Ran­kų pirš­tais ga­li­ma su­skai­čiuo­ti, kiek įmo­nių ar įstai­gų Aly­taus mies­to cen­tre re­zer­va­vu­sios sto­vė­ji­mo vie­tas. De­ja, tai dar ne­ga­ran­tuo­ja, kad ta­vo au­to­mo­bi­liui bus pa­lik­ta lais­va vie­ta. Ko­dėl? Mies­te­lė­nai į žen­klus ne­krei­pia dė­me­sio, o bau­dos re­tą pa­mo­ko tą da­ry­ti.
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Pa­de­da vai­ruo­to­jai

Už ga­li­my­bę fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims įsi­reng­ti re­zer­vuo­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se te­ri­to­ri­jo­se šian­dien mo­ka vos trys įmo­nės ir du ban­kai, esan­tys mies­to cen­tre.

Už vie­ną re­zer­vuo­tą sto­vė­ji­mo vie­tą mies­to cen­tre – S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no, Jot­vin­gių, Ug­nia­ge­sių, Vil­niaus, Bi­ru­tės, Pul­ko, Li­go­ni­nės gat­vė­se, per mė­ne­sį mo­kė­ta 50, o per me­tus – 500 li­tų. Ki­to­je mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, iš­sky­rus iš­var­dy­tas gat­ves, – 30 li­tų per mė­ne­sį ir 300 li­tų per me­tus.

Ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus Lei­di­mų įsi­reng­ti re­zer­vuo­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ap­ra­šą, ti­kė­ta­si, jog bus pa­ge­rin­tos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo są­ly­gos, su­rink­ta dau­giau lė­šų. Vis­gi nei są­ly­gos ge­res­nės, nei lė­šų dau­giau. Ko­dėl? Di­džiau­sia pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria re­zer­va­vu­sie­ji sto­vė­ji­mo vie­tas, – vai­ruo­to­jų abe­jin­gu­mas ir prie­žiū­ros sto­ka.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas An­drius Ru­pei­kis ti­ki­na, kad si­tu­a­ci­ja, ka­da re­zer­vuo­to­se vie­to­se sta­to­mi au­to­mo­bi­liai, jiems ži­no­ma: „Po­li­ci­ja vi­sus vai­ruo­to­jus, pa­žei­džian­čius žen­klo P re­zer­vuo­ta rei­ka­la­vi­mus, bau­džia be iš­im­ties. Pa­žei­di­mus už­fik­suo­ja­me pa­tys, gau­na­me te­le­fo­ni­nių pra­ne­ši­mų apie par­ka­vi­mo pa­žei­di­mus ir daž­nai nuo­trau­kų su už­fik­suo­tais pa­žei­di­mais iš pi­lie­tiš­kų vai­ruo­to­jų, to­dėl dė­ko­ja­me jiems už pa­gal­bą.“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė vi­lia­si si­tu­a­ci­ją grei­tai pa­si­kei­siant: „Žmo­nės krei­pia­si ir į mus, ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, pra­šo pa­dė­ti už­tik­rin­ti, kad jų vie­tos bū­tų lais­vos. Ti­ki­mės, kad jau grei­tai mū­sų sky­riu­je pra­dės dirb­ti spe­cia­lis­tas, ku­rio vie­na funk­ci­jų bus ir šio pro­ce­so prie­žiū­ra. Jis pa­gel­bės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams fik­suo­jant pa­žei­dė­jus.“

Anot spe­cia­lis­tės, bė­da ta, kad žmo­nės mū­sų mies­te ne­pra­tę žval­gy­tis į ke­lio žen­klus: „Va­žiuo­ja taip, kaip įpra­tę, sta­to au­to­mo­bi­lį ten, kur vi­sa­da sta­tė. Ti­ki­mės, kad pa­dė­tis pa­si­keis, ta­čiau tai pri­klau­so nuo ben­dro mū­sų vi­sų dar­bo – tų, ku­rie iš­si­pir­ko vie­tas, sa­vi­val­dy­bės ir po­li­ci­jos.“

Pa­var­go skųs­ti

O gal­būt de­rė­tų sa­ky­ti – ko­vo­ti už lais­vą vie­tą re­zer­vuo­to­se sto­vė­ji­mo vie­to­se?

Ka­vi­nės „Pa­ler­mo“ sa­vi­nin­kas Va­lius Smai­džiū­nas ti­ki­na, kad nei po­li­ci­ja, nei mies­to sa­vi­val­dy­bė „tvar­kos“ ne­žiū­ri, vie­tą re­zer­va­vai – ta­vo bė­da: „Po­li­ci­ja tik­rai ne­žiū­ri, kas ir kaip sta­to au­to­mo­bi­lius. La­bai ne­pa­ten­kin­tas esu ir dėl to, kad jei­gu at­vyks­ta nu­baus­ti vai­ruo­to­jo, jį in­for­muo­ja, jog skun­džia­mės mes. Taip iš­ei­na, kad skun­džia­me sa­vo klien­tus. At­vyks­ta tik ta­da, ka­da pri­sip­ra­šai.“

V.Smai­džiū­nas ti­ki­na jau pa­var­gęs skam­bin­ti ir siųs­ti laiš­kus po­li­ci­jai. Re­to­riš­kai klaus­da­mas, kiek ga­li­ma ko­vo­ti dėl to, už ką pats mo­ki, jis sa­ko dau­giau ne­be­skam­bi­nan­tis ir tei­sy­bės ne­be­ieš­kan­tis.

De­ja, anot Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­ko A.Ru­pei­kio, mi­nė­tų pa­žei­di­mų sta­tis­ti­ka, kiek to­kių vai­ruo­to­jų nu­baus­ta, ne­fik­suo­ja­ma.

Su pa­na­šia prak­ti­ka su­si­du­ria ir laik­raš­čio re­dak­ci­ja – mū­sų re­zer­vuo­to­se vie­to­se taip pat re­tai ra­si lais­vą vie­tą au­to­mo­bi­liui. Tie­sa, pa­vyz­džių, jog nu­si­žen­gę vai­ruo­to­jai yra bau­džia­mi, ži­no­me.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Būsimųjų vairuotojų laukia iššūkiai (10)

Norintieji gauti vairuotojo teises tiesiog apgulė „Regitrą“. Daugelis skuba praktinį...

Dviratininkų pavojai tyko visiškai įprastose ir kasdienėse vietose (13)

Sinoptikai šį mėnesį žada gražų ir saulėtą, tad susigundžiusiųjų išriedėti į gatves su...

V. Radžiūnas. Kodėl žmogaus gyvybė įvertinta vos 90 eurų (13)

Jūs lekiate 90 km/val., viena ranka laikote vairą, kita – išmanųjį telefoną. Pirštais...

Lietuvoje – tūkstančiai be priežiūros paliktų automobilių (5)

Neatsakingi gyventojai netinkamą naudojimui seną automobilį palieka bendro naudojimosi vietoje ar...

Kiek kainuoja rodyti posūkius? (18)

Vienas dažniausiai pasitaikančių nusiskundimų prastais vairuotojais – posūkių signalų...

Top naujienos

Kraupi moters išpažintis: brolis pirma pardavė kiemo draugams, o toliau prievartavo pats (70)

Nuo savo praeities ji bėgo ilgai ir baisią paslaptį slėpė ir nuo mylimųjų, ir nuo vaikų,...

Laukiniai reklamos vakarai: feisbuko žvaigždėms – savos taisyklės (7)

Praėjusią savaitę nuskambėjusi istorija, kai Lietuvos bankas viešai pabarė feisbuko...

Ispaniją sudrebinę teroro išpuoliai: žudikai ketino panaudoti dujas mirtininkų liemenės buvo netikros, Ieškomasis septyniolikmetis sunkvežimio vairuotojas (515)

Ispanijos pajūrio kurorte Kambrilse penktadienį paryčiais automobiliui „Audi“ įsirėžus į...

Būsimųjų vairuotojų laukia iššūkiai: bus dar daugiau neišlaikiusiųjų iš pirmo karto (10)

Norintieji gauti vairuotojo teises tiesiog apgulė „Regitrą“. Daugelis skuba praktinį...

Lenkimo manevras, pasibaigęs tragedija: pamoka, kurią turime išmokti (17)

Ketvirtadienį Trakų rajone įvyko sukrečianti avarija, kurios metu kaktomuša susidūrus dviem...

Pietų pertrauka kaimiškoje trobelėje: dėl šios vietos verta ištrūkti iš Senamiesčio (3)

Jei sostinėje besisvečiuojantys turistai ar jūsų pačių draugai užsieniečiai kada paklaus, kur...

Ketinate pirkti brangakmenius? Ekspertė patarė, kaip neapsigauti (7)

Viešoje erdvėje neretai galime išgirsti ką nors įdomaus ir neįtikėtino apie deimantus – apie...

Savaitgalį per Lietuvą keliaus audra (15)

Savaitgalį sinoptikai prognozuoja škvalą ir perkūniją, škvalo metu vėjas gali siekti 15-20 m/s,...

E. Jakilaitis: paskutinė mano laida, kurią rekomendavau pažiūrėti šeimai, buvo su R. Karbauskiu (142)

Trečius metus iš eilės DELFI vykdomame projekte „Lietuvos įtakingiausieji 2017“...