Jei au­to­mo­bi­lį ga­li vai­ruo­ti gir­tas – so­cia­li­nės pa­šal­pos ne­si ver­tas. To­kia neįp­ras­ta pre­ven­ci­ja prieš gir­tus vai­ruo­to­jus ruo­šia­ma Kel­mės ra­jo­ne. Tei­sės vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lio dėl gir­tu­mo ne­te­kę so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jai bus pa­lik­ti be vals­ty­bės pa­ra­mos, jei tik tam bus pri­tar­ta per ar­ti­miau­sią Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

Gir­tiems ark­lių va­de­lio­to­jams – val­džios špy­ga

Tan­kes­nį pa­šal­pų ga­vė­jų rė­tį Kel­mės ra­jo­ne pa­si­šo­vė pa­dė­ti kur­ti vie­ti­nė po­li­ci­ja. Pa­rei­gū­nai Kel­mės ra­jo­no po­li­ti­kų pra­šo pa­pil­dy­ti so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo tvar­ką, kad ar­ti­miau­siu me­tu jos lai­ki­nai ne­tek­tų ir tie, ku­rie drį­so ne tik gir­ti sės­ti prie ma­ši­nos vai­ro ar va­de­lio­jo ark­lį.

„Jei­gu sa­vi­val­dy­bė ski­ria pa­šal­pą, žmo­gus ne­ga­li ne­ga­li šli­ti­nė­ti gir­tas, ne­ga­li pre­kiau­ti kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ne­ga­li pre­kiau­ti na­mi­ne deg­ti­ne. Tai yra pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Jei žmo­gus iš­si­lai­ko ne iš sa­vo lė­šų, jis ne­ga­li da­ry­ti tų da­ly­kų, ku­rie yra drau­džia­mi įsta­ty­mo.

Aš už tai, kad tie, ku­riems rei­kia vals­ty­bės pa­gal­bos, ją gau­tų“, – dės­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­ber­tas Jag­mi­nas. Ko­mi­sa­ras no­ri, kad pa­šal­pų ga­vi­mo pa­tvir­tin­ta­me tvar­kos ap­ra­še bū­tų aiš­kiai nu­ro­dy­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mo ko­dek­so straips­niai, dėl ku­rių ne­si­lai­ky­mo žmo­nės grės­tų pa­šal­pos ne­te­ki­mas.

Trims mė­ne­siams so­cia­li­nė pa­šal­pa Kel­mės ra­jo­ne ga­lės bū­ti nu­trauk­ta net ir smul­kiems chu­li­ga­nams, ko nė­ra ki­to­se Šiau­lių ap­skri­ty­je esan­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Pa­šal­pų ga­vė­jų ra­tas su­ma­žė­jo dvi­gu­bai

So­cia­li­nių pa­šal­pų skirs­ty­to­jai džiau­gia­si bend­ra­dar­bia­vi­mu su po­li­ci­ja. „Po­li­ci­ja tu­ri in­for­ma­ci­jos apie kiek­vie­ną pa­šal­pos ga­vė­ją. Kai žmo­gus krei­pia­si pa­šal­pos, mes krei­pia­mės į po­li­ci­ją, kad ji pa­teik­tų in­for­ma­ci­jos, ar žmo­gus ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu ne­bu­vo baus­tas už ver­ti­mą­si ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­la, ar ne­bu­vo skir­tos ki­tos nu­ro­dy­tos bau­dos“, – tei­gia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė.

Še­šis mė­ne­sius ne­teik­ti so­cia­li­nės pa­šal­pos, kai ver­čia­ma­si ne­le­ga­lia pre­ky­ba kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, ben­zi­nu, dy­ze­li­nu ar na­mi­nės deg­ti­nės, bro­gos ar­ba ki­tų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mu, įgi­ji­mu, lai­ky­mu, ga­be­ni­mu, par­da­vi­mu ar ki­to­kiu rea­li­za­vi­mu, for­ma­liai ga­li­ma ne­tek­ti ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, tik ne vi­sos jos lin­ku­sios apie kiek­vie­ną as­me­nį siųs­ti už­klau­sas po­li­ci­jai. Tuo me­tu uo­liai su po­li­ci­ja dir­ban­tys Kel­mės ra­jo­no val­di­nin­kai ne­re­tai per mė­ne­sį su­tau­po po ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Per me­tus so­cia­li­nes pa­šal­pas gau­nan­čių šei­mų Kel­mės ra­jo­ne su­ma­žė­jo dvi­gu­bai. Praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę to­kia vals­ty­bės pa­ra­ma bu­vo teik­ta 2236 šei­moms, šių me­tų to­kių šei­mų be­li­ko 1117.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius vis dar te­be­sit­rau­kia, nes praė­ju­sį mė­ne­sį so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­vo 1238 šei­mos.

Al­ko­ho­lio upės – iš so­cia­li­nių pa­šal­pų

R. Kaž­da­lie­nė lin­ku­si ma­ny­ti, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius trau­kia­si dėl komp­lek­si­nio val­di­nin­kų dar­bo.

„Apsk­ri­tai į vis­ką la­bai griež­tai žiū­ri­me. Sten­gia­mės, kad žmo­gus ak­ty­viai ieš­ko­tų dar­bo. Kas­kart jiems ten­ka at­si­skai­ty­ti apie sa­vo pa­stan­gas ieš­kant dar­bo“, – sa­ko R. Kaž­dai­lie­nė.

Neat­me­ta­ma, kad Kel­mės ra­jo­ne pa­šal­pų ga­vė­jų su­ma­žė­jo ir dėl at­si­ra­du­sio rei­ka­la­vi­mo dek­la­ruo­ti pa­ja­mas bei tur­tą. Prin­ci­pin­gu­mu pa­si­žy­min­ti val­di­nin­kė sa­ko, kad Kel­mės ra­jo­ne dar ne vis­kas pa­da­ry­ta, kad kiek­vie­nas so­cia­li­nės pa­šal­pos li­tas bū­tų pa­nau­do­tas tik bū­ti­niau­siems po­rei­kiams ten­kin­ti.

„Pas­te­bi­me, kad so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vi­mo die­ną pa­daž­nė­ja po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų dėl šei­my­ni­nių konf­lik­tų esant gir­tiems. Sten­gia­mės, kad al­ko­ho­lį var­to­jan­tie­ji vyk­tų gy­dy­tis į pri­klau­so­my­bės li­gų cent­rą, o da­lis pa­šal­pos ki­tą­kart bū­tų iš­mo­kė­ta mais­to kor­te­lė­mis“, – mi­ni R. Kaž­dai­lie­nė.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad so­cia­li­nės pa­šal­pos įpras­tai prau­lia­vo­ja­mos per tris ke­tu­rias die­nas. Vis dėl­to kad ir kaip pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius spar­čiai trauk­tų­si, vi­zi­ja tap­ti sa­vi­val­dy­be be so­cia­li­nės pa­šal­pos ga­vė­jų, Kel­mės val­di­nin­kams te­beat­ro­do esan­ti uto­pi­ja. To­kią nuo­mo­nę val­di­nin­kams per­ša di­džiu­lis skai­čius so­cia­li­nių įgū­džių dar­bui ne­tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Nu­si­kals­ta­mu­mui įta­kos ne­tu­rės

Pa­si­gir­do nuo­mo­nė, kad vi­siš­kai be jo­kio pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio li­kę pa­žei­dė­jai ga­li bū­ti pri­vers­ti ei­ti vog­ti ar da­ry­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Nu­si­kals­ta­mu­mo eko­no­mi­nius veiks­nius ste­bin­tys ir ana­li­zuo­jan­tys pa­rei­gū­nai su to­kia gy­ven­to­jų nuo­mo­ne ne­lin­kę su­tik­ti.

„Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro nuo­mo­ne, pro­jek­tas dėl so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jų ne­tu­rės įta­kos nu­si­kals­ta­mu­mo ly­gio Lie­tu­vo­je au­gi­mui“, – tei­gia Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro Ad­mi­nist­ra­vi­mo val­dy­bos vie­šų­jų ry­šių vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Je­le­na Zuj.

So­cia­li­nių pa­šal­pų ne­te­kę pa­žei­dė­jai

Dėl pa­da­ry­tų pa­žei­di­mų per du mė­ne­sius Kel­mės ra­jo­ne so­cia­li­nės pa­šal­pos mo­kė­ji­mas bu­vo nu­trauk­tas 26 žmo­nėms.

Per šių me­tų ba­lan­dį Kel­mės ra­jo­ne po­li­ci­ja už­fik­sa­vo 9 as­me­nis, ku­rie bu­vo gir­ti vie­šo­je vie­to­je, ar ki­lus gin­čui šei­mo­je bu­vo gir­ti ir dėl to bu­vo kvies­ta po­li­ci­ja. Ko­vą to­kių as­me­nų bu­vo 16, ne­tei­sė­ta ko­mer­ci­ne veik­lą ko­vą ver­tė­si – 1 gy­ven­to­jas.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Pasiruoškite: vaizdas sostinės gatvėse skirsis kaip diena ir naktis (44)

Pirmąsias rugsėjo savaites eismas sostinėje taps kur kas intensyvesnis – į gatves išvažiuos...

Lekiate prie jūros? Nepamirškite, Jus stebi (22)

Atostogauti galima ir reikia, tik ne tuomet, kai vairuoji. Tokią žinią visą vasarą vairuotojams...

Būsimųjų vairuotojų laukia iššūkiai: bus dar daugiau neišlaikiusiųjų iš pirmo karto (61)

Norintieji gauti vairuotojo teises tiesiog apgulė „Regitrą“. Daugelis skuba praktinį...

Dviratininkų pavojai tyko visiškai įprastose ir kasdienėse vietose (15)

Sinoptikai šį mėnesį žada gražų ir saulėtą, tad susigundžiusiųjų išriedėti į gatves su...

V. Radžiūnas. Kodėl žmogaus gyvybė įvertinta vos 90 eurų (15)

Jūs lekiate 90 km/val., viena ranka laikote vairą, kita – išmanųjį telefoną. Pirštais...

Top naujienos

Elitinėje vietoje – gėdingas vaizdas (68)

Išklypusios plytelės ir išlūžę latakai, daug metų neveikiantis apgriuvę fontanas. Taip jau ne...

Lekiate prie jūros? Nepamirškite, Jus stebi (22)

Atostogauti galima ir reikia, tik ne tuomet, kai vairuoji. Tokią žinią visą vasarą vairuotojams...

Pirmą „Lietuvos ryto“ treniruotę surengęs R. Kurtinaitis palinkėjo A. Gudaičiui parvežti medalį susipažino su asistentu (1)

Vilniaus „Lietuvos ryto“ komanda šeštadienio rytą surengė pirmą treniruotę, kurią,...

Rusija: Surguto mieste vyras peiliu sužeidė aštuonis žmones (12)

Šeštadienį Surguto mieste (Chantų-mansių autonominė apygarda) peiliu ginkluotas nežinomas vyras...

Policija: Suomijoje įvykdytas išpuolis tiriamas kaip teroro ataka (53)

Suomijos policija šeštadienį paskelbė, kad ankstesnę dieną įvykdytas išpuolis pietiniame Turku...

Lietuviai rado dar vieną apsipirkimo maršrutą (112)

Europos statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje šiemet prekių ir paslaugų...

Vienas šuolis į vandenį pakeitė šeimos gyvenimą istorija sujaudino tūkstančius (55)

Birželio 10 d. vilnietis Aurimas Vėbra patyrė labai sudėtingą traum ą – penkto kaklo...

R. Bogdanas. Iš ko Šiaurės Korėja gavo ukrainietiškus variklius raketoms? (580)

Vienas tarptautinis detektyvas artėja prie finišo tiesiosios. Įvyks teismas Hagoje, kuris paskelbs...

Odos vėžio simptomai, kurie dažnai būna nematomi (1)

Dažniausiai – 99 atvejais iš 100 – odos vėžys yra aiškiai regimas kūno paviršiuje (nors...