Kal­va­ri­jos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šeš­ta­die­nio nak­tis bu­vo ku­pi­na ne­ti­kė­tu­mų. Is­to­ri­ja pra­si­dė­jo, kai į ko­mi­sa­ria­tą at­bė­go du iš­si­gan­dę 29 ir 32 me­tų Len­ki­jos pi­lie­čiai. Už­sie­nie­čiai tvir­ti­no, jog juos ne­to­li Kal­va­ri­jos už­puo­lė ir auto­mo­bi­liu BMW per­se­kio­jo ban­di­tai.
© Corbis
Auto­mo­bi­liu „Ford Es­cort” va­žia­vu­siems dviem len­kams pa­vy­ko pasp­ruk­ti, o jų drau­gas li­ko ne­to­li ko­mi­sa­ria­to. Ta­čiau į įvy­kio vie­tą at­vy­ku­siems pa­rei­gū­nams nei len­ko, nei auto­mo­bi­lio „Ford Es­cort” ras­ti ne­pa­vy­ko.

Į po­li­ci­ją krei­pę­si len­kai nes­lėpė, jog į Lie­tu­vą bu­vo at­vy­kę kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių. Įsi­gi­ję be­maž pu­sant­ro šim­to pa­ke­lių rū­ka­lų len­kai pa­su­ko į Kal­va­ri­jos prie­mies­tį.

Vy­rai ke­ti­no sa­vo auto­mo­bi­ly­je išs­laps­ty­ti ci­ga­re­tes.

Mer­gi­nos pa­sis­kun­dė drau­gams

Ne­to­li triū­sian­čių len­kų tuo me­tu stab­te­lė­jo leng­va­sis auto­mo­bi­lis BMW. Iš jo iš­li­po dvi 15 ir 16 me­tų mer­gi­nos. Iš gim­ta­die­nio na­mo ve­ža­mos ne­pil­na­me­tės ke­ti­no ša­li­ke­lė­je at­lik­ti gam­ti­nius rei­ka­lus.

Ta­čiau mer­gi­nas smar­kiai iš­gąs­di­no at­si­tik­ti­nai jas ap-š­vie­tę len­kų auto­mo­bi­lio ži­bin­tai. Drau­gės pa­ma­nė, jog jas kaž­kas per­se­kio­ja ir no­ri nusk­riaus­ti.

Į auto­mo­bi­lį, ku­rį vai­ra­vo neu­ni­for­muo­tas Kau­no vie­šo­sios po­li­ci­jos 22 me­tų pat­ru­lis, grį­žu­sios mer­gi­nos sa­vo drau­gams pa­sis­kun­dė, jog jas ne­va gąs­di­no ne­pa­žįs­ta­mi vy­rai.

Pat­ru­lis bei ki­ti jo ma­ši­no­je bu­vę vai­ki­nai nusp­ren­dė pa­mo­ky­ti įžū­lius vy­rus ir nu­si­vi­jo jų auto­mo­bi­lį. Len­kai jau anks­čiau bu­vo pas­te­bė­ję BMW. Už­sie­nie­čiai bu­vo įsi­ti­ki­nę, jog juos se­ka ban­di­tai, su­ži­no­ję apie kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes.

Pat­ru­lis pri­si­pa­ži­no nu­si­žen­gęs

Kal­va­ri­jos prie­mies­ty­je pra­si­dė­jo gau­dy­nės. Kau­nie­čio auto­mo­bi­lis užb­lo­ka­vo len­kams ke­lią. Du už­sie­nie­čiai spru­ko iš „Ford Es­cort”, pa­li­kę ja­me te­le­fo­nus, do­ku­men­tus bei kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes.

Bėg­da­mi vy­rai spė­jo pa­ma­ty­ti, jog jų drau­gas ropš­tė­si iš ma­ši­nos, ta­čiau jo ne­be­lau­kė ir nu­dū­mė tie­siai į po­li­ci­ją.

Mir­ti­nai iš­si­gan­du­sių len­kų pa­sa­ko­ji­mą išk­lau­sę pa­rei­gū­nai ma­nė, jog jiems teks tir­ti žmo­gaus pag­ro­bi­mą.

Kri­mi­na­lis­tai ėmė ieš­ko­ti „Ford Es­cort”, jį per­se­kio­ju­sio BMW ir pas­lap­tin­gai din­gu­sio len­ko.

Po in­ten­sy­vių paieš­kų į po­li­ci­jos aki­ra­tį pak­liu­vo ko­le­gos iš Kau­no vai­ruo­ja­mas BMW 525. Šis ne­no­ro­mis pri­si­pa­ži­no, jog nak­tį ke­ly­je per­se­kio­jo „Ford Es­cort”. Prie BMW 525 vai­ro sė­dė­jęs pat­ru­lis tei­gė, jog tai te­bu­vęs kerš­tas už pa­ne­lių gąs­di­ni­mą.

Kal­va­ri­jos kri­mi­na­lis­tai, ieš­ko­da­mi pra­din­gu­sio len­ko, krei­pė­si pa­gal­bos į Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nie­čius.

Net­ru­kus kai­my­ni­nės vals­ty­bės pa­rei­gū­nai pra­ne­šė, kad pra­din­gė­lis grį­žo na­mo į kai­mą prie pat Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos, bet auto­mo­bi­lio „Ford Es­cort” ras­ti ne­pa­vy­ko.

Su­si­rin­ko daik­tus ir su­de­gi­no

Įbau­gin­tas len­kas maž­daug 20 ki­lo­met­rų na­mo nu­žings­nia­vo per ke­lias va­lan­das.

Net­ru­kus Kal­va­ri­jos kri­mi­na­lis­tams pa­vy­ko ras­ti ir „Ford Es­cort”. Su­de­gin­tas len­kų auto­mo­bi­lis riog­so­jo už­mies­ty­je, ato­kio­je vie­to­je.

Pa­rei­gū­nams pa­vy­ko su­čiup­ti du de­vy­nio­lik­me­čius bei 24 me­tų jau­nuo­lį, ku­rie pri­si­pa­ži­no šeš­ta­die­nio nak­tį ant til­to ap­ti­kę len­kų auto­mo­bi­lį iš­dau­žy­tais lan­gais. Be­je, juos iš­kū­lė ant pasp­ru­ku­sių ta­ria­mų gąs­din­to­jų įpy­ku­sios mer­gi­nos.

Tri­ju­lė, pa­ma­čiu­si, jog pa­lik­ta­me auto­mo­bi­ly­je yra rak­tai, nu­va­žia­vo į už­mies­tį.

Iš ma­ši­nos jie su­si­rin­ko te­le­fo­nus, ci­ga­re­tes, išp­lė­šė du­jų įran­gą. Po to „Ford Es­cort” va­gys pa­de­gė.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Pirmasis? G. Nausėda neneigia dalyvausiąs prezidento rinkimuose (9)

SEB banko prezidento patarėjas, ekonomistas Gitanas Nausėda neneigia dalyvausiąs 2019 metų...

Didžiausi atlyginimai: dešimtuke – netikėti naujokai (43)

Birželio mėnesį buvo tik viena įmonė, kurios darbuotojų atlyginimų vidurkis buvo...

N. Vasiliauskaitė. Terorizmas pasaulį jau pakeitė (37)

„Net jeigu islamistai sugebėtų surengti Europoje po teroristinį aktą kiekvieną dieną, tai...

Barselonos išpuolio mikroautobuso vairuotojas nustatytas, jo ieškoma visoje Europoje (8)

Ispanijos policija pirmadienį paskelbė nustačius asmens, praeitą ketvirtadienį nukreipusio...

G. Žiemelis investuoja į tūkstančio vietų bendrabutį (78)

Gediminas Žiemelis investuoja į daugiau kaip tūkstančio vietų bendrabutį darbininkams.

Artėja visiškas Saulės užtemimas: milijonai plūsta jo stebėti (7)

Į Jungtinių Valstijų miestus, įskaitant Čarlstoną Pietų Karolinoje, suplūdo milijonai...

Holivudas gedi vieno garsiausių visų laikų komikų J. Lewiso (1)

Sulaukęs 91-erių mirė vienas žinomiausių visų laikų komikų ir šou pasaulio atstovų Jerry...

Išbandymas alkotesteriu: kodėl pareigūnai vengia antro karto (144)

Socialiniuose tinkluose garsiai nuskambėjo istorija, kai viena vairuotoja pasiskundė, jog policijos...

Svajonių atostogų vieta, į kurią turistų skaičius griežtai ribojamas (2)

Ieškantys geriausios vietos nardymui ir vietos puikios atostogoms – turėtų vykti į Atlanto...