ra­kin­ti įs­pū­din­go sto­to vy­ro ran­kas – ant­ran­kiai vos ap­ka­bi­no jo rie­šus.

Pa­rei­gū­nai nus­ta­tė ir tre­čią įta­ria­mą­jį, ta­čiau šis kol kas slaps­to­si.

Ir atei­ty­je lauks spąs­tai

Kri­mi­na­lis­tai tvir­ti­no, jog prie Ma­ri­jam­po­lės auto­mo­bi­lių tur­gaus bus nuo­lat pa­lie­ka­mos va­di­na­mo­sios ma­ši­nos-gau­dyk­lės.

„Tai – la­bai efek­ty­vi prie­mo­nė. Nu­si­kal­tė­liai, nu­si­žiū­rė­ję gro­bį, tu­rės ge­ro­kai pa­si­ner­vin­ti, ar ne­pa­te­ko į spąs­tus. To­kių ope­ra­ci­jų me­tu su­ren­ka­me pa­kan­ka­mai įkal­čių, to­dėl at­sa­ko­my­bės nie­kam ne­pa­vyks iš­veng­ti”, – tei­gė Ma­ri­jam­po­lės kri­mi­na­lis­tai.

„Vyš­niu­ko” vai­ruo­ja­mą auto­mo­bi­lį „Audi 100”, ke­lias die­nas Kau­ne sto­vė­ju­sį slėp­tu­vė­je, pa­rei­gū­nai su­stab­dė pa­čiu lai­ku. Ma­ši­nų va­gis tą va­ka­rą vy­ko į vie­ną dirb­tu­vę, ku­rio­je auto­mo­bi­lis bū­tų išar­dy­tas de­ta­lėms.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Ar kada susimąstėte, kaip iš tiesų dirba „Palangos bobutės“ (26)

300 kvadratinių metrų dydžio butas vasarai Palangoje jau atgyvena, sako „Ober-Haus“ Vakarų...

Kaip iš tikrųjų atrodo gyvenimas Rusijos glūdumoje (15)

Švintant saulei Jevdokimovas, kaimas Rusijos glūdumoje, tingiai bunda iš miego ir nyra iš trobas...

Po lietaus dalis sostinės gyventojų liko be elektros (27)

Į DELFI redakciją šeštadienio vakarą kreipėsi vilnietis, kurio teigimu, pusė sostinės...

Pridarytas klaidas išvardijęs D. Adomaitis pasiūlė priprasti prie tokio L. Lekavičiaus žibėjimo specialiai Krepšinis.lt iš Rygos (80)

Lietuvos krepšininkai galėjo savo kailiu patirti, kokį potencialą turi ši „auksine karta“...

Nematomi žvalgybininkų karai, pinigai ir naujas ginklas – moterys (84)

Mečys Laurinkus – pirmasis Nepriklausomos Lietuvos žvalgybos vadas. Koks šio profesionalo...

Latvijos talentų nesulaikiusi Lietuvos rinktinė kapituliavo Rygoje (1106)

Kontrolinėse rungtynėse Rygoje Europos čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė pralaimėjo...

Kaip iš siaubo filmo: Baltimorės monstras pardavinėjo aukų kūnus užkandinėje (50)

Neseniai mirė žudikas maniakas Josephas Roy’us Metheny’is, dažnai vadinamas Baltimorės...

Profesinė liga baigėsi kankinimo prietaisą primenančiame vežimėlyje (83)

Lazdomis varomas invalido vežimėlis . Kai kam jis panašus į kankinimo prietaisą, bet vos...

Atrodo paprasta, bet efektyvu: kaip miestai gelbėjasi nuo nepakeliamos kaitros (4)

Didmiesčiai visame pasaulyje ieško būdų, kaip išgyventi vasarą ir išsaugoti gyvybes. Kovoje su...

Po įgyvendinto plėtros projekto „Mega“ tapo sunkiai atpažįstama (63)

Po metus trukusių plėtros darbų didžiausias prekybos ir laisvalaikio centras vidurio Lietuvoje „...